Nejlepší pedagogové

náhled souboruDobří učitelé člověka velmi často ovlivní na zbytek života nebo mu dají ten správný impuls. I proto Praha 6 každoročně udílí ocenění Vynikající učitel pedagogům ze šestkových základních škol, kteří se na vzdělávání dětí podílejí často nad rámec běžné pracovní náplně a obvyklých povinností.

Ocenění pedagogové si v Písecké bráně od radní pro školství Marie Kubíkové (ODS) převzali pamětní list, pamětní minci městské části a finanční dar ve výši 10 tisíc korun a vyslechli poděkování za svoji náročnou práci.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní praxi
Helena Benkovská – učí 14 let v ZŠ Hanspaulka. Při výuce matematiky a fyziky vyhledává nové vzdělávací metody, organizuje matematické soutěže a aktivně se účastní školních i mimoškolních akcí.
Ivana Majerčíková – 10 let působí v ZŠ  T. G. Masaryka, pro školní vzdělávací program zpra­covává a aktualizuje matematickou gramotnost, vede žákovský parlament a školní kroužky, ­spolupracuje s poradenskými zařízeními, pro žáky se specifickými poruchami organizuje čtenářské kluby.
Anna Rysová – učí 7 let v ZŠ Pod Marjánkou, je vedoucí vychovatelkou školní družiny a oponentkou absolventských prací žáků 9. tříd, spolupracuje se středními a vysokými školami, ­jejichž studenti ve škole vykonávají pedagogickou praxi.
Monika Sujová – 13 let pracuje na 1. stupni v ZŠ Červený vrch, věnuje se i dětem vyžadujícím individuální péči, daří se jí individualizovat výuku i v početnějších třídách, kde vytváří příležitosti pro nadané a současně úspěšně začleňuje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i cizince.
Zuzana Schäfferová – 9 let v ZŠ Norbertov vyučuje na I. stupni, věnuje se doučování dětí se specifickými poruchami učení, zpracovala školní minimální preventivní program a program proti šikanování, Česká školní inspekce ji vysoce hodnotí za práci školního metodika prevence.

Ocenění učitelé s méně než 3 roky pedagogické praxe
Barbora Jůzová –  v ZŠ Červený vrch je vyučující dějepisu a německého jazyka, metodicky vedla žáky školy při zpracování pamětnického příběhu v projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů, organizuje studijně-poznávací zájezdy a spolu s žáky navštěvuje Dům s pečovatelskou službou v Liboci.
Aneta Štěpánová – před dvěma roky zahájila svou pedagogickou dráhu v ZŠ Hanspaulka na I. stupni, spolupracuje na tvorbě metodiky školního hodnocení a materiálů pro začínající učitele, pořádá semináře pro rodiče.

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání
Markéta Gorenčíková – z 25 let praxe 16 let učí v ZŠ A. Čermáka na II. stupni biologii a chemii, věnuje se profilaci školy v přírodovědné oblasti a vede chemicko-biologický seminář. Stála u vzniku dnes již tradiční soutěže Přírodovědný trojboj, významně se podílí na přípravě zahradních slavností i na celoročních školních projektech, spolupodílí se na vedení školního Ekotýmu. Česká školní inspekce vyhodnotila její výukovou hodinu jako profesionální výkon vysoké úrovně.
Alena Šperlová –  v ZŠ Marjánka učí 13 roků, ale ve školství až dosud strávila úctyhodných 58 let. Vyučuje na I. stupni, vytváří výukové plány pro žáky cizince, pro nadané i pro žáky s poruchami autistického spektra, spolupodílí se na úpravách školního vzdělávacího programu, předává své zkušeností začínajícím učitelům a stážistům, pravidelně připravuje výstavy žákovských prací v prostorách školy.