Dotace pro majitele památek i kulturní akce

Přispět k zachování a dobrému stavu památek a významných objektů, podpořit kulturní akce nebo místní periodika – to jsou cíle dotací a grantů, které občanům poskytuje Praha 6.

Památkové dotace 2020
V letošním roce byla opět vyhlášena památková dotace, lze o ni žádat do 10. března. Ve schváleném rozpočtu je na ni přidělena částka ve výši 900 000 Kč.
Dotaci lze čerpat na nemovité kulturní památky, objekty v pražské památkové rezervaci nebo památkové zóně a také movité věci – kulturní památky na veřejně přístupném místě Prahy 6. Dotace schválená podle těchto zásad je považována za příspěvek, nejde však o jediný zdroj financování prací. Žadatelé se musejí podílet také vlastními finančními prostředky, a to bez ohledu na výši přidělené dotace, která by se měla stát bonusem, který vlastník objektu obdrží po re­alizaci obnovy. Dotace od městské části lze poskytnout maximálně do výše 65 % z celkových uznatelných nákladů obnovy objektu. Finanční podporu lze poskytnout i zpětně na již realizované, respektive započaté práce. Rekonstrukce či obnova však musely začít po 1. červenci 2019 a být dokončené nejpozději do 20. listopadu letošního roku.


Podpora sublokálních periodik na území Prahy 6
Praha 6 podporuje informovanost svých občanů o aktuálním dění v jednotlivých lokalitách, proto nabízí finanční podporu jak už vycházejícím, tak novým sublokálním periodikům. O dotaci se mohou ucházet subjekty – fyzické i právnické osoby – jejichž projekty mají přínos pro Prahu 6, ovšem nepokrývají celou městskou část, ale konkrétní lokalitu či čtvrť. Jeden žadatel může podat jednu žádost na podporu vydávaného periodika. Maximální výše přidělené dotace je 100 000 korun na projekt, přičemž žadatel se zavazuje ke spolufinancování částkou alespoň 10 procent. Příjem žádostí bude zahájen 18. února v 0.00 hodin a ukončen 24. února ve 23.59 hodin. V rozpočtu je na tento program připraveno 333 200 korun.


Kultura II. – 2020 jednoleté a víceleté dotace
Radnice opět vyhlašuje dotace na podporu divadla, hudby, tance a neverbálního umění, výtvarného umění a fotografie, literární tvorby, audiovizuálního umění a nových médií a třeba také na podporu hudebních klubů, kin či kulturních center. Důležité je, aby tato kulturní činnost posilovala zájem o dění v Praze 6 a vědomí, že tento život mohou ovlivňovat. Dotace slouží také k šíření informací o kulturním dění, historii i současnosti městské části, podporuje uchování tradic a obyčejů, setkávání různých cílových skupin, neformální vzdělávání, výchovu a podobně.
Žádat jde jak o jednoleté dotace na květen až prosinec 2020, tak o víceleté s dobou čerpání od května 2020 do konce roku 2023. Maximální výše přidělené dotace je 500 000 Kč na projekt. Jeden žadatel může podat i několik žádostí, ovšem ty nesmějí dohromady přesáhnout 500 000 korun. POZOR! Pro žadatele o víceleté dotace naopak platí, že v žádosti do položek 23–28, kam se zapisují mimo jiné celkové náklady a požadované výše dotace, se uvádějí celkové náklady vynaložené na celou dobu trvání víceletého projektu, zde tedy může číslo převýšit sumu 500 000 korun. Částka určená na tyto dotace činí 2 000 000 korun, žádosti lze podávat nejpozději do 24. února 2020.


Jednorázové dotace na podporu akcí
Pokud plánujete kulturní, sportovní nebo volnočasové akce a zjistili jste, že vám na jejich realizaci chybí menší částka, kterou byste jinak složitě sháněli, můžete požádat radnici o mimořádný dar. Na kulturu je suma omezená částkou 10 000 korun, na sport a volný čas lze získat podporu až 50 000 korun.  „Tyto jednorázové dotace jsou obhajitelné jen v naprosto výjimečných případech. Nejsme jejich příznivci, když existují daná dotační schémata s jasně danými pravidly, kam se většina žadatelů bez problému vejde,“ podotýká zastupitel Ondřej Chrást (Piráti). S tím však nesouhlasí předseda kulturní komise Petr Prokop (STAN):  „O příspěvky na pořádání malých sousedských, komunitních, volnočasových a jiných kulturních akcí žádají jednotlivci nebo malé spolky, kteří nedisponují profesionálním zázemím a zkušenostmi s pořádáním velkých akcí. Cílem je symbolicky tyto aktivity podpořit formou daru a nezatěžovat pořadatele nadbytečnou administrativou.“ A dodává, že tento v mnoha městech ověřený nástroj podpory nejmenších občanských aktivit teď bude Praha 6 na podnět kulturní komise zavádět i v oblasti životního prostředí.