Místo polepšovny azylový dům tří přání

Azylový dům Přemysla Pittra pro děti v Praze 6 – Ruzyni byl otevřen jako alternativní forma ústavní péče (především diagnostických ústavů) pro děti v září 2003. Zřizovatelem je Občanské sdružení Dům tří přání.

Služby, které nabízí, jsou určeny dětem spadajícím do syndromu CAN – děti týrané, zneužívané, zanedbávané, děti vystavené domácímu násilí, těžkým konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů apod. Rodinám v přechodné krizi, rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) péče, poskytují tu útočiště dětem v případě hospitalizace rodiče – samoživitele apod. Jsou sem přijímány děti s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky, s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci.
 
 Přijímány jsou děti od 3 do 18 let na základě souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce či na základě předběžného opatření soudu. Působnost je celopražská a jsou přijímány také děti z jiných krajů. Provoz je celoroční, 24 hodin denně. Poskytované služby jsou zdarma, rodiče přispívají pouze finančními částkami, které jsou určeny dětem, např. přídavky na děti.
 
 Zájem o poskytované služby vysoce převyšuje kapacitní možnosti domu. Tříletý provoz ukázal nutnost této alternativní péče a její nedostatek v oblasti poskytování sociálních služeb.
 
 Azylový dům je rozdělený na ambulantní a lůžkovou část. Ambulance je určena jednak klientům (za klienta je považováno dítě i rodina jako celek) před přijetím dítěte na pobyt, v průběhu i po ukončení pobytu i těm, pro něž není pobytová služba potřebná. Terénní služba, která je součástí ambulance, vychází ze zjištěných potřeb rodiny během pobytu dítěte v azylovém domě. Zjišťuje pak následnou podporu a provázení rodiny po ukončení pobytu dítěte.
 
 Pobytová část sestává ze sedmi azylových a tří tzv. krizových lůžek. Délka pobytu se pohybuje od jednoho dne (krizová lůžka pro děti ztracené, na útěku, kdy situaci řeší sociální pracovníci) do 3 měsíců (azylová lůžka). Je zde poskytována komplexní péče psychologická, psychoterapeutická, socioterapeutická, výchovná a další.
 Pracovní tým azylového domu je tvořen ředitelkou – lékařkou a psychoterapeutkou, etopedkou, sociální pracovnicí, terénními pracovníky, výchovnými pracovníky a externími odborníky.
 
 Kontakt: Karlovarská 18, Praha 6,
 tel. 235 302 698, 233 931 310,
 e-mail: ambulance@dumtriprani.cz,
 www.dumtriprani.cz