Zápisy umožní vybrat tu správnou školku

V únoru začínají vPraze 6 zápisy dětí do mateřských škol. I vtomto roce školky očekávají značný zájem o volná místa, kterých je přibližně 850. Pro úspěšné přihlášení bude důležité znát správný postup a dodržet stanovené termíny.

Pro přijetí platí ve všech školkách jednotná kritéria, která zohledňují zejména trvalý pobyt v Praze 6 a věk dítěte. Jednotný je i termín pro odevzdání přihlášek do mateřských škol.

Pro zjednodušení a objektivitu celého přijímacího řízení se na shodných pravidlech i termínech dohodly ředitelky mateřských škol vměstské části Praha 6. Nejdůležitějším hlediskem vtěchto společných kritériích je trvalý pobyt vMČ Praha 6 a nově i doba jeho trvání. „V posledních letech jsme se čím dál častěji setkávali s tím, že rodiče na poslední chvíli přehlašovali děti z okolních obcí a městských částí do Prahy 6, aby získali dostatečný počet bodů. Proto nyní musí doložit, že žijí vPraze 6 déle než od září loňského roku,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Balatka nová pravidla, která mají upřednostnit občany Prahy 6, kteří zde dlouhodobě žijí.

Další kritérium zohledňuje vyšší věk dítěte a třetí základní hledisko upřednostňuje celodenní docházku dítěte před polodenní a bere vúvahu docházku sourozence. Plnění kritérií se boduje, při shodném bodovém výsledku budou použita doplňující hlediska, což je opět vyšší věk nebo např. vhodnost zaměření MŠ pro konkrétní dítě apod. S kritérii pro přijetí do jednotlivých MŠ je možné se seznámit vmateřských školách a na webových stránkách školek, stejně jako s předpokládaným počtem volných míst. Na webu jakdoskolky.cz zájemci naleznou rejstříkovou kapacitu jednotlivých školek a upřesnění jejich zaměření a výukových programů.

Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, kpředškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti vposledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti jsou po dobu 12 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. Děti budou přijímány na volná místa vMŠ, kterých by mělo být vmateřských školách zřizovaných MČ Praha 6 kolem 850. Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, mají možnost podat přihlášku do více mateřských škol současně.

Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlášku a evidenční list ve vybraných MŠ dne 11. 2. 2014 v čase stanoveném ředitelkou MŠ, nebo si formulář stáhne na www.jakdoskolky.cz .

Další podmínkou přijetí do MŠ je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tyto náležitosti potvrdí dětský lékař na evidenčním listě.

Oba dokumenty řádně vyplněné a podepsané zákonnými zástupci dítěte odevzdá žadatel do mateřské školy, případně do více škol, vdobě od 18. 2. do 19. 2. 2014 včase stanoveném ředitelkou MŠ. Při odevzdávání žádosti o přijetí je nutné předložit platný průkaz totožnosti žadatele kověření trvalého bydliště, případně doklad potvrzující trvalý pobyt včetně doby jeho trvání, a rodný list dítěte. Potvrzení o trvalém pobytu vystaví Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů úřadu MČ Praha 6 vúředních hodinách.

Ve školce obdrží rodič, zákonný zástupce, potvrzení o účasti na zápisu a zápisový lístek, který by měl být odevzdán do zvolené mateřské školy vpřípadě přijetí dítěte.

Mateřské školy zveřejní výsledky zápisu vyvěšením seznamu přijatých dětí (pod kódovým označením) vdobě od 5. 3. 2014 do 20. 3. 2014. Odevzdání zápisového lístku vedení MŠ je stanoveno na 11. března od 13 do 17 hodin. Vpřípadě, že zápisový lístek nebude odevzdán, bude uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci vpořadí dle kritérií.

Informace o mateřských školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství nebo na portálu www.jakdoskolky.cz

Další informace k zápisu podají ředitelé mateřských škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220189555 nebo 220189456)

 

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

❐ 11. 2. vyzvednout v MŠ evidenční list a přihlášku. Formulář lze získat i na www.jakdoskolky.cz

❐ Potvrdit evidenční list u dětského lékaře.

❐ 18. a 19. 2. podepsané dokumenty odevzdat do vybraných MŠ. Nutné současně předložit platný průkaz totožnosti žadatele, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území MČ Praha 6, a rodný list dítěte.

❒ 5.–20. 3. zveřejnění výsledků zápisu ve školkách (pod kódovým označením)

❒ 11. 3. 13–17 hod. odevzdat zápisový list v mateřské škole, do které je dítě přijato 

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol v Praze 6

Trvalý pobyt dítěte

MČ Praha 6                             80 bodů

MČ Praha po 1. 9. 2013         65 bodů

Na území jiné MČ nebo obce    1 bod 

Věk dítěte dle narození v období

Před 1. 9. 2009                       45 bodů

Od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010    9 bodů

Od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011    7 body

Od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011  1 bod 

Individuální situace

dítě je hlášeno k celodenní docházce                10 bodů

MŠ nebo I. st. ZŠ, jejíž je MŠ součástí, navštěvuje

ke dni zápisu sourozenec, resp. sourozenci         4 body

dítě je hlášeno kpolodenní docházce                   1 bod 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

Vpřípadě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí od nejstaršího. 

Do mateřských škol letos může nastoupit cca 850 dětí.