Priority nového vedení šestkové radnice

náhled souboruStrany zastoupené ve vedení městské části si v koaliční smlouvě stanovily priority a cíle, kterých by chtěly v následujících čtyřech letech dosáhnout. Na jejich základě vznikne programové prohlášení, to by mělo být zveřejněno v lednu 2023.  

Na začátku volebního období se Šestka ptá: čeho byste chtěli v následujících čtyřech letech dosáhnout?

Jakub Stárek, ODS, starosta, bude odpovědný za celkovou komunikaci s veřejností, právní služby, zahraniční vztahy, informatiku, digitalizaci a památkovou péči:
Mojí hlavní úlohou v nové koalici je navázat na naše předchozí snahy jak v oblasti běžné správy obce, tak i rozvojových projektů. Mým úkolem bude podporovat a vést radu a zastupitelstvo městské části tak, aby se upevnila naše pozice nejlepšího místa k žití v naší zemi. Udržet koalici pevnou a soudržnou a současně zapojit opozici. Musíme ale být připraveni i na těžké časy a blížící se krizi. Musíme být připraveni pomoci, pokud stát, nebo hlavní město selžou a společně překonat cokoliv, co se nám postaví do cesty. Jsem připraven podporovat digitalizaci a zavádět nové přístupy v ko­munikaci hodné 21. století a současně občanům nabídnout možnost zapojení do diskuse nad běžnými problémy každodenního života i plánovanými projekty, které budou měnit tvář naší čtvrti.

Petr Prokop, STAN, statutární místostarosta, v jehož gesci jsou správa majetku, hospodářská činnost, koncepce a strategický plán:
Základem naší majetkové politiky bude odpovědnost a transparentnost. Zní to sice banálně a samozřejmě, ale zdaleka ne vždy a všude je to bohužel běžné. Stejně jako v uplynulém volebním období už nebudeme až na výjimky prodávat městský majetek a rádi bychom ho naopak rozšířili. Získáme nebytové prostory v právě stavěném Victoria Palace na Vítězném náměstí a rozšíříme bytový fond formou výstavby nebo nákupu nových malometrážních a profesních bytů. Zároveň konečně začneme připravovat strategický plán, klíčový dokument pro rozvoj městské části, který Praze 6 dlužíme.

Mariana Čapková, PRAHA 6 SOBĚ, odpovědná za školství a investice ve školství:
Jednoznačnou prioritou bude podpora investic do rozšiřování a rekonstrukcí budov základních a mateřských škol tak, abychom zajistili místa v mateřských školách pro všechny děti od tří lety. Zároveň chceme podpořit vznik a fungování dětských skupin a vzdělávání už dvouletých dětí. Chtěla bych také aktivně vystupovat proti takzvané spádové turistice. Mezi mé další priority ve školství patří spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti, podpořím nové trendy ve stravování v jídelnách a také vylepšení školních zahrad i budování učeben v přírodě. Mým velkým tématem je duševní zdraví dětí, i tomu se plánuji aktivně věnovat.

Václav Kožený, ODS, místostarosta odpovědný za územní rozvoj, evropské fondy a smart city:
V následujících čtyřech letech budeme trvat na našich připomínkách k metropolitnímu plánu, které vycházejí z připomínek občanů a místních spolků. Odmítneme změny územního plánu, které by byly s těmito připomínkami v rozporu. Zaměříme se na řešení potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při nové obytné výstavbě formou transparentního a průhledného systému pro příspěvky investorů. Ten předložím k projednání v orgánech městské části.
Pokračovat bude i příprava klíčových projektů, které ovlivní budoucnost Prahy 6. Tedy dostavba 4. kvadrantu Vítězného náměstí, nová čtvrť u dejvického nádraží, přeměna skladových areálů v Ruzyni na novou městskou čtvrť, vytvoření Centrálního náměstí Petřiny po obou stranách ulice Na Petřinách, kultivace prostoru v Ose Červený vrch a dalších lokálních center. Důležitou součástí kapitoly územního rozvoje je také ochrana předpolí obory Hvězda nebo boj proti necitlivé zástavbě v oblasti Petynky, Petřin a dalších lokalit.

Marián Hošek, KDU-ČSL, místostarosta odpovědný za sociální věci, zdravotnictví a prevenci:
K prioritám mé kapitoly patří výstavba moderní léčebny pro dlouhodobě nemocné v lokalitě Drnovská, přístavba a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou a podpora vzniku moderního seniorského domu a mezigeneračního centra v trojdomí Šolínova. Budeme se snažit o rozšíření odlehčovacích a aktivizačních služeb pro seniory i nabídky pečovatelské služby. Naši pomoc, a to nejen finanční, si zaslouží komunitní centra a neziskový sektor.
Radnice se chce více zaměřit na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, a to jak na jejich volnočasové aktivity, tak jim třeba nabídnout obědy zdarma. Seniorům pak bude pomáhat takzvané senior taxi.

Ondřej Matěj Hrubeš, ODS, radní pro dopravu:
Na Praze 6 se doprava dělala vždycky jinak. Na prvním místě byl, je a bude chodec. Pěší doprava se totiž týká všech. Chceme, aby Praha 6 pokračovala ve zklidňování automobilové dopravy v rezidenčních oblastech. Tempo 30, přednosti zprava. Aby pokračoval a rozšířil se projekt školní ulice, který byl zaveden v minulém období, a zlepšovala se prostupnost území pro pěší. V koaliční dohodě se zavazujeme pokračovat v přípravě jak zahloubení Patočkovy ulice od křižovatky Malovanka na Vypich, tak komunikace Evropská–Podbabská v návaznosti na projekt komunikace Evropská–Svatovítská. V městské dopravě budeme podporovat nové tramvajové tratě na Strahov, Sedlec–Suchdol, Kukulova–Motol. Chceme elektrifikaci autobusových linek přes Hanspaulku, Ladronku, Petřiny, Liboc a trolejbusovou linku na letiště nebo vznik lanové dráhy Podbaba–Troja–Bohnice a kolejové napojení letiště Ruzyně.

Petr Palacký, STAN s podporou Zelených, odpovědný za životní prostředí a klima:
Péče o zeleň musí být klimaticky citlivá, otevřená vůči veřejnosti a koncepční. Zároveň ale nesmí na druhou kolej stavět běžnou, každodenní údržbu a úklid. K prioritám radnice bude v následujících čtyřech letech patřit realizace Klimatického plánu hlavního města Prahy, výstupů Pracovní skupiny Prahy 6 pro klima a strategie Cirkulární Praha 2030. Nutné jsou energetické úspory nejen v obecních nemovitostech a větší využívání obnovitelných zdrojů energií. Budeme usilovat o to, aby údržba zelených ploch na území Prahy 6 byla ekologicky a esteticky citlivá i ekonomicky výhodná.
Mezi dalšími prioritami najdete obnovu stávajících a vznik nových uličních stromořadí, podpoříme zadržování dešťové vody a nakládání s šedou vodou, rádi bychom podpořili výstavbu nových vodních ploch a ochranu těch stávajících. Nová koalice chce zlepšit veřejný prostor na sídlištích, ochránit stávající zahrádkářské kolonie a rozvíjet komunitní zahrady. Podporujeme přestěhování stanoviště popelářských vozů z Proboštské ulice a výsledky měření čistoty ovzduší by měly být veřejně přístupné na geoportálu Prahy 6.

Zdeněk Hlinský, ODS, radní pro ekonomiku a finance:
Jednoznačnou prioritou bude každý rok sestavit zdrojově vyrovnaný rozpočet. Určitě to v současné situaci nebude jednoduché, ale zajistíme financování k pokrytí všech potřeb městské části a jejích obyvatel. Zaměříme se na věrohodné a transparentní nakládání se svěřenými prostředky. Tyto prostředky budeme spravovat s vědomím řádného hospodáře. Zhodnocováním volných finančních prostředků, ať už investicemi nebo spolu se správci aktiv, se snažíme eliminovat dopady inflace. Budeme investovat i do oprav stávajícího majetku tak, aby tento majetek mohl dále přispívat ke zlepšení služeb všech občanů na našem území. Zároveň chceme podporovat kvalitní podnikatelské prostředí. Proto budeme podporovat investice do nových technologií zrychlující schvalovací procesy a maximální svobodu a minimální byrokratickou zátěž pro podnikání.

Jan Lacina, neuvolněný člen rady odpovědný za kulturu, sport, volný čas a bezpečnost:
V oblasti kultury a sportu, kterou mám mít i v tomto volebním období na starost, nás čeká celá řada ambiciózních stavebních projektů. Namátkou: rozšíříme hlediště i zázemí Dejvického divadla, dostavíme druhý, malý sál v Divadle Spejbla a Hurvínka v Bubenči a také opravíme Kulturní centrum Kaštan v Břevnově. Jsem pevně přesvědčen, že se nám konečně podaří roztlačit dostavbu krytého padesátimetrového bazénu ve sportovním areálu na Petynce, abychom už mohli plavat celý rok, a taky dokončíme fotbalový areál pro nově vzniklý klub Union Břevnov.
Kultura i sport mají svou schválenou strategii rozvoje do roku 2030, opírají se o celoroční kalendář osvědčených akcí a prověřený robustní dotační systém. Do sportu se chystáme přidat zhruba 15 milionů korun ročně, tedy dvojnásobek proti závěrečnému účtu za rok 2021: Jednak na podporu oprav a platby za energie, protože sportovní kluby v celé ČR čeká s vysokou mírou pravděpodobnosti velmi těžký rok, a také bychom rádi výrazněji podpořili sportovní identitu Prahy 6. Tedy primárně ty kluby, které dlouhodobě a nezpochybnitelně posilují dobré jméno Prahy 6.
V bezpečnosti je cíl jednoznačný – udržet šestku na předním místě v bezpečnosti v Praze, k čemuž by měla pomoci také příprava nové koncepce pro prevenci kriminality.

Jiří Lála, ODS, uvolněný člen zastupitelstva pověřený pro významné ­investice:
Mezi investice, k jejichž realizaci by mělo v následujících čtyřech letech dojít, patří zejména výstavba bytů v Rakovnické ulici, LDN v Drnovské, Šatovka, Poliklinika Pod Marjánkou, Archiv Juliska, dokončení realizace Parku L. Cárdenase del Rio a Macharova náměstí. Z oblasti školství pak nastartování projektů ZŠ a MŠ v Nové Ruzyni, v oblasti kultury například rozšíření Dejvického divadla. Toto je jen zkrácený výčet toho, za co bych měl být v následujícím volebním období zodpovědný od záměru, přes politickou shodu, studii, architektonický návrh, až po získání stavebního povolení nebo společného územního a stavebního povolení. Za projekty, které nebudou předány k realizaci SNEO, pak vysoutěžení externího dodavatele realizace až po její kolaudaci. Vše budu realizovat a koordinovat prostřednictvím nově vzniklého oddělení významných investic pod odborem územního rozvoje.

Oldřich Kužílek, STAN, uvolněný člen zastupitelstva a pověřenec pro otevřenost, média a participaci:
Rozšíříme informování o hospodaření městské části, rozklikávací rozpočet propojíme se seznamem objednávek a faktur. Zavedeme sofistikovanou evidenci záměrů, zejména ­stavebních, a na ni navážeme systémovou participaci, aby veřejnost nebyla překvapována nečekanou stavbou, kácením a dalšími zásahy. Současná koalice podporuje oba vyzkoušené participační projekty, tedy Nápad pro Šestku i Šanci do škol.
Nabídneme občanům ­vyřizovat úřední záležitosti pomocí elektronické, například bankovní identity po internetu a videohovory s úředníky. Další informace budou přibývat na geoportálu Prahy 6 včetně veřejně dostupných informací o stavebních záměrech. Ještě více otevřeme jednání komisí a výborů. Také oprášíme protikorupční strategii včetně aktualizace etických kodexů.

Štěpán Barták za PRAHA 6 SOBĚ, uvolněný člen zastupitelstva a pověřenec pro veřejný prostor a areál Džbán.
Průběžnou prioritou bude detailní zmapování veřejného prostoru Prahy 6 po jednotlivých ulicích a převedení těchto informací do elektronické podoby tak, aby vznikl efektivní systém k sledování a řešení nedostatků. Veřejný prostor je námi všemi stále používán, tím se neustále opotřebovává a nedostatky se znovu a znovu rodí. Reagovat na ně pružně lze pouze s takovým moderním nástrojem, který je k tomu od začátku uzpůsoben. Chybí někde lavičky? Je potřeba doplnit dětské hřiště? Schází tam či onde vodní prvek? A co odpadkové koše, travní plochy či bezpečný pohyb v rezidenčních zónách? Takové a další výzvy je potřeba nejen řešit, ale daná řešení také sledovat v čase, upravovat a neustále cizelovat. To je cesta k dobrému hospodaření ve veřejném prostoru Prahy 6.
Prioritou speciální je pak starost o areál Džbán. Obecně vzato jsem pro to, aby město vždy sloužilo všem, kteří v něm žijí. Avšak v tuto chvíli je stav takový, že areál Džbán neslouží nikomu a mohlo by se stát, že ještě dlouho nebude. Radnici Prahy 6 leží na srdci jak slavná historie této městské části, tak vytvoření co nejlepších současných podmínek k životu pro všechny její občany. Avšak dobrá budoucnost života v Praze 6, ta tkví jednak v udržení toho, co je nám všem drahé, ale také v dobře naplánovaném rozvoji. A k tomu je potřeba otevřeného jednání s ochotou ke kompromisu na všech stranách. K takovému jednání jsem připraven.