www.praha6.cz
email

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby se budou konat v pátek 2. 6. od 14 do 22 hod. a v sobotu 3. 6. od 8 do 14 hod. V městské části Praha 6 se bude volit ve 104 okrscích. Adresy volebních místností se od minulých voleb nezměnily.

Volby mimo trvalé bydliště

Mimo místo svého trvalého pobytu (v lázních, služební cestě apod.) mohou občané volit na voličský průkaz. Voličský průkaz umožňuje volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak získat voličský průkaz:

  • písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů (tedy do 26. 5.) před dnem voleb na odboru vnitř.věcí ÚMČ Praha 6
  • osobně od 18. 5. do 31. 5. do 16 hod. na odboru vnitřních věcí

Formulář žádosti lze také do 26. 5. 2006 vyzvednout, nechat ověřit a podat osobně ve všech informačních kancelářích úřadu: IK ÚMČ, Čs. Armády 23, IK DELTA, Vlastina 14, IK Bělohorská 110, denně v úředních hodinách těchto kanceláří, nebo v IK Petřiny, Čílova 9 v út: 8.30­15.30 hod. a v pá: 8.30­14 hod. a v IK V Sedlci v po a st: 12­17 hod.

Úřad voličský průkaz vydá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle na adresu, kterou v písemné žádosti uvedl. Termín pro osobní vyzvednutí voličského průkazu: odboru vnitřních věcí, ÚMČ, Čs. Armády 23, 3. poschodí, č.dveří 317 nebo 305 ve dnech: od 18. 5. ­ 31. 5. v po a st: 8­18 hod., út: 8­16 hod., čt: 8­15.30 hod., pá: 8­15 hod.

Další možností je zplnomocnit jiného občana k vyzvednutí voličského průkazu, avšak i na této plné moci musí být podpis úředně ověřen. Pro podání písemné žádosti, nebo plné moci nejsou stanoveny žádné formální náležitosti vyjma výše uvedeného ověření podpisu (je osvobozeno od správního poplatku) a předložení platného občanského průkazu při osobním vyzvednutí. Voliči s dostatečným předstihem musí zkontrolovat, zda bude jejich občanský průkaz /cestovní pas/ v době voleb platný a v opačném případě si včas požádat o nový.

!! Pokud budete s voličským průkazem volit mimo území hlavního města Prahy, nemůžete pro hlasování použít hlasovací lístky doručené v místě trvalého bydliště v Praze 6, neboť by byly neplatné. Ve volební místnosti, kde se rozhodnete volit, odevzdáte voličský průkaz a od okrskové volební komise obdržíte sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj !!

 Volby mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. V takovém případě za ním vyšle okrsková volební komise své 2 členy s přenosnou volební schránkou. O ni lze již nyní požádat telefonicky na č. 220 189 759, 220 189 760.

Hlasovací lístky

budou každému voliči doručeny do poštovní schránky nejpozději tři dny před volbami tj. 30. května 2006. Na modré doručovací obálce bude razítkem vyznačena adresa volební místnosti a číslo příslušného okrsku. V případě, že hlasovací lístky nebudou z jakýchkoli důvodů (např. chybějící schránka, zcela nedostupný nebo neoznačený dům apod.) doručeny, bude voliči sada hlasovacích lístků vydána ve volební místnosti.

Majitelé domů mají povinnost řádně označit dům číslem popisným a orientačním!

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz