Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva PČR Praha I o bezpečnostní situaci za rok 2013 ›› detail/podstránka

Zpráva PČR Praha I o bezpečnostní situaci za rok 2013

     V roce 2013 byl na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I registrován nápad 19835 trestných činů, z toho bylo objasněno 4901 skutků, což je 24,7 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I řadí na 2. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení počtu trestných činů o 2283 případů a ke zvýšení objasněnosti o 1,5 %.

     Městský obvod Prahy 6 byl v roce 2013, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I, obvodem s druhým nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 4123 skutků, objasněno bylo 1071 skutků, což je 26 %. Nápad se oproti roku 2012 zvýšil o 505 trestných činů a objasněnost, po výrazném zvýšení v roce 2012 (o 7,5 %), klesla o 2,9 %

     Praha 6 je okrajovou částí Prahy, která je snadno dostupná pro potencionální pachatele trestných činů z mimopražských lokalit s možností rychlého úniku mimo hlavní město. Jde především o obytnou zónu, kde dochází ke kumulaci obyvatel a tím i motorových vozidel, které se stávají terčem trestné činnosti. Ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech, ale i anonymita větších obytných zón vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost.

 

Pachatelé trestné činnosti

 

Podílejí se převážně na páchání násilné a majetkové trestné činnosti. Konkrétně pak na podvodech, loupežích, krádežích věcí z aut, vloupání do bytů, drogových deliktů a ohrožení pod vlivem návykové látky. V roce 2013 bylo v Praze 6 z celkového počtu 866 stíhaných osob 369 recidivistů, což je 42,6 %.

 

Mají poměrně malý, nicméně trvalý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se podílí na majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání). Zaznamenáno bylo i několik případů sprejerství a porušení ochrany měny. V hodnoceném období bylo z celkového počtu 1071 objasněných případů spácháno 1 skutek nezletilými a 15 mladistvými, což je 1,5 %.

 

Oběti trestné činnosti

     Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů lze zařadit především staré osoby, ženy, mladistvé, osoby blízké věku mladistvých a bezdomovce. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů). V roce 2013 bylo evidováno na Praze 6 celkem 12 obětí ze skupiny seniorů, 4 oběti mladistvé a 2 nezletilé osoby.

Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Rovněž tak zahraniční dělníci, kteří se v pozdních nočních hodinách (často v podnapilém stavu) vracejí do okrajových částí Prahy na své ubytovny.

 

Majetková kriminalita 

Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2013 činil 14483 věcí, z nichž bylo 1681 objasněno (11,6 %).

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2013 celkem 62362 skutků s objasněností 5569 skutků (8,9 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad majetkové kriminality 3028 případů, z toho objasněno 338, což je 11,2 %. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení nápadu o 527 případů a opětovnému zvýšení objasněnosti o 1,1 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MO Dejvice (1366).

Bylo ohlášeno 776 krádeží vloupáním, objasněno 86, což činí 11,1 %. Nápad se zvýšil meziročně o 150 případů se zvýšením objasněnosti o 1,4 %. Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (337).

 

Krádeže věcí z motorových vozidel

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2013 celkem 11833 skutků s objasněností 392 skutků (3,3 %).

V roce 2013 bylo na Praze 6 oznámeno 528 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 21 případů, což činí 4 % (snížení objasněnosti oproti roku 2012 o 2,2 %). Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MO Dejvice (190) a MO Břevnov (189), nejméně pak MO Ruzyně (28).

 

Po dlouhodobém trendu stálého poklesu nápadu došlo v loňském roce ke zvýšení nápadu o 92 případů. Přesto nápad nedosahuje ani hodnoty z roku 2011.

 

Krádeže motorových vozidel

      V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2013 celkem 3525 skutků s objasněností 203 skutků (5,8 %).

V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 209 vozidel, vypátráno 52, což činí 24,9 %. Oproti roku 2012 bylo odcizeno o 42 vozidel více a objasněnost se zvýšila na více než dvojnásobek (nárůst o 14,7 %). Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MO Dejvice (92) a MO Břevnov (60).

Nadále pokračuje trend pokusů o legalizaci kradených vozidel, kterému je z naší strany nadále věnována zvýšená pozornost.

 

Způsoby páchání této trestné činnosti:

 

Vloupání do bytů 

     V roce 2013 došlo ke 176 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 25, což je 14,2 %. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení počtu vloupání o 10 případů při zvýšení objasněnosti o 1,5 %.               

Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po předchozím vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální špachtle k otevření neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap. Předmětem zájmu jsou pak především šperky, peníze, starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy, kosmetika či sportovní potřeby.

U většiny případů je patrný vliv náhody, neopatrnosti či nedostatečného zajištění ze strany poškozených, kterého zneužívají pachatelé pouliční trestné činnosti, kteří se na vloupání do bytů přímo nespecializují.

Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (74) a MO Břevnov (53).

 

Kapesní krádeže

      V hodnoceném období bylo ohlášeno 240 kapesních krádeží. Oproti roku 2012 došlo ke snížení nápadu o 82 případů. Nejvíce „kapes“ bylo ohlášeno na MO Dejvice (170). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie (v roce 2006 bylo ohlášeno ve stejném období 448 kapesních krádeží).

     Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. Tomu předchází vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí.

V uplynulém roce došlo k personálním změnám na pozici vedoucího oddělení kapesních krádeží a navýšení stavu o 4 tabulková místa (navíc byla umožněna stáž dalším 5 policistům), rovněž došlo k přemístění oddělení do kapacitně větších prostor a byla nakoupena operativní technika (skryté minikamery a minivysílačky) a maskovací prostředky. Všechna tato opatření společně s plánovanými akcemi měla vliv na snížení nápadu, a to i přes obecné zvýšení nápadu majetkové trestné činnosti po loňské prezidentské amnestii.

Nejčastější způsoby páchání kapesních krádeží zůstávají nadále stejné – MHD, nabídka sexuálních služeb, restaurace a rychlá občerstvení, vytrhávání kabelek a tašek, prořezávání kapes, krádeže zavazadel na letišti Václava Havla a krádeže v obchodech s oblečením.

 

Násilná kriminalita

 

V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2013 celkem 541 případů, objasněnost byla 67,3 %.

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2013 celkem 2058 skutků s objasněností 1190 skutků (57,8 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad 128 případů, objasněno 93, což činí 72,7 %. V roce 2013 došlo opět k poklesu násilné kriminality a to o 6 případů při zvýšení objasněnosti o 10 %. Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (58).

 

Vraždy 

     V hodnoceném období byly evidovány v Praze 6 dva objasněné případy trestného činu vraždy.

 

Loupeže   

     K nejzávažnějším projevům násilné kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže, které jsou již delší dobu chrakterizovány zvyšující se agresivitou a brutalitou. Této se pachatelé dopouštějí pro získání věcí, často i jen nepatrné hodnoty. Častými oběťmi napadení se stávají osoby silně podnapilé, senioři, ženy a nezletilci.

     V Praze 6 bylo oznámeno 43 loupeží, objasněno 27, což je 62,8 %. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení nápadu o 9 případů při zvýšení objasněnosti o 15,7 %. Po delším období byl přerušen trend snižování nápadu (v roce 2006 bylo oznámeno 85 loupežných přepadení).

     Místa, kde dochází nejčastěji k loupežím, se nachází v obvodu místního oddělení Dejvice, kde došlo k 22 případům, následují Břevnov s 12 a Vokovice se 7 případy. Nejčastěji se jedná o loupeže na ulici, páchané příležitostně bez předchozího tipování.

 

Loupeže v peněžních ústavech 

     V roce 2013 došlo k jednomu objasněnému loupežnému přepadení peněžního ústavu – 4. 9. Česká spořitelna, Suchdolské nám., pohrůžka výbušninou, škoda 0 – pachatel byl obviněn.

 

Domácí násilí    

     V roce 2013 bylo registrováno celkem 12 případů domácího násilí. V této souvislosti bylo v Praze 6 vykázáno z bytu 9 osob (muži), důvodem bylo ve dvou případech fyzické násilí, v jednom případě psychické a ve zbývajících psychické i fyzické násilí.

    

Extremismus 

     V této oblasti byly v roce 2013 evidovány 2 případy trestného činu podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka – oba případy šíření oděvů se znaky těchto hnutí.

 

Hospodářská kriminalita 

     Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 6 celkem 400, z toho bylo objasněno 199, což je 49,8 %. Nápad se snížil o 17 případů při snížení objasněnosti o 5,6 % oproti roku 2012. 

