Kompetence městské části a hlavního města: kdo dělá co?

náhled souboruPlné odpadkové koše? Neposekaná tráva? Rozbité prolézačky na dětském hřišti? Chyb a závad někdy vidí lidé kolem sebe více, než by si přáli. Domoci se nápravy není vždy jednoduché, neboť je třeba vědět, kdo je za to zodpovědný – magistrát, nebo městská část? Ne vždy je to jednoduché určit.

Dva odpadkové koše stojí kousek od sebe – jeden pracovníci komunálních služeb při úklidu vysypou, druhý nechají plný. Ne, nejde o jejich špatnou práci, to jen jedna nádoba patří městské části a druhá hlavnímu městu, přesněji pověřenému správci TSK hlavního města Prahy, a ty mají rozdílný systém odvozu odpadu. I tak vypadá v současnosti rozdělení kompetencí mezi hlavní město a městské části.


Určeno zákonem
Chod hlavního města a městských částí se řídí zákonem 131/2000 Sb. Zatímco někde je rozdělení kompetencí stanoveno jasně, kdy se doslova říká, že „o názvech ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství rozhoduje hlavní město Praha, a to zpravidla na základě návrhů podaných městskými částmi,“ jinde není zodpovědnost tak jednoznačně rozdělená.

Odtah autovraků
Potkáte jich několik – auta, kterým chybí třeba blatník či pneumatika, často nemají poznávací značku a týdny i měsíce zabírají místo na parkování. Jejich odtažení či likvidace však nejsou nijak jednoduché. Nejprve je nutné určit, zda jde o vrak, což je přesně stanoveno v novele zákona o pozemních komunikacích. Bohužel to, co spousta lidí považuje za vrak, zákon vidí jinak. Podle něj jde o vrak – zjednodušeně řečeno – pokud autu chybí motor, část karoserie nebo podvozku.
Pokud takový vůz ve vašem okolí máte, je třeba se obrátit na Správu služeb hlavního města, která se postará o jeho likvidaci. Na území celého hlavního města takto odstraní kolem dvou tisíc vozů ročně. Devadesát procent odstavených aut však definici neodpovídá a nepojízdná stojí v ulicích a pomalu korodují a ničí je vandalové. Ty pak může nechat odtáhnout městská policie, ovšem pouze v případě, pokud tvoří překážku v provozu. Pokud auto stojí v zónách placeného stání, je možné nechat zjistit, zda majitel vlastní parkovací oprávnění. Odtah či likvidace vozidel je tedy v kompetenci hlavního města, nikoli městské části.


Úklid chodníků
Už zhruba deset let platí zákon, který říká, že nejen o zimní úklid chodníků se stará jeho vlastník. Většina chodníků na území městské části Praha 6 patří hlavnímu městu, které je povinno je udržovat a uklízet. Protože Praha 6 nebyla spokojená s tím, jak se o ně město stará, převzala část těchto povinností na sebe. V zimě k tomu zřídila takzvanou sněhovou pohotovost, od jara pak uklízí chodníky a ještě zhruba třiceticentimetrový pás pod silniční obrubou. Rok co rok vydává v dubnu aktuální mapu, kde je vidět, jak často se která místa uklízejí – v lokalitách, kde se lidé pohybují nejvíce (výstupy z metra a nákupních center, centrální část Dejvic, Bubenče, ulice Na Petřinách a podobně) se uklízí pětkrát týdně. Méně exponovaná místa se čistí dvakrát týdně a systém je nastaven tak, že každý chodník, o nějž se Praha 6 stará, bude uklizený alespoň jednou měsíčně. Naopak do péče jsou Praze 6 svěřeny takzvané cesty v zeleni, tedy třeba ve vnitroblocích a parcích. Ty nejen uklízí, ale také zajišťuje jejich opravy. Na rozdíl od chodníků podél komunikací, jejich opravy a rekonstrukce jsou opět záležitostí hlavního města.

Odpadkové koše
Praha 6 vlastní zhruba tisícovku odpadkových košů, o jejichž vyvážení a úklid okolí se stará. Na místech s nejvyšší koncentrací lidí se vysypávají dokonce dvakrát denně. Jde zpravidla o betonové nádoby se zeleným víkem, v parcích pak mohou být atypické. Kromě městské části má na území Prahy 6 své koše plošně rozmístěny i hlavní město (pověřený správce TSK). Odpadkové koše v prostoru autobusových a tramvajových zastávek provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy – v jeho kompetenci je rovněž celková čistota zastávek a stanic MHD.

