O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

 

Školky v posledních letech doslova „praskají ve švech“. Jaká bude situace letos?

V předešlých letech věnovala městská část hodně úsilí i prostředků, aby se dokázala vyrovnat s populační vlnou, která dospěla do školek. Dnes to vypadá tak, že budeme požadavky rodičů dětí starších tří let z Prahy 6 schopni uspokojit.

Musíme se ale velmi rychle připravit na to, až se nám tato populační vlna přelije do základních škol, což bude velmi brzy. Takže hledáme rezervy v kapacitách škol, chystáme se také v nejžádanějších lokalitách stavět, otevíráme otázku případných půdních vestaveb ve vhodných školách. Musíme ovšem myslet i na dobu, až silné populační ročníky zeslábnou. Je to docela inspirativní úkol.

Nabídne Praha 6 nějaké řešení rodičům, jejichž dítě se do školky nedostane?

Podle našich údajů bychom měli být schopni uspokojit drtivou většinu rodičů trvale žijících v Praze 6, kteří chtějí dát své děti po dovršení třetího roku života do školky. Někdy se ovšem může stát, že to nebude ta, kterou mají přímo za rohem.

Podle pravidel nastavených vedením školek mají větší šanci na přijetí děti s trvalým pobytem v Praze 6 minimálně od ledna loňského roku. Není to diskriminační pro ostatní zájemce?

Radnice musí hájit zájmy svých občanů a čelit účelovým změnám trvalého bydliště na Prahu 6 ve snaze dostat děti u nás do školky, což se v posledních letech značně rozmohlo. Délka trvalého pobytu v Praze 6 je jedním z nástrojů, či chcete-li kritérií, kterými jsme schopni zájmy rodičů z Prahy 6 hájit.

Někteří rodiče jsou ochotni dát školce sponzorský příspěvek, aby se dítě do školky dostalo. Je takový postup podle vás legitimní?

Kritéria pro přijetí platí pro všechny děti stejná.

 

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ v Praze 6

Trvalý pobyt dítěte

 území MČ Praha 6 přihlášené k TP před 1. 1. 2014 80 bodů

 území MČ Praha 6 přihlášené k TP po 1. 1. 2014 65 bodů

 území jiné MČ nebo obce 1 bod

 

Věk dítěte dle narození

 1. 9. 2010 45 bodů

 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 11 bodů

 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 7 body

 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 1 bod

 

Individuální situace dítěte

 dítě je hlášeno k celodenní docházce 10 bodů

 MŠ navštěvuje ke dni zápisu sourozenec 4 body

 dítě je hlášeno k polodenní docházce 1 bod

V případě rovnosti bodů se děti přijímají dle věku dětí od nejstaršího. Do bodového systému budou zařazovány žádosti odevzdané v řádném termínu. 

 

Jak postupovat při zápisu do školky

 Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list) stažením z webu příslušné mateřské školy nebo na adrese www.jakdoskolky.cz, případně si je vyzvedne na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

 Vyplněné dokumenty, včetně lékařského potvrzení, odevzdá do zvolených mateřských škol 25. 2. 2015 (v některých MŠ i 24. 2. 2015). Čas pro ode-vzdání stanoví ředitelka MŠ.

 V MŠ zákonní zástupci dítěte předloží svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, a pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 Termín zveřejnění výsledku zápisu je 10. 3. 2015 od 12 hod. na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle bodového hodnocení plnění kritérií.

 Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají 11. 3. v době od 13 do 17 hod. zápisový lístek do zvolené MŠ a podají zde zpětvzetí žádostí pro školky, kam o přijetí rovněž žádali. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ vtermínu, bude uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.