Politická diskuze

Může být prodloužení tramvaje na Dědinu přínosem Praze 6?

Ing. arch. Eva Smutná (TOP 09)

zástupkyně starosty pro územní rozvoj

Prodloužení tramvajové trati na Dědinu je jednoznačně přínosem, jak pro Prahu 6, z důvodu snížení provozu autobusové dopravy na Evropské, tak pro obyvatele Dědiny, kterým ekologická MHD bude přispívat ke zdravému životnímu prostředí. Je třeba si uvědomit, že území Ruzyně dozná výrazné proměny a včasné řešení infrastruktury je základem dobrého územního plánování. My v žádném případě nechceme obyvatelům Dědiny do budoucna připravit snížení životní úrovně. Samozřejmě vnímáme, že vlastní stavba trati přes území Dědiny a s tím spojené dopravní řešení, či zásah do parkovacích ploch přináší obyvatelům velkou starost. V tuto chvíli považujeme za prvořadé opět se setkat s obyvateli Dědiny, v širším kontextu celou situaci prodiskutovat a upozornit na všechny dopady, které by případná nerealizace tramvaje občanům v budoucnu přinesla. Všechny zásadní připomínky zapracujeme. Za nezbytné považujeme, aby stavba tramvaje do území přinesla pohodlnou, rychlou dopravu, zásadní rehabilitaci ulice Vlastina, včetně nového řešení parkování, které v současné podobě snižuje úroveň sídliště.

Mgr. Petra Kolínská (SZ)

zástupkyně starosty pro dopravu, bezpečnost a památkovou péči

Záměr prodloužit tramvaj na Dědinu přinesla mnoho otázek a zatím málo odpovědí. O projektu, který se připravuje řadu let, měli místní možnost diskutovat poprvé v polovině ledna, a to je hrubá chyba. Snažíme se ji ve spolupráci s hlavním městem napravit. Jednáme o úpravě projektu a v lokalitě uspořádáme sérii diskusních setkání. Výhrady místních bereme vážně. Radnice proto zaslala investorovi stanovisko, že nesouhlasí se zřízením nové silniční křižovatky do Evropské a promýšlíme varianty vybudování nových parkovacích míst v lokalitě. Zelení zavedení tramvaje podporují , neboť tramvaje velkoměstům prospívají. Méně zatěžují životní prostředí, nabízejí komfortnější přepravu a jsou ve srovnání s jinými druhy MHD ekonomicky nejefektivnější. V případě Dědiny a Liboce navíc po změně autobusových spojů zajistí přímé spojení s Vítězným náměstím bez čekání v koloně aut.

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

uvolněný zastupitel

Projekt zmíněné tramvajové tratě se dostal do velmi nešťastné polohy. Z dobré myšlenky, aby se v této oblasti řešila veřejná doprava prodloužením tramvajové linky, se postupem času stal zdroj napětí a nedůvěry u obyvatel, kteří v důsledku některých nešťastných předběžných návrhů a nedobré komunikace vytvořili odpor vůči projektu jako takovému. Týká se to jak kácení stromů, úbytku parkovacích míst a vytvoření nové křižovatky, která by mohla způsobit vyšší dopravní zátěž v dosud klidné zóně bydlení. Nová reprezentace Prahy 6 se velmi pečlivě zabývá těmito námitkami a jasně vyslovila deset zásadních požadavků, které jsou podmínkou pro možnou realizaci projektu.Týká se to zejména zrušení již zmíněné křižovatky, vybudování parkovacích míst, minimalizace úbytku vrostlé zeleně, výsadba nových stromů a další body, které reagují na názory, vyslovené obyvateli této oblasti. Jsem přesvědčen, že pokud opadnou emoce a nastane věcný a otevřený dialog, může být tento projekt přínosem jak pro dopravní obslužnost, tak pro životní prostředí.

Ing. René Pekárek (ČSSD)

předseda kontrolního výboru

Výstavbu tramvaje na Dědinu a následně až k OC Šestka a terminálu 3 letiště považujeme za projekt s jasně pozitivními přínosy. Nejde o nový záměr, trasa je zahrnuta v platném územním plánu již od roku 1999 a byla i uvedena v programovém prohlášení RMČ v r. 2011. Jedním z hlavních pozitiv je racionalizace dopravy a to především pro občany bydlící v oblasti Dědiny. Že tramvajová trať je potřebná se projeví po zahájení provozu prodloužené trasy metra a omezení autobusových linek dosud spojujících letiště a Dědinu s Vítězným náměstím. Hlavním přínosem prodloužení tramvaje bude výrazné zlepšení dopravní obsluhy této lokality. Redukce autobusů na Evropské třídě sníží jejich negativní dopady na životní prostředí. Při dopracování projektu však musí být zohledněny všechny oprávněné připomínky občanů tak, aby tato stavba přispěla ke zlepšení života občanů. Při prodloužení tramvaje výrazně převyšují pozitiva nad krátkodobými negativy spojenými s vlastní stavbou.

