Zápisy do 1. tříd

náhled souboruK zápisům do prvních tříd, které se letos konají v úterý 2. a ve středu 3. dubna, se musejí dostavit děti, které dosáhly nebo dosáhnou v období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 šesti let.

K zápisům do prvních tříd, které se letos konají v úterý
2. a ve středu 3. dubna, se musejí dostavit děti, které dosáhly nebo dosáhnou v období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 šesti let.
Opětovně musí přijít i děti s odkladem z předchozího roku, místo ve škole nemají z loňska automaticky rezervované. Rodiče se mohou dostavit s dětmi k zápisu do takzvané spá­dové základní školy podle místa trvalého pobytu nebo do jakékoli jiné školy dle vlastního výběru.
K zápisu musejí přijít i děti, pro něž rodiče žádají odklad povinné školní docházky. O něj žádá zákonný zástupce právě během zápisu. K žádosti musí přiložit doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále pak odborného lékaře či případně klinického psychologa.
Školské obvody jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy. Spádové oblasti Prahy 6 najdete na adrese http://www.praha6.cz/spadove_oblasti. V takzvané spádové škole mají žáci právo přednostního přijetí, ale místo jim tam není automaticky rezervováno. Jestliže tedy rodiče pro svého potomka preferují některou z nespádových škol, měli by přijít k zápisu i do své spádové školy. Ředitelky a ředitelé škol jsou povinni postupovat podle správního řádu a zveřejněných kritérií a do předem stanoveného počtu přijímaných musí přijmout všechny zájemce, kteří se k zápisu dostavili.  
Pravidla pro přijetí
Základní kritéria pro přijetí či nepřijetí dětí do prvního ročníku vycházejí ze školského zákona, a pokynů správního odvolacího orgánu, tedy Magistrátu hl. města Prahy a doporučení ombudsmana.

Kritéria jsou stanovena takto:
1. Přednost dostávají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
1. Následují děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 6.
3. Třetí v pořadí jsou děti s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.
4. Ostatní zájemci.
5. Některé školy do kritérií zahrnují i přednostní přijetí dětí, jejichž starší sourozenec je již žákem téže školy.

V případě rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
dítěte z většího počtu uchazečů, kteří splňují stejná kritéria, se doporučuje losovat – nejčastěji za účasti zástupců školské rady a případně i rodičů.
Seznam přijatých žáků vyvěsí škola pod ­registračním označením (registrační označení rodič obdrží při zápisu v dané škole) na ve­řejně přístupném místě a na školním webu, ­rozhodnutí o nepřijetí jsou zasílána poštou. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho obdržení odvolat, a to prostřednictvím té základní školy, která rozhodnutí vydala. Řádně podaná odvolání pak přezkoumává krajský úřad, tedy Magistrát hl. m. Prahy.

K zápisu do 1. třídy je třeba s sebou přinést: