Na kulturu půjdou 2 miliony, uzávěrka je už v květnu

Rozhovor s Romanou Vylitovou, vedoucí oddělení kultury MČ Praha 6

Městská část Praha 6 vyhlásila nový dotační program Kultura 2015 – v rámci něj bude rozdělovat mnohem větší částku než v minulosti. Půjde o dva miliony korun, které budou k dispozici po úpravě rozpočtu, díky úsporám nebo příjmům, s nimiž se původně nepočítalo. Uzávěrka elektronických přihlášek je 25. května. Následující rozhovor přináší informace o tom, co vše nový dotační program žadatelům nabízí.

S jakým typem projektů se mohou žadatelé hlásit?

Program je určen na podporu kultury na území městské části Praha 6. Podpořit můžeme nejrůznější kulturní aktivity, například vystoupení souboru, koncerty, festivaly, kluby nebo kulturní centra, divadelní představení, debaty, přednášky nebo výstavy.

Kdo může o dotaci požádat a kolik peněz lze získat na jeden projekt?

Dá se říct, že téměř každý, kdo kompletně vyplní elektronickou žádost o dotaci, přiloží všechny požadované přílohy a prostřednictvím elektronického formuláře ji odešle nejpozději 25. května. Žádat mohou jednotlivci, neziskové i jiné organizace. Podrobné podmínky, včetně textu výzvy, jsou vyvěšeny na úřední desce i v sekci Granty a dotace na stránkách www.praha6.cz.

Jaké jsou šance, že žadatel získá finanční podporu?

To předem můžu jen těžko odhadnout. Třeba loni se přihlásilo 48 projektů, podpořili jsme třináct z nich. Nejvyšší částka, kterou jsme poskytli, byla 52 tisíc korun na jeden projekt. To jsme ale rozdělovali jen 400 tisíc korun. Letos můžeme jednomu projektu poskytnout až 500 tisíc korun a záleží jen na hodnotitelích, jestli tuto maximální částku využijí.

Které projekty mají větší šanci na podporu?

Priority jsou přesně popsány ve vyhlášeném programu. Stručně řečeno, šanci získat podporu mají kulturní akce nebo projekty, které upevňují pocit sounáležitosti s Prahou 6, sousedské setkávání, vznik a rozvoj kulturních center, jsou realizované ve spolupráci s více subjekty a zahrnují různé věkové kategorie.

Kdo a jak bude žádosti vyhodnocovat?

Po kontrole formálních náležitostí budou projekty posuzovat členové a členky kulturní komise. Ti doporučí, co podpořit a navrhnou, v jaké výši. Jejich návrh poté projde hlasováním radou a zastupitelstvem. Letos budou hodnotitelé nově zohledňovat tři kritéria a žadatelům doporučuji na ně při psaní žádosti myslet. Prvním kritériem jsou dosavadní zkušenosti žadatele s podobnými projekty, druhým je srozumitelné a logické zpracování projektu a posledním je přiměřenost nákladů a hospodárnost. Podle mého názoru je nejdůležitější jasně v žádosti popsat cíle a zdůvodnit potřebnost navrhovaných aktivit projektu a vysvětlit náklady. Není nutné psát dlouhé elaboráty, ale stručně a jasně nastínit, co, proč a za kolik chtějí udělat.

Co je v této dotační výzvě nového, oproti předchozím ročníkům?

Především se rozděluje významně vyšší částka, než v minulosti, šanci proto má více uchazečů, kteří zároveň mohou dostat podstatně vyšší příspěvek. Nové je také vypsání dotace v kalendářním roce – dřív se peníze rozdělovaly jen jednou za rok. Tento trend bude pokračovat i na podzim, kdy vypíšeme kromě ročního dotačního programu také program na podporu víceletých projektů.