Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

Na adresu redakce Šestky přišly v poslední době dopisy, ve kterých čtenáři poukazují na práci lékařů na pohotovosti pro dospělé na Vítězném náměstí. Pan Vávra si stěžoval na "neprofesionální přístup lékařky vykonávající v inkriminované době pohotovostní službu, její nezúčastněný a povýšený přístup". Navíc byl přesvědčen, že mu lékařka nepředepsala účinné léky. Další pacientka byla nespokojena, protože jí služba neprovedla převaz po chirurgickém výkonu v nemocnici. Zeptali jsme se proto na odboru zdravotnictví městské části, jak je to s kvalitou péče na pohotovosti.

"Obě stížnosti obdržel i odbor zdravotnictví. Stížnost na neprovedení převazu byla řešena na úrovni odboru. Byla vyhodnocena jako neoprávněná, neboť ambulance na Vítězném náměstí je zřízena a vybavena jako pracoviště všeobecného typu, které neprovádí jiné úkony, než úkony akutní a neodkladné péče a v případě úrazů poskytuje pouze první pomoc.

Stížnost pana Jiřího Vávry předpokládá řešení z úrovně České lékařské komory. Stěžovatel bude vyrozuměn, aby se v této záležitosti obrátil na sdružení ČLK v Praze 6. K řešení odborných otázek výkonu lékařského povolání totiž není odbor zdravotnictví ÚMČ kompetentní. Dovolím si však tvrdit, že bude-li stížnost řešena z úrovně ČLK, nebude s největší pravděpodobností posouzena jako oprávněná, neboť lékařka, které se stížnost týká, postupovala lege artis, tedy z medicínského hlediska správně.

Z dosavadních kontrol odboru zdravotnictví provedených na pracovišti LSPP v Dejvicích vyplývá, že služby jsou konány jak lékaři tak sestrami v podstatě bez nedostatků. Za dobu provozování nedošlo k porušení smlouvy s m.č. Praha 6 a nebylo dosud možné vytknout provozovateli ani jiné nedostatky, včetně těch, které se týkají úrovně poskytované péče. Nevyskytl se žádný případ, který by musely řešit odborné orgány České lékařské komory."

Mudr. Jan Vesecký, vedoucí odboru zdravotnictví ÚMČ Praha 6

Poznámka redakce: Lékařskou službu první pomoci na Vítězném náměstí provozuje společnost Pragomedika na základě smlouvy s městskou částí. Do služeb LSPP je provozovatelem určován lékařský a střední zdravotnický personál přednostně ze zdravotnických zařízení, která působí v Praze 6. Pragomedika garantuje předepsané kvalifikační předpoklady sloužícího personálu i kvalitu poskytované péče. Tu kontroluje též odbor zdravotnictví městské části.

Služby LSPP: ve všední dny od 18 do 7 hodin následujícího dne, celý den o víkendu a svátcích Pro děti a dorost je pohotovost na poliklinice Pod Marjánkou 12.