Budoucnost lokality Nový Sedlec

náhled souboruPatnáct minut od Vítězného náměstí, u Vltavy, kousek od přírodní památky Dolní Šárka – část Sedlce od Kamýcké ulice na jih nabízí téměř ideální podmínky pro bydlení. Přesto jde zatím o brownfield zarostlý vysokou trávou, nálety, jen minimálně využívaný. To by se ale mělo změnit. 

Co brání rychlejšímu rozvoji této lokality nazývané jako Nový Sedlec? „Především to, že území Nového Sedlce zasahuje do třech městských částí – Prahy 6, Suchdola a Lysolají. Pozemky zde patří celkem sedmnácti vlastníkům, od fyzických osob, přes developerské společnosti až po státní organizace,“ vysvětluje místostarosta Jakub Stárek (ODS), který má územní rozvoj v gesci. Komplikace přinesla i příprava tramvajové tratě, která zasahuje do území různých vlastníků různým způsobem a někde dost nešťastně omezuje jejich další využití, tedy výstavbu bytových domů. To vše ztěžovalo a prodlužovalo komunikaci, a tím i rozvoj celého tohoto území.

Pod supervizí hlavního města
„Proto Praha 6 požádala prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka, aby celou přípravu koordinoval a zastřešoval jako supervizor,“ dodává Jakub Stárek.
V březnu letošního roku rozhodla rada hlavního města o zadání urbanistické studie Nového Sedlce, která bude sloužit jako podkladová studie pro změnu územního plánu. Studie počítá s kapacitou maximálně 3500 obyvatel v řešeném území jižně od Kamýcké ulice, vymezuje tady plochy pro služby, školství, sport, zdravotní zařízení a další veřejnou vybavenost, stanovuje kapacitu občanské vybavenosti, především škol, mateřských škol a sportovišť. Ta bude navržena tak, aby sloužila i pro obyvatele na severní straně od Kamýcké ulice, kde se předpokládá, že by mohlo nově bydlet dalších 1900 obyvatel, přičemž zástavba a její kapacity by měly být přizpůsobeny možnostem dopravního napojení na Kamýckou ulici.
 „Představa Prahy 6 se pohybuje maximálně kolem tří tisíc lidí, konečný počet se bude upřesňovat třeba podle toho, jak půjde novou lokalitu napojit na stávající komunikace a zda Kamýcká, Podbabská a další komunikace v okolí nebudou ve špičce kolabovat a v kolonách nezůstanou stát stovky aut. To by měla říci plánovaná dopravní studie,“ vysvětluje místostarosta Stárek.

Jedna škola nemá oporu v zákoně
Další bod, který je nutné řešit už ve stadiu studie tohoto rozvojového území, je kapacita škol. Původní úvaha hlavního města preferovala jednu velkou pro všechny děti z tohoto území, což se ale nedá realizovat. Zřizovatelem škol jsou jednotlivé městské části a toto území je rozdělené hned mezi tři. „Původně se uvažovalo o vytvoření takzvané svazkové školy, tato forma je však určená spíše pro malé obce, a u nás by fungovala jenom s velkými obtížemi. Školský zákona a ostatní předpisy nepřejí tomu, aby dvě městské části sdílely jednu školu,“ vysvětluje Jakub Stárek. Proto studie počítá se vznikem dvou základních škol, zřizovatelem jedné bude Praha 6, druhé Suchdol. Na území Lysolají se plánuje pouze stavba mateřské školy. Na pozemcích patřících této obci už delší dobu probíhá změna územního plánu, ta pracuje s koeficientem zastavěnosti B a C, což jsou větší domy pro rodinné bydlení a třeba třípodlažní dvojdomy, jako se nacházejí například ve starém Břevnově. Počet nových obyvatel Lysolají a také dětí se tam příliš nenavýší a mohou navštěvovat stávající základní školy.
V části Nového Sedlce patřící pod Prahu 6 by však mělo najít domov asi patnáct set nových obyvatel a z nich může být kolem 120 dětí školou povinných. Tedy asi čtyři třídy, a takovou kapacitu nemá volnou žádná z okolních škol. Celkem by v Novém Sedlci měly dvě základní školy nabídnout až 750 míst. Kromě lysolajské školky se zde plánují další tři, dohromady pro dvě stovky dětí.
Při pohledu na studii pak zaujme jedna věc – nedaleko suchdolské školy se nacházejí dva objekty – jeden patří Policii ČR, tím druhým je střelnice. „Vlastníkem střelnice i pozemku v Sedlci je Sportovně střelecký klub Magnum. Provozuje zde sportovní činnost více než padesát let, naplánovat obytnou čtvrť do míst, kde je i střelnice užívaná Policií ČR, je od hlavního města krajně nezodpovědné,“ říká za vedení střeleckého klubu Tomáš Bistřický a pokračuje: „Škola ani obytná zástavba zde podle nás být nemohou a netušíme, jak hodlá město garantovat, že nevzniknou stížnosti. Neumíme si ani představit, že by někdo postavil dům, nebo dokonce školu v blízkosti hned několika střelnic, stejně jako v blízkosti skládky nebo čističky odpadních vod.“

