Zápisy do prvních tříd budou 18. a 19. dubna

náhled souboruZápisy do základních škol proběhnou 18. a 19. dubna, registraci na stránkách jakdoskoly.cz radnice spouští už 20. března. 

Právě systém elektronických zápisů na stránkách jakdoskoly.cz zjednodušuje přijímací řízení. Rodiče zde mohou předem vyplnit přihlášku, zaslat veškeré údaje do příslušné školy a také si zajistit konkrétní čas zápisu. Jestliže hlásí děti do více škol, data se jim automaticky „propisují“ z první přihlášky do dalších. Zjednodušuje se tak administrativa pro ně i pro školy.


Spádovou školu nevynechávejte
Rodiče mohou své děti hlásit do více škol. Pokud této možnosti využijí – zpravidla se při výběru školy řídí třeba sportovním zaměřením, rozšířenou výukou jazyků nebo tím, že už do stejné školy chodí sourozenci či kamarádi – vždy by ale měli podat přihlášku do spádové školy. Přijde-li k zápisu více dětí, než je volných míst, ve spádové dostávají místní přednost před ostatními. Tuto možnost ovšem někteří rodiče zneužívají a účelově změní bydliště, pokud si přejí, aby jejich dítě chodilo do ­konkrétní školy, ačkoli není jejich spádová. Anebo pokud bydlí v jiných městských částech, nebo dokonce ve Středočeském kraji a potřebují, aby jejich potomci navštěvovali šestkové školy. Takzvaná spádová turistika, jak se tato změna bydliště zkráceně nazývá, představuje velký problém, s nímž městská část bojuje. „Zákon o evidenci obyvatel nevyžaduje, aby dítě na adrese trvalého pobytu skutečně bydlelo.
V důsledku účelové změny trvalého pobytu může dojít k tomu, že školy nemohou přijmout všechny spádové děti, tedy ty, co bydlí v bezprostřední blízkosti školy, dochází k přetrhání stávajících sociálních vazeb, děti dojíždějí do škol, kde nemají kamarády, a někdy se dokonce stane, že i sourozenci docházejí do jiné školy,“ říká místostarostka pro školství Mariana Čapková (PRAHA 6 SOBĚ) a dodává, že je třeba věc řešit legislativní cestou, a to buď změnou zákona o evidenci obyvatel, nebo školského zákona.
Rozdělení Prahy 6 do spádových oblastí dle vyhlášky města najdete v geoportálu Prahy 6 a také na webu jakdoskoly.cz


Jak zapsat dítě do školy
K zápisu musejí rodiče přinést:
⟶ vyplněnou žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců
⟶ rodný list dítěte k nahlédnutí
⟶ doklad o trvalém pobytu, tedy
buď občanský průkaz rodičů, popřípadě výpis z evidence obyvatel. Pozor, ná­jemní smlouva není považována za 
trvalý pobyt!
U zápisu škola rodičům přidělí unikátní registrační kód, pod kterým budou na webových stránkách školy sledovat proces přijetí. Výsledky zápisů školy zveřejní 19. května ve 12 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých škol. O odklad povinné školní docházky je možné požádat při zápisu, nejpozději do 30. dubna.
Pokud dítě přijmou do dvou nebo více škol – stačí, když rodiče v pondělí 24. května mezi 14. a 16. hodinou donesou do vybrané školy zápisový lístek, který obdrží spolu s potvrzením o účasti na zápisu. je to sice nepovinný krok, ale zjednoduší proces jak školám, tak rodičům. Ti totiž mohou ve vybrané škole současně podepsat zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jejich dítě nenastoupí. Proces zápisu tak skončí a oni nemusejí obíhat všechny školy, kde byli s dětmi na zápisu.
Když dítě nepřijmou – rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Můžete se proti němu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím vybrané základní školy, ale formální postup ředitele školy přezkoumává přímo magistrát hlavního města.

Termíny
20. března – spuštění registrací pomocí jakdoskoly.cz/zapis/
17. dubna – ukončení registrací
18. a 19. dubna – zápisy v základních školách
18. května od 14 do 16 hodin – nahlédnutí do spisu
19. května ve 12 hodin – vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých škol
24. května od 14 do 16 hodin – odevzdání zápisových lístků
5. června – sejmutí seznamů přijatých dětí. Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.
Jde o termíny ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 6, soukromé školy mají své vlastní harmonogramy přijímacích řízení.