Politická diskuze

Rozpočet Prahy 6 na rok 2015

Ing. Jaromír Vaculík (TOP 09)

radní odpovědný za ekonomiku a přípravu rozpočtu

Nové vedení radnice předkládá zastupitelstvu zdrojově vyrovnaný rozpočet. Běžné výdaje a příjmy jsou rovněž vyrovnané. Kapitálové výdaje jsou oproti minulým rokům výrazně sníženy. V rámci kvalitního hospodaření jsme dosáhli mimořádného snížení nákladů v oblasti městské infrastruktury. Materiál o rozpočtu podrobně vysvětluje důležité položky příjmů a výdajů. Tyto se pohybují na úrovni Kč 678.655 tis. Kč. Budeme dále pokračovat v detailní analýze jednotlivých nákladových položek a následně předkládat příslušné úpravy. Naším cílem je efektivní, otevřené a racionální hospodaření městské části. Je nutno zdůraznit, že nebyla vznesena žádná připomínka od občanů Prahy 6.

 

Ing. Vladimír Šraier, MBA (SZ)

zastupitel, člen finančního výboru

Ve volebním programu Strany zelených v Praze 6 jsme slibovali vyrovnaný rozpočet, ve kterém nebudou používány peníze z prodeje majetku na provozní výdaje. Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2015 schválený zastupitelstvem dne 26.2.2015 je v souladu s tímto slibem - příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 678,655 mil. Kč. Rozpočet má několik specifik. Byl připraven starým a upraven novým vedením radnice. Vzhledem k provázanosti s rozpočtem hlavního města Prahy (byl schválen 19.2.) zatím Praha 6 fungovala v rozpočtovém provizoriu. Nové vedení předloží nejpozději v červnu aktualizovaný návrh investičních výdajů. Plánování má v Česku špatnou pověst. Ta se vztahuje k předlistopadové době a jejím pokusům o centrální plánování všeho. V tomto kontextu je pochopitelná. Přesto by byla chyba kvůli tomu zavrhovat plánování jako takové. Ve vyspělých zemích plánuje poctivě veřejná, privátní i nezisková sféra. To jí umožňuje kvalitní a hospodárné rozhodování při dodržování stanoveného kurzu a podpoře středně i dlouhodobých cílů.

 

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

uvolněný zastupitel, předseda komise pro sociální a zdravotní problematiku

Pro život městské části je rozpočet velmi důležitý, umožňuje čerpat prostředky jak pro naplánované akce, tak pro chod a financování aktivit ve prospěch občanů městské části. Pro rok 2015 byla jeho struktura stanovena již na podzim loňského roku a nová politická reprezentace mohla učinit jenom některé korekce. Jedná se především o vyrovnaný, střízlivě úsporný rozpočet, který zajišťuje plynulý chod obce. Jsem rád, že prioritami zůstává školství, životní prostředí a starost o sociální problémy občanů, posiluje se kultura a velká pozornost je věnovaná dopravě a strategickému rozvoji městské části. Zásadnější změny se promítnou do rozpočtu až v příštích letech, kdy se do něj začlení priority programového prohlášení a také se projeví úspory z nového nastavení financování jednotlivých odvětví a investic. Věřím, že efektivnější využití umožní naplnit sliby, které tato koalice dala občanům.

 

Ing. René Pekárek, CSc. (ČSSD)

zastupitel, předseda kontrolního výboru

I když rozpočet vychází ze základů připravených ještě před volbami, je špatné, že byl předložen zastupitelstvu bez programového prohlášení Rady MČ i podrobnější prezentace hlavních priorit, především v oblasti kapitálových výdajů. Nové vedení převzalo více než 2,2 miliardy aktiv na účtech. Přesto se omezují rekonstrukce chodníků a kromě minulým vedením připravených záměrů ve školství (např. navýšení kapacity školy a MŠ Bílá) postrádáme přípravu dalších investic. To se však týká nejen školství ale i dalších oblastí! V rozpočtu nejsou vůbec prostředky pro podporu sportovních klubů (podle počtu dětí do 18 let), kam v minulosti směřovalo více než 2,1mil. Kč. Nesouhlasíme s výrazným omezením sečí trávníků, zrušením chemického ošetření chodníků i dalším krácením běžných výdajů v oblasti čistoty. To se v průběhu příštích měsíců projeví a Rada bude muset určitě přijít nejpozději v červnu se změnami rozpočtu.

 

Ing. Roman Mejstřík (ANO)

radní

Sestavení finančního plánu pro rok 2015 byl jeden z prvních úkolů nového vedení radnice. Základní struktura rozpočtu byla již dána předešlým vedením. Přesto se v něm objevují parametry, které jsou pro současnou koalici klíčové. Jedná se především o dosažení vyrovnanosti rozpočtu. Praha 6 léta prodávala svůj bytový fond, který je v současné době na přibližně desetině původního objemu. Přesto hospodařila v minulých letech převážně s deficitem. Vyvážený rozpočet bez masivního prodeje majetku je proto naprosto zásadním a novým přístupem nynější radnice. Snahou je vyrovnanosti příjmů a výdajů dosáhnout efektivnějším a účelnějším využíváním finančních prostředků a majetku městské části. Dochází k řadě systémových změn s cílem zajištění průhlednosti a transparentnosti v nakládání s prostředky městské části.

 

Mgr. Ing. Libor Bezděk (STAN)

zastupitel, předseda finančního výboru

Rozpočet Prahy 6 je postaven jako vyrovnaný. Ačkoli jej z velké části připravila předchozí politická reprezentace, částečně již zohledňuje i priority současné koalice. Zástupce starosty Jan Lacina (STAN) prosadil do rozpočtu příspěvek na nepedagogické pracovníky škol (recepční, psychology, správce hřišť) 1,5 milionu a zvýšení odměn pro ředitele základních škol rovněž o 1,5 milionu. Naopak politováníhodné je, že z 678 milionů bylo bývalým vedením radnice vyčleněno na grantovou podporu kultury, volného času a sportu, kterou lze považovat za veskrze prospěšnou a nejvíce transparentní, pouze 1,6 milionu, což představuje 0,2 % výdajů městské části! Předpokládám, že v průběhu roku ještě dojde k výrazné úpravě rozpočtu. Starostové a nezávislí už dříve prosadili do koaliční smlouvy závazek, aby se navýšil rozpočet kultury a sportu. Věřím, že tyto změny již brzy občané Prahy 6 uvidí a snad i ocení.

 

Mgr. Jakub Stárek (ODS)

zastupitel, člen finančního výboru

Po vládě ODS v městské části zůstalo na účtech a v cenných papírech 2 miliardy 240 miliónů (bez pohledávky po správě aktiv KI). S tímto dědictvím by mohla koalice při troše dobré vůle opravit stovky ulic, postavit řadu domovů důchodců, opravit 300 parků nebo postavit 15 nových škol či 50 školek. Místo toho koalicí schválený rozpočet nesmyslně zasáhl do standardu občanů naší městské části. Omezil se chodníkový program, již se nebude uklízet tolik, na co jsme byli zvyklí, přestanou se likvidovat mikroskládky a podpora kultury seniorů také klesne. Návrhy na zvýšení rozpočtu navržené ODS (např. na nezrušení tradičních kulturních akcí, posílení investic v bezpečnosti dopravy, podpory sportovních klubů a organizací) koalice odmítla. Ve významných položkách klesl standard o 35 mil. Kč. Zastupitelé koalice hlasovali pro Prahu 6 špinavou a nekulturní. Více k rozpočtu na www.odspraha6.cz.

 

Ing. Jiří Dolejš (KSČM)

zastupitel, člen kontrolního výboru

Základ rozpočtu na rok 2015 byl ještě připraven minulým vedením radnice. Nejedná se zatím o rozpočet velkých změn, protože byl dopracován bez programového prohlášení nové koalice, chybí dosud i nový rozpočtový výhled. Umožnil ukončit rozpočtové provizorium k 1. březnu t.r., ale politické priority nové radnice se viditelněji promítnout až do úprav rozpočtu v červnu. Úpravy to budou zřejmě významné, ostatně už loni byla příjmová část rozpočtu na rok 2014 navýšena o 14%. Propočet letošní dotace hlavního města byl postaven na konzervativním přepočtu podílu z daně z příjmu, lze očekávat i vratky DPH. Úprava se zřejmě bude týkat dosud omezených kapitálových výdajů (rekonstrukce obecního majetku, dopravní infrastruktura). Odložení některých výdajů sice neznamená jejich redukci, které by snižovala standard služeb, ale není ani o potřebných úsporách. Na revizi čekají četné smlouvy a racionalizace výkonu správy majetku zejm. společnosti SNEO. A setrvačně byly ještě sestaveny výdaje na vnitřní správu, které představují čtvrtinu celého rozpočtu.