1000 nových míst v ZŠ a MŠ

náhled souborucovat prognózu vývoje počtu žáků jednotlivých základních škol v Praze 6 do roku 2030. Radnice na ni reaguje projektem 500+500, kdy by v následujících letech mělo přibýt celkem tisíc míst v základních i mateřských školách. Návrh řešení schválili na svém posledním jednání zastupitelé.

„Po ODS jsme měli na radnici k dispozici kvalitní demografickou studii a s ohledem na dosavadní vývoj lze konstatovat, že místa ve stávajících základních školách nebudou postačovat a jejich deficit v těchto zařízeních je odhadován v příštích letech na zhruba 500 míst,“ vysvětluje místostarosta pro školství Jan Lacina (STAN). Do roku 2021 by měl počet dětí z Prahy 6 ve věku plnění povinné školní docházky ještě růst, kolem roku 2021/22 kulminovat, následně se očekává lehká sestupná tendence. V tomto čísle ovšem nejsou zahrnutí obyvatelé nových rozvojových bytových projektů na území Prahy 6. Jejich děti také budou potřebovat místa ve školách a školkách. Platí, že každý nově postavený bytový dům znamená nutnost vytvořit 10 až 15 míst pro děti ve vzdělávacích zařízeních. Městská část proto zadala zpracování nové demografické studie, která by měla zpřesnit prognózy do roku 2035.

Školy jsou naplněné na 90 procent
V současnosti se zaplněnost škol v Praze 6 pohybuje kolem 90 procent. Celkem nabízí 15 základních škol, spravovaných šestkovou radnicí, 9515 míst, na začátku školního roku 2017/2018 do nich bylo zapsáno 8635 žáků. Z nich zhruba tři čtvrtiny mají trvalé bydliště v Praze 6, asi čtvrtina dětí bydlí mimo a za vzděláním do Prahy 6 dojíždějí. Lze však očekávat, že během několika let budou školy na území městské části navštěvovat pouze děti, které zde mají trvalé bydliště.
Pět škol má zaplněnost vyšší než 95 procent. Kapacita ZŠ Antonína Čermáka je využitá na 99,3 %, následují ZŠ a MŠ Hanspaulka a Bílá s obsazeností 96,8, respektive 96,1 %.
"Je pravdou, že máme zapsáno 598 žáků, když rejstříková kapacita školy je 600, nicméně z tohoto počtu je 25 žáků, kteří jsou ve školní docházce zapsaní, ale studují v zahraničí nebo v České republice v zahraniční škole. U některých však není vyloučeno, že se vrátí zpět,“ nabízí jiný pohled na přeplněnost škol Petr Karvánek, ředitel ZŠ A. Čermáka.
Pro porovnání – jedna ze škol v Praze 6 je obsazená jen na 68 % a rozdíl mezi skutečnou naplněností a rejstříkovou kapacitou je v letošním školním roce 150 volných míst.

Spádové děti místo najdou
„Aktuální čísla ukazují, že prakticky všechny požadavky dětí z Prahy 6 dokážeme uspokojit a nabídnout jim místo ve škole na území městské části,“ říká Jan Lacina.
Jeho slova potvrzují i ředitelé dvou nejobsazenějších škol. „Navýšení celkové kapacity školy o 125 míst po dobudování půdní vestavby nám umožnilo v letošním roce otevřít o jednu první třídu navíc a přijmout 100 dětí. V posledních třech letech včetně letošního roku přišlo k zápisům do 1. tříd 160 dětí, do stovky přijatých se nám vešly všechny spádové děti, všechny děti z Prahy 6, které mají ve škole sourozence a nakonec i řada dětí ze spádových oblastí našich sousedních škol. Nicméně je pravdou, že mezi spádovými dětmi je velká skupina těch, které k nám nechtějí, ale k zápisu na spádovou školu přišli,“ říká ředitel ZŠ A. Čermáka. Podobná čísla uvádí i Marie Pojerová, ředitelka ZŠ a MŠ Hanspaulka (a také zastupitelka za ODS): „K zápisu přišlo 108 dětí, z toho dvanáct, jejichž rodiče žádají o odklad. Mezi 77 přijatými jsou všechny spádové děti a po losování pořadí v dalších dvou kritériích jsme mohli přijmout ještě dvě děti, pro něž sice nejsme spádovou školou, ale jsou z Prahy 6.“

