Politická diskuze

Názory politických klubů

Komunální volby vyjádřily jasně, že občané Prahy 6 si přejí změnu. Proto jsme sestavili koalici, kterou jsme popravdě neskromně nazvali koalicí Vítězů. Deklarovali jsme, že budeme komunikativní a otevření. Občané Prahy 6 jsou vnímaví, zajímají se o veřejné dění a jsou to právě oni, kdo za čtyři roky zhodnotí, zda naše práce byla kvalitní, anebo nás pošlou balit kufry. Ač jsme několikrát veřejně deklarovali, že radnici i městskou část přebíráme v relativně dobrém stavu, musíme mít na paměti, že každá mince má dvě strany. Radnice trpí deficitem komunikativnosti, velké množství běžných agend je na 21. století podivně zkostnatělých, utrácí se za zbytečné věci. Radnici je zapotřebí oživit, „zpružnět“, zlidštit.

Jaké jsou naše hlavní cíle, co chceme změnit? Stručně řečeno, na dobře nastavené navázat, ostatní výrazně zlepšit. Hlavní úkoly nás čekají v oblastech územního rozvoje, hospodaření radnice, dopravy a parkování, ochrany rezidenčního charakteru městské části a ochraně zeleně, komunikace s občany. Po těchto změnách lidé nejvíce volali, tyto hlasy jsme nejvíce vnímali při volební kampani. Na tyto výzvy jsme velmi dobře připraveni. Včasná komunikace s občany, jejich spolky a organizacemi, naslouchání jejich problémům a návrhům řešení, to jsou naše základní východiska. Dále se budeme věnovat řádné správě majetku obce, minimalizaci finančních ztrát z kauzy Key Investments, sestavení investičního plánu se stanovením jeho jasných priorit. Současně budeme činit rázné kroky v oblasti kultury a revitalizaci veřejného prostoru. Vedení radnice vidí své cíle jasně. Jdeme do toho!

Jaromír Vaculík,

předseda zastupitelského klubu TOP 09 Praha 6

 

Z nového vedení radnice cítím svěží vítr a nadšení pro pozitivní změny. Nikdo z koalice není spojen s minulými průšvihy, a proto očekávám menší i větší změny k lepšímu. Očekávám v poměrně krátkém horizontu nalezení zajímavých úspor tam, kde jsou významné rezervy ve výdajích. Očekávám rychlé zjednodušení a zefektivnění správy majetku. Praha 6 má vlastní správcovskou společnost Sneo. Přesto nemalou část bytů spravuje Austis a budovu radnice Centra (samozřejmě podivně nevýhodně pro Prahu 6…) Sneo je třeba reorganizovat a důsledně kontrolovat. Očekávám výrazné zlepšení otevřenosti radnice a komunikace s občany. Očekávám pokrok v participaci občanů na rozvoji Prahy 6 – přestože to vnímám jako velkou výzvu v nastavení a realizaci samotného principu. V souvislosti s tím očekávám úbytek nespokojených interpelací občanů na zastupitelstvech a více setkání s obyvateli nad studiemi a záměry. Očekávám rozvoj Prahy 6 a více života v ulicích. Čtyřleté volební období je poměrně krátká doba na realizování velkých záměrů. Proto jsme nejprve začali s narovnáním a přenastavením běhu radnice tak, aby fungovala hospodárně. Očekávám, že si Praha 6 v průběhu prvního roku ujasní koncepci a stanoví jasnou strategii rozvoje, v souladu s celopražskou strategií, a na jejím základu se začne plánovitě měnit k lepšímu. Očekávám, že se pohnou velké projekty jako například obchvat Vítězného náměstí, řešení parkování, příprava projektu nejvhodnější varianty Silničního okruhu kolem Prahy, přímé spojení na letiště Václava Havla, čistírna odpadních vod, či realizace tramvajových prodloužení. Očekávám zlepšení parteru Prahy 6 a veřejného prostoru pro lidi tak, aby měli nejenom možnost, ale především důvod, potkávat se venku a společně sdílet svůj veřejný prostor. Očekávám koalici, která se vždy dohodne a bude jednotně prosazovat společný cíl. Očekávám, že se budeme mít líp, a jsme připraveni pro to udělat vše, co bude v našich silách.

