Co nabízejí šestkové školy

náhled souboruPatnáct základních škol zřizovaných městskou částí navštěvuje zhruba deset tisíc dětí. Spojuje je velmi kvalitní jazykové vyučování, vysoký standard vzdělávání a rozmanitost. 

Jazyky, sport, matematika a informatika, ekologie nebo třeba alternativní způsoby vzdělávání – zaměření šestkových škol je rozmanité. Jsou zde školy až pro devět stovek dětí, které mohou díky tomuto počtu žáků nabídnout například výběr až ze čtyř cizích jazyků. Oproti tomu lze i na šestce najít školy, kterým se daří ve velkém městě udržet příjemnou rodinnou atmosféru, například ZŠ Norbertov, sídlící v historické budově naproti kostelu sv. Norberta. Najdete v okolí rodiny, kdy tuto školu často navštěvovali už rodiče nebo prarodiče současných žáků. Komunitní funkci plní i základní škola T. G. Masaryka, která je komplexem hned několika školských zařízení – škol v Ruzyni a na malém Břevnově, školek Stochovská, Bělohorská a Za Oborou a od tohoto školního roku k ní patří i vila Charlotta, kde jsou umístěny dvě třídy.

Důraz na jazyky
Všechny šestkové základní školy mohou nabídnout nadstandardní výuku cizích jazyků. Zatímco většina škol v republice začíná s prvním cizím jazykem ve třetí třídě, v Praze 6 se učí už od prvního ročníku – někde jako povinný, jinde jako volitelný, případně jako kroužek. Vysoký standard výuky jazyků si školy udržují i v dalších ročnících, kdy na školách působí rodilí mluvčí, mají více hodin jazyků, některé nabízejí i dvojjazyčnou výuku, děti se účastní studijních pobytů v zahraničí a rozvíjí se i mezinárodní spolupráce škol. To vše je možné realizovat mimo jiné díky finanční podpoře Letiště Praha a programu Otevřený svět. Pět ze šestkových škol – Pod Marjánkou, Emy Destinnové, Hanspaulka, Červený Vrch a náměstí Svobody 2 – splňuje podmínky pro takzvanou Excelentní jazykovou školu. Aby se mohla škola takto nazývat, musí nabízet výuku alespoň čtyř cizích jazyků­,­ učit jeden předmět v cizím jazyce nebo nabízet výjezdy do zahraničí. Kvůli povinnosti nabízet čtyři cizí jazyky ovšem tyto podmínky diskvalifikují menší školy s menším počtem žáků, které nemohou zajistit tolik hodin a učitelů. I přesto jsou takové školy na jazyky velmi kvalitní. Například ZŠ Marjánka ovšem ve svém rozvrhu zohledňuje i to, že na šestce žije mnoho cizinců. Nabízí proto výuku pro děti s odlišným mateřským jazykem, které rozděluje podle jazykové úrovně do tří kategorií – od nulové znalosti až po znalosti odpovídající jazykové úrovni A2 a B1.

Trendy moderní výuky
Dalším podstatným trendem je podpora digitálních kompetencí a využívání umělé inteligence, včetně budování odolnosti proti hrozbám vyskytujícím se v kyberprostoru. S počítačovými dovednostmi začínají děti už na prvním stupni.
Odpovídá to současným trendům ve vzdělávání. „Dnes se prosazuje takzvaný kompetenční přístup ke vzdělání. Zjednodušené popsáno – nezáleží na tom, kolik se toho děti ve škole nabiflují, ale jak umějí své znalosti použít v běžném životě,“ říká Jaromír Beran, stálý zástupce vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství a dodává, že školy v Praze 6 tyto trendy podporují a rozvíjejí, ačkoli to klade velké nároky na samotné učitele a především ředitele, kteří mají být pedagogickými lídry a změny podporovat. Ředitele musí podporovat zřizovatel, tedy městská část Praha 6. To se jí velmi pěkně již řadu let daří.“
Vysoká kvalita a rozmanitost šestkového školství ovšem láká i děti a zvlášť rodiče z jiných částí hlavního města a Středočeského kraje, což spoustu let přinášelo problém takzvané spádové turistiky, tedy účelové změny trvalého pobytu. „Vloni městská část zahájila boj proti spádové turistice, hlavně proto, aby si mohly šestkové děti vybrat školu dle svých preferencí v rámci celé Prahy 6. V minulém roce, s výjimkou ZŠ Antonína Čermáka, o dětech přijatých do prvních tříd po dlouhé době nerozhodoval los. Doufám, že letos pokročíme ještě dále a nabídneme našim dětem možnost vybírat si mezi školami dle preferovaného zaměření,“ říká místostarostka pro školství Mariana Čapková (PRAHA 6 SOBĚ).

