Pomoc v deregulaci

Městská část již třetím rokem pomáhá lidem, kteří se dostanou vlivem deregulovaných nájmů do složité finanční situace.

Nájemníkům, kteří nemohou platit nájemné a dostanou se do tíživé situace, pomáhá radnice programem „Pomoc v deregulaci“. Pomoc je určená všem bez rozdílu majitele nájemního bytu, to znamená, že byt může vlastnit obec, soukromý vlastník i družstvo. K seniorům starším 80 let a zdravotně postiženým občanům jsou pracovníci radnice z oddělení sociální a zdravotní pomoci připraveni přijít osobně a pomoci při vyplňování formulářů. K dispozici je mobilní radnice pro ověřování dokumentů. Pracovníci úřadu jsou připraveni v úředních dnech zodpovědět veškeré dotazy. Přidělení peněžní výpomoci podléhá pravidlům a následně individuálnímu posouzení komise Rady městské části.

Jak může občan reagovat na deregulaci?

✔ Žádat příspěvek na bydlení

Schvaluje a vyplácí Úřad práce, pracoviště státní sociální podpory, Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6, tel. 950 178 600.

✔ Žádat doplatek na bydlení

Podmínkou nároku je získání příspěvku na živobytí (vyřizuje odbor sociálních věcí městské části) a nárok na příspěvek na bydlení z Úřadu práce, pracoviště státní sociální podpory. Doplatek na bydlení lze přiznat, také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby nebo společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob. Dotazy na tel. 220 189 615.

✔ Žádat o finanční výpomoc na úhradu deregulovaného nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Rada MČ Praha 6 přispívá formou finančního příspěvku na dorovnání nákladů na nájemné. Výše peněžní výpomoci se odvíjí od příjmů domácnosti, přiznaného příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory a odečtení výše holého nájemného.

Vyřizuje oddělení sociální a zdravotní pomoci, tel. 220 189 645.

Cílová skupina:

● domácnost tvořená pouze příjemci starobního důchodu, starší 65 let

● domácnost tvořená příjemci plného invalidního důchodu

● domácnost tvořená osamělým rodičem, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě, dlouhodobě těžce zdravotně postižené (podle zvláštních právních předpisů o důchodovém pojištění)

● sociální případy vhodné zvláštního zřetele, primárně rodiče, kteří pečují nejméně o jedno dítě do 3 let věku a z objektivních důvodů nejsou schopni momentálně řešit bytovou situaci vlastními prostředky. V těchto případech bude vyplácení výpomoci předcházet místní šetření.

✔ Vyměnit byt větší za menší

Městská část Praha 6 realizuje program výměny užívaných bytů za menší s přijatelným nájemným. Radnice dosud pomohla zrealizovat již desítky výměn bytů a postupně uvolňuje další byty, které budou moci senioři využít.

Přesné podmínky jsou k dispozici na www.praha6.cz/vymena_bytu.html, informace na Odboru správy obecního majetku, tel. 220 189 306.

✔ Domy s pečovatelskou službou

● DPS v Liboci se standardní kvalitou

● DPS v ulici Šlejnická, samostatné bytové jednotky s regulovaným nájemným

Informace a žádosti je možné získat na Odboru sociálních věcí tel. 220 189 545.

Kontakty:

Bc. Jitka Köcherová, vedoucí odboru soc. věcí,

tel.: 220 189 612, jkocher@praha6.cz

Hana Buštová, vedoucí odd. sociální a zdrav. pomoci

tel.: 220 189 645, hbustova@praha6.cz

Ing. Gabriela Lacinová, ved. odd. smluvních vztahů