Složení Rady Městské části Praha 6

2014–2018

Mgr. Ondřej Kolář (TOP 09)

starosta MČ Praha 6

Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, čerpání prostředků z fondů EU, grantovou politiku a informační technologie. Předseda Komise povodňové a Bezpečnostní rady ÚMČ

30 let, právník, tajemník K. Schwarzenberga.

„Budeme jasně a srozumitelně komunikovat s občany. Připravíme revizi smluv, které jsou pro Prahu 6 nevýhodné nebo nepotřebné.“

 

Ing. arch. Eva Smutná (TOP 09)

zástupkyně starosty

Zodpovídá za územní rozvoj a plánování.

53 let, architektka, urbanistka. Pracovala pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Vybudujeme pracoviště, které bude řešit koncepční záležitosti napříč jednotlivými obory, které bude zohledňovat stanoviska z různých oborů a bude otevřeno pro všechny gesce a bude reagovat na nejrůznější podněty.“

 

Ing. arch. Martin Polách (ANO)

zástupce starosty

Zodpovídá za strategický rozvoj a veřejný prostor.

35 let, architekt. 

„Veřejný prostor na území Prahy 6 je zanedbaný a zaslouží si větší prostor. Závazkem ANP je efektivní hospodaření a transparentnost. Připravíme audity projektů, abychom prověřili, jak moc jsou nastavené služby výhodné pro Prahu 6. Proti případné korupci budeme bojovat otevřeností, například zveřejněním jmenovitého hlasování rady.“ 

 

Mgr. Petra Kolínská (SZ)

zástupkyně starosty

Zodpovídá za dopravu, bezpečnost a památkovou péči. Vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti

39 let, ombudsmanka programu Zelená úsporám, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Prioritou je pokračování v projektu Zelená Malovanka, která zmírní negativa provozu obrovské křižovatky. Chci postavit na nohy projekt modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště, probudit k životu přípravy na výstavbu záchytných parkovišť a regulovat parkování v centrální části Prahy 6. Doplníme chybějící přechody v okolí škol a ty stávající vylepšíme.“ 

 

Mgr. Jan Lacina (STAN)

zástupce starosty

Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a koncepci „otevřené radnice“. Předseda Komise strategického rozvoje MČ Praha 6.

45 let, producent, scénárista a režisér.

„Přicházíme na Prahu 6 tvořit, ne bořit. Vytvoříme otevřenou radnici, která bude komunikovat všemi směry a do rozhodování vtáhne občany. V oblasti kultury nastavíme transparentní a spravedlivé grantové řízení, které nabídne účast na finančních zdrojích Prahy 6 širšímu spektru zájemců.“

 

Ing. Jaromír Vaculík (TOP 09)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: Klub TOP 09. Zodpovídá za ekonomiku, finanční a investiční politiku, za přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření, za majetkovou politiku a za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích

56 let, ekonom, podnikatel, opoziční zastupitel 2010–14.

„Chceme vyrovnané příjmy a výdaje, zlepšit správu majetku ve prospěch Městské části a zajistit větší příspěvek z magistrátu pro městskou část.“ 

 

Ing. Milena Hanušová (TOP 09)

uvolněný člen RMČ

Zodpovídá za oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

58 let, v posledních letech byla asistentkou v Poslanecké sněmovně parlamentu, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Budeme analyzovat potřeby občanů Prahy 6 v souvislosti s demografickým vývojem Prahy 6, rozšíříme terénní služby a služby domácí péče.“ 

 

MUDr. Antonín Nechvátal (SZ)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: Klub SZ. Zodpovídá za oblast péče o životní prostředí, oblast čistoty a vzhledu MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně, za agendu veřejně prospěšných prací. Předseda Komise územního rozvoje.

50 let, lékař a opoziční zastupitel 2010–14.

„O životní prostředí chceme pečovat komplexně a přistupovat k němu s pokorou. Velkou pozornost budeme věnovat Šárce a oblasti Džbánu a jejich uchování pro veřejnost.“ 

 

Ing. Roman Mejstřík (ANO)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za oblast sportu a volného času, za evidenci a inventarizaci majetku, za správu, pronájmy a výpůjčky bytových a nebytových prostor v bytových domech, za pojištění majetku a jeho právní zajištění, za správu pohledávek, za politiku nájemného, za grantovou politiku ohledně grantových prostředků poskytovaných z HMP❐

54 let, majitel aukční síně.

„Nastavíme dlouhodobý systém financování pro sportovní kluby a budeme se snažit, aby se prostředky pro ně navýšily. V oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor nastavíme hospodárný a průhledný systém.“

 

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

uvolněný člen ZMČ

Koordinátor strategické koncepce a rozvoje zdravotní a sociální politiky, zodpovídá za oblast prevence sociálně patalogických jevů, s hlasem poradním v Radě MČ Praha 6. Předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku

63 let, zubní lékař.

„Vytvoříme dlouhodobou strategii v oblasti zdravotní a sociální péče, která bude vycházet z demografické analýzy se zaměřením na potřeby zejména seniorů a rodin s dětmi. Doporučil bych vybudovat gerontocentrum a zajistit také hospicovou péči."