Na co se specializují šestkové školy?
Jazyky
Už přes deset let se děti mohou učit cizí jazyk, ve velké většině škol to je angličtina, od první třídy. Od třetích tříd ji mají povinně a jazykové vzdělání se rozšiřuje na druhém stupni, kdy si volí druhý jazyk – podle možností škol mají žáci na výběr němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a ruštinu.
Výuka jazyků je nadstandardní ve všech školách, některé podle svých možností využívají na část výuky rodilé mluvčí, jiné nabízejí už od prvních ročníků bilingvní třídy a využívají metodu CLIL (Content and Language lntegrated Learning), kdy se některé předměty vyučují rovněž v angličtině.
ZŠ A. Čermáka, Věry Čáslavské a Marjánka nabízejí bilingvní výuku už od první třídy, kdy polovinu předmětů mají prvňáci v angličtině. Marjánka má i třídu s rozšířenou výukou němčiny. Rozšířenou výuku jazyků na druhém stupni nabízejí například školy náměstí Svobody 2 a Bílá, kde se děti učí čtyři hodiny týdně angličtinu a tři hodiny týdně druhý cizí jazyk. Na ZŠ Bílá lze v rámci kroužku taky studovat mandarinštinu z Tchaj-wanu.
Například ve waldorfských třídách ZŠ Dědina a ZŠ Emy Destinnové se děti učí dva cizí jazyky už od první třídy.

Alternativní vzdělávací směry
V Praze 6 nabízejí alternativní vzdělávání dvě školy – ZŠ Dědina waldorfské třídy a ZŠ Na Dlouhém lánu montessori výuku.
Waldorfský vzdělávací program vyučuje předměty v takzvaných epochách, ve dvouhodinovém bloku každý den po dobu tří až čtyř týdnů. Koncentrované učení v epochách umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji a ponořit se do tématu hlouběji. Odborné předměty například výuka jazyků, hudební, výtvarné, pracovní výchovy pak probíhají v běžných pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodinách. Učivo je zprostředkováno dětem formou prožitku, nechybí řada uměleckých činností, zejména hudba, divadlo, eurytmie, výtvarné činnosti. Waldorfský systém výuky využívá slovní hodnocení, kdy dává nejprve rodiči a později dítěti zpětnou vazbu a motivuje ho k dalšímu rozvoji jeho znalostí.
Montessori pedagogika vychází z myšlenek Marie Montessori, která věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. Ke zdravému rozvoji je především potřeba jim vytvořit bezpečné, podporující a podnětné prostředí. Děti jsou zde rozděleny do takzvaných trojročí, kdy se spolu učí žáci tří věkových skupin, tedy první trojročí navštěvují děti ve věku 6 až 9, druhé 10 až 12 a třetí 13 až 15 let.

Ekologie
ZŠ J. A. Komenského se už před mnoha lety zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola, který motivuje děti a učitele k udržitelnějšímu způsobu života a pomáhá jim pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe. Ekotým tvořený zástupci jednotlivých tříd je prostředníkem mezi žáky a vedením školy, přichází s mnoha nápady, jak vylepšit školní prostředí i jeho okolí, připravuje školní akce. Výhodou školy je i velká zahrada, kterou využívá k výuce v přírodě. Bonusem je potok Brusnice, který zahradou protéká, a také loni vysazený malý školní lesík s tisícovkou stromů.

Matematika a informatika
Několik šestkových škol – například Pod Marjánkou, Hanspaulka, Červený vrch nebo A. Čermáka – nabízejí výuku matematiky takzvanou Hejného metodou. Ta je založena na dvanácti principech, díky nimž děti objevují matematiku samy a s radostí a baví je. Základní škola na Červeném vrchu má – jako jedna ze dvou základních škol v republice – také statut fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty UK. Studenti této fakulty ve škole absolvují praxi. V každém ročníku druhého stupně škola nabízí třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, do které žáci dělají na konci pátého ročníku zařazovací test. V osmičce žáci matematické třídy mají navíc zařazený předmět matematika v angličtině. Škola organizuje matematické olympiády.
Informatice a rozvoji digitálních kompetencí se věnují od určitého ročníku všechny školy. Mají k dispozici tablety pro žáky, školní notebooky i celé digitální třídy. Například ZŠ Marjánka pro zatraktivnění výuky informatiky používá v hodinách virtuální realitu, aby demonstrovala kontrast mezi reálným a smyš­leným světem. Učitelé do svých hodin také zapojují výuku blokového programování, jehož cílem je sestrojit a naprogramovat vlastního robota. V hodinách informatiky školy také motivují žáky k práci s dronem, ti následně editují a zpracovávají video a zvuk.