     Největší podíl nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (94), pokusů o úvěrový podvod (57), podvodu (52), porušení práv k ochranné známce (37), zpronevěry (34) a případů ochrany měny (31). Nejvíce hospodářských trestných činů bylo registrováno na MO Dejvice (133) a MO Břevnov (130).

 

Problematika drog    

     Území Prahy 6 je charakteristické značnou rozlohou a rozmanitostí prostředí. Dochází zde jednak k výrobě pervitinu v rodinných domcích, chatových a zahrádkářských oblastech a sklepích, dále k pěstování konopí jednak pachateli z řad Vietnamské narkomafie v řádně pronajatých rodinných domech, jednak občany ČR v domech a skrytých zahradách. Jelikož se na území Prahy 6 nachází rovněž Letiště Ruzyně, dochází zde pravidelně k záchytu pašovaných drog, obvykle u kurýrů letících ze zemí Jižní Ameriky. Rovněž dochází k záchytům zásilek s drogami z celého světa, přičemž loni byl zaznamenán výrazný nárůst zásilek drog především z Holandska (objednávky přes internetový obchod Silk Road – realizováno FBI) a dovoz anabolických steroidů z USA. Opakovaně je zaznamenávána snaha o pašování drog do Ruzyňské věznice.

Dle poznatků služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Praha I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo pravidelně k distribuci a užívání drog. K prodejům dochází skrytě v bytech pachatelů nebo ve vozidlech zaparkovaných na odlehlých místech.

     V Praze 6 bylo evidováno v roce 2013 celkem 135 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení nápadu o 33 případů. Kriminalisté Obvodního ředitelství policie Praha I zadrželi celkem 44 pachatelů této trestné činnosti a odhalili 6 pěstíren konopí a jednu varnu pervitinu.

 

Problematika bezdomovců 

Dle zjištěných poznatků se v oblasti Prahy 6 nachází v současné době 50 lokalit, kde se zdržují (zdržovaly) osoby bez domova, a ve kterých jsou ve spolupráci s městskou policií prováděny pravidelné kontroly. Mezi často využívané lokality patří:

 

 

Díky spolupráci s MČ Praha 6 dochází k zabezpečení vstupu do těchto problematických objektů a pravidelnými kontrolami policistů a strážníků je aktualizován stav tohoto zabezpečení a počet zdržujících se osob bez domova.

 

Bezpečnost silničního provozu

 

     V roce 2013 policisté DI OŘP Praha I provedli 38 dopravně-bezpečnostních akcích na území Prahy 6. Bloková řízení si zpracovávala místní oddělení na Praze 6 vlastními silami.

Dopravní inspektorát OŘP Prahy I šetřil přestupky na úseku alkoholu a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili v oblasti Prahy 6 celkem 23 řidičů pod vlivem alkoholu, 8 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 3 řidičské průkazy. Bylo zasláno 422 oznámení do bodového systému. Kauce byla uložena ve 45 případech v celkové částce 1 118 300 Kč.

     Mimo účasti na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podíleli i na řízení dopravy a kontrole dopravní situace při bezpečnostních opatřeních konaných v souvislosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a různých protestních shromáždění.

Na území MČ Praha 6 šetřili v roce 2013 policisté celkem 1 940 dopravních nehod, při kterých byly 3 osoby usmrceny, 30 osob bylo zraněno těžce a 208 lehce.

Nejvíce nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy (1 171 nehod), následují nehody zaviněné nedáním přednosti (508 nehod – z toho 19 nedáním přednosti chodci na vyznačeném přechodu), nepřiměřenou rychlostí (187 nehod), nezaviněné řidičem (56 nehod) a nesprávným předjížděním (9 nehod). 9 nehod bylo zaviněno technickou závadou vozidla.

Celkem 998 nehod končilo srážkou jedoucích nekolejových vozidel, 507 nehod srážkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem, 245 srážkou s pevnou překážkou, 54 nehod srážkou s chodcem, 19 nehod srážkou s domácím zvířetem, nebo s lesní zvěří, 49 nehod srážkou s tramvají a 16 končilo havárií.

Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel (1 868 nehod), 7 nehod bylo zaviněno řidičem nemotorového vozidla, 18 nehod bylo zaviněno chodcem, 8 nehod bylo zaviněno závadou komunikace a 9 nehod technickou závadou vozidla.

