Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2009 ›› detail/podstránka

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2009

Vývoj trestné činnosti ve srovnání s rokem 2008

Celkový nápad trestné činnosti ve služebním obvodu Obvodního ředitelství policie Praha I. za rok 2009 činil celkem 18979 trestných činů, 4027 jich bylo objasněno. V roce 2008 činil celkový nápad 18 540 skutků trestných činů, z nichž bylo 3 907 objasněno. Procentuelně vyjádřeno, byla v roce 2008 objasněnost 21,07 %, v roce 2009 21,2 %. V rámci hlavního města Prahy se Obvodní ředitelství Policie ČR v Praze I. zařadilo mezi oblasti, kde se podařilo zvýšit procento objasněnosti, byť ne ve značné míře.

Porovnání nápadu trestných činů (NTC) dle druhů v roce 2008 a v roce 2009

                    P o r o v n á n í   n á p a d u   t r e s t n é  č i n n o s t i - MČ  Praha  6

 

 

2008

 

 

2009

 

 

  r o z d í l

 

   druh trestné činnosti

nápad

objasněno

v %

nápad

objasněno

v %

nápad

objasněno

v %

   vraždy

2

2

100

2

2

100

0

0

0

   loupeže

59

18

30,5

40

12

30

-19

-6

-0,5

   loupeže banky

3

0

0

3

2

66,7

0

2

66,7

   násilí celkem

164

87

53

111

58

52,3

-53

-29

-0,7

   kapesní krádeže

310

7

2,3

402

5

1,2

92

-2

-1,1

   krádeže mot. vozidel

464

18

3,9

328

18

5,5

-136

0

1,6

   krádeže věcí z mot. voz.

1346

49

3,6

1165

46

3,9

-181

-3

0,3

   vloupání do bytů

194

24

12,4

230

22

9,6

36

-2

-2,8

   majetek celkem

3895

279

7,2

3996

285

7,1

98

6

-0,1

   obecná kriminalita

4341

728

16,8

4377

544

12,4

36

-184

-4,4

   hospodářská tr. činnost

338

158

46,7

396

185

46,7

58

27

0

   trestná činnost celkem

5022

1021

20,3

5145

1058

20,6

123

37

0,3

 

Veřejný pořádek - blokové řízení:  2008 / 2009

Hotově

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

1363

2585

406200

726200

BPNN

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

242

424

213000

348100

Celkem

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

1605

3009

619200

1074300

 

Veřejný pořádek jiná řešení:  2008 / 2009

VOPP

2008

2009

1849

2735

Oznámení  přestupku

2008

2009

96

176

Domluva

2008

2009

1626

1496

Celkem

2008

2009

3571

4407

 

Přestupky v dopravě

            V rámci trendu, se Městská policie hl. m. Prahy snaží více věnovat odhalování přestupku ve veřejném pořádku i z tohoto důvodu je v roce 2009 pokles u některých zjištěných dopravních přestupků a to zpravidla u dopravy v klidu, ale jak je z níže uvedené tabulky patrné, tak se strážníci v letošním roce 2009 věnovali přestupkům na úseku dopravy v pohybu především porušováním jízdy vozidel ve vyhrazeném jízdním pruhu pro BUS, kdy bylo v letošním roce zjištěno v tomto úseku 1429 přestupků, což je o 427 přestupků výše než v roce předchozím. Dále se strážníci věnovali přestupkům řidičů neoprávněně stojících ve vyhrazených parkovištích pro vozidla invalidů, vyznačená dopravní značkou O1, nárůst přestupků je zde o 23 více než v roce 2008. Nárůst činnosti v dopravě můžeme pozorovat i přestupku stání na přechodu pro chodce, kde je nárůst o 171 přestupků oproti roku 2008.