Tramvají až do Suchodola
Územím Nového Sedlce také povede tramvajová trať, která propojí Vítězné náměstí se Such­dolem. Pro Prahu 6 jde o důležitou stavbu, neboť tramvaj nahradí stovky autobusů, které v současné době zahlcují dopravu v ulici Jugoslávských partyzánů a kolem Vítězného náměstí. Upřesnění stopy, tedy kde přesně povedou koleje, bylo důležité pro další rozvoj tohoto území. Na ni a jednotlivé zastávky budou navazovat místní komunikace, bloky domů, školy. „Konečná trasa tramvaje z roku 2016 je potvrzená a odsouhlasená všemi dotčenými investory a lze s ní v rámci studie pracovat,“ konstatuje radní pro strategický rozvoj Eva Smutná (TOP 09).  
Vytyčení trasy komplikoval fakt, že vedla i přes soukromé pozemky a částečně se střetávala s představami vlastníků o využití těchto parcel. Nakonec jsou ale i oni rádi, že je vedení trasy známé. „Zhruba od roku dva tisíce nám totiž někdo co dva roky vyprávěl, co se bude v této části Sedlce dít, a každé dva roky se tyto představy lišily. My tak nevěděli, zda se vyplatí investovat do oprav našich skladů, nebo ne,“ říká Kamila Hlaváčková z akciové společnosti Stavomontáže, která vlastní pozemky jak jižně, tak severně od Kamýcké ulice. S trasou souhlasili, ačkoli pozemky pod ní nebudou moci užívat. To však napraví majetkoprávní vypořádání – směny pozemků podle návrhů IPR, aby se příspěvky investorů do veřejné vybavenosti vyrovnaly. „Jen budeme mít připomínky k umístění školy u zastávky na našem pozemku, měli bychom představu, že by se mohla posunout o několik metrů, což by bylo podle našeho názoru výhodnější i pro školu a toto místo by bylo atraktivnější pro komerční využití. Ale pokud to nepůjde, tak to nepůjde.  Dobře si uvědomujeme, že stavbou tramvajové trati, škol, školek a další občanské vybavenosti se zvýší lukrativnost pozemků i nemovitostí, které na nich budou postavené,“ dodává Kamila Hlaváčková.

Propojení se starým Sedlcem
Praha 6 si do zpracování urbanistické studie zadala zásadní podmínku, že chce toto území řešit – zvlášť s ohledem na dopravu a kapacity škol – společně se starým Sedlcem, tedy lokalitou severně od Kamýcké ulice. Je totiž logické, že děti z této části budou využívat nejbližší školy, tedy ty na druhé straně Kamýcké v Novém Sedlci. A ostatní využívat zdejší služby, obchody a další občanskou vybavenost. Tento záměr podporuje i zastupitelka Jana Kabelová (Piráti): „Novou výstavbu nelze posuzovat odděleně jako severní a jižní část s předělem ulicí Kamýckou. Je to jedna oblast, která bude potřebovat vytvořit strukturu občanské vybavenosti. Promyslet, co území a jeho okolí unese, a zasadit se o prodloužení tramvaje do Sedlce, respektive do Suchdola, je práce pro radnici 21. století. Bez těchto kroků nelze salámovou metodou povolovat dílčí změny územního plánu.“
I v lokalitě starého Sedlce se totiž počítá s další výstavbou. Pozemky tady vlastní tři developeři, přičemž o změnu územního plánu žádal každý samostatně. „V současné době se však jedna změna dostala již do stadia zahájení řízení o vydání změny. Důvodem je, že byla na rozdíl od ostatních podána hned na počátku ve zkráceném procesu, což považuji u tak složitého území minimálně za předčasné,“ konstatuje radní Eva Smutná.
Řešení území po částech, nikoli jako celku, se nelíbí ani místním obyvatelům, kteří s další výstavbou nesouhlasí a už proti ní podali několik petic. „Pokládáme za protiprávní, že pro projednávání změny územního plánu je území rozděleno na několik částí, které jsou řešeny izolovaně, jednotlivé dílčí změny územních plánů zasahují pouze na tato oddělená území. Nejsou tak komplexně posouzeny vlivy na životní prostředí, hluk, vyřešena doprava pro celou lokalitu, veřejná vybavenost, infrastruktura, zeleň,“ vytýkají současnému procesu v jedné z petic.
Vadí také to, že Praha 6 i hlavní město podporují rozvoj v Sedlci bez ohledu na další masivní výstavbu ve Středočeském kraji, která do Prahy přivede tisíce nových obyvatel – a tedy i aut. „To se ještě zhorší dokončením okruhu kolem Prahy, kdy dle dopravního modelu od firmy AF City Plan z roku 2017 dojde v roce 2040 k navýšení intenzity dopravy v ulici Kamýcká o třetinu. A to bez Nového Sedlce, se kterým model nepočítal. Tento problém se tramvajovou tratí nevyřeší. Úzké hrdlo láhve v podobě maximální propustnosti ulice Podbabská je na svém limitu již dnes, ale nikdo to neřeší. Jen dál slepě zahušťujeme metropoli,“ dodává k postoji místních obyvatel Sedlce zastupitel Jaroslav Holý (ANO).

Jasněji bude za dva roky
Institut plánování a rozvoje v současnosti připravuje územní studii, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle vyjádření současného vedení magistrátu je cílem hlavního města, aby změna územního plánu proběhla do konce tohoto volebního období, tedy podzimu roku 2022.