Za tým ANO, Martin Polách

Předseda oblastní organizace ANO Praha 6 a místostarosta MČ Praha 6

 

Nejprve je na místě pogratulovat ke zvolení novému starostovi Ondřeji Kolářovi. ODS vedla radnici 20 let a uskutečnila a zahájila řadu úspěšných projektů, které se v průběhu let staly pro občany šesté městské části standardem. Proto vítáme příslib nového starosty, že nová koalice bude v těchto projektech pokračovat. Od nového vedení čekáme, že dostojí slibům z ustavujícího zastupitelstva, že zahloubí břevnovskou radiálu (ul. Patočkova), budou trvat na realizaci tzv. Zelené Malovanky, dál podporovat kulturní a divadelní scénu na Praze 6, zavádět parkovací zóny atd. Zneklidnila nás vyjádření MUDr. Nechvátala, nového radního pro životní prostředí, podle kterého má dojít k omezení květinové výzdoby a úpravy zeleně s ohledem na „odborné“ výhrady. Tradiční vánoční výzdobu pan Nechvátal označil dokonce za megalomanskou. Současně se nám nelíbí, že hned první měsíce roku 2015 bude Praha 6 podle slov starosty hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoru. ODS předala naši městskou část nové koalici v ekonomicky dobré kondici, na účtech a v cenných papírech má městská část 2,2 mld. Kč a v nemovitém majetku 5,8 mld. ODS byla a chce i nadále být konstruktivní stranou. V souladu s naším předvolebním programem se budeme i v opozici chovat tak, aby Praha 6 byla mezi ostatními městskými částmi dál na prvním místě a zachovala si standardy, kterých jsme za 20 let dosáhli. Jako prioritu pro příští čtyři roky vnímáme: Efektivní vynakládání finančních prostředků, díky kterému je už nyní Praha 6 na předních příčkách v porovnání s jinými městskými částmi, zachování podpory rozsahu péče o květiny a zeleň, a odpovědné řešení dopravy a parkování (zejm. ve vazbě na plánované zprovoznění tunelu Blanka a nových stanic metra A). Budeme prosazovat otevřenou radnici zavedením tzv. komunitního rozpočtování, bojovat za zachování podpory excelentnímu jazykovému vzdělávání v našich školách a zachování podpory kulturní a zejména divadelní scény. Nebudeme zapomínat ani na tradici akcí připomínajících zločiny předlistopadového režimu a v neposlední řadě budeme hlídat, aby se podpory dostávalo i nadále našim seniorům.

Za klub ODS Ondřej Balatka a Jakub Stárek

 

Příští čtyři roky změní směr Prahy 6. Volby jasně ukázaly, že občané Prahy 6 nebyli spokojeni s tím, jak bylo město vedeno. Je to nezpochybnitelný argument volebního výsledku, ve kterém zcela propadly mnoho let vládnoucí ČSSD a ODS. Za Stranu zelených máme v radě místostarostku Petru Kolínskou a radního Antonína Nechvátala. Do poradních orgánů (komisí) pak jako doposud budeme zvát i nestranické odborníky. Vzhledem k oblastem, které nám byly svěřeny, chceme založit změnu směru radnice na třech prioritách: otevřenosti, koncepci a hospodárnosti. Otevřeností myslíme spolupráci se spolky a občanskými iniciativami. Z tohoto prostředí zelení pochází a rozumí mu. Koncepcí myslíme vytvoření jasných a závazných rámců pro rozhodování tak, aby důležité věci jako prodej pozemků u Džbánu nebyly rozhodnuty náhle a bez strategie. Absence koncepce nahrává svévoli, proto jasně a strategicky budeme postupovat i v hospodaření s bytovým fondem a správě SNEO. Hospodárností nemyslíme škrtání a šetření na potřebných, ale zamezení nepromyšlených investic zejména dopravy. Budeme se soustředit také na ochranu zájmů občanů Prahy 6 při vyrovnávání se s dopravními dopady tunelu Blanka. Strana zelených má zkušenost osmi let v opozici. Bude dobrou a důvěryhodnou oporou nově vládnoucím. Opozice kritizovala navýšení počtu radních ze sedmi na devět plus uvolněného člena, odpověď je jasná. Zaprvé hodláme spravovat věci veřejné profesionálněji a hlavně lépe komunikovat s občany, které hodláme zahrnout do rozhodování. Na to potřebujeme čas a lidi. Zadruhé, musíme mimo budování budoucího prověřit i zděděná rozhodnutí, například některé z našeho pohledu nevýhodné smlouvy. I to bude potřebovat lidi na plný úvazek. Nechceme pokračovat v řízení radnice jaksi „bokem“, které voliči jasně odmítli. Víme, kde ušetřit a jak zajistit, aby tyto náklady na práci pro Prahu 6 byly pokryty. Víme, že změnit směr Prahy 6 k lepšímu není jednoduché a nepůjde to rychle. Máme ale dostatek zkušeností a vaší důvěry k tomu podstatnou měrou přispět.

Vážíme si vašich hlasů a děkujeme, Jan Sládek, zastupitel SZ

 

Starostové a nezávislí slibovali zásadní změnu atmosféry v Praze 6. Nelíbilo se nám, že se vedení radnice nebaví se svými občany, ale nijak zvlášť ani se svými úředníky. Nelíbilo se nám, že se o klíčových změnách dozvídáme, až když jsou upečeny. Voliči nás vyslali do koalice právě se zrodivšího zastupitelstva, ve kterém se z jejich vůle dlouholetí vládci Prahy 6 přesunuli do opozice. Mluvíme-li o otevřené radnici, myslíme tím především to, že je potřeba více komunikovat, mluvit i poslouchat a taky vysvětlovat. Nepoužívat časopis, webové stránky či reklamní kampaně Prahy 6 na svoji politickou sebeprezentaci a sebechválu, nýbrž na vtažení veřejnosti do přemýšlení i rozhodování o tom, jak se má obec vyvíjet. Budeme trvat na tom, aby se zveřejňovaly smlouvy, které Praha 6 uzavírá, nebo již dříve uzavřela, budeme chtít, aby se ti, co o to stojí, snadno dozvěděli, co kolik stálo či stojí, jak vypadá rozpočet Prahy 6 a jak je dodržován, jak se rodí jednotlivá rozhodnutí, kdo pro ně hlasoval a kdo hlasoval proti nim. Rozpočet na kulturu jsme slíbili v rámci nové koalice – podobně jako rozpočet na podporu sportování dětí - navýšit. Kulturní provoz v Praze 6 byl však po léta značně zpolitizovaný a sloužil především sebeprezentaci politického vedení Prahy 6. Také se nám zdá, že byl posledními třemi starosty značně zprivatizován. A to je potřeba změnit. Můžete od nás tedy očekávat intenzivní práci na srozumitelném, transparentním a spravedlivém grantovém systému podpory kulturního života v Praze 6. Školy v Praze 6 mají naopak velmi solidní pověst, i když míst ve školkách stále není optimální počet a školy by se do podobného nedostatku mohly dostat během několika málo let. Další školky a nejspíš i školy bude potřeba opravit i postavit, předpokládáme, že výrazně levněji, než se to dařilo předešlým politickým reprezentacím. Budeme pokračovat v podpoře výuky cizích jazyků. Naše děti by bez výtečné znalosti angličtiny a dalších světových jazyků mohly mít ve svém dospělém životě v problém.

Jan Lacina,

zástupce starosty pro otevřenou radnici, výchovu, vzdělání a kulturu

 

Praha 6 má za sebou komunální volby, jež rozhodly o změně politické reprezentace na radnici. Tento fakt by ale neměl mít vliv na to, jak je dlouhodobě vnímána naše městská část: jako místo, které nabízí příjemné bydlení, dostatek zeleně, kvalitní infrastrukturu, dobré školství zajišťující mj. rozšířenou výuku jazyků a značné možnosti sportovního a kulturního vyžití. K tomu samozřejmě patří i dobře fungující radnice. Občané šestky v uplynulých letech museli „překousnout“ nemalá omezení spojená se stavbami tunelového komplexu Blanka a prodloužené trasy A metra. Chtěli jsme, aby se obě stavby včetně stropní desky stanice Evropská realizovaly najednou a neprotahovaly se do dalších let. Obě stavby jsou v podstatě hotové a na jaře příštího roku začnou sloužit Pražanům. Je ale třeba také znovu připomenout, že díky nekompetenčnosti předcházející vládnoucí politické reprezentace na pražské radnici došlo ke zcela zbytečnému zdržení stavby Blanky.… Občané Prahy 6 netrpělivě čekají na řešení parkování v nezatíženějších lokalitách městské části. Po zbytečných odkladech způsobených „velkou radnicí“ se musí co nejdříve spustit projekt parkovacích zón a parkovišť typu P+R, které by pomohly, aby Praha 6 přestala být jedním velkým parkovištěm pro nerezidenty. V tomto období musí být rozhodnuto o kolejovém napojení letiště a Kladna a omezeno zbytečné dojíždění auty a autobusy. Prodloužení metra vyvolá změny v městské hromadné dopravě, a Rada a zastupitelstvo městské části napříč celým politickým spektrem musí společně důrazně hájit zájmy občanů Prahy 6. Nesmí se opakovat minulé svévole společnosti ROPID při změnách MHD. Práce radnice a zastupitelstva by se měla promítat do denního života občanů pokračováním chodníkového programu“, zajištění čistých a bezpečných ulic, kde má každý „svého“ strážníka, dostatku míst v mateřských školách, možnosti nakupovat kvalitní potraviny na farmářských trzích. A také pomoci těm, kteří ji potřebují: našim seniorům či sociálně slabším, handicapovaným a nemocným. Jde o výstavbu nemocnice typu LDN, výstavbu sociálních a startovacích bytů.

