Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Nové představenstvo akciové společnosti SNEO, jejímž jediným akcionářem a vlastníkem je městská část Praha 6, zahájilo reorganizaci společnosti i plánování dalších projektů.

Začala hloubková kontrola činnosti a hospodaření a vedení provedlo zásadní personální změny. Ve společnosti skončili tři ze čtyř ředitelů včetně generálního. Postup schválila rada městské části. „Není možné, aby si SNEO na činnosti, které má ve své náplni, najímalo externí firmy a platilo dalším subjektům. Není ani možné, aby vedení společnosti předem plánovalo, jak budou probíhat veřejná výběrová řízení. Nové vedení má společnost resuscitovat, nastavit odpovídající vztahy s obcí, naplánovat a začít zásadní projekty a důsledně vykonávat správu svěřených nemovitostí,“ vysvětluje starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

O změnách hovoříme s předsedou představenstva SNEO a.s. Tomášem Jílkem.

Nové představenstvo společnosti SNEO připravuje řadu změn. Čeho se týkají?

Od prosince pracovalo nové představenstvo na zmapování situace ve SNEO. Bohužel jsme nepřevzali společnost v dobrém stavu, byť podle ekonomiky by se mohlo zdát, že bylo vše v pořádku. Špatná pověst, nekomunikující vedení, chybějící IT systémy, neefektivita v organizaci, nejasnosti okolo některých zakázek. Z uvedených důvodů jsme se proto rozloučili s většinou bývalého vedení. Tento krok odstartoval plánovanou reorganizaci, kdy se budeme snažit vrátit SNEO původnímu účelu, pro který bylo založeno a v neposlední řadě ho i symbolicky “vrátit akcionáři” tedy radě městské části. Máme totiž indicie, že řada minulých rozhodnutí se odehrála bez plného vědomí akcionáře.

Lidé se zajímají o plánovanou výstavbu bytového areálu Na Dračkách. Projekt byl v minulosti pozastaven. Jaké jsou současné plány?

Upřesním, že byl pozastaven prodej celého projektu. Jsme toho názoru, že není výhodné prodat projekt, jak o to bylo usilováno. Další nakládání s projektem je předmětem vnitřní analýzy, dílčí činnosti stále běží. Kloníme se k modelu, kdy by městská část prostřednictvím SNEO projekt realizovala sama nebo přenechala úplatně tzv. právo stavby. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na radě a zastupitelstvu. Úkolem SNEO bude připravit kvalitní a hlavně poctivé podklady k rozhodnutí. Rozhodně nepůjde o nějaké překotné jednání, jak tomu bylo v případě navrhovaného prodeje.

Dojde k posunu u stále odkládané rekonstrukce obecního domu Dejvická 4?

Každá rekonstrukce by měla být podřízena budoucímu využití. Na rekonstrukci Dejvické 4 probíhá řízení pro získání územního rozhodnutí. Po jeho dokončení se vrátíme k diskusi s vlastníkem, tedy městskou částí, o případných změnách ve využití objektu, např. o doplnění služeb pro veřejnost, poměru bytové a nebytové části. Ty by pak byly promítnuty do dalšího stupně řízení (stavební povolení) nebo do řízení změnového. Odbor správy majetku inicioval přísné posouzení stavby z hlediska účelnosti vynaložených prostředků, což v minulosti nebývalo pravidlem.

Radnice slibovala efektivnější hospodaření společnosti. Pracujete i na tom?

Je to i pro nás hlavní téma, které se prolíná všemi našimi kroky. Druhým členem představenstva je pan Ing. Petr Macháček, který přišel s mnohaletou zkušeností finančního ředitele nadnárodní korporace. Velmi tvrdě a přitom korektně podrobuje zkoumání ekonomiku všech činností společnosti. Faktem je, že hospodářský výsledek byl v minulosti vytvářen spíše uměle než aby vypovídal o tom, jak efektivně SNEO funguje. Bohužel je to dáno i principem toho, jak je placeno svým hlavním zákazníkem, tedy městskou částí. Nové představenstvo zahájilo diskuzi o revizi a případnou změnu sytému tak, aby bylo patrné, zda jsme dobří hospodáři a pro našeho akcionáře, který reprezentuje občany Prahy 6, přínosem. A pro to uděláme maximum. 

SNEO, a. s. byla založena jediným zakladatelem, městskou částí Praha 6, v r. 2003. Městská část Praha 6 je jediným akcionářem společnosti. Společnost je založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 249 011 400 korun. Cílem založení společnosti bylo spravovat majetek městské části a realizovat privatizaci bytových jednotek a nebytových jednotek. Společnost se zabývá také technicko-investiční činností, přípravou zadávání veřejných zakázek a správou nemovitostí. Předsedou představenstva je Tomáš Jílek, místopředsedou představenstva je Ing. Petr Macháček. www.sneo.cz