Rozšíření kapacit i nová škola
„Část opozice sice tvrdí, že koncepce rozvoje základních a mateřských škol přichází pozdě, já  ale trvám na tom, že poslední čtyři roky fungovalo školství na území městské části bez potíží. A zahájili jsme několik rozvojových projektů, které nyní běží, realizují se a díky nim by si měla Praha 6 udržet dostatek kapacit a kvalitní školství i v budoucnosti,“ říká místostarosta Lacina.
Pět nových tříd se 125 místy se dokončuje v půdní vestavbě ZŠ A. Čermáka, další přibudou také v půdních vestavbách ZŠ Emy Destinnové (50 míst) a ZŠ nám. Svobody 2 (125 míst). V roce 2016 byla vypracována v obou objektech studie nového dispozičního uspořádání. V ZŠ Emy Destinnové se předpokládá vznik dvou kmenových a šesti malých učeben, v případě ZŠ nám. Svobody 2 by se do půdní vestavby mělo vejít pět kmenových učeben, dále se v obou školách počítá s výstavbou kabinetů, studoven a knihoven, počítačových učeben, hudebního sálu či výtvarné dílny a samozřejmě potřebného zázemí. Nově přijatým žákům musí odpovídat i související navýšení kapacity kuchyně, jídelen, šaten, tělocvičen a podobně.
Nová škola a školka je připravená k realizaci ve stávajícím samostatném areálu ZŠ Bílá v ulici Na Kocínce. V budově – je navržena jako klasická stavba – by měly vzniknout dvě třídy mateřské školy pro 56 dětí a osm učeben základní školy pro 272 žáků, jídelny, víceúčelový sál, technické zázemí a zahrada. Projektová dokumentace řeší mimo jiné i způsob stravování, to by mělo být zajištěno prostřednictvím kuchyně ZŠ Bílá, jejíž kapacita by se měla navýšit.
Ačkoli vypracování projektové dokumentace novostavby bylo zahájeno už v roce 2014 a souhlas s odstraněním dvou původních objektů bez čísla popisného, na jejichž místě bude stát, pochází z února 2015, se stavbou se ještě nezačalo. Spolek pro Hanspaulku a další dvě fyzické osoby do územního řízení opakované podávají námitky, žádají úpravy a doplnění projektu a vydaná rozhodnutí o umístění stavby blokují. Naposledy 1. března letošního roku postoupil odbor výstavby městské části celý spis na odbor stavebního řádu magistrátu hlavního města k dalšímu odvolání. „Blokování stavby osobně považuji za účelové. Tentokrát jsem ovšem optimistou a doufám, že odvolání na magistrátu dobře dopadne,“ říká k budoucnosti nové školy Jan Lacina.
Investuje se však i do stávajících školních objektů – za poslední čtyři roky to bylo zhruba 400 milionů korun. Šlo hlavně o rekonstrukce školních jídelen, střech a elektroinstalací. Díky kvalitní připravenosti projektů značná část peněz šla z magistrátu a také z Evropské unie v rámci programu Pól růstu.

Pestrý výběr programů
Cílem radnice je zachovat pestrou nabídku studijních programů, které nabízejí jak školy zřizované Prahou 6, tak soukromé subjekty. Rodiče mohou pro své děti zvolit waldorfskou výuku v ZŠ Na Dědině, Montessori třídy na Dlouhém lánu, bilingvní výuku ve školách Petřiny – jih a Antonína Čermáka. Matematicky nadané děti mají speciální třídy na Červeném Vrchu, na výtvarnou výchovu se specializuje Petřiny – sever a na sport Petřiny – jih. Ne vždy je však specializace předpokladem zaplněnosti, může to být i naopak. „Jsem pro to, abychom byli školou pro všechny. Do školního vzdělávacího programu jsme zařadili osobnostní výchovu, neučíme děti jen letopočty a fakta, ale také řešit různé životní situace, komunikovat, spolupracovat, vážit si sami sebe. Také jsme přidali do sedmého ročníku hodinu pracovních činností, kde se děti učí prezentovat, správně mluvit, využívat řeč těla, psát na počítači všemi deseti, o rok výše získají základy finanční gramotnosti,“ říká ředitelka Marie Pojerová.
Na území Prahy 6 také fungují různé privátní školy, například Lvíčata při ČVUT, Scio škola u stadionu Kotlářka, Cesta k úspěchu na Bělohorské či Duhovka v Břevnově. A také dvě mezinárodní školy.

500 míst přibude i ve školkách
Během posledních čtyř let se ukázalo, že školky zřizované městskou částí jsou schopné přijmout prakticky všechny tříleté a starší děti (tříletými se myslí pro letošní školní roky děti narozené do 31.8. 2015). Letošní čísla ze zápisů se ještě upřesňují, ale předběžně to vychází, že zatímco do prvních tříd odejde přes tisíc dětí, nových se jich do školek hlásila necelá tisícovka. Vše nasvědčuje tomu, že na konci prázdnin vezmou mateřské školy i některé netříleté děti. Jejich počet by měl být podle odhadů mezi padesáti až jedním stem.
Zatímco v současnosti mají nárok na místo ve školce děti čtyř- a pětileté, od příštího školního roku to budou i děti tříleté. „Pro ně místa ve školkách Prahy 6 máme, ale podařilo se mi přesvědčit kolegy z rady a zastupitelstva, že přistavíme kapacity ještě pro děti, které dosáhnou tří let vždy v průběhu školního roku a jsou na docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé. Což by mělo být podle našich odhadů dalších 500 dětí,“ vysvětluje Jan Lacina.
Kancelář architekta městské části prověřila nerealizované projekty z minulosti a vedle toho vybírala budovy i pozemky Prahy 6, kde by přestavěla či postavila nové školky. Praha 6 má v tuto chvíli vytipovaných dvanáct míst ve třech skupinách. KV té první se už staví, druhou skupinu tvoří ty, kde se předškolní zařízení plánují, třetí skupinu tvoří místa, která si městská číst nechává v záloze pro potřeby školství do budoucna.
„Máme objednánu zbrusu novou demografickou studii, ale máme také schválený záměr, jak postupovat v oblasti rozvoje školství v nejbližších čtyřech až pěti letech. Po minulém vedení radnice, které tvořila koalice ODS a ČSSD, žádný takový plán nezůstal, takže současnou kritiku, kterou někteří méně zasvěcení zastupitelé ostřelují školství v Praze 6, hodnotím jako licoměrnou a ve svém důsledku zbytečně škodící výborné pověsti školství v Praze 6,“ dodává místostarosta Jan Lacina.