     Značný pokles zjištěných přestupků na úseku dopravy jsou přestupky chodců tak i cyklistů. Důvodem je zvýšená činnost strážníků na frekventovanějších přechodech, kde strážníci vykonávají zpravidla preventivní činnost a tím se chodci nedopouštějí takového množství přestupků. Vzhledem k této činnosti strážníků se na Praze 6 nestaly tak tragické události tak jak tomu bylo v předchozím roce 2008. Dále strážníci dohlížejí na přechodech pro chodce u vybraných základních škol po celý školní rok a dále na přechodech pro chodce u všech základních škol v začátku a konci školního roku v určených časových intervalech, což je zpravidla celý týden před ukončením školního roku a celý týden po zahájení školního roku. 

            Pokles také nastal u měření rychlosti z důvodu chybějící legislativy které by umožňovala provádět měření rychlosti strážníky Městské Policie. V roce 2009 bylo měření prováděno až od měsíce září. Dalším faktorem k poklesu zjištěných přestupků na úseku překračování povolené rychlosti v obci je ten, že je nutné z legislativních důvodů umísťovat před zahájením měření dopravní značky upozorňující řidiče na začátek a konec měření rychlosti. Důsledkem toho pak je, že řidiči v daných úsecích, kde je prováděno měření rychlosti, povolenou rychlost již překračují minimálně. Nicméně měření rychlosti budeme provádět i v následujících obdobích, jelikož vozidlo městské policie, ve kterém je umístněno radarové zařízení pro měření rychlosti slouží i jako prevence a tím odrazuje řidiče projíždějících vozidel k překračování povolené rychlosti a tudíž zmírňuje výskyt dopravních nehod nebo popřípadě následky dopravní nehody.

            Další pokles je pouze nepatrný. Jeho příčinou jsou různé bezpečnostní akce, které  zabezpečujeme na různých kulturních či sportovních akcích pořádaných Úřadem městské části či Magistrátem hl. m. Prahy.

Přestupky v dopravě celkem:2008 / 2009 

 

2008

2009

Zákaz vjezdu

1586

1530

Zákaz zastavení

11202

11204

Zákaz stání

2179

1434

Pěší zóna

15

10

Stání na chodníku

6341

4923

Ostatní v dopravě

2538

2445

Měření rychlosti

1033

317

Jízda na červenou

11

10

Jízda ve vyhrazeném pruhu

1002

1429

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

1

Zóny s dopravním omezením

11

2

Vyhrazené parkoviště pro invalidy

137

160

Vyhrazené parkoviště ostatní

779

527

Stání ve druhé řadě

311

382

Stání v křižovatce

4170

3837

Stání na přechodu pro chodce

867

1038

Stání ve vyhrazeném pruhu

96

120

Stání před vjezdem

296

363

Zakrytí dopravní značky

4

9

Přestupky chodců

852

776

Přestupky cyklistů

88

60

Celkem

33518

30577

 

 

Doprava – blokové řízení -    2008 / 2009

Hotově

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

118822

10078

3723700

2901500

BPNN

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

1023

1091

816000

625300

Celkem

Počet

Výše v Kč

2008

2009

2008

2009

12845

11169

4391900

3526800

 

Doprava jiná řešení – 2008 / 2009

VOPP

2008

2009

22950

20975

Oznámení  přestupku

2008

2009

571

409

Domluva

2008

2009

4513

4674

Celkem

2008

2009

28034

26058

    

V roce 2009 byl navýšen počet domluv v přestupcích v dopravě, jelikož strážníci zohledňují těžkou dopravní situaci na Praze 6 z důvodu výstavby tunelu Blanka. V blokovém řízeni na místě nezaplaceném se zmenšila částka udělených sankcí, a to i přes nárůst udělených pokut. Pokutami nechceme působit pouze restriktivně, ale i preventivně, tak aby se občané přestupků znova nedopouštěli.

      Úbytek výzev pro osobu podezřelou z přestupku je převážně zapříčiněno tím, že řidiči motorových vozidel již respektují přenosná dopravní značení a to především v jarních a podzimních měsících, kdy na území Prahy 6 probíhá kompletní úklid komunikací. 

Vybrané přestupky v dopravě 

Rychlost a jízda na červenou:  2008 / 2009

Blokové řízení celkem

 

2008

2009

 

Počet

výše v Kč

počet

Výše v Kč

Jízda na červenou

0

0

 0

0

Rychlost o méně než 20 km/h

773

773000

272

272000

Rychlost o 20-40 km/h

0

0

0

0

Celkem

773

773000

272

272000

 

Rychlost a jízda na červenou: 2008 / 2009

Jiná řešení celkem

 

2008

2009

 

Oznámení přestupku

Oznámení

za body

Oznámení přestupku

Oznámení

za body

Jízda na červenou

11

0

10

0

Rychlost o méně než 20 km/h

79

773

18

272

Rychlost  o 20-40 km/h

121

0

27

0

Rychlost o 40 km/h a více

2

---------

1

-----------

Celkem

213

773

56

272

 

Překročení povolené rychlosti2008 / 2009

 

O méně než 20 km

O 20 až 40 km

O 40 km a více

2008

911

120

2

2009

289

27

1

 

            V blokovém řízení již nelze řešit jízdu na červenou a překročení rychlosti o 20 - 40 km/h. Pouze jsou oznamovány správním orgánům, z důvodu změny metodiky řešení těchto přestupků, kdy strážník na místě nemůže prokazatelně zjistit, zda se nejedná o recidivu, která je projednávána výhradně příslušnými správními orgány.

            Překročení povolené rychlosti je zjišťováno radarem AD 9C, který je k dispozici na našem ředitelství již od začátku roku 2006. Jedná se o speciální kameru, hardwarové a softwarové vybavení, které jsou součástí vozidla.

Přestupky ostatní

Přestupky ostatní celkem: 2008 / 2009

 

2008

2009

Proti majetku

154

219

Alkohol / Tabák

571

586

Jiné

15

9

Celkem

740

814

            Do této oblasti spadají přestupky proti majetku § 50 Zák. 200/1990 Sb., hlavně krádeže, u kterých se ještě v roce 2009 nejednalo o trestný čin. Z velké části se jedná o krádeže v supermarketech nebo prodejnách, kdy jsou strážníci přivoláni personálem nebo pracovníky bezpečnostní agentury. Přestupků proti majetku v roce 2009 byl zjištěn značný nárůst. Těchto přestupků se zpravidla dopouští občané bez domova, kdy druh odcizeného zboží je zpravidla potravinářského charakteru nebo alkoholických nápojů. Velký nárůst těchto přestupků jsme zaznamenali v období před vánocemi a také po otevření největšího obchodního domu Kaufland v ČR v lokalitě na Vypichu.

      U přestupků na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je taktéž patrný nárůst zjištěných přestupků. To je důsledek svědomité práce strážníků a důkaz toho, že se nezaměřují pouze na dopravu, ale na kompletní spektrum přestupků, které nám dovoluje řešit náš zákon o obecní policii a další právní předpisy. 

 

Tabák

Alkohol

Kouření v místě kde je to zakázáno

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Výzva podrobit se lékařskému vyšetření

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Přivolání PČR

Oznámení správnímu orgánu

2008

555

42

0

4

5

7

4

2009

581

6

0

3

1

5

0

 

    Při výzvě podrobit se dechové zkoušce u řidičů motorových či nemotorových vozidel, řidičů tramvaje nebo osob při jízdě na zvířeti, ale i při výzvě podrobit se dechové zkoušce u jiných osob na přítomnost alkoholu v organismu, má statistika Městské policie pouze kolonku v kategorii přestupku, ale chybí kolonka při zjištění alkoholu v organismu výše uvedených osob při podezření z trestného činu. Toto se neprodleně předává Policii ČR pro podezření z trestného činu (například řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu) a již se to do statistiky v rámci výzvy podrobit se dechové zkoušce neprojeví. 

Pátrání po hledaných vozidlech

            V  roce 2009 bylo strážníky nalezena 4 odcizená vozidla. Strážníci mají možnost sdílet databázi hledaných vozidel s Policií ČR, a tím se značně urychluje možnost ověřit, zda není konkrétní vozidlo v pátrání. Za rok 2009 bylo lustrováno 1917 vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, což je nárůst oproti roku 2008 o 1722 více lustrovaných vozidel.

