Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2011 ›› detail/podstránka

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2011

     V roce 2011 byl na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I registrován nápad 16953 trestných činů, z toho bylo objasněno 4079 skutků, což je 24,1 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I řadí na 2. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Oproti roku 2010 došlo ke zvýšení počtu trestných činů o 884 případů a k výraznějšímu zvýšení objasněnosti o 2,3 %. 

     Městský obvod Prahy 6 byl v roce 2011, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I, obvodem s druhým nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 4165 skutků, objasněno bylo 891 skutků, což je 21,4 %. Nápad se oproti roku 2010 snížil o 244 trestných činů.  Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů – viz tabulka. 

     Praha 6 je okrajovou částí Prahy, která je snadno dostupná pro potencionální pachatele trestných činů z mimopražských lokalit s možností rychlého úniku mimo hlavní město. Jde především obytnou zónou, kde dochází ke kumulaci obyvatel a tím i motorových vozidel, které se stávají terčem trestné činnosti. Ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech, ale i anonymita větších obytných zón vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost. 

Pachatelé trestné činnosti 

Podílejí se převážně na páchání násilné a majetkové trestné činnosti, z toho pak nejvíce na loupežích, krádežích věcí z aut a kapesních krádežích. V roce 2011 bylo v Praze 6 z celkového počtu 859 stíhaných osob 440 recidivistů, což je 51,2 %. 

Mají poměrně malý, nicméně trvalý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se podílí na majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání). V hodnoceném období byly z celkového počtu 891 objasněných případů spáchány 2 skutky nezletilými a 7 mladistvými, což je 1 %.  

Oběti trestné činnosti

     Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů lze zařadit především staré osoby a ženy obecně. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů).

     Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Rovněž tak zahraniční dělníci, kteří se v pozdních nočních hodinách (často v podnapilém stavu) vracejí do okrajových částí Prahy na své ubytovny.

Majetková kriminalita

    Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2011 činil 12380 věcí, z nichž bylo 1249 objasněno.

    V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2011 celkem 56016 skutků s objasněností 4236 skutků (7,6 %).

    V obvodu Prahy 6 byl nápad majetkové kriminality 3171 případů, z toho objasněno 247, což je 7,8 %. Oproti roku 2010 došlo ke snížení nápadu o 187 případů a zvýšení objasněnosti o 0,3 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MOP Dejvice (1374). 

    Bylo ohlášeno 764 krádeží vloupáním, objasněno 81, což činí 10,6 %. Nápad se snížil meziročně o 87 případů se zvýšením objasněnosti o 3,2 %. Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (314).

Krádeže věcí z motorových vozidel

    V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2011 celkem 12078 skutků s objasněností 461 skutků (3,8 %).

    V roce 2011 bylo na Praze 6 oznámeno 641 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 35 případů, což činí 5,5 % (zvýšení objasněnosti oproti roku 2010 o 1,4 %). Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MO Břevnov (280) a MO Dejvice (221), nejméně pak MO Ruzyně (25).

Trend stálého poklesu nápadu pokračoval i v roce 2011. Došlo ke snížení o dalších 132 případů oproti roku 2010, což představuje snížení nápadu o 17 %. (Pro porovnání - v roce 2006 bylo napadeno 1421 vozidel.)     

Krádeže motorových vozidel

    V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2011 celkem 3660 skutků s objasněností 143 skutků (3,9 %).

    V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 244 vozidel, vypátráno 13, což činí 5,3 %. Stejně jako u krádeží věcí z motorových vozidel i zde je patrný trvalý pokles nápadu. Oproti roku 2010 bylo odcizeno o 16 vozidel méně. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MO Dejvice (104) a MO Břevnov (78). (V roce 2006 bylo odcizeno 728 vozidel.)

Vloupání do bytů 

    V roce 2011 došlo ke 216 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 29, což je 13,4 %. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke snížení počtu vloupání o 28 případů při téměř stejné objasněnosti.               

    Nejčastějším způsobem vloupání je vypáčení vstupních dveří, příp. po předchozím vyháčkování, dále přesně nezjištěným způsobem (planžetou nebo shodným klíčem apod.). 

    Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (81) a MO Břevnov (76).

Kapesní krádeže

    V hodnoceném období bylo ohlášeno 276 kapesních krádeží. Oproti roku 2010 došlo ke snížení nápadu o 77 případů. Nejvíce „kapes“ bylo ohlášeno na MO Dejvice (174). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie (v roce 2006 bylo ohlášeno ve stejném období 448 kapesních krádeží).

     Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. Tomu předchází vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí.

