Všem osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6!

Vážení spoluobčané, Rada Městské části Praha 6 do svého Programovém prohlášení pro období 2002-2006 zahrnula záměr připravit a zavést systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání) pro seniory a zdravotně postižené občany, který sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích bez pomoci. Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými a přesto touží žít ve svých domovech. Cílem péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.

Městská část Praha 6 se rozhodla zajistit pro své občany tuto službu na smluvním základě prostřednictvím občanského sdružení „Život 90“, kterému poskytne  příspěvek na nákup zařízení instalovaných v bytech klientů. Pro rok 2006 se počítá s částkou 500 000 korun. Ke konci roku 2005 tak budou poskytovány služby tísňového volání 75 klientům, v průběhu roku 2006 bude možné poskytování služeb rozšířit o dalších nejméně 37 klientů.

Byt klienta, který má být připojen na systém tísňového volání, musí být vybaven pevnou telefonní linkou. V návaznosti na tuto linku je byt vybaven zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Prostřednictvím telefonní linky je zajištěno automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, kde je zajištěna nepřetržitá služba.

Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile v jakékoli části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovoru klienta s operátorem dispečinku. Klient se tak okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě (zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie, hasičů nebo se třeba spokojí s poskytnutím potřebné rady pracovníkem dispečinku). 

Prostorové čidlo v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (1 až 15 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází k automatickému propojení. Neozve-li se klient dispečinku, zajišťuje dispečink návštěvu v bytě klienta, aby se zjistily důvody a zajistila případná pomoc. Opouští-li klient svůj byt na delší dobu, než je nastavený časový interval, vypne otočením klíče v ovládací skříňce funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání bytu. V případě vniknutí cizí osoby do bytu je tato skutečnost signalizována dispečinku, který informuje policii.

Kromě toho je klientovi dále poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin. Při těchto pravidelných pohovorech jsou klientům poskytovány i rady v jejich problémech, předávají se požadavky pečovatelské službě apod.

Vybavení bytu klienta zařízením systému tísňového volání (13 500 Kč) hradí prostřednictvím finančního příspěvku Městská část Praha 6. Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 100 Kč si každý klient hradí sám (provoz dispečinku a poskytování služeb tísňového volání je dotováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hl. m. Prahy). O poskytování služeb tísňového volání uzavře každý klient smlouvu  s občanským sdružením „Život 90“.

Formuláře žádostí jsou k dispozici ve všech informačních kancelářích městské části Praha 6. Žádosti budou posouzeny Zdravotně sociální komisí Rady městské části Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Jitce Černé, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).

Ing. Jan Šafr, radní