Celkem 54 nehod končilo v roce 2013 srážkou s chodcem. Při nehodách s chodcem byly usmrceny 3 osoby, 16 osob bylo těžce zraněno a 35 bylo zraněno lehce. 18 nehod zavinili sami chodci, 20 nehod bylo zaviněno řidičem nedáním přednosti (z toho 19 nedáním přednosti chodci na vyznačeném přechodu), 13 nesprávným způsobem jízdy a 3 nepřiměřenou rychlostí. Nehody s usmrcením chodce se staly na Evropské ulici v prostoru křižovatky s ulicí U Dejvického rybníčku (přechod pro chodce), na Bělohorské ulici v prostoru konečné stanice tramvajové linky Bílá hora (chodec zachycen tramvají a svržen pod druhou tramvaj), na Bělohorské ulici v blízkosti sloupu veřejného osvětlení č. 601424 (chodec sražen tramvají).

K 27 nehodám chodců došlo na vyznačeném přechodu pro chodce. Při nehodách na přechodech pro chodce byly usmrceny 2 osoby, 6 osob bylo těžce zraněno a 17 osob lehce. Z těchto nehod bylo 6 nehod zaviněno chodcem a 21 nehod bylo zaviněno řidičem.

             

 

Úseky s největším počtem nehod; Praha 6, 2013

uzel - uzel

počet nehod

následky

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Bělohorská od ulice Patočkova po ulici Pod Královkou

6039-6040

40

1

1

7

Jugoslávských partyzánů od Vítězného náměstí po ulici Zelená

6055-6056

31

0

1

4

Karlovarská od smyčky tramvají (Bílá hora) po ulici Slánská

6040-6041

30

0

0

4

Svatovítská od Prašného mostu po Vítězné náměstí

6021-6055

29

0

1

3

Milady Horákové od ulice U Brusnice po ulici Střešovická

6022-6023

23

0

1

0

 

 

Úseky s největším počtem nehod; Praha 6, 2013

uzel

počet nehod

následky

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Evropská - Drnovská

6014-

30

0

0

2

Vítězné náměstí

6055-

18

0

0

2

Milady Horákové - U Brusnice

6022-

16

0

0

0

Karlovarská - Pražský okruh

6076-

14

0

0

0

Evropská - Aviatiků

6016-

12

0

0

1

 

Výsledná činnost dopravního inspektorátu v oblasti Prahy 6 v roce 2013:   

       

 zjištěno přestupků:                                                     936

 celkem uloženo pokut / Kč:                                        817 / 680 700,-  

zadrženo ŘP:                                                                 3

zadrženo podnapilých řidičů:                                        23

zadrženo řidičů pod vlivem náv. látek:                           8

zadrženo pachatelů trestných činů:                                9

hledaných osob:                                                             1

oznámení do bodového systému:                               422

uložené kauce / Kč:                                                       45 / 1 118 300,-

počet DBA:                                                                    38

 

Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řešené policisty místních oddělení jsou uvedeny v následující kapitole „veřejný pořádek“.

 

Veřejný pořádek

    

     V roce 2013 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem 724 bezpečnostních opatření, a to jak v oblasti veřejných shromáždění, tak v oblasti sportu, kultury a prevence kriminality. Při zajišťování těchto bezpečnostních opatření, bylo nasazeno celkem 14065 policistů všech složek pořádkové služby, dopravní služby a služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Na svobodě bylo omezeno 1165 osob a bylo zjištěno 1590 přestupků a 302 trestných činů (viz tabulka).

V roce 2013 bylo realizováno celkem 44 vlastních DBA.

 

 

počet

opatření

nasazeno

policistů

počet osob

omezených

na svobodě

spácháno

trestných

činů

spácháno

přestupků

mladiství

pod vlivem

alkoholu

politické a kulturní akce

 

428

 

2476

 

20

 

10

 

13

 

sportovní akce

107

7189

28

8

20

 

kriminalita

127

2926

791

257

1260

 

mládež

62

1474

326

27

297

326

celkem

724

14065

1165

302

1590

326

 

 

     Na převážné většině těchto bezpečnostních opatření se podíleli i policisté místních oddělení z Prahy 6.

    

     Z výše uvedených bezpečnostní opatření na potírání kriminality provedla místní oddělení Břevnov, Dejvice, Vokovice a Ruzyně 33 bezpečnostních akcí zaměřených na snížení kriminality a bezpečnost silničního provozu výhradněna území Prahy 6.