Nádoby na tříděný odpad
Na území Prahy 6 je rozmístěno celkem 254 stanovišť tříděného odpadu. Jejich provoz financuje Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu, městská část může pouze doporučit jejich umístění anebo častější vývoz. Konečné rozhodnutí, v které lokalitě a ulici budou kontejnery stát, jejich počet a druh i četnost vyvážení nakonec závisí na rozhodnutí hlavního města. To by mělo při jejich vyvážení také zajistit úklid okolí kontejnerů. Ovšem tuto činnost často za něj – a také občany – supluje městská část Praha 6.

Velkoobjemové kontejnery a sběrný dvůr
Sběr velkoobjemového odpadu má v kompetenci Magistrát hl. m. Prahy i městská část. Ta provozuje jeden trvalý sběrný dvůr (Jednořadá 2124), kam mohou občané městské části Praha 6 odkládat velkoobjemový odpad do objemu dva metry kubické – například nábytek, zařízení domácnosti, dřevěný a kovový odpad, listí a větve – bezplatně. Velkoobjemnový odpad je také možné odložit do sběrného dvora Proboštská 1, který spravuje hl. m. Praha. Sem lze uložit například stavební suť, zeminu, pneumatiky a směsný odpad, nebezpečné odpady, televizory a další elektroniku.
Od jara do poloviny prosince jsou občanům k dispozici i takzvané mobilní sběrné dvory (více informací o nich najdete na straně 21).
Kromě toho lze využít kontejnery na velkoobjemový odpad, které na jaře a na podzim pro občany přistavuje jak hl. m. Praha, tak městská část. Veškeré harmonogramy přistavování kontejnerů lze najít na webu Prahy 6.

Výsadba zeleně
Na pozemcích, které má městská část svěřeny do péče, zajišťuje údržbu veřejné zeleně. Součástí péče o veřejnou zeleň je i zajištění nových výsadeb. Na pozemcích, které vlastní hlavní město Praha a nejsou svěřeny MČ Praha 6, zajišťuje údržbu veřejné zeleně Magistrát hl. m ­Prahy. V případech, kdy MČ Praha 6 má o ­výsadby v některých lokalitách, které nespravuje, enormní zájem z důvodů zlepšení životního prostředí, zahájí jednání s hlavním městem Praha a pokud se stane, že Magistrát hl. m. Prahy s realizací otálí, výsadbu dřevin po vzájemné dohodě zajistí MČ Praha 6 sama (jako se to stalo v loňském roce v případě výsadeb stromů a keřů ve středovém pásu ulice Patočkova). Zcela v péči MČ Praha 6 jsou květinové záhony a mobilní nádoby se ­stromy.

Kosení trávy
Jednou z činností, jež zahrnuje údržba veřejné zeleně, je i kosení trávy. Praha 6 jej zajišťuje na pozemcích, jež jí byly svěřeny. Zhruba do poloviny roku 2017 městská část zajišťovala kosení trávy i na pozemcích komunikační zeleně na ­základě Smlouvy o zabezpečení údržby silniční vegetace na území městské části Praha  6. Jednalo se o pozemky ve vlastnictví hlavního města Praha, svěřené do správy TSK. Smlouva loni vypršela a hlavní město Praha již neprojevilo zájem na jejím obnovení. Kosení trávy tedy na těchto pozemcích už nezajišťuje Praha 6, ale TSK Praha. Městská část se také nestará o veřejnou zeleň – a tedy ani seč – v parcích I. kategorie (například v oboře Hvězda) nebo v chráněných územích (například Divoká Šárka). Tato specificky cenná území si ponechalo ve správě hlavní město Praha.
Zelené plochy jsou z důvodů zachování biodiverzity rozdělené na ty, které se sekají pouze pětkrát za sezonu (těch je zhruba pětina a nacházejí se hlavně v okrajových částech městské části, kde je menší pohyb lidí) a ty, kde se seč provádí ve frekvenci standardní pro městské trávníky – tedy desetkrát.

Dětská hřiště
Městská část se stará o všechna veřejná dětská hřiště na svém území. Provádí zde pravidelný úklid a monitorování stavu herních prvků. Vždy v jarním údobí dochází k výměně písku v pískovištích a k překopání a dosypání písku na dopadových plochách. Z bezpečnostních důvodů jsou zajišťovány odborné provozní kontroly, které odhalí případné nedostatky, jež jsou následně odstraňovány. Podle potřeby se také obnovují nátěry laviček, případně herních prvků.