    Nejčastější způsoby páchání kapesních krádeží:

MHD - metro:

    „pracují“ zde organizované skupiny, kdy jeden vytipuje oběť, další zatarasí vstup do vagónu metra, další se na poškozenou osobu natlačí a okrádá ji a pak ihned někomu jinému předává odcizenou věc; nebo okrádají cestující na eskalátorech, tak že si stoupnout těsně za ně;

MHD - tramvaje:

    obdobný způsob jako v metru - někdo zatarasí vstup do vozu, další se natlačí a pak cestující okrádají;

    použijí mapu - dají ji cestujícímu před oči a ptají se na cestu, odvedou jeho pozornost a odcizí mu věci z tašky, kterou má na klíně (když sedí) nebo na rameni;

při nabídce sexuálních služeb:

    ženy si vybírají alkoholem unavené turisty, ke kterým se přitočí, různě je osahávají, naznačují nabídku sexu různými pohyby a přitom jim jde pouze o to, aby se dostaly do kapes opilých mužů - když nějakou věc odcizí, tak se hned vzdalují a předávají odcizený předmět komplicovi, což jsou především muži (hlídači);

restaurace:

    okrádají návštěvníky, kteří si odloží věci na opěradlo židle nebo na stůl a nevěnují svým věcem dostatečnou pozornost;

vytrhávání kabelek a tašek:

    k nic netušícímu poškozenému přiběhne pachatel a strhne mu zavazadlo s ramene, někdy ke krádeži dochází z jedoucího vozidla;

prořezávání kapes:

    rozšiřuje se i takový způsob, že spícím či podnapilým osobám prořízne pachatel kapsu kalhot a následně odcizí její obsah.

Násilná kriminalita

    V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2011 celkem 594 případů, objasněnost byla 63,5 %.

    V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2011 celkem 2254 skutků s objasněností 1267 skutků (56,2 %).

    V obvodu Prahy 6 byl nápad 147 případů, objasněno 77, což činí 52,4 %. Po zvýšení nápadu v roce 2010 došlo v roce 2011 opět k poklesu násilné kriminality o 36 případů. Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (56).

Vraždy

     V hodnoceném období došlo v Praze 6 ke 2 vraždám, obě byly objasněny.

Loupeže  

     K nejzávažnějším projevům násilné kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže, které jsou již delší dobu chrakterizovány zvyšující se agresivitou a brutalitou. Této se pachatelé dopouštějí pro získání věcí, často i jen nepatrné hodnoty. Častými oběťmi napadení se stávají osoby silně podnapilé, senioři, ženy a nezletilci.

     V Praze 6 bylo oznámeno 40 loupeží, objasněno 16, což je 40 %. Oproti roku 2010 došlo ke snížení nápadu o 17 případů. Nadále tak pokračuje dlouhodobý trend snižování nápadu (v roce 2006 bylo oznámeno 85 loupežných přepadení).

     Místa, kde dochází nejčastěji k loupežím, se nachází v obvodu místního oddělení Břevnov, kde došlo k 16 případům, následují Dejvice se 14 a Vokovice se 7 případy. Nejčastěji se jedná o loupeže na ulici, páchané příležitostně bez předchozího tipování.

Loupeže v peněžních ústavech

     V roce 2011 došlo ke dvěma případům loupežného přepadení peněžního ústavu jako takového – 9. 12. 2011 pobočka GE Money Bank, Vítězné nám. 2 a 1. 7. 2011 pobočka Komerční banky, Na pískách 1363.

    Při obou loupežích byla použita pohrůžka střelnou zbraní a žádná z nich dosud nebyla objasněna.

Extremismus

     V této oblasti byly v roce 2011 evidovány 2 případy trestné činnosti – „hailování“ v McDonaldu na Evropské ul. a rasistické urážky na prodejce vietnamské národnosti v jejich obchodě na Bělohorské ul.

Hospodářská kriminalita

     Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 6 celkem 329, z toho bylo objasněno 154, což je 46,8 %. Nápad klesl o 18 případů při zvýšení objasněnosti o 2,7 % oproti roku 2010. 

     Největší podíl nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (93), pokusů o úvěrový podvod (58) a případů ochrany měny (50). Nejvíce těchto trestných činů bylo registrováno na MO Dejvice (131) a MO Břevnov (119).

Problematika drog

     Dle poznatků Služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Prahy I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo k pravidelné distribuci či užívání drog. Uživatelé i distributoři se zde téměř vždy uchylují do soukromých objektů, což ztěžuje jejich identifikaci. I přes to bylo policisty 5. oddělení SKPV OŘP Prahy I, které se touto problematikou zabývá dosaženo výrazných úspěchů při odhalování této trestné činnosti. Bylo zjištěno 27 pachatelů nedovolené výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Jednalo se o případy většího rozsahu, kde je možno hovořit o finančních částkách v milionech korun případného zisku pachatelů.

