Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

náhled souboruLitovecko-Šárecký potok, který se vine Šáreckým údolím, je pročištěný, o tři čtvrtě kilometru delší, přibyly lávky a malé tůňky. Prodloužení po­toka a vytvoření 14 malých vodních ploch je výsledkem revitalizace, kterou provedlo na svých pozemcích hlavní město Praha v rámci projektu Potoky pro život. 

Od podzimu do jara byl potok revitalizován na třech lokalitách, a to Že­žulka, Zlatnice a Jenerálka. V lokalitě Žežulka byl postupem času potok vytěsněn na kraj údolní nivy pod les a od přilehlé louky zcela oddělen va­lem z vytěžených sedimentů. V rámci revitalizace byl opět přeložen do středu louky a vymodelován jako přírodě blízký meandrující tok s tůněmi a bro­dy. Z nivy byly odstraněny stavební navážky. Tvar a hloubka koryta vycházejí z předpokladu, že revitalizované koryto nesmí podmáčet okolní louku, protože je rekreačně využívána místními obyvateli. Při revitalizaci bylo zachováno co možná nejvíce cenných a původních dřevin, a koryto potoka tak lépe zapadlo do nového prostředí.

Na Zlatnici potok historicky kopíroval silnici a byl vtěsnán mezi komunikaci a ploty rodinné zástavby. Nyní je přeložen do rákosiny. Opět zde bylo vytvořeno meandrující koryto, které respektuje nejcennější části rákosiny, a je doplněno o pět tůní, z nichž některé jsou napojeny pomocí drenáže přímo na potok. Původní koryto potoka bylo ponecháno z důvodu lepšího odvodu povodňových průtoků z úze­mí. Zbytky původního mlýnského náhonu byly zasypány a díky vyčištění okraje přilehlého lesa došlo k propojení vodního, lučního i lesního prostředí. Na základě doporučení botaniků bude část rákosiny pravidelně kosena, aby zde došlo k rozvoji vzácných druhů rostlin.

Třetí lokalita pod Jenerálkou byla nejméně poznamenaná činností člověka. Potok zde byl sice historicky vymístěn na okraj údolní nivy, ale původní louka se kvůli dlouhodobému nevyužívání změnila v rákosinu a po­tok začal postupně meandrovat. Revitalizace měla za cíl podpořit přirozené vinutí koryta a vytvořit v lokalitě ně­kolik tůní. Součástí byla i revitalizace Kruteckého potoka, který byl z původního betonového koryta vedoucího podél cesty přeložen do rákosiny, kde se stéká s dalšími prameny a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka.

První a nejnákladnější akce v rámci revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka se uskutečnila již v roce 2009, kdy došlo k otevření zaklenutého úseku po­toka u obory Hvězda. U nově vymodelovaného koryta byly vysazeny olše a javory, k vodě byly vysazeny mo­k­řadní a vodní rostliny. V roce 2011 po­kračovala revitalizace potoka v par­ku před ruzyňskou věznicí. 

V rámci projektu Potoky pro život hlavní město zrevitalizovalo Litovicko-Šárecký potok, který je nyní delší o 770 metrů.