Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva PČR Praha I o bezpečnostní situaci za rok 2014 ›› detail/podstránka

Zpráva PČR Praha I o bezpečnostní situaci za rok 2014

     V roce 2014 byla v hlavním městě Praze registrována kriminalita 71 828 trestných činů (pokles oproti roku 2013 o 10 177), z toho bylo objasněno 17 620 skutků (24,5 %).

     Na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I byl zaznamenán nápad 16 836 trestných činů, z toho objasněno 4 871 skutků, což je 28,9 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I zařadilo na 1. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Oproti roku 2013 došlo ke snížení počtu trestných činů o 2 999 případů a ke zvýšení objasněnosti o 4,2 %. 

     Městský obvod Prahy 6 byl v roce 2014, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I, obvodem s druhým nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 3 519 skutků, objasněno bylo 1 122 skutků, což je 31,9 %. Nápad se oproti roku 2013 snížil o 604 trestných činů a objasněnost se výrazně zvýšila o 5,9 %. Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů – viz tabulka.

Praha 6 je okrajovou částí Prahy, která je snadno dostupná pro potencionální pachatele trestných činů z mimopražských lokalit s možností rychlého úniku mimo hlavní město. Jde především o obytnou zónu, kde dochází ke kumulaci obyvatel a tím i motorových vozidel, které se stávají terčem trestné činnosti. Ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech, ale i anonymita větších obytných zón vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost.

 

                 

   P o r o v n á n í   n á p a d u   t r e s t n é  č i n n o s t i   -    MČ  Praha  6  

     
    2013     2014       r o z d í l  
   druh trestné činnosti nápad objasněno v % nápad objasněno v % nápad objasněno v %
   vraždy 2 2 100 1 0 0 -1 -2 -100
   loupeže 43 27 62,8 25 12 48,0 -18 -15 -14,8
   loupeže banky 1 1 100 0 0   -1 -1  
   násilí celkem 128 93 72,7 124 79 63,7 -4 -14 -9
   kapesní krádeže 240 3 1,3 206 6 2,9 -34 3 1,6
   krádeže mot. vozidel 209 52 24,9 167 23 13,8 -42 -29 -11,1
   krádeže věcí z mot. voz. 528 21 4,0 269 14 5,2 -259 -7 1,2
   vloupání do bytů a RD 176 25 14,2 174 33 19,0 -2 8 4,8
   majetek celkem 3028 338 11,2 2397 314 13,1 -631 -24 1,9
   obecná kriminalita 3510 712 20,3 2934 728 24,8 -576 16 4,5
   hospodářské tr. činy 400 199 49,8 356 193 54,2 -44 -6 4,4
  celková kriminalita 4123 1071 26,0 3519 1122 31,9 -604 51 5,9

 

Personální situace 

Na místních odděleních PČR v Praze 6 bylo k 31. 12. 2014 celkem 186 tabulkových míst pro policisty. Skutečný stav byl 184 policistů.

 

Pachatelé trestné činnosti 

Recidivisté 

Podílejí se převážně na páchání násilné a majetkové trestné činnosti. Konkrétně pak na loupežích, krádežích věcí z aut, krádeží v jiných objektech, vloupání do bytů, drogových deliktů a ohrožení pod vlivem návykové látky. V roce 2014 bylo v Praze 6 z celkového počtu 888 stíhaných osob 452 recidivistů, což je 50,9 % (nárůst oproti roku 2013 o 8,3 %). 

Nezletilí (1 - 14 let) a mladiství (15 - 17 let) 

Mají poměrně malý, nicméně trvalý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se podílí na majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání). Zaznamenáno bylo i několik případů sprejerství, neoprávněného držení platebního prostředku a výtržnictví. V hodnoceném období bylo z celkového počtu 1 122 objasněných případů spácháno 15 skutků mladistvými a 4 nezletilými, tedy 1,7 % (o 0,2 % více než v roce 2013).