Bezpečnost silničního provozu

     Statistika činnosti dopravního inspektorátu výhradně pro Prahu 6 se nevede. Níže uvedené výsledky činnosti tohoto útvaru jsou vztaženy na celé území OŘP Praha I. 

    V roce 2011 se policisté DI OŘP Praha I podíleli na 67 dopravně-bezpečnostních akcích. Každá z těchto akcí probíhala i na území MČ Praha 6. Bloková řízení si zpracovávala místní oddělení na Praze 6 vlastními silami.

    Dopravní inspektorát OŘP Prahy I šetřil přestupky na úseku alkoholu a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili 190 řidičů pod vlivem alkoholu, 35 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 71 řidičských průkazů. Bylo zasláno 1973 oznámení do bodového systému. Kauce byla uložena v 92 případech v celkové částce 1 536 000 Kč.

Výsledná činnost DI OŘP Praha I  v roce  2011:   

zjištěno přestupků: 8 610
celkem uloženo pokut / Kč: 9 610 / 4 089 900,-
vyřízeno na místě / Kč: 3 845 / 1 814 500,-
nevyřízeno na místě / Kč: 2 105 / 2 275 400,-
zadrženo ŘP:  71
zadrženo podnapilých řidičů: 190
zadrženo řidičů pod vlivem náv. látek: 35
zadrženo pachatelů trestných činů: 89
hledaných osob:  13
nalezeno odcizených vozidel: 2
oznámení do bodového systému: 1 973
uložené kauce / Kč: 92 / 1 536 600,
počet DBA: 67

 

     Místa nejvíce zatížená dopravou - ulice M. Horákové, Evropská, Bělohorská, Patočkova, Střešovická, Kamýcká, V Podbabě, Lipská (nákladní doprava).

     Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řešené policisty místních oddělení jsou uvedeny v následující kapitole „veřejný pořádek“.

Veřejný pořádek

     V roce 2011 bylo v celém obvodu OŘP Praha I, mimo běžnou službu, zajišťováno celkem 692 bezpečnostních opatření a to jak v oblasti veřejných shromáždění, tak v oblasti sportu, kultury a prevence kriminality. Při zajišťování těchto bezpečnostních akcí bylo nasazeno celkem 12546 policistů všech složek pořádkové služby, dopravní služby a služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Na svobodě bylo omezeno 796 osob a  bylo zjištěno 347 přestupků a 115 trestných činů (viz. tabulka).

 

počet 
opatření

nasazeno 
policistů

počet osob 
omezených na svobodě

spácháno
trestných
činů

spácháno
přestupků

mladiství
pod vlivem
alkoholu

politické a kulturní akce

420

2415

9

6

10

 

sportovní akce

88

6467

41

23

18

 

kriminalita

143

2488

479

81

210

 

mládež

41

1176

267

5

109

138

celkem

692

12546

796

115

347

138

 

     Na převážné většině těchto bezpečnostních opatření se podíleli i policisté místních oddělení z Prahy 6.

     Mimo výše uvedená bezpečnostní opatření provedla místní oddělení Břevnov, Dejvice, Vokovice a Ruzyně 59 bezpečnostních akcí zaměřených na snížení kriminality a bezpečnost silničního provozu výhradněna území Prahy 6. Do těchto akcí bylo postupně nasazeno 1011 policistů, kteří provedli kontrolu 4916 osob, 3664 motorových vozidel a 38 provozoven a jiných objektů. Jejich výsledkem byl mimo jiné i příznivý vývoj nápadu trestné činnosti v obvodu.

 

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2011 (nejsou zde zahrnuty přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu)

celkem řešeno přestupků:              8 364

z toho:

majetkové: 2 852
veřejný pořádek: 129
BESIP: 5 383
řešeno blokově: 6 078
částkou: 2 889 400
oznámeno: 930

 

Prevence 

     V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2011 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů.

     Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.

     V oblasti prevence OŘP Praha I spolupracovalo s preventivně informačním oddělením KŘP hl. m. Prahy, které v obvodu ředitelství vykonává přednáškovou činnost pro školy a seniory a účastní se některých společných bezpečnostních, ale i sportovních a kulturních akcí. Zlepšila se spolupráce v oblasti předávání informací a informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Prevence je rovněž důležitou součástí programu Community Policing, v rámci kterého dochází k