Co dělat pro lepší ovzduší v Praze 6

náhled souboruAčkoli se Praha 6 řadí k nejzelenějším městským částem, najdou se i zde místa se špatnou kvalitou vzduchu. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava, ke znečištění nicméně přispívá i špatné topení v domácích topeništích.

Podle statistik v tomto dokumentu se najdou v Praze 6 místa s vysokou koncentrací emisí prachových částic (PMx) a benzo(a)pyrenu, jejichž zdrojem je nekvalitní vytápění. Přitom tyto znečišťující látky mají negativní vliv na lidské zdraví. Může jít jak o dýchací obtíže, tak o dlouhodobé poškození zdraví, neboť mnoho těchto látek je karcinogenních. Městská část, hlavní město Praha i stát se proto dlouhodobě snaží o zlepšení kvality ovzduší – jednak přípravou plánů a konkrétních opatření, jejichž cílem je čistější vzduch ve městě, jednak poskytováním dotací domácnostem a vlastníkům domů na novější a ekologičtější zdroje vytápění, které do ovzduší neuvolňují tolik škodlivin. Základní koncepcí hlavního města Prahy týkající se ochrany ovzduší je Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ Aglomerace Praha – CZ01 z roku 2021.


Jak správně topit?
Ke zlepšení ovzduší mohou hodně přispět i sami lidé, zvlášť ti, co mají doma vlastní kotelnu. Stačí dodržovat pravidla pro její správný provoz. „Městská část má za svou povinnost vytipovávat domácnosti, ve kterých se nachází zastaralý spalovací zdroj na pevná paliva, a zajišťovat osvětu, jak správně topit, a informace o nutnosti výměny kotle či topidla. Může zároveň pomoci i při vyplňování žádostí po poskytnutí dotací,“ uvádí Petr Palacký (Zelení), radní pro životní prostředí a klima.
Každý majitel totiž musí:
⟶ nechat pravidelně provést kontrolu technického stavu a provozu kotlů a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení
⟶ provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce
⟶ nespalovat odpad!
⟶ mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje či doporučuje (například akumulační nádrže)
⟶ provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo úpravě komína a provádět pravidelně kontrolu spalinové cesty kominíkem. Pokud tato pravidla majitel kotle či jiného zdroje tepla nedodržuje, hrozí mu postih.
Vedle toho je třeba se řídit vyhláškou hlavního města Prahy č. 11/2019, která od 1. října 2020 zakázala topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují parametrů 3. emisní třídy. Zákon pak od 1. září 2024 zakáže spalovat jakákoli pevná paliva v kotlích emisní třídy nižší než 3. Toto opatření mělo původně platit už od loňského podzimu, ale kvůli energetické krizi bylo odloženo o dva roky.


Kde čerpat finanční podporu
Na výměnu starých topidel za nová, která tolik nezatěžují ovzduší, mohou majitelé čerpat finanční podporu, a to hned z několika programů:
Čistá energie Praha – jde o program hlavního města Prahy, určený na podporu instalací tepelných čerpadel, solárních systémů a regulace a dalších opatření vedoucích k úsporám energie, zlepšení kvality ovzduší a také snižování závislosti na dováženém zemním plynu. O peníze mohou žádat nejen fyzické osoby, ale i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, a to v případě, že změnu systému topení připravujete, právě realizujete nebo jste ji už dokončili. Rodinné domy mohou na instalaci tepelného čerpadla získat 60 až 100 tisíc korun, na solární termický systém 50 tisíc korun, na instalaci akumulační nádrže ke kotli na pevná paliva 8 tisíc korun. Bytové domy mohou získat na tepelné čerpadlo až 400 tisíc korun a na regulaci dálkového topení 100 tisíc. Žádosti je možné podávat průběžně až do 30. září 2023. Podrobnosti a seznam potřebných dokladů najdete na portálu životního prostředí hlavního města portalzp.praha.eu.

Kotlíkové dotace – tento program by měl být opět vyhlášen během letošního roku, je určený pouze pro domácnosti s nižšími příjmy, které tak mohou získat podporu až na 95 % skutečných výdajů. Dotace je určená na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj, kterým může být kotel na biomasu zařazený minimálně do energetické třídy A+ a splňující předepsané parametry. Dále potom na elektrická a plynová tepelná čerpadla, opět ale musejí splňovat požadavky minimálně energetické třídy A+ a předepsané parametry. Podpora na pořízení nového kotle může být až 130 tisíc Kč a na tepelné čerpadlo až 180 tisíc korun. Seznam podmínek, které je třeba splnit, a dokladů, které musíte předložit, najdete na www.opzp.cz/oprogramu/kotlikove-dotace/.
Nová zelená úsporám – dotační program je určený pro občany, majitele i stavebníky rodinných a bytových domů včetně SVJ a vlastníků bytových jednotek. Peníze z něj můžete čerpat kromě jiného na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel, například kamen, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Pro rodinné domy platí, že na nový kotel na biomasu lze čerpat 80 až 100 tisíc korun, na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění, podle toho, zda slouží nebo neslouží k ohřevu vody, také 80 až 100 tisíc korun, na tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch 60 tisíc korun. Kompletní informace naleznete na www.novazelenausporam.cz.