 

Oběti trestné činnosti

Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů lze zařadit především staré osoby, ženy, mladistvé, osoby blízké věku mladistvých a bezdomovce. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů). V roce 2014 bylo evidováno na Praze 6 celkem 12 obětí ze skupiny seniorů, 20 obětí mladistvých a 16 nezletilých (nárůst oproti roku 2013 u mladistvých o 16 případů a u nezletilých o 14 případů). U mládeže se jedná převážně o krádeže peněženek a mobilních telefonů, kapesní krádeže a patrný je i nárůst mravnostní kriminality. Podstatnou část trestných činů spáchaných na mladistvých nezapočítávanou do tohoto hodnocení tvoří zanedbání povinné výživy.

Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem.

 

Majetková kriminalita 

Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2014 činil 11 334 věcí, z nichž bylo 1 370 objasněno (12,1 %).

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem 52 081 skutků s objasněností 5 180 skutků (10 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad majetkové kriminality 2 397 případů, z toho objasněno 314, což je 13,1 %. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o 631 případů a opětovnému zvýšení objasněnosti o 1,9 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MO Dejvice (1 119).

Bylo ohlášeno 746 krádeží vloupáním, objasněno 97, což činí 13 %. Nápad se snížil meziročně o 30 případů se zvýšením objasněnosti o 1,9 %. Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (315). 


Krádeže věcí z motorových vozidel
 

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem 8 724 skutků s objasněností 344 skutků (3,9 %). V roce 2013 činil nápad 11 833 skutků s objasněností 392 skutků (3,3 %). 

V roce 2014 bylo na Praze 6 oznámeno 269 případů krádeží věcí z motorových vozidel (v roce 2013 celkem 528 případů) a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 14 případů, což činí 5,2 % (výrazné snížení nápadu téměř na polovinu oproti roku 2013 a zvýšení objasněnosti o 1,2 %). Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MO Dejvice (106) a MO Břevnov (92), nejméně pak MO Ruzyně (17).

Po zvýšení nápadu v roce 2013 způsobeném amnestií loni pokračoval dlouhodobý trend poklesu nápadu této trestné činnosti.
 

Krádeže motorových vozidel 

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem 3 079 skutků s objasněností 191 skutků (6,2 %).

V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 167 vozidel, vypátráno 23, což činí 13,8 %. Oproti roku 2013 bylo odcizeno o 42 vozidel méně a nápad se tak vrátil na stav v roce 2012, objasněnost se snížila o 11,1 %. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MO Dejvice (56) a MO Břevnov (55).

Současným trendem je výrazné zvýšení podílu cizinců, kteří vyjíždí ze svých zemí a po krádeži se s vozidlem vrací ihned domů, což výrazně stěžuje a prodlužuje vyšetřování. S úrovní zabezpečení vozidel je patrné, že se zájem pachatelů bude přesouvat na podvodné půjčování vozidel v půjčovnách a jejich následné vyvezení ze země.

 
Vloupání do bytů  

V roce 2014 došlo k 174 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 33, což je 19 %. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke snížení počtu vloupání o 2 případy při výrazném zvýšení objasněnosti o 4,8 %.                

Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po předchozím vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální špachtle k otevření neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap. Předmětem zájmu jsou pak především šperky, peníze, starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy, kosmetika či sportovní potřeby.

U většiny případů je patrný vliv náhody, neopatrnosti či nedostatečného zajištění ze strany poškozených, kterého zneužívají pachatelé pouliční trestné činnosti, kteří se na vloupání do bytů přímo nespecializují.

Nejvyšší nápad byl zaznamenán v obvodu MO Dejvice (60) a MO Vokovice (51).
 

Kapesní krádeže 

V hodnoceném období bylo ohlášeno 206 kapesních krádeží. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o 34 případů. Nejvíce „kapes“ bylo ohlášeno na MO Dejvice (146). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie (v roce 2006 bylo ohlášeno ve stejném období 448 kapesních krádeží).

Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. Tomu předchází vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí.

 
Způsoby páchání kapesních krádeží 

 

Násilná kriminalita 

V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2014 celkem 561 případů, objasněnost byla 65,2 %.

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem 1 954 skutků s objasněností 1140 skutků (58,3 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad 124 případů, objasněno 79, což činí 63,7 %. V roce 2014 došlo k poklesu násilné kriminality a to o 4 případy při snížení objasněnosti o 9 % (po předchozím výrazném zvýšení o 10 % v roce 2013). Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (58).
 