René Pekárek a Miloš Balabán

 

Kolice TOP09, ANO, Strany zelených, STAN/nez. a KDU - ČSL, která bude v příštích čtyřech letech radnici Prahy 6 řídit, zatím nepředložila své programové prohlášení, takže přesně nevíme, kam chce městskou část vést. Můžeme si o tom udělat představu jen na základě vystoupení kandidátů na členy Rady na prvním zasedání zastupitelstva či podle programových priorit, které jsou obsaženy v příloze č. 1 Koaliční smlouvy, ale které jsou zatím velmi obecné a nedá se předvídat, jak je bude koalice konkretizovat v programovém prohlášení Rady. Koaliční strany nemají identické představy o dosažení svých cílů. Dojde ke kompromisu nebo budou všichni členové koalice respektovat většinový názor? Je jisté, že obyvatelé Prahy 6 očekávají, že se na radnici bude odpovědně hospodařit, provede se audit hospodaření za uplynulých 20 let a vyvodí odpovědnost za zjištěné nedostatky, zrevidují a zruší se nevýhodné smlouvy, vedení radnice bude spolupracovat se spolky a občanskými iniciativami, bude se s občany včas a systematicky radit o zamýšlených projektech, zajistí finančně únosnou údržbu veřejné zeleně, zachování rekreačního areálu Džbán, ochranu zahrádkářských osad, vytvoří dostatek míst ve školkách a školách, vybuduje záchytná parkoviště pro auta, posílí hlídky městské policie, vytvoří dlouhodobou koncepci sociální a zdravotní politiky a komplexní bytovou koncepci, a bude je naplňovat především s ohledem na méně majetné rodiny a seniory. Pokud se výše uvedené priority stanou pilířem programu radnice, byla by šance, že se v příštích čtyřech letech bude postupně snižovat počet důvodů k nespokojenosti, kterou dnes mnozí obyvatelé Prahy 6 pociťují. Jistotu, že se vše pohne k lepšímu a dojde k žádoucím změnám komunální politiky, ale v tuto chvíli nemáme. Zastupitelé KSČM budou v každém případě hledat cesty, jak splnit program, se kterým šli do voleb, ať už jde o zavedení sociálního nájemného, vytvoření dostatečného počtu míst v obecních školkách a školách, či v LDN a hospicích a řešení ostatních, především sociálních problémů občanů Prahy 6.

PhDr. Helena Briardová

 

Praha 6 patří mezi nejvýznamnější pražské rezidenční čtvrti a je vnímána jako dobrá adresa. K tomu, aby se tento pojem skutečně naplnil, je nutné navázat na to dobré, co se zde v minulých letech událo, ale také se zaměřit na rozvoj těch oblastí, které zajímají řadu našich spoluobčanů a jsou pro ně důležité. Za velmi významná pokládáme témata, která se týkají problematiky kvality života obyvatel Prahy 6, zejména seniorů a rodin s dětmi. Budeme iniciovat nebo podporovat všechny aktivity, které jim umožní spokojený a naplněný život. Usilujeme o rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny, hodláme např. stabilizovat kapacitu odlehčovacích lůžek a zajistit poskytování hospicové péče. Chceme pokračovat ve vytváření dostatku míst pro odpočinek a trávení volného času, podpoříme kvalitní organizace, které pracují s dětmi a s mládeží, a pro jejich činnost chceme umožnit kvalitnější zázemí. Očekáváme, že se nám podaří zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol i kvalitní základní školy. Důležité také bude řešit problémy, které občanům naši městské části znepříjemňují život, ať je to doprava, parkování, ubývání zeleně nebo nedostupnost některých služeb. Zejména v oblasti Vítězného náměstí a jeho okolí se obáváme zhoršení dopravní situace v souvislosti s otevřením tunelu Blanka. Řešení vzniklých problémů pokládáme za prioritní. Veřejnost od nás očekává, že naše jednání bude otevřené a transparentní. Bude nutné zajistit odpovědné nakládání s majetkem městské části tak, aby bylo efektivní a přinášelo do rozpočtu prostředky, které mohou být využity na veřejně prospěšné aktivity. Stejně tak podpoříme využití evropských peněz ke spolufinancování vybraných projektů. Mnohé věci nejsou v našich rukou, budeme nicméně usilovat o to, aby v Praze 6 převládala soudržnost nad politikařením, odpovědnost nad snahou o osobní prospěch.

Marián Hošek, Jan Bartůšek, KDU-ČSL