Krádeže věcí z  motorových vozidel  

V roce 2009 napadlo 1 165 případů vykradení automobilů a to jak formou vloupání, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla.  Z uvedeného počtu vloupání bylo objasněno 46 případů, což činí 3,9 %. Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MOP Dejvice (465) a  MO Břevnov (441), nejméně pak na MOP Ruzyně (71).

U této problematiky je patrný trend stálého poklesu nápadu. Tento pokračoval i v roce 2009, kdy došlo ke snížení o dalších 181 případů. (V roce 2004 bylo napadeno 2 452 vozidel).     

Krádeže motorových vozidel

V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 328 vozidel, nalezeno 18, což činí 5,5 %. Stejně jako u krádeží věcí z motorových vozidel i zde jde o stálý pokles nápadu. V loňském roce to bylo o 136 vozidel, oproti roku 2008. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MOP Břevnov (124) a MOP Dejvice (93). (V roce 2004 bylo odcizeno 492 mot. vozidel).

Vloupání do bytů 

V roce 2009 bylo evidováno 230 případů vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 22, což je 9,6 %. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu nápadu o 36 případů.               

Nejčastějším způsobem vloupání je vypáčení vstupních dveří, příp. po předchozím vyháčkování, dále přesně nezjištěným způsobem (planžetou nebo shodným klíčem apod.). 

Nejvyšší nápad byl v obvodu MOP Břevnov (85) a MOP Dejvice (79). 

Kapesní krádeže 

V roce 2009 bylo ohlášeno 402 případů kapesních krádeží. Došlo ke zvýšení nápadu o 92 případů. Nejvíce případů bylo ohlášeno na MOP Dejvice (240). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie.

Hlavním problémem recidivy této, ale i ostatní pouliční trestné činnosti, jsou velice nízké tresty za tuto trestnou činnost (obvykle veřejně prospěšné práce, které stejně odsouzení neplní) a to i při jejím opakování.

Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. K tomu je však předtím nutné vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí a zajištění poškozených, kteří ne vždy spolupracují se zakročující hlídkou kriminální policie.

Místa a časy krádeží se mění každý den i týden, způsoby provedení kapesních krádeží jsou stále stejné.

Násilná kriminalita  

V rámci OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2009 celkem 509 případů, objasněno 267, objasněnost byla 52,5 %.

V obvodu Prahy 6 byl nápad 111 případů, objasněno 58, což činí 52,3 %. Došlo k poměrně značnému poklesu a to o 53 případů oproti roku 2008. Nejvyšší nápad byl v obvodu MOP Dejvice (43).

Vraždy 

Došlo ke 2 vraždám, které byly již objasněny. Obě byly spáchány v obvodu MOP Vokovice.

Loupeže   

Bylo oznámeno 40 loupeží, objasněno 12, což je 30 %. Oproti roku 2008 došlo k poklesu nápadu o 19 případů.

Místa s nejčastějším výskytem loupeží v Praze 6 jsou v obvodu místního oddělení Dejvice, kde došlo k 17 případům, následuje Břevnov s 11 a Vokovice s 10 případy. Nejčastěji se jedná o tzv. uliční  loupeže, páchané příležitostně bez předchozího tipování.

Mezi nejzávažnější patří loupeže spáchané s použitím střelné zbraně nebo její hrozbou a nebo loupeže, při kterých je proti poškozenému použito hrubé násilí nepoměrné k předmětu zájmu.

Loupeže v peněžních ústavech 

V roce 2009 došlo ke 3 případům loupežného přepadení peněžního ústavu, dosud byly objasněny 2. Nejčastější způsob provedení - pohrůžka střelnou zbraní nebo balíčkem s údajnou výbušninou. Ke 2 případům došlo v obvodu MOP Břevnov a k 1 v obvodu MOP Vokovice.

I přes opakovaně prováděná bezpečnostní opatření a zvýšenou pozornost věnovanou peněžním ústavům se nedaří tuto trestnou činnost zcela eliminovat.