Vraždy 

V hodnoceném období byl evidován v Praze 6 jeden dosud neobjasněný případ pokusu trestného činu vraždy - 8. 12. v rámci MO Vokovice, střelba skrz okno rodinného domu.
 

Loupeže  

K nejzávažnějším projevům násilné kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže, které jsou již delší dobu chrakterizovány zvyšující se agresivitou a brutalitou. Této se pachatelé dopouštějí pro získání věcí, často i jen nepatrné hodnoty. Častými oběťmi napadení se stávají osoby silně podnapilé, senioři, ženy a nezletilci. 

V Praze 6 bylo oznámeno 25 loupeží, z nichž bylo objasněno 12, což je 48 %. Oproti roku 2013 došlo k výraznému snížení nápadu o 18 případů, objasněnost klesla o 14,8 % na úroveň roku 2012. Po zvýšení nápadu vlivem amnestie v roce 2013 loni pokračoval trend snižování nápadu (v roce 2006 bylo oznámeno 85 loupežných přepadení). 

Místa, kde dochází nejčastěji k loupežím, se nachází v obvodu místního oddělení Dejvice, kde došlo ke 12 případům, následují Břevnov s 8 a Vokovice se 4 případy. Nejčastěji se jedná o loupeže na ulici, páchané příležitostně bez předchozího tipování.
 

Loupeže v peněžních ústavech 

V roce 2014 nedošlo k žádnému loupežnému přepadení peněžního ústavu v obvodu MČ Praha 6.                                                                                           
 

Domácí násilí    

V roce 2014 byly registrovány celkem 3 případy domácího násilí. V této souvislosti byla v Praze 6 vykázána z bytu 1 osoba (muž), důvodem bylo psychické i fyzické násilí.
    

Extremismus 

V této oblasti byly v roce 2014 evidovány 3 případy trestného činu podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka – dva případy se týkaly „hajlování“ na veřejnosti a jeden verbálních útoků na osobu tmavé pleti v restauraci Na farmě, Kamýcká 129, Suchdol.

 

Hospodářská kriminalita 

Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 6 celkem 356, z toho bylo objasněno 193, což je 54,2 %. Nápad se snížil o 44 případů při zvýšení objasněnosti o 4,4 % oproti roku 2013. 

Největší podíl nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (78), pokusů o úvěrový podvod (39), podvodu (28), zpronevěry (26) a případů ochrany měny (26). Nejvíce hospodářských trestných činů bylo registrováno na MO Dejvice (168) a MO Ruzyně (71).

 

Problematika drog 

Území Prahy 6 je charakteristické značnou rozlohou a rozmanitostí prostředí. Dochází zde jednak k výrobě pervitinu v rodinných domcích, chatových a zahrádkářských oblastech a sklepích, dále k pěstování konopí jednak pachateli z řad Vietnamské narkomafie v řádně pronajatých rodinných domech, jednak občany ČR v domech a skrytých zahradách. Jelikož se na území Prahy 6 nachází rovněž Letiště Ruzyně, dochází zde pravidelně k záchytu pašovaných drog, obvykle u kurýrů letících ze zemí Jižní Ameriky. Opakovaně je zaznamenávána snaha o pašování drog do Ruzyňské věznice.

Dle poznatků služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Praha I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo pravidelně k distribuci a užívání drog. K prodejům dochází skrytě v bytech pachatelů nebo ve vozidlech zaparkovaných na odlehlých místech. 

Kriminalisté Obvodního ředitelství policie Praha I odhalili celkem 39 pachatelů drogové trestné činnosti včetně 2 pěstíren konopí (vila v Kopeckého ul., chata Lysolaje) a 2 varen pervitinu (ul. Pod vyhlídkou a další mimo Prahu). V roce 2013 bylo odhaleno 44 pachatelů.

 

Bezpečnost silničního provozu 

V roce 2014 policisté DI OŘP Praha I provedli 28 dopravně-bezpečnostních akcí na území Prahy 6. Bloková řízení si zpracovávala místní oddělení na Praze 6 vlastními silami.