Sport
Kladný vztah ke sportu si mohou děti v prvních až třetích třídách všech základních škol vytvořit díky projektu Trenéři do škol, kdy vždy jednu hodinu tělocviku týdně vedou profesionální trenéři a děti si tak vyzkoušejí různé sporty. ZŠ Věry Čáslavské nabízí sportovně zaměřené třídy od prvního až po devátý ročník. Nejenže zde mají děti více hodin tělocviku, ale také nabízí tandemovou výuku tělocviku, kde je ve třídě jak aprobovaný pedagog, tak trenér. Díky spolupráci s Univerzitním sportovním klubem Praha se škola zaměřuje na atletiku, nabízí také množství různorodých sportovních kroužků.
ZŠ Marjánka nabízí od druhého stupně dvě ze tří tříd se sportovním zaměřením, které se od sebe liší. Díky úzké spolupráci s fotbalovým klubem AC Sparta Praha škola pravidelně otevírá jednu ze tříd na druhém stupni pro hráče Sparty a dalších fotbalových klubů. Výhodou této třídy je vyšší podíl tělesné výchovy, specializovaného tréninku plavání a tréninky v rámci stadionu Strahov. Do další sportovní třídy chodí takoví žáci, kteří jsou sportovní nadšenci, aktivně se věnují sportu a mají zájem o rozšířené hodiny tělesné výchovy.

Výtvarná a hudební výchova
Výtvarná a hudební výchova patří k nejoblíbenějším předmětům dětí. Ty talentované se jim mohou věnovat více. Škola Petřiny-sever nabízí od šestého ročníku rozšířenou výuku výtvarné výchovy a uměleckých řemesel. Tyto třídy mají tři hodiny výtvarné výchovy týdně, hodiny jsou půlené, v jednom ateliéru pracuje maximálně 14 dětí. Ty se při nich naučí malířským, ­grafickým a kreslířským dovednostem a seznámí se s mnohými výtvarnými řemesly, mají takzvanou pracovní činnost – keramiku a dílny, v nichž nejčastěji pracují se dřevem, ale i dalšími materiály.
ZŠ Marjánka nabízí od první třídy možnost se dále rozvíjet v hudbě skrze speciální hodiny hudební výchovy v hudebních třídách. Žáci si od první třídy mohou zvolit, zda se zaměří na sborový zpěv nebo na hru na zobcovou flétnu. Na prvním stupni žáci trénují hru na sopránovou flétnu, na stupni druhém připojují altovou flétnu a flétnu tenorovou či basovou, pokud projeví zájem.

Přípravné třídy
ZŠ Na Dlouhém lánu a ZŠ V. Čáslavské nabízejí kromě klasických i takzvané přípravné třídy. Určeny jsou například dětem, které by jinak získaly odklad školní docházky a strávily další rok ve školce. Jde o určitý mezistupeň mezi mateřskou a základní školou. V jedné třídě je pouze 10 až 15 žáků, učitelé se jim mohou více věnovat a individuálně připravovat plán učení.

Soukromé a další školy
Soukromé školy v Praze 6 vycházejí vstříc množství cizinců, kteří tady žijí, proto mezi nimi převažují anglické, nebo anglicko-české (Global Minded, Park Lane International School, Prague British International School, Riverside School). Další nabízejí alternativu ke klasické výuce, například ScioŠkola – podobně jako montessori výuka – vychází z myšlenky, že děti mají vrozenou zvědavost a stačí jim vytvořit podmínky pro to, aby ji rozvíjely. Nabízí multiročníkové třídy a děti mají možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budou učit. Také ZŠ Duhovka nabízí česko-anglickou výuku dle pedagogiky Marie Montessori. Škola Cesta k úspěchu zase poskytuje nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, například vytvořením individuálního studijního plánu.
Na šestce funguje i univerzitní škola Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT. V Praze 6 ještě působí školy zřizované hlavním městem – jde o ZŠ Vokovice zaměřenou na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a ZŠ speciální Rooseveltova, která přijímá žáky s mentálním postižením v rozsahu středně těžkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení.
Prohlédnout si základní školy a seznámit se s pedagogy a prostředím můžete během dnů otevřených dveří. Termíny, kdy se konají, najdete na straně 15.