Městská část Praha 6 vyhlašuje výtvarnou soutěž na návrh logotypu "100 let města Břevnova"

V roce 2007 oslaví Břevnov 100 let od prohlášení městem. Kulturní a společenské akce budou vystupovat pod společným logotypem "100 let města BŘEVNOVA". MČ Praha 6 vypisuje výtvarnou neanonymní jednokolovou soutěž na ideový návrh logotypu akce. Logotyp bude umístěn na propagačním materiálu, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, používán v tisku i masmédiích, v barevné i černobílé podobě, v digitalizované formě apod. Návrh bude obsahovat graficky zpracovaný nápis "100 let města Břevnova" a grafickou symboliku, grafickou zkratku, vyjadřující toto téma. Soutěže se může zúčastnit odborná i laická veřejnost bez omezení věku a vzdělání. Podmínkou v soutěži není žádná autorizace.

Grafická část, která musí obsahovat:

Výtvarný návrh v černobílém a v barevném provedení na formátu A4. Každý výkres bude v pravém dolním rohu označen popisem, názvem výkresu a pořadovým číslem souhlasně se seznamem výkresů v textové části. Grafická část bude odevzdána v jednom vyhotovení. Každý autor může odevzdat jeden i více návrhů.

Textová část, která musí obsahovat:

Seznam výkresů grafické části, označených názvem a číslem výkresu. Stručné objasnění ideového záměru. Popis černobílého řešení i barevného řešení. Jméno a adresu autora a případné spojení (tel., e-mail). Rozsah textové části bude mít maximálně 1 stranu formátu A4 ke každému návrhu. Textová část bude odevzdána v jednom vyhotovení.

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 24. 4. 2006 do 12 hod. V případě podání k poštovní přepravě se považuje lhůta za splněnou, bude-li návrh podán do 24 hod. dne předcházejícího dni určenému k odevzdání.

Podrobné informace: sekretář soutěže: Ing. Alena Tvrdíková, tel. 220 189 982, %%MAILTO("atvrdiko@praha6.cz")%% .