Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Dvě desetiletí úspěšné péče o nevidomé a zrakově postižené má za sebou Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Za tuto dobu prošlo zařízením několik set klientů, jimž poskytuje tým zaměstnanců také sociální poradenství, zejména při řešení bytových otázek.

Středisko Dědina je jediné pobytové zařízení sociální prevence pro zrakově postižené v ČR. Služby poskytuje od r. 1995 jako odborné středisko SONS ČR, od r. 2001 je samostatnou obecně prospěšnou společností. Středisko bylo vybudováno díky finanční podpoře MPSV ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic.

Středisko poskytuje sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, rekvalifikační kurzy a zaměstnává na vymezených chráněných pracovních místech těžce zrakově postižené.

Metodou práce je individuální přístup ke klientům a práce v malých skupinách. Výsledkem je získání pracovního uplatnění těžce zrakově postižených klientů. Proto se středisko Dědina věnuje programům zaměřeným na osoby v produktivním věku, tj. od 18 do 65 let.

„Pro těžce zrakově postižené organizujeme specifické rekvalifikační kurzy v pěti manuálních oborech (košíkářství, tkalcovství, keramika, kartonáž a drátování). Velice oblíbený je kurz Nevidomý a slabozraký masér, pro intelektuálně zaměřené zrakově postižené kurz práce na PC se speciálním software. Všechny kurzy mají akreditaci ministerstva školství, kurz masérů ministerstva zdravotnictví. Po ukončení rekvalifikace pomáhá středisko klientům nalézt konkrétní pracovní uplatnění," upřesňuje aktivity Střediska Marie Schifferová, projektová manažerka střediska. Tým Střediska poskytuje klientům také sociální poradenství, zejména při řešení bytových otázek.

Kdo se může stát klientem:

■ občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku (diabetici, lidé s progresivní zrakovou vadou, po úrazech, neurologických operacích)

■ občan s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, který už vykonával své povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání však v důsledku změn na trhu práce ztratil

■ mladistvý, těžce zrakově postižený od dětství, který se připravoval na pracovní uplatnění ve speciální škole nebo integrovaně, ale z důvodu specifické situace ve svém regionu zaměstnání nenalezl

■ kombinovaně postižený (zrakově + mentálně nebo sluchově, tělesně postižený), u kterého je předpoklad, že po absolvování kurzu sociální rehabilitace a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného života a uplatní se v chráněném prostředí i po pracovní stránce.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Praha 6 Ruzyně, Šmolíkova 866, PSČ 161 00

Tel. 235 32 5353, email: dedina@dedina.cz, www. dedina.cz