Sokolu na Hanspaulce je už 75 let

Tělocvičná jednota Sokol na tehdy budované Hanspaulce vznikla původně jako pobočka již existující jednoty Praha ­Dejvice.

O založení je v kronice jednoty uvedeno:

"Ustavující schůze konala se o 10. hodině v neděli dne 19. dubna 1931 v restauraci bratra Fornouse na náměstí Za Hanspaulkou. Místnost vyzdobena byla státní vlajkou, obrazy Tyrše a Fügnera a kyticemi. Za župu Podbělohorskou přišel župní starosta Karel Schwarz, jednatel Cibulka, jakož i náčelník Studený. Ze sousedních jednot bylo 18 členů a z Hanspaulky 83 osoby, tedy celkem 106 osob."

Takto je zaznamenáno v kronice. Na této schůzi byl zvolen tzv. "správní výbor pobočky" ­ celkem 25 členů a 3 revizoři účtů. V dubnu také rozhodl výbor zahájit od května cvičení žactva na letním cvičišti u školního pavilonu. Prvních cvičení se zúčastnilo 78 žákyň a 90 žáků. Dospělí začali cvičit až po povolení městských školních úřadů (na školním cvičišti mohly cvičit pouze děti) a o dalším osudu kronika cituje:

"S cvičením pod širým nebem neměli jsme již starostí; trápila nás ale myšlenka, kde budeme cvičiti, až v září déšť, vítr a později mrazivá zima vyhostí nás ze školního cvičiště." Po úspěšném jednání s majitelem hostince v Hendlově statku byl zdarma půjčen sál, ve kterém po nutných opravách jednota cvičila až do otevření nové školy na Hanspaulce v r. 1932, kde se cvičilo až do druhé světové války.

Na IX. všesokolském sletu v roce 1932 cvičilo z hanspaulské jednoty 250 cvičenců všech složek. Roku 1933 byla jednota prohlášena za samostatnou s názvem Sokol Praha­Dejvice II. V dalších letech se jednota rozvíjela, členů přibývalo spolu s růstem celé Hanspaulky, vznikaly nové odbory ­ dramatický, loutkářský a velmi důležitý odbor pořadatelský. Divadlo se hrálo v sále hostince Zavadilka, kde trvale působil ochotnický spolek "Tyl" a sál sokolskému dramatickému odboru propůjčoval. V roce 1931 již dramatický i loutkářský odbor předvedly nastudované hry. Činnost před válkou vyvrcholila v rámci X. všesokolského sletu v roce 1938, kterého se zúčastnily všechny složky (žactvo, dorost, muži, ženy) v počtu 470 cvičenců. V té době měla hanspaulská jednota 444 dospělých členů. Podařilo se svépomocí a s příspěvky členů a místních živnostníků dokončit hrubou stavbu sokolovny, která byla za války zabrána pro sklad ukradeného židovského nábytku.

Všechno úsilí se po osvobození roku 1945 soustředilo na dostavbu sokolovny a účast na XI. všesokolském sletu. Sokolovna byla slavnostně otevřena 27. října 1946. Nezahálel ani dramatický odbor, který do roku 1948 stačil nastudovat několik činoher. Byla to např. Jiráskova Lucerna, uvedená při slavnostním otevření sokolovny, ve které na hanspaulských prknech začínal mj. hanspaulský občan a pozdější známý herec Josef Bláha. Z dalších známých osobností, členů jednoty, zde působili např. atletka Olga Fikotová nebo dirigent Libor Pešek, který začal svou hudební kariéru v sokolské dorostenecké kapele. Ve sletovém roce 1948 měla jednota 1268 dospělých členů.

V období totality byla činnost ukončena, majetek včetně sokolovny vyvlastněn a obnova po roce 1989 byla stejně jako u jiných jednot poznamenána soudními spory o nástupnictví po Spartaku Dejvice a především o majetek, který byl jednotě předán až v roce 1998! Přesto jednota žila, cvičilo se ve škole, zúčastnili jsme se XII. i XIII. sletu, pravidelně se pořádaly šibřinky a různé akce pro děti. V roce 2004 valná hromada odhlasovala a ústředí ČOS schválilo změnu názvu jednoty na Sokol Praha-Hanspaulka. V současné době má jednota mimo oddíl sokolské všestrannosti ještě sportovní oddíly florbalu a akrobatického rokęnęrolu mládeže. Nyní se intenzivně připravuje na XIV. všesokolský slet.

Ivan Beránek

 

%%OPENFOTO("/image/200604_13.jpg",1,0,0,0,1)%%

 

%%OPENFOTO("/image/200604_14.jpg",1,0,0,0,1)%%

Cvičenci hanspaulského Sokola. Fotografie z roku 1932.