Dotace a granty

náhled souboruMiliony korun ročně rozdělí Praha 6 svým obyvatelům, klubům a spolkům ve formě různých dotací, grantů a podpor. Víte, na co všechno vám může městská část přispět a jak o finance požádat?

Miliony korun na dotace a granty

Sport a volný čas
Zatímco před lety byl na dotace pro sport a volnočasové aktivity rozdělený zhruba milion a půl, v roce 2017 už to bylo více než 10 milionů korun. „Cílem těchto grantů a dotací je nejen podpořit  veřejnost, aby aktivně trávila své volno sportem, ale také podpořit místní kluby, aby mohly poskytovat své služby za co možná nejdostupnější částky,“ říká Libor Bezděk (STAN), radní pro sport a volnočasové aktivity a dodává, že radnice se přiklonila k názoru, že jde o nejtransparentnější způsob rozdělování peněz.

Možnosti, jak získat podporu městské části, jsou čtyři:

O přidělení či nepřidělení dotací rozhoduje komise pro sport a volný čas. Vyšší částky pak ještě rada, případně zastupitelstvo městské části. Naopak nižší částku může přidělit radní bez souhlasu komise.


Aktivní město
Nejnověji spustila Praha 6 program Aktivní město, který má podpořit sportování a volnočasové aktivity dětí do 18 let s trvalým bydlištěm na území městské části. Příspěvek, který lze využít například na snížení poplatků za příspěvky do sportovního oddílu či kurzovné do vybraného kroužku, činí 500 korun pro jedno dítě, pokud si vybere kroužek  s technickým nebo přírodovědným zaměřením, je částka ještě od dvě stě korun vyšší. Příspěvek lze uplatnit u zhruba 120 klubů a organizací. Městská část na celý projekt vyčlenila tři miliony korun – o milion více, než původně předpokládala – , protože zájem byl ohromný. Vyčleněné prostředky by měly pokrýt nároky 5500 dětí, rodiče je mohou čerpat do konce listopadu.  Celý projekt funguje online, aby co nejméně zatížil jak rodiče, tak zapojené organizace.
„Oceňujeme, že díky projektu Aktivní město dochází k financování mimoškolních aktivit šestkových žáků. Do příštího roku by však radnice měla vyhodnotit, zda administrativní náročnost projektu (jak na straně radnice, tak na straně škol a kroužků) nepřevažuje nad jeho pozitivy. Nesmí také dojít k tomu, aby na úkor tohoto projektu byly upozaděny jiné aktivity městské části v oblasti školství, jako jsou příspěvky na vzdělávání žáků v cizích jazycích,“ říká zastupitelka za Zelené a místopředsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání Pavla Ducháčková Chotková.
Podle radního pro sport a volný čas Libora Bezděka jde zatím pouze o část toho, co má program Aktivní město v budoucnu nabídnout. „Rádi bychom motivovali celé rodiny, aby se účastnily například akcí pořádaných městskou částí, za vstup by sbíraly body a ty pak mohly proměnit například na zlevněné vstupné na sportoviště či jiné aktivity.“


Dotace a granty
Dále Praha 6 přiděluje dotace na pravidelnou činnost přímo sportovním klubům, jednotám či spolkům, a to na základě takzvaných osobo hodin, které zahrnují počet členů i rozsah činnosti.  „Minulý rok jsme museli vyřadit čtyři subjekty pro takzvané černé duše, ale letos už byl seznam v pořádku,“ podotýká radní.   
O dotace lze požádat i na jednorázové akce, a to při vyhlašování pravidelných grantů, prostřednictvím formuláře, který lze stáhnout na stránkách www.praha6.cz/granty. Žadatel musí vyplnit nejen své kontaktní údaje, ale i pro koho je akce určená, kolik očekává návštěvníků,  jaký bude mít význam pro Prahu 6 a na co přesně dotaci použije. Pokud  se rozhodne zorganizovat akci během roku, může požádat o finanční podporu až 50 000 korun, a to kdykoli během roku. „Žádost je třeba podat minimálně měsíc dopředu, protože ji musí schválit komise pro sport, rada a vyšší částky i zastupitelstvo. Může se tak stát, že peníze na účet pořadatele přijdou až po akci. Rozhodně ale nelze podat žádost po ukončení akce samotné,“ radí Libor Bezděk.

Sociální služby
„Každý rok se snažíme o navýšení finančních prostředků na dotace, které jsou schváleny v rámci rozpočtu. Tyto prostředky ještě doplňujeme o dotace, které nám přiděluje hlavní město Praha z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení,“ říká Milena Hanušová (TOP 09), radní pro sociální politiku. Zatímco v loňském roce radnice takto vyplatila finanční prostředky ve výši 3,322 milionu korun, letos to už bylo 3,718 milionu korun. O dotace na registrované sociální služby a lokální návazné služby se mohou ucházet pouze právnické osoby, které poskytují služby občanům zdejší městské části. Jednotlivé neziskové organizace se do tohoto dotačního programu mohou hlásit vždy po celý prosinec. „O dotaci mohou žádat neziskové organizace, které poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále organizace, jejichž služby vhodně doplňují registrované sociální služby,“ dodává radní.
 Vyhlašovány jsou dva programy:

Nejnižší vyplacená dotace musí dosáhnout alespoň deseti tisíc korun. Podmínky a pravidla pro podání žádosti o dotaci v této oblasti budou po celý listopad zveřejněny na úřední desce. Informace podává Jitka Vaňková (jvankova@praha6.cz).

Dotace na památky
Celkem 900 000 korun poskytuje Praha 6 na památkovou péči. „Podporu poskytujeme vlastníkům objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí v Pražské památkové rezervaci, ve vesnické památkové rezervaci Ruzyně nebo v jedné z památkových zón v Praze  6 – Ořechovka, Tejnka, Baba, oblast Dejvice – ­Bubeneč,“ říká místostarostka Eva Smutná (TOP 09), která má památkovou péči v gesci. Dotace lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce a to i zpětně, na práce, započaté po 1. červenci.
Výše dotace závisí na počtu žadatelů, loni bylo tímto způsobem podpořeno pět projektů. Žádosti na rok 2018, kdy se bude opět rozdělovat  90 000 korun, se podávají právě nyní v listopadu, další informace a formuláře jsou ke stažení opět na stránkách www.praha6.cz/granty nebo k vyzvednutí v informačních kancelářích Městské části Praha 6.


Kultura
Podporu lze získat i na kulturní  činnost a  programy, a to jak na divadlo, hudební vystoupení, tanec a nonverbální umění, výtvarné umění design a fotografie, literaturu, audiovizuální díla a umění nových médií, klubovou a komunitní činnost, tedy pro hudební kluby nebo kina a samozřejmě na mezioborové a víceoborové projekty.
„Když jsme jako Starostové přišli na radnici, rozdělovalo se v dotačním řízení 400 tisíc korun. Letos to bylo bezmála šest milionů. Plníme tak slib, že peníze na kulturní život Prahy 6 jsou rozdělování transparentně, spravedlivě a srozumitelně,“ říká místostarosta pro kulturu a školství Jan Lacina (STAN) a pokračuje: „Příští rok očekáváme, že v dotačním programu Kultura 1 a Kultura 2 a také ve víceletých dotacích rozdělíme podobnou částku. V průběhu roku do schváleného rozpočtu zapojujeme prostředky, které nám hlavní město posílá z hazardu. Ten byl v tomto volebním období v Praze 6 definitivně vymýcen, město ale nerozděluje peníze podle toho, kde se hazard ještě odehrává, nýbrž podle počtu obyvatel.“
Příjem žádostí na první polovinu roku 2018 bude zahájen 4. listopadu v 0.00 hodin a skončí 8. listopadu ve 23:59. Žadatel je v tomto období povinen kompletní žádost vytisknout, podepsat, naskenovat a opětovně do systému nahrát. Lze ji podepsanou také odeslat poštou nebo osobně přinést do podatelny, ovšem opět pouze ve vymezené době.
Praha 6 vyhlašuje dva programy s celkovou dotací 5,3 milionu korun:  

Na jednoleté dotace je v prvním pololetí roku 2018 vyčleněná částka dva miliony korun a také v druhém pololetí se počítá s obdobnou sumou. Maximální výše přidělené dotace je 500 000 Kč na projekt. „Žadatel samozřejmě může podat i více žádostí, ale ty v součtu opět nesmějí překročit onu půlmilionovou hranici,“ upozorňuje radní. Skutečnou výši přidělené dotace doporučuje kulturní komise, následně ji posuzuje rada a schvaluje zastupitelstvo. U víceletých dotací jsou podmínky podobné, jen limit 500 000 korun se násobí počtem let, po které projekt trvá.

Školství
Celkovou částkou 8,65 milionu korun podporují městská část a Letiště Praha (radnice dává 4,65 a letiště 4 miliony korun) jazykové vzdělání žáků v rámci programu Otevřený svět. Dotace je určena na složení standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo B1, a to pro žáky 8. a 9. tříd s trvalým pobytem v Praze 6 a navštěvující školy zřizované šestou městskou částí. K získání podpory, která může pokrývat až 100 % nákladů,  je třeba vyplnit ve vyhlašovaném termínu elektronickou žádost, kde se uvádí nejen jméno a trvalá adresa žáka, ale také název jazykové zkoušky s označením úrovně znalostí, kolik složení stálo a přidat požadované přílohy.