Praha 6 nabízí dotace na sportovní aktivity i ekologii

Praha 6 poskytuje občanům dotace a granty, jejichž cílem je podpořit sport a aktivní trávení volného času, jazykové vzdělání dětí nebo ekologické projekty a péči o zeleň.

Senior & handicap sport na Šestce
Tento program je určený na sportovní aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením. ­Čerpat ji mohou podnikatelské subjekty, firmy, příspěvkové a neziskové organizace jako zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy. Mohou požádat o peníze na jednorázové i dlouhodobé sportovní aktivity určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením, na rozšíření nabídky sportovních činností pro tuto skupinu nebo na podporu začleňování této skupiny lidí do společnosti. A tak třeba na upevňování zdraví a zdravého životního stylu.
Minimální výše požadované dotace a také ­přidělené dotace je 10 000 korun na projekt, maximálně jde žádat o 80 000 korun, spoluúčast zde není povinná, ale bude zohledněná v hodnocení žádosti. Jeden žadatel může podat ­pouze jednu žádost. O dotaci lze žádat průběžně až do 31. prosince, radnice předpokládá, že tento program podpoří částkou 500 000 korun.


Sport a volný čas na Šestce II – podpora jednorázových a sportovních a volnočasových aktivit
Dotace podporuje projekty, které rozšiřují stávající nabídku nebo iniciují vznik nových sportovních a volnočasových akcí v Praze 6. Nabízejí lidem možnosti, jak trávit volný čas, rozvíjí talent a schopnosti, podporují kladný vztah ke sportu a upevňují zdraví a zdravý životní styl. Čerpat ji mohou také organizace, které sportovní nebo volnočasové akce pořádají, a je jedno, zda jsou určené pro širokou veřejnost, rodiny nebo děti. Podmínkou je, že takto podpořené akce se musejí konat od 1. července do 31. prosince letošního roku. Spolufinancování žadatele není nutností, ale bude zohledněno při hodnocení žádosti. Předpokládaný celkový objem peněz určených na tento projekt je 1,5 milionu korun. Příjem žádostí začal 23. února a trvá do 15. dubna 23.59 hodin.

Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2020
Městská část vyhlašuje jednoroční dotační program sloužící k vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností. Mezi ně patří především správné hospodaření s vodou, příspěvek lze získat i na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně přístupné zeleně, peníze můžete čerpat i na údržbu zeleně, drobného mobiliáře, pokud o ně prokazatelně pečujete vlastními silami. Z dotací chce radnice podporovat i ekologickou výchovu – školní zahrady a zelené učebny, budování a péče o naučné stezky a tabule, nebo ochranu přírody. Škála podporovaných činností může být širší – od ekologických a přírodovědeckých vycházek přes zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí, využití hospodářských zvířat a blanokřídlých opylovačů k údržbě luk až po rekonstrukce a výsadby sadů a stromořadí. V rozpočtu je na tyto dotace vyčleněná částka 1,254 milionu korun, výše podpory pro jeden projekt je omezená částkou 100 tisíc korun. Žádosti lze podávat do 25. března.

Poskytnutí individuálních dotací na údržbu vzrostlých dřevin
Řez, vazba koruny či další opatření mohou zlepšit stav a prodloužit život vzrostlých stromů.  Právě na tyto práce nyní nabízí radnice účelovou dotaci, a to až 25 tisíc korun s tím, že se sami podílíte na skutečných nákladech alespoň 10 procenty. K žádosti je třeba přiložit fotografii stromu, určit místo, kde se nachází, a přidat údaje, jak je zhruba starý nebo jaký má obvod kmene. O dotaci se lze přihlásit kdykoli během roku, jednotlivé žádosti budou posuzovány na komisi pro životní prostředí.

Otevřený svět 2020 – Účast škol v mezinárodní spolupráci
Program podporuje pedagogy a děti mateřských i základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 6, aby rozvíjeli a prohlubovali své aktivity se zahraničními partnery, realizovali společné projekty, účastnili se v soutěžích a výměnných pobytech. Z příspěvku lze pokrýt až 70 procent nákladů. Termín pro podávání žádostí je do 1.  dubna.

Otevřený svět 2020 – Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ
Otevřený svět 2020 – Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku dalšího cizího jazyka
Oba tyto dotační programy podporují jazy­kové vzdělávání žáků v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 6. Slouží na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu, a to až do výše 90 procent a 6000 korun na jedno dítě. Žádosti lze podávat do 1. dubna.

Otevřený svět 2020 – Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech
Tato dotace podporuje jazykové vzdělávání žáků v letních jazykových táborech a je určena pro děti s trvalým pobytem v Praze 6, které chodí do škol zřizovaných touto městskou částí. Finanční příspěvek získává škola a může pokrýt až 70 procent nákladů k zajištění jazykového tábora. Žádosti lze podávat do 1. června.