Politická diskuze

Železnice Praha – Letiště Václava Havla – Kladno

Ing. Jaromír Vaculík (TOP 09) předseda Zastupitelského klubu

TOP 09 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nepřipustí žádná řešení tzv. Buštěhradské dráhy, která by mohla poškodit cenné oblasti Prahy 6. Jednoznačně odmítáme veškeré spekulace a fámy, které se objevily v poslední době v médiích. Vedení radnice o žádné variantě nejednalo a veškerá rozhodnutí nás teprve čekají. TOP 09 v současné době intenzivně pracuje na variantě, kterou pro naši městskou část považujeme za nejlepší. Základem tohoto řešení je rozdělit modernizaci do etap a přednostně se soustředit na úsek Kladno - Veleslavín s odbočkou na letiště.

Hlavními výhodami a cílem je:

- ochrana území Prahy 6

- celá výstavba může být realizována do 3 let

- náklady dosahují nejnižší výše, a to 2,4 mld. Kč.

Tyto argumenty jsou pro nás rozhodující. Naši podporu budou mít pouze rozumná řešení, u etapy směrem do centra podpoříme variantu, která splní hlukové limity a nebude vytvářet bariéru v území. Naším cílem je řešit zahlcenost Prahy 6 automobily z Kladenska a zkvalitnit spojení s letištěm.

Mgr. Petra Kolínská (SZ) zástupce starosty

Modernizovaná trať osvobodí Prahu 6 od záplavy automobilů. Do Prahy 6 bude vjíždět řádově méně aut, neboť přímé a rychlé kolejové spojení z Kladenska bude výhodnější než současné způsoby dopravy. Denně z Kladenska přijíždí přes 20 000 Středočechů. Modernizovaná trať je jedinou zárukou vybudování kapacitních záchytných parkovišť na okraji Prahy a ve středních Čechách (vznikne více než 2000 parkovacích míst). Městské části se uleví od autodopravy i tím, že na železnici bude napojeno ruzyňské letiště. V minulosti se na projekt nabalila řada mýtů. Fakta jsou však tato: Maximální rychlost vlaku v Praze bude 80 km/h. Současné oficiální cesty přes trať budou zachovány. Jízdné bude stejné jako na všech spojích pražské integrované dopravy. Povrchové řešení bude realizováno jen v případě, že splní hlukové normy a bude mít k okolí citlivé architektonické řešení.

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL) uvolněný zastupitel, předseda komise pro sociální a zdravotní problematiku

Odklonem prodloužené trasy metra A směrem na Motol namísto původně zamýšleného napojení na letiště se zablokovala možnost kolejového spojení Prahy 6 západním směrem. Vzhledem k vysoké zátěži automobilovou dopravou je z hlediska dopravního a zejména z hlediska životního prostředí nutné hledat řešení. Proto se znovu otevřela diskuse o využití současné Buštěhradské dráhy – a to její modernizací a napojení na letiště a Kladno. Máme zájem na jednání o šetrném projektu, který v žádném případě nebude rychlodráhou, modernizace bude maximálně ohleduplná vůči obyvatelům a v případě zásahu do jejich majetku bude kompenzovat všechny škody. Důležité je ovšem, aby projekt prošel posouzením dopadů na životní prostředí (velká EIA) , aby byl schválen v příslušných komisích a nakonec zastupitelstvem. Jsme na začátku procesu a budeme odpovědně zvažovat dopady, ale i nesporné výhody projektu pro obyvatele Prahy 6 tak, aby v případě jeho realizace byl pro ně přínosem.

Ing. René Pekárek, CSc. (ČSSD) zastupitel, předseda kontrolního výboru

Modernizace trati Praha–Kladno a připojení letiště je potřebnou stavbou. Železnice však nesmí zhoršit životní prostředí. Kritickým úsekem je zejména hustě zastavěná část mezi nádražími Dejvice a Veleslavín. Zde, podle platného Memoranda schváleného zastupitelstvem MČ v roce 2008 a podepsaného Hl. městem, Prahou 6 a 7, Středoč. krajem a min. dopravy, má být železnice vedena pod zemí. Protože je nutné udělat vše pro realizaci stavby, byla již v uplynulém volebním období prosazována realizace 1. etapy (Veleslavín–Kladno–Letiště). Cílem je snížení počtu vozidel dojíždějících do Prahy. ČSSD zásadně nesouhlasí se stanoviskem o vzdání se požadavku zahloubení, které v médiích uvedla místostarostka Mgr. Kolínská. Jakákoliv změna postoje MČ by musela projít veřejnou diskusí, řízením EIA a být schválena zastupitelstvem. Uděláme vše pro to, aby s takovouto změnou nebyl dán souhlas! Jde o takový zásah do života obyvatel Prahy 6, že nikdo není oprávněn přijímat bez splnění těchto podmínek jakékoliv závazky za Prahu 6.

Ing. arch. Martin Polách (ANO) zástupce starosty

V první řadě podotýkám, že nejde o rychlodráhu v pravém slova smyslu, ale o příměstskou železnici s maximální rychlostí ve městě 80km/hod. Železniční spojení na Letiště Václava Havla a do Kladna je pro Prahu 6 důležitější, než se zdá. Kladno jako největší středočeské město a mezinárodní letiště společně generují dopravu, která významně zatěžuje naši městskou část. Pro oba cíle je nutné najít kvalitní, pohodlný, ale především přímý spoj s centrem metropole, aby byl efektivní a zajistil úbytek dopravního zatížení. Navržená trasa železnice ve stopě Buštěhradské dráhy je společná pro Letiště i Kladno a nabízí po cestě přestup na všechny linky metra. Mimoto obslouží také velkou část Prahy 6 a nabídne rychlé spojení s centrem. Dostatečně opodstatněná tedy je, a Praha 6 bude usilovat o její realizaci. Musíme se soustředit na její podobu a důsledně hlídat dopady dráhy na cenné území Prahy 6. Je potřeba citlivě vyvážit urbanistické zásahy, hygienickou zátěž a ekonomiku stavby. V současné chvíli probíhá pečlivá a nezávislá analýza povrchového řešení, které předložilo SŽDC, abychom do podrobností znali všechny důsledky a mohli se dále rozhodovat.

Mgr. Jan Lacina (STAN) zástupce starosty Prahy 6 a předseda komise pro strategický rozvoj

Především se musím ohradit proti používanému označení „rychlodráha“, které je s projektem dlouhá léta chybně – a možná i záměrně - spojováno. Jde o běžné železniční spojení mezi centrem Prahy a největším středočeským městem Kladno elektrifikovanou dvojkolejnou železnicí, po které mají tak jako do všech ostatních směrů z Prahy jezdit moderní příměstské vlaky. Odbočka na letiště je pak dalším významným bonusem, který tomuto projektu přidává na významu. Pro obyvatele Prahy 6 pak kvalitní železniční spojení Kladeňáků i letiště může přinést snížení dopravní zátěže autobusovou i automobilovou dopravou, která dramaticky přetěžuje Evropskou třídu, a napomoci vyřešit komplikovanou situaci s parkováním, která nás sužuje dlouhá léta. Stavba sama by se podle studie proveditelnosti dotkla lidí žijících bezprostředně podél současného koridoru tzv. Buštěhradské dráhy. Naší povinností je tedy – v případě souhlasu s realizací – otevřít otázku jejich odškodnění a uhájit co nejmenší dopad na jejich životní standard.

Ing. Alan Zubr (ODS) místopředseda dopravní komise

ODS v Praze 6 se vždy snažila maximálně chránit šestkové obyvatele před negativními dopady modernizace tzv. Buštěhradské dráhy. Současné vedení radnice zcela v rozporu s tímto postojem rezignovalo na zahloubení v úseku Dejvice - Veleslavín a podporuje povrchovou variantu. Studie proveditelnosti jasně prokazují, že investiční náklady na podzemní variantu znamenají navýšení o 15%. Podzemní varianta byla přitom mnohokrát diskutována s občany a má i kladné hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Radnice, bez jakékoliv komunikace s občany, vrací projekt téměř na začátek. Modernizovaná dráha se šestinásobnou přepravní kapacitou by v povrchové variantě znamenala definitivní roztržení Prahy 6 na dvě části, vyžádala si zbourání řady domů, včetně památkově chráněných a zásadně by tak ovlivnila život lidí nejen v blízkosti trati. Navíc by znemožnila rehabilitaci území podél trati například vedením cyklotrasy.

PhDr. Helena Briardová (KSČM) zastupitelka

Jen se souhlasem občanů. Je jistě potřeba vytvořit rychlé a pohodlné spojení centra s letištěm, což dnešní autobusy nenabízejí. Škoda, že spadl pod stůl původní záměr vést na letiště prodlouženou linku metra A. Zmodernizování současné jednokolejky Praha-Kladno v dvoukolejnou rychlodráhu a její odklonění na letiště by bylo ekologické. Ale mám velkou pochybnost o vhodnosti zhuštění provozu rychlovlaků v těsném sousedství obytných domů u Špejcharu, na Ořechovce či ve Veleslavíně. Než se začne cokoli rozhodovat, měli by dostat lidé, kteří bydlí v okolí, přesné informace o tom, jak by měla dráha vypadat a jak často tam mají vlaky projíždět. Měli by také předem vědět, kolik by stála modernizace dráhy včetně protihlukových staveb v okolí a kolik by stálo prodloužení metra z Veleslavína na letiště. Projekt nemůžeme realizovat bez souhlasu občanů, jejichž život by výrazně změnil!