         Důvodem poměrně častého nápadu loupeží v peněžních ústavech je relativně snadná možnost získání značného množství peněžních prostředků s malým rizikem zadržení na místě činu.    

Hospodářská kriminalita 

Hospodářských trestných činů napadlo v roce 2009 v obvodu Prahy 6 celkem 396, z toho bylo objasněno 185, což je 46,7 %. Nápad vzrostl o 58 případů oproti roku 2008. 

Dvě třetiny nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (107), pokusů o úvěrový podvod (80) a případů ochrany měny (67).

Ostatních podvodů bylo oznámeno 48.

Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (151) a MOP Vokovice (116).

Problematika drog

     Dle poznatků Služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Prahy I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo pravidelně k distribuci či užívání drog. Uživatelé i distributoři se zde téměř vždy uchylují do soukromých objektů, což ztěžuje jejich identifikaci. Nicméně i v této oblasti bylo dosaženo několika výrazných úspěchů při jejich odhalení.

Městský kamerový systém

K 31. prosinci 2009 bylo na území  MČ Prahy 6 celkem 50 kamer MKS.

V současné době je z důvodů stavby tunelu Blanka mimo provoz (dočasně demontována) kamera č. 607 (Prašný most).

Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je umístěno v prostorách Místního oddělení policie Dejvice, ulice Pelléova 21. 

Kapacita záznamového zařízení umožňuje uchování záznamu z kamer po dobu minimálně 30 dní, což značně zvyšuje hodnotu a využitelnost pořízených záznamů s možností trvalé archivace zájmových sekvencí. 

Operátor může se všemi kamerami pohybovat požadovaným směrem a obraz přibližovat či vzdalovat. V případě požadavku je možno vybranou kameru zajistit v určitém směru pohledu na předem dohodnutou dobu tak, aby sledovala místo zájmu. Toho se využívá mimo jiné i při akcích kriminální služby s použitím operativní techniky, k monitorování vstupů do peněžních ústavů a jiných potenciálně ohrožených objektů. Všechny kamery jsou vybaveny systémem nočního vidění.

Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu. Vykonávají ji občanští zaměstnanci PČR, bývalí policisté. Každé ráno, po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

V místech, kde jsou instalovány kamery MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech a zvýšením objasněnosti.

Výhodou kamerového systému je možnost monitorování pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá  zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství (vylepování plakátů apod.).

O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV. Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost  SKPV  (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.). Jak je z výše uvedeného patrné, pomocí záznamu se daří i dokazovat, že se oznámený trestný čin vůbec nestal, nebo že se dotyčná osoba v jí uváděných místech a časech vůbec nenacházela.

Při bezpečnostních opatřeních vyhlášených v rámci konání sportovních, kulturních a dalších akcí zaměřují pracovníci kamerového dohledu pozornost na místa konání a  informují velitele opatření o aktuální situaci.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2009 je operační středisko OŘP Prahy I, a s ním i dohledové pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není již součástí této zprávy vyhodnocení činnosti kamerového systému.

Závěr

       Přes veškerou snahu policistů se nápad trestné činnosti na území městské části Praha 6 v první polovině roku 2009 zvýšil o 123 případů oproti roku 2008. Zvýšila se ale i objasněnost o 37 tr. činů. Mírný nárůst trestné činnosti byl v loňském roce zaznamenán nejen  OŘP Praha I, ale i Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy v rámci celého hlavního města.      

      Největší nárůst nápadu v Praze 6 byl u majetkové kriminality, konkrétně kapesních krádeží. Naopak největší snížení nápadu bylo na problematice krádeží motorových vozidel, kde došlo ke snížení o 136, na krádežích věcí z motorových vozidel o 181 a na loupežích o 19 případů. Násilná kriminalita jako celek se vyznačovala snížením nápadu o 53 případů a velmi dobrou objasněností. Hospodářská kriminalita zaznamenala nárůst o 54 případů.

Ze zprávy o činnosti OŘ PČR Praha 6 a MP Praha 6 zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.
 krizové řízení OKZS Praha 6© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2009 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz