„Zdravá 6“ aneb prevence rizikového chování

Prevencí rizikového chování se rozumí aktivity, které se svou podstatou zaměřují na jeden hlavní a základní cíl, a to předcházet takovým projevům lidského chování, které vedou obecně u člověka k narušení jeho fyzického, psychického i sociální zdraví. Podpora škol i volnočasových aktivit Městská část Praha 6 podporuje ve školách činnost školních metodiků prevence i školních psychologů, kteří asistují dětem, rodičům i učitelům. Kvalitní prevence nestojí jen na koncepčních krocích ze strany vedení městské části nebo na finanční podpoře dotačního programu Zdravá Šestka, ale i na konkrétním přístupu pedagogů, ředitelů škol a mateřských školek nebo strážníků městské policie. Pro tyto cílové skupiny zajišťuje městská část pravidelné vzdělávání v oblasti prevence. V rámci sekundární a terciární prevence spolupracuje městská část s organizacemi jako je Drop In o.p.s., Prev-Centrum, z. ú. a dalšími, kteří působí na poli prevence rizikového chování. V neposlední řadě je Zdravá Šestka charakterizována také podporou nespecifické prevence - zástupci městské části podporují nejrůznější sportovní, kulturní a volnočasové organizace. Městská část organizuje od roku 2001 nejrůznější akce pro širokou veřejnost s cílem poukázat na kvalitní využití volného času. K tradičním akcím programu Zdravá Šestka proto patří bezesporu Ladronkafest, Měsíc Zdravé Šestky nebo Brána volného času dokořán. Program Zdravá Šestka je tedy uceleným systémem preventivních aktivit, které se samozřejmě vyvíjí na základě konkrétních potřeb jednotlivých cílových skupin v průběhu času. Koncepčně se těmto věcem věnuje radní Milena Hanušová, zastupitel Marián Hošek (KDU-ČSL) a protidrogová koordinátorka městské části Michaela Zolotarová. Významným spolupracujícím subjektem na poli prevence na místní úrovni je zejména organizace Prev-Centrum. (Soc. Odbor MČ, red)

Mluvíme-li o rizikovém chování, historicky dříve označovém jako sociálněpatologické jevy, myslíme tím například zneužívání návykových látek, závislost na PC nebo gambling, šikanu, kyberšikanu nebo jiné projevy agresivního chování, záškoláctví, rizikové sexuální chování, rizikové chování v dopravě, ale také například rasismus nebo xenofobii. Tyto jevy byly již podrobně popsány a zabývají se jimi různé vědní disciplíny, které též poukázaly na potřebu věnovat se těmto typům rizikového chování i z hlediska různého preventivního působení," vysvětluje radní Milena Hanušová (TOP 09), zodpovědná za sociální oblast městské části Praha 6.

Smyslem je ochrana občana

Na základě těchto potřeb začaly s moderní občanskou společností vznikat národní protidrogové strategie a strategie prevence rizikového chování, které přenesly některé své cíle a úkoly níže na menší územní celky, kraje, města a potažmo také na městské části. smyslem protidrogové prevence a prevence rizikového chování je tedy celospolečenská potřeba bojovat s takovými jevy, které jsou pro každého člověka, ať už v mládí či stáří, omezující a mnohdy zničující. Již v devadesátých letech vedení městské části Praha 6 aktivně přistoupilo k tomu, že koncepci prevence rizikového chování je nutné pojmout jako důležitý úkol v rámci péče o své občany. Při formování této koncepce na místní úrovni získal program trefné pojmenování „Zdravá 6“ (Zdravá Šestka), který se používá pro označení celé oblasti prevence v Praze 6 až dodnes.

Ačkoliv jsou výše uvedenými negativními jevy ohroženy především děti a mládež, nesoustředí se aktivity Zdravé Šestky jen na dětskou populaci. Jako komunitní program si klade za cíl oslovit různé skupiny obyvatel. Cílem je tedy zapojit co nejširší veřejnost (děti, rodiče, pedagogy, lékaře, sociální pracovníky, policisty, politiky a osobnosti působící v oblasti společenského života, kultury a sportu), podpořit v komunitě protidrogové postoje, zdravý životní styl, snižovat poptávku po návykových látkách a omezovat nebezpečí vzniku dalšího rizikového chování.

Jednotlivé činnosti a aktivity Zdravé Šestky zahrnují všechny oblasti prevence, pozornost je však dlouhodobě soustředěna především na specifickou a nespecifickou primární prevenci, protože historicky byla městská část Praha 6 v porovnání s jinými městskými obvody vždy obecně chápana jako méně problémová lokalita. V rámci specifické prevence jsou proto realizovány komplexní programy primární prevence ve školách po celé městské části, žáci a studenti vyjíždějí každoročně na adaptační pobyty, které mohou pozitivně nastartovat v třídních kolektivech zdravé mezilidské vztahy. Žáci a studenti se rovněž každoročně účastní amatérské filmové soutěže Antifetfest a v posledních třech letech pro ně probíhá v rámci prevence fotosoutěž s následnou vernisáží," říká radní Hanušová..

Podpora škol i volnočasových aktivit

Městská část Praha 6 podporuje ve školách činnost školních metodiků prevence i školních psychologů, kteří asistují dětem, rodičům i učitelům. Kvalitní prevence nestojí jen na koncepčních krocích ze strany vedení městské části nebo na finanční podpoře dotačního programu Zdravá Šestka, ale i na konkrétním přístupu pedagogů, ředitelů škol a mateřských školek nebo strážníků městské policie. Pro tyto cílové skupiny zajišťuje městská část pravidelné vzdělávání v oblasti prevence. V rámci sekundární a terciární prevence spolupracuje městská část s organizacemi jako je Drop In o.p.s., Prev-Centrum, z. ú. a dalšími, kteří působí na poli prevence rizikového chování. V neposlední řadě je Zdravá Šestka charakterizována také podporou nespecifické prevence - zástupci městské části podporují nejrůznější sportovní, kulturní a volnočasové organizace. Městská část organizuje od roku 2001 nejrůznější akce pro širokou veřejnost s cílem poukázat na kvalitní využití volného času. K tradičním akcím programu Zdravá Šestka proto patří bezesporu Ladronkafest, Měsíc Zdravé Šestky nebo Brána volného času dokořán.

Program Zdravá Šestka je tedy uceleným systémem preventivních aktivit, které se samozřejmě vyvíjí na základě konkrétních potřeb jednotlivých cílových skupin v průběhu času. Koncepčně se těmto věcem věnuje radní Milena Hanušová, zastupitel Marián Hošek (KDU-ČSL) a protidrogová koordinátorka městské části Michaela Zolotarová. Významným spolupracujícím subjektem na poli prevence na místní úrovni je zejména organizace Prev-Centrum. (Soc. Odbor MČ, red)