 

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2013 (nejsou zde zahrnuty přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu)

 

celkem řešeno přestupků:              7 668

z toho:

         majetkové:                          1 890

         veřejný pořádek:                    494

         BESIP:                                5 141

         řešeno blokově:                  5 324

         částkou:                       1 824 900 Kč

         oznámeno:                             815

 

Prevence

 

     V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2013 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů.

     Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.

     V oblasti prevence OŘP Praha I spolupracovalo s preventivně informačním oddělením KŘP hl. m. Prahy, které v obvodu ředitelství vykonává přednáškovou činnost pro školy a seniory a účastní se některých společných bezpečnostních, ale i sportovních a kulturních akcí. Zlepšila se spolupráce v oblasti předávání informací a informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků.

     V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky ZŠ Nám. Svobody, ZŠ Norbertov, ZŠ Hanspaulka, ZŠ J. A. Komenského, MŠ Petřiny, MŠ Za oborou, MŠ Čínská. Cílem těchto besed bylo seznámit žáky a vyučující s prací policie a s problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Termíny a témata besed se realizovaly náhodně dle domluvy se školou a policistou. Besedy probíhaly ve spolupráci s místními odděleními a to i zejména na prezentačních akcích: Buďte vidět, přežijete, Helpíkův pohár, Den na Landronce, IZS Vypich, besedy pro seniory ve spolupráci s MČ a Praha 6 Bezpečně on-line. Rovněž byly pořádány prohlídky místních oddělení a Muzea policie ČR. Koncem roku byly ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 pořádány dvě přednášky pro veřejnost se zaměřením na prevenci vloupání do bytů a rodinných domů. Policisté 2. oddělení obecné kriminality SKPV seznámili veřejnost především se současnými možnostmi zajištění a zabezpečení domů a bytů.

K preventivní činnosti stále patří sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.

     Policisté se především snaží preventivně působit svojí fyzickou přítomností na ulicích, zejména v místech s nejvyšším nápadem trestné činnosti a místech nejvíce navštěvovaných turisty a návštěvníky Prahy (kulturní památky, stanice MHD apod.).

Preventivní charakter mají rovněž pravidelné kontroly objektů, kde se zdržují osoby bez domova, které provádí policisté linky 158. Na základě spolupráce s Pražskou plynárenskou a. s. provádí kontroly objektu staré plynárny rovněž policisté MO Vokovice.

         

 Oblast spolupráce

 

     Pokračovala dobrá spolupráce s Úřadem městské části. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií. Ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I je členem dopravní a bezpečnostní komise. Požadavky a podněty z jednání těchto komisí, směřující na PČR, jsou vyhodnoceny a předávány policistům příslušných místních oddělení, dopravního inspektorátu či službě kriminální policie a vyšetřování k provedení opatření.

Dále je třeba poděkovat za školení kyberšikany pořádané MČ Praha 6 pro policisty místních oddělení i SKPV. Kladně hodnotím také ocenění MČ Praha 6 předávané policistům za příkladné plnění služebních povinností a při mimořádných zákrocích. Jde o jeden z motivačních faktorů výkonu služby.

 

Spolupráce jednotlivých místních oddělení se subjekty mimo PČR:

MO Dejvice -             spolupráce s Úřadem městské částí Praha 6, MěÚ Suchdol a Lysolaje a školami v obvodu místního oddělení (přednášková činnost a exkurze);

MO Břevnov -           spolupráce s Úřadem městské části Praha 6, Spolkem Břevnovských živnostníků a ÚVN Praha 6, Střešovice;

MO Vokovice -          spolupráce s MěÚ Praha - Nebušice, Domovem seniorů Nebušice, ZŠ Nebušice, Arabská, Sušická a Alžírská, MŠ Na Dlouhém lánu, ZvlŠ Vokovická,

MO Ruzyně -            spolupráce s ÚMČ Přední Kopanina a ÚMČ Praha 6 (přednášky pro seniory k prevenci kriminality, publikace článků v Kopaninských listech), spolupráce se společenstvími vlastníků bytových domů na Sídlišti Dědina, ZŠ Dědina, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, SOŠ civilního letectví, Česko-Britskou základní školou, s vedením a bezpečnostní agenturou v OC Šestka a OBI Market.

 

     Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy 6 probíhá na velmi dobré úrovni a nemáme k ní žádné připomínky.

 

Městský kamerový systém

 

K 31. prosinci 2013 bylo na území MČ Prahy 6 celkem 57 kamer MKS.