Dopravní inspektorát OŘP Prahy I šetřil přestupky na úseku alkoholu a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili v oblasti Prahy 6 celkem 44 řidičů pod vlivem alkoholu, 6 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 12 řidičských průkazů. Bylo zasláno 248 oznámení do bodového systému. Kauce byla uložena ve 35 případech v celkové částce 965 000 Kč.

Mimo účasti na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podíleli i na řízení dopravy a kontrole dopravní situace při bezpečnostních opatřeních konaných v souvislosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a různých protestních shromáždění.
 

Výsledná činnost dopravního inspektorátu v oblasti Prahy 6 v roce 2014        

zjištěno přestupků celkem

649

řešeno na místě (blokových pokut / částka v Kč)

577 / 345300

oznámení do bodového systému

248

uloženo kaucí / částka v Kč

35 / 965 000

zadrženo řidičských průkazů

12

 

 

řidičů pod vlivem alkoholu

44

řidičů pod vlivem návykových látek

6

zadrženo pachatelů trestných činů

18

zjištěno hledaných osob

2

počet DBA

28

Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řešené policisty místních oddělení jsou uvedeny v následující kapitole „veřejný pořádek“.

 

Veřejný pořádek    

V roce 2014 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem 629 bezpečnostních opatření a vlastních policejních akcí, během nichž bylo nasazeno 12 113 policistů. Zjištěno bylo 294 trestných činů a 2 065 přestupků, omezeno na svobodě bylo 624 osob a evidováno bylo rovněž 420 mladistvých pod vlivem alkoholu. 

V rámci Prahy 6 bylo zajišťováno 19 opatření k zajištění pořádku při politických a 14 opatření při kulturních akcí. Sportovních akcí bylo zajišťováno také 14. Důležitou činností jsou vlastní policejní akce zaměřené na snížení určitého druhu kriminality v území, které aktuálně nebo dlouhodobě vykazuje zvýšený nápad trestné činnosti. Vlastních policejních akcí bylo provedeno v roce 2014 celkem 61. V rámci těchto akcí bylo odhaleno 22 trestných činů a 297 přestupků.    

Policisté místních oddělení Břevnov, Dejvice, Vokovice a Ruzyně se rovněž pravidelně podíleli na zajištění bezpečnostních opatření mimo území MČ Praha 6.

 

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2014 (mimo přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu) 

přestupky proti majetku

1 582

přestupky proti veřejnému pořádku

379

přestupky v rámci BESIP

5 061

celkem přestupků

7 127

 

řešeno na místě (blokových pokut / částka v Kč)

5 131 / 1 686 100

oznámeno

1 007

 

Problematika bezdomovců 

Policie České republiky v oblasti Prahy 6 sleduje v současné době 50 lokalit, kde se zdržují (zdržovaly) osoby bez domova, a ve kterých jsou ve spolupráci s městskou policií prováděny pravidelné kontroly. Pravidelně probíhá vyhodnocování těchto lokalit v rámci bezpečnostní komise MČ Praha 6 s cílem dosažení zabezpečení problematických objektů. 

V roce 2014 byl evidován 1 závažný případ napadení bezdomovce a to ve stanici metra Hradčanská.

 

Prevence 

V rámci prevence kriminality byly v průběhu roku 2014 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na BESIP, veřejný pořádek a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů. 

Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování. 

V oblasti prevence OŘP Praha I spolupracovalo s oddělením tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, jehož policisté prováděli přednáškovou činnost a zúčastňovali se akcí pro širokou veřejnost i cílové skupiny. Dále spolupracovali nejen na policejních akcích, ale i na sportovních, kulturních či prezentačních akcích, aby se zlepšilo předávání informací a informování veřejnosti o činnosti policie. Díky tomu dochází k bližším kontaktům mezi policisty územních obvodů a jeho obyvateli. 

V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky ZŠ Jana Wericha, ZŠ U Dělnického cvičiště, ZŠ Nebušice, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Suchdol, ZŠ Nám. Svobody, ZŠ Norbertov, ZŠ Hanspaulka, ZŠ J. A. Komenského, MŠ Na Dlouhém lánu, MŠ Ruzyně, MŠ Arabská včetně dopravní výchovy pro MŠ na dětském dopravním hřišti Na Vypichu.

Cílem těchto besed bylo seznámit žáky a vyučující s prací policie a s problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Termíny a témata besed se realizovaly náhodně dle domluvy se školou a policistou.

Další besedy a přednášky probíhaly ve spolupráci s místními odděleními a odděleními služby kriminální policie a vyšetřování na prezentačních akcích: Helpíkův pohár, Den IZS, Zastávka volný čas, Den bezpečnosti Prahy 6, semináře o nutné obraně a besedy pro seniory ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 a přednášky v rámci společného projektu Bezpečná ulice (Zabezpečení bytů a domů, Bezpečnost seniorů, Podvody na obyvatelích, Nutná obrana).

K preventivní činnosti stále patří sledování a vyhodnocování záběrů kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem. 

Policisté se především snaží preventivně působit svojí fyzickou přítomností na ulicích, zejména v místech s nejvyšším nápadem trestné činnosti a místech nejvíce navštěvovaných turisty a návštěvníky Prahy (kulturní památky, stanice MHD apod.).

         

Oblast spolupráce 

Pokračovala velice dobrá spolupráce s Úřadem městské části Praha 6. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií.

 

Spolupráce jednotlivých místních oddělení se subjekty mimo PČR 

MO Dejvice -              spolupráce s Úřadem městské částí Praha 6, MěÚ Suchdol a Lysolaje a školami v obvodu místního oddělení (přednášková činnost a exkurze);

MO Břevnov -            spolupráce s Úřadem městské části Praha 6, Spolkem Břevnovských živnostníků a ÚVN Praha 6, Střešovice;

MO Vokovice -           spolupráce s MěÚ Praha-Nebušice, Domovem seniorů Nebušice, ZŠ Nebušice, Arabská, Sušická a Alžírská, MŠ Na Dlouhém lánu, ZvlŠ Vokovická;

MO Ruzyně -              spolupráce s ÚMČ Přední Kopanina a ÚMČ Praha 6 (přednášky pro seniory k prevenci kriminality), spolupráce se společenstvími vlastníků bytových domů na Sídlišti Dědina, ZŠ Dědina, ZŠ a MŠ Stochovská, SOŠ civilního letectví, Česko-Britskou základní školou, s vedením a bezpečnostní agenturou v OC Šestka. 

Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy 6 probíhá na velmi dobré úrovni a nemáme k ní žádné připomínky.

 

Městský kamerový systém 

K 31. prosinci 2014 bylo na území MČ Prahy 6 celkem 57 kamer MKS. Převážně z důvodů stavby tunelu Blanka jsou mimo provoz následující 2 kamery: 635 a 654.

Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je stále umístěno v prostorách místního oddělení Dejvice, ulice Pelléova 21. Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu.

Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.

Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV.  Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost SKPV  (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.).

V příloze č. 3 této zprávy je vyhodnocení kamerového systému za období let 2012 – 2014.

 

Závěr 

V roce 2014 se v obvodu Prahy 6 podařilo výrazně snížit nápad trestné činnosti a to nejen oproti roku 2013, kdy byl zaznamenán nárůst související s prezidentskou amnestií, ale i oproti letům předcházejícím. Nápad trestné činnosti tak společně s objasněností dosáhli nejlepších hodnot za posledních deset let. 

Snížení nápadu nabylo výrazných hodnot zejména u krádeží věcí z automobilů a obecně u majetkové trestné činnosti. Zvýšení objasněnosti je patrné zejména u vloupání do rodinných domů a bytů.         

Největším bezpečnostním rizikem pro příští období zůstává nadále majetková a násilná kriminalita (především krádeže a vloupání do vozidel a vloupání do bytů).

S ohledem na preventivní působení a na dosavadní úspěchy v počtu zjištěných deliktů budou i nadále probíhat vlastní policejní akce zaměřené na aktuálně zvýšenou kriminalitu v předem vytipované oblasti. 

 

plk. Mgr. Bc. Karel  Prommer

ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnost_2014 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz