Plus fotka z LDN

Radnice pojmenovala sociální a zdravotní priority Praha 6 má nejvyšší počet obytel nad 80 let   Šestaosmdesátistránkový dokument s názvem Strategická koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování shrnuje stav a potřeby městské části Praha 6. Jeho autorem je MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL), uvolněný člen zastupitelstva, zodpovědný za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální politiky. S obsahem dokumentu, který vznikal několik měsíců, obeznámil na minulém jednání zastupitele městské části.

Tato koncepce se snaží být poměrně dlouhodobá s tím, že pokud jde o její využití  budoucími politickými reprezentacemi, bude na nich, jakým způsobem pojmou tyto aspekty. Tato vize není dogma, je to snaha o vytvoření určité trajektorie, která by mohla v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví působit tak, abychom nezaspali dobu," říká k dokumentu Marián Hošek. Materiál vznikal ve spolupráci s politickými kluby a úředníky radnice Prahy 6. „Jde o materiál živý a otevřený. Na základě všech možných připomínek a dění v naší městské části se operativně dolaďoval. Je nutné si uvědomit, že tento materiál nemůže detailně obsáhnout všechny aspekty, vývoj v některých oblastech umíme předvídat, ale budoucnost nás postaví před nové problémy, o nichž v tuto chvíli nevíme, a na ty bude nutno operativně reagovat," upozorňuje radní pro sociální záležitosti Milena Hanušová (TOP 09).

Jak z dokumentu vyplývá, zásadním tématem, kterým se musí městská část zabývat a řešit jej, jsou senioři. Hlavní město Praha má 4,5 % lidí nad 80 let, Praha 6 jich má 7,5 % - významně víc, než je průměr v celé republice, v Praze i v ostatních městských částech. Podobně to je nad 65, ale není to tak výrazné, tam už nejsme úplně na prvním místě. Za několik desítek let budeme mít velký problém, protože bude vysoký počet starších lidí a velice nízký počet lidí mladých. To je ukazatel, který se týká celé České republiky, ale i západní země mají podobné problémy," upozorňuje zastupitel Hošek. 

 

I přes některé výhrady zastupitelé tento rozsáhlý dokument schválili. "Já věřím, že tento dokument bude nadčasový, že se jím budou moci řídit ještě i další garnitury, které sem přijdou po nás. Aspoň v to doufám. Proto si myslím, že je dobře, že ten dokument vznikl, a vznikl spíš jako kolektivní práce. Protože v podstatě všechny subjekty k němu přispívaly, takže kdyby se ten materiál hodil pod pult, byla by to škoda," uvedla zastupitelka Helena Briardová (KSČM).

Zdravotnictví je tam pojednáno na několika stránkách, což mi připadá rozsahem nedostatečné rozsahem. Ta strategie a koncepce by měla určovat nějaký cílový stav a cesty dosahování. V kapitole Zdravotnictví jsou obecné informace, z kterých se dál potom nevychází," vytkl tvůrcům koncepce zastupitel Strany zelených Antonín Nechvátal. Podle zastupitele  Alana Zubra (ODS) v meteriálu chybí téma ubytování imigrantů. Moje výhrada k vaší strategii je, že tam není zohledněn nějaký vnější prvek. Je to všechno postavené na demografické struktuře české populace a ptám se, jakým způsobem do toho zapadá takovýto druh žádostí, které je možno očekávat v budoucnosti ze zahraničí, z různých různých lokalit, které jsou zatížené mnohem více sociálním napětím, než je naše Česká republika.

Zastupitelé se také obsáhle zabývali problematikou Léčebny dlouhodobě nemocných, o níž se uvažuje v souvislosti s rekonstrukcí Polikliniky Pod Marjánkou a převodem objektu na městskou část. Shodli se na na tom, že je nutné péči o seniory, kteří vyžadují péči, urgentně řešit.

 

 

 

 

    Priority koncepce:

 

  1. podporovat a rozšířit poskytování terénních sociálních služeb dle zjištěných potřeb

 

  1. usilovat o rozšíření rezidenční péče v sociální oblasti

 

  1. zaměřit se na prevenci rizikového chování

 

  1. napomáhat vhodné struktuře ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb,

 

  1. rekonstruovat polikliniku marjánka s dostavbou ldn

 

  1. stabilizovat léčebnu dlouhodobě nemocných umístěním v nově rekonstruovaném objektu (viz bod 5)

 

  1. rozšířit možnosti malometrážního ústupového a sociálního  bydlení

 

  1. podporovat odlehčující a aktivizační služby pro seniory

 

 

Demografické údaje:

 

 

 

Shrnutí Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování

 

Městská část Praha 6 je třetí největší v Praze co se týká počtu obyvatel a největší co do rozlohy. Má z větší části rezidenční charakter a je přitažlivá pro bydlení vzhledem k rozsahu zeleně, zajištění kvalitním školstvím, dopravní dostupností centra a dalších části Prahy městskou hromadnou dopravou, k většímu pocitu bezpečí a také vzhledem ke kvalitní sociální a zdravotní péči.

 

V posledním desetiletí prodělala Praha 6 významnou obměnu obyvatelstva, a to více než padesátiprocentní. Statistiky vzdělanostní struktury ukazují nejvyšší podíl středně a vysokoškolsky vzdělaných lidí ze všech městských částí v Praze. Působí zde mnoho občanských sdružení, spolků a nestátních neziskových organizací, je tu bohatý kulturní a společenský život, což posiluje sounáležitost s děním v nejbližším okolí nebo v celé městské části. Demografické studie nicméně také dokazují, že zde žije nejvyšší procento seniorů, zejména seniorů 80+, a to nejenom v porovnání s Prahou, ale v celé ČR. Ti tvoří významnou část spoluobčanů se specifickými problémy a specifickými potřebami a na tyto potřeby bude v budoucnu nutné reagovat.

 

Z hlediska bezpečnosti nebo jevů rizikového chování je oproti jiným městským částem Praha 6 klidnější a méně exponovaná, tuto situaci ale nelze podceňovat a z tohoto důvodu je nutné i nadále orientovat pozornost na prevenci a trvalé a důkladné mapování situace ve všech místech městské části.

 

Předkládaná koncepce tvoří jenom část celé mozaiky vytváření dobrého prostředí pro život všech generací. Je ovšem důležitá pro ty, kteří jsou potřební, ocitají se v obtížné životní situaci nebo potřebuji aktuální pomoc. Soustřeďuje se také na vzájemné vztahy všech věkových kategorií tak, aby společně vytvářely soudržnou komunitu.