Rozhovor s Jaroslavou Trnkovou koordinátorkou strategického rozvoje

Jaká je působnost komise strategického rozvoje, které předsedáte? Jaký je aktuální stav výstavby křižovatky Malovanka, jejímž investorem je hlavní město? Rozhodnuto naopak není o stavbě Břevnovské radiály. Může městská část toto rozhodnutí ovlivnit?

Jaká je působnost komise strategického rozvoje, které předsedáte?
 
Komise se zabývá zásadními projekty připravovanými na území Prahy 6 různými investory, které svým dopadem ovlivňují i okolní území a v časovém horizontu přesahují jedno volební období. Patří sem například prodloužení metra trasy A, výstavba části Pražského okruhu Ruzyně – Březiněves, výstavba Městského okruhu v trase Pelc–Tyrolka – Malovanka, silniční obchvat Vítězného náměstí nebo další komunikační propojení včetně Břevnovské radiály, rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod, připravovaný rozvoj letiště, modernizace buštěhradské dráhy, příprava regulačního plánu pro bytovou výstavbu a další projekty.
 
 Jaký je aktuální stav výstavby křižovatky Malovanka, jejímž investorem je hlavní město?
 
Tato stavba se realizuje podle několika stavebních povolení. Prakticky všechna nabyla právní moci až po odvolacím řízení, v jednom případě bylo stavební povolení napadeno soudně. Všechna tato opakovaná projednávání stavbu zdržují a prodlužují dobu výstavby a tudíž dobu, po kterou občany postihují nepříjemnosti a omezení plynoucí z výstavby. V současné době probíhají práce, které jsou povoleny, nikoliv tedy ty, které by byly pro postup výstavby optimální. Realizaci komplikuje i podmínka, že po celou dobu musí být zachován provoz na Patočkově.
 
 Rozhodnuto naopak není o stavbě Břevnovské radiály. Může městská část toto rozhodnutí ovlivnit?
 
Naše snažení bylo korunováno úspěchem v tom smyslu, že jsme prosadili neprodlené zpracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí a dokončení výběru varianty. Městská část podpořila, aby do podoby srovnatelné s ostatními byla dopracována i varianta o.s. EKO Břevnov, takže je zahrnuta do hodnotícího procesu. Dokončení procesu je nutné proto, že původní řešení křižovatky Malovanka vycházelo z předpokladu jiného výškového uspořádání trasy radiály. Protože trváme na řešení podzemním, je pravděpodobné, že vzniknou drobné korekce v projektu křižovatky, které je nutno zrealizovat již při její stavbě, aby následná výstavba radiály mohla pokračovat bez zásahů do křižovatky