Návod, jak zapsat dítě do školy

náhled souboruZápisy do prvních tříd proběhnou 26. a 27. dubna. Pomoc rodičům, ale i školám opět nabídne web jakdoskoly.cz.

Právě systém elektronických zápisů, který mohou rodiče využít letos potřetí, pomohl hladkému průběhu zápisu v minulých dvou letech. Nabízí rezervační systém, ve kterém si lze předem vyplnit přihlášku, zaslat veškeré údaje do příslušné školy a také si zajistit konkrétní čas zápisu. Zásadně tak minimalizuje administrativní zátěž pro zaměstnance škol. Ale také rodiče, pokud hlásí děti do více škol, data se jim automaticky „propisují“ z první přihlášky do dalších.

V pondělí 28. března dojde spuštění registrací na stránkách jakdoskoly.cz, kde rodiče vyplní žádost, odkud se pak data odešlou do jednotné databáze. Zde si také rezervují čas návštěvy v jednotlivých školách, kam přijdou se svými dětmi, po dvou letech opět osobně. K zápisu nesmějí zapomenout vzít kromě budoucího školáka také vyplněnou žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců, rodný list dítěte k nahlédnutí a doklad o trvalém pobytu, tedy buď občanský průkaz rodičů, popřípadě výpis z evidence obyvatel. Pozor, nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt!

U zápisu škola rodičům přidělí unikátní registrační kód, pod kterým budou na webových stránkách školy sledovat proces přijetí. Výsledky zápisů školy zveřejní 25. května ve 12 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých škol. Odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu nebo nejpozději do 30. dubna.

Spádovou školu nevynechávejte

„Věřím, že letošní zápisy a přijímání dětí pozitivně ovlivní i navýšení kapacit základních škol náměstí Svobody a Emy Destinnové, stavby tříd se totiž blíží úspěšně do finále a přinesou tolik potřebné navýšení počtu míst pro naše školáky. Podobná přestavba půdních prostor běží i ve škole Jana Amose Komenského,“ říká radní pro školství Marie Kubíková (ODS). Rodiče mohou své děti hlásit do více škol, vždy by ale měli podat přihlášku zejména do spádové školy, kde mají při převyšující nabídce přednost před těmi „nespádovými“. Rozdělení Prahy 6 do spádových oblastí dle vyhlášky města najdete také na webu jakdoskoly.cz.

Co dělat když…

Dítě přijmou do dvou nebo více škol – stačí, když rodiče v pondělí 30. května mezi 14. a 16. hodinou donesou do vybrané školy zápisový lístek, který obdrží spolu s potvrzením o účasti na zápisu. je to sice nepovinný krok, ale zjednoduší proces jak školám, tak rodičům. Ti totiž mohou ve vybrané škole současně podepsat zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jejich dítě nenastoupí. Proces zápisu tak skončí a oni nemusejí obíhat všechny školy, kde byli s dětmi na zápisu.
Když dítě nepřijmou – rozhodnutí o ne­přijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Mů­žete se proti němu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím vybrané základní školy, ale formální postup ředitele školy přezkoumává přímo magistrát hlavního města.

Termíny:
28. března – spuštění registrací pomocí jakdoskoly.cz/zapis/
25. dubna – ukončení registrací
26. a 27. dubna – zápisy v základních školách
24. května od 14 do 16 hodin – nahlédnutí do spisu
25. května ve 12 hodin – vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých škol
30. května od 14 do 16 hodin – odevzdání zápisových lístků
10. června – sejmutí seznamů přijatých dětí. Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

* Jde o termíny do ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 6, soukromé školy mají své vlastní harmonogramy přijímacích řízení.