Radnice opět nabízí dotace na opravu památkových objektů

náhled souboruJste vlastníkem památkově ­chráněného domu a plánujete jeho opravu, restaurátorské práce nebo rekonstrukci? Až do 15. února můžete požádat o dotaci na tyto práce.

V rozpočtu na rok 2022 je na památkové dotace vyčleněno celkem 720 tisíc korun. Žadatelé z těchto peněz mohou hradit maximálně 65 % z celkových nákladů památkové obnovy. Zbytek musí financovat ze svých peněz. Dotace jsou určené na zachování či obnovu památkové hodnoty objektů, které jsou: - nemovitostí zapsanou na seznam kulturních památek nalézajících se na území Prahy 6 - nemovitostí v Pražské památkové rezervaci, ve vesnické památkové rezervaci Ruzyně či v památkových zónách Prahy 6, které jsou významné a důležité z hlediska památkové ochrany a jejich uplatnění ve veřejném prostoru - movitou věcí – kulturní památkou na veřejně přístupném místě v Praze 6 - významným objektem, jeho částí nebo součástí, které jsou důležité z hlediska pa- mátkové péče a uplatnění ve veřejném prostoru, ačkoli nejsou kulturními památkami ani se nenacházejí v památkové rezervaci nebo zóně. Peníze z dotačního programu je možné použít jen na stavební a restaurátorské práce, které povedou k zachování historické a památkové hodnoty objektu, naopak z nich nelze hradit například modernizaci vytápění, zdravotně technických instalací a elektroinstalací, re­a­lizaci nástaveb a přístaveb objektů, ale ani pořízení průzkumů a projektové dokumentace. „Památková ochrana těchto objektů ­často majitele od rekonstrukce spíše odrazuje. Požadavky na použité materiály, technologie a stavební postupy jsou totiž mnohdy finančně i časově náročnější. Proto i letos chceme finančně podpořit a motivovat majitele k jejich ochraně a obnově,“ říká radní Eva Smutná (TOP 09), která má památkovou péči v gesci.

Co k žádosti potřebujete

Žádosti doručené na radnici se zhodnotí podle předem daných kritérií. Mezi ně se řadí společenský přínos nebo kvalita zpracování předloženého projektu, připravenost žadatele opravu realizovat a výše spolufinancování ze strany žadatele. Podporu lze poskytnout i zpětně na již realizované, respektive práce započaté 1. července 2021, které splňují kritéria tohoto programu. Práce – ta platí jak pro už započaté opravy, tak pro ty, které vlastníci ještě připravují – musejí být dokončené v letošním roce. Žadatel je povinen nejpozději do 18. listopadu požádat zástupce městské části o stanovení termínu závěrečné kontroly provedených prací. Pokud se kontrola neuskuteční nejpozději do 5. prosince, nárok na čerpání dotace zaniká.

Jak žádost podat?

Žádost o dotaci pro rok 2022 lze podat pouze na předepsaném formuláři platném společně se všemi požadovanými doklady do 15. února. Jedno vyhotovení se podává v tištěné podobě, druhé elektronicky na CD. Nedílnou součástí žádosti o památkovou dotaci je kladné závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP k předmětné obnově. Zásady pro poskytování Památkové dotace pro rok 2022 včetně veškerých formulářů ­najdete na www.praha6.cz/granty/list.php, případné dotazy zodpoví Martina Čečilová na  e-mailu mcecilova@praha6.cz nebo na telefonu 220 189 975.

Loni uspěly tři projekty

Dotační program na podporu obnovy památkově či historicky významného objektu či souboru radnice vypisuje už od roku 2008 a je tak každoročně vypisován dotační program na podporu obnovy. Praha 6 tak mimo jiné postupně přispěla na obnovu Jurkovičovy vily v Bubenči, obnovu vily od Josefa Gočára v ulici Tychonova, na postupné stavební úpravy venkovské usedlosti Staré náměstí 6 v Ruzyni nebo objektu Kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce. V roce 2021 částka 79 tisíc korun pomohla při opravě vstupu a dvou oken v chodbě vily v ulici U Letohrádku královny Anny 3, na opravu vřetenového dřevěného schodiště kostela sv. Gotharda šlo 172 tisíc a na havarijní opravu prejzové střechy na západní straně kostela sv. Matěje 330 tisíc korun.