Ing. arch. Martin Polách (ANO)

předseda ANO Praha 6

Prodloužení tramvajové trati na sídliště Dědina vnímám jako logický krok v rozvoji města. Obecně preferujeme tramvajovou formu MHD před autobusovou, a využití stávající trati, která dnes končí nelogicky, k obsluze velkého sídliště Dědina dává smysl. Výhledově zde navíc vznikne nová rezidentní čtvrť a v takovémto uceleném území by absence tramvaje byla chybou.

Je samozřejmě potřeba věnovat velkou pozornost dopravnímu řešení ‎tak, aby se nezhoršil plynulý provoz automobilové obsluhy území a především kapacity parkování. Proto nová rada iniciovala prověření třetí varianty obousměrného provozu v ulici Vlastina u anglické školy a dala si za cíl řešit parkování u křižovatky Drnovská a Vlastina.

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (STAN)

předseda komise pro otevřenou radnici a informační technologie

Prodloužení tramvaje dává smysl až s plánovanou přestavbou skladového a vojenského areálu na „město“ pro 15 000 lidí a s otevřením rychlodráhy Praha-Kladno. Prodlužovat trať bez ohledu na tyto připravované zásadní změny vyvolá další investice při jejich realizaci. Zatížení Liboce a Dědiny by navíc bylo vyšší, než uvádí současné posudky, které jsou i z dalších důvodů nevěrohodné. Odmítáme jednosměrnou či snad úplně zaslepenou Vlastinu ulici před britskou školou a novou křižovatku s Evropskou. Přivedlo by to hlavní dopravu mezi Vypichem a Evropskou do vedlejších ulic mezi obytné domy a vilky! Chybně navržené dopravní řešení tramvaje změní klidný charakter lokality a zruší 130 parkovacích míst na Dědině bez náhrady. To není přípustné bez zajištění náhradního parkování. Proto chceme vznést otázku přehodnocení plánu a jeho zasazení do širšího kontextu.

Ing. Alan Zubr (ODS)

místopředseda dopravní komise

Dědina nečeká na tramvaj, ale na vizi. Samotné prodloužení tramvajové trati do prostoru sídliště s 6 000 obyvateli je jistě dobrý záměr, který místním zkvalitní dopravní spojení. Proti komfortnějšímu, ekologičtějšímu a rychlejšímu prostředku městské hromadné dopravy nelze mnoho namítat. Bude potřeba se vypořádat s mnoha technickými záležitostmi typu nalezení optimálního dopravního uspořádání a režimu v ulici Vlastina zejména v úseku mezi Evropskou a U Silnice, řešením parkování v prostoru sídliště či mnoha desítkami připomínek místních občanů. Ale to není to hlavní. Hlavním přínosem pro Prahu 6 by měl být rozvoj území v prostoru bývalých kasáren či v prostoru za ulicí Drnovskou. Pokud se k tomuto rozvoji přistoupí s pokorou, vizí a společně v debatě s občany Prahy 6 – jako například během rekonstrukce sídliště Dědina (za vlády ODS) – pak z rozvoje nejen dopravy budou těžit všichni.

PhDr. Helena Briardová (KSČM)

zastupitelka

Tramvaje jsou nejekologičtější řešení. KSČM trvale podporuje rozvoj ekologické hromadné dopravy, tedy i zachování a rozšíření tramvajové sítě. Cílem je omezit autům přístup do centra Prahy vybudováním systému záchytných parkovišť na okraji města, kde řidiči auto zanechají a pokračují ekologickou městskou hromadnou dopravou, nejlépe metrem. Tam, kde metro není, se využijí tramvaje. Jedno záchytné parkoviště má být na Dlouhé míli a s tím souvisí i prodloužení tramvajové linky přes Dědinu, která nahradí dosavadní neekologické autobusy. Při zpracování plánu tramvajové trasy se bohužel nespolupracovalo s obyvateli Dědiny a byli postaveni před hotovou věc. Zohlednily se ale údajně požadavky anglické školy či jiných institucí. Jsme toho názoru, že jakýkoliv stavební záměr se musí nejdřív projednat s lidmi, kteří budou žít v jeho okolí, a kterým by měl sloužit.