 

Číselné označení a umístění konkrétních kamer:

161 + 25 Pohořelec, socha Jana Nepomuckého (pevná)

601    U Písecké brány

602    Jugoslávských partyzánů (Vítězné nám. – střed)

603    Vítězné náměstí - Čsl. armády

604    Vítězné náměstí - východ z metra Dejvická

605    Zikova - ČVÚT

606    Hradčanská - metro

607    Prašný most

608    Bělohorská – Pod Marjánkou

609    Parléřova – Pohořelec

610    Na Petřinách

611    Vaníčkova

612    Žukovského – U valu

613    Vypich

614    Evropská  (Evropská ulice č. 677 na Červeném vrchu)

615    Břevnovká - Bělohorská

616    Kafkova  -  Kyjevská

617    Vlastina

618    Kladenská  (Kladenská ulice č. 275)

619    NVÚ Střešovice

620    Hradčanská - metro podchod

621    Dejvická – Eliášova

622    K letišti - Evropská

623    Technická -  Thákurova

624    Náměstí Svobody - Čkalova

625    Kafkova   -  Na Hutích

626    Tichonova  -  U Písecké brány

627    Dejvická   -  Čkalova

628    Václavkova

629    Evropská - Studentská

630    Hládkov - Morstadtova

631    Evropská - Vlastina

632    Evropská - Studentská

633    Bělohorská – Vaníčkova

634    Bělohorská č.70

635    Evropská  -  U Vokovické školy  

636    Parléřova - Nad Panenskou

637    Kochanova – Bělohorská 63

638    Sibiřské náměstí

639    Eliášova

640    Vítězné nám.- Zikova  (WEB)

641    Vítězné nám – metro

642    Na Petřinách

643    Mydlářka

644    Závěrka – Za Strahovem

645    Heyrovského  náměstí

646    Šantrochova - Na Petřinách

647    Radimova

648    Radimova – Kajetánka

650    Bělohorská – Pod Královkou

651    Patočkova - Junácká

652    Diskařská

653    Na Petynce – Na zástřelu

654    Evropská – Vokovická škola

655    Patočkova - Junácká

Převážně z důvodů stavby tunelu Blanka je mimo provoz následujících 6 kamer: 629, 630, 632, 635 a 654, z důvodu dosud neopravené elektroinstalace rovněž kamera č. 620 (Hradčanská metro).

Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je stále umístěno v prostorách místního oddělení Dejvice, ulice Pelléova 21. Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu.

Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.

Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV.  Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost  SKPV  (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.).

Od 1. ledna 2009 je operační středisko umístěné v objektu OŘP Prahy I, a s ním i dohledové pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není součástí této zprávy vyhodnocení konkrétních záznamů z činnosti kamerového systému.

 

Závěr 

       V roce 2013 byl i v rámci Prahy 6 zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti, který je dáván do souvislosti s prezidentskou amnestií. Tomu odpovídá i skladba trestné činnosti, kde je zvýšení patrné zejména u pouliční majetkové trestné činnosti s velkým podílem recidivistů.

     I přesto se díky přijatým opatřením podařilo udržet poměrně vysokou úroveň objasněnosti, která se po výrazném zvýšení v roce 2012 (o 7,5 %) snížila o 2,9 % na celkových 26 %.

     Výraznější snížení nápadu bylo evidováno u kapesních krádeží (-82) a u násilné a hospodářské trestné činnosti. Kladně je třeba hodnotit výrazné zvýšení objasněnosti u loupeží a zejména u krádeží vozidel, které patří k problematickým oblastem kriminality v obvodu Prahy 6.

     Ve všech oblastech kriminality podílejících se výraznou měrou na celkovém nápadu byla situace vždy operativně řešena a na zvýšený nápad byly cíleně zaměřeny bezpečnostní akce.

     Obvodní ředitelství policie Praha I se i v roce 2013, v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, umístilo na druhém místě v objasněnosti trestné činnosti. Toto umístění považujeme při celkové výši nápadu za odpovídající možnostem.

     Největším bezpečnostním rizikem pro příští období nadále zůstává násilná kriminalita, zejména loupeže s použitím násilí a z majetkové kriminality vloupání do bytů a krádeže věcí z vozidel.    

 

Ze zprávy o činnosti OŘ PČR Praha I zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.
krizové řízení a bezpečnost  Praha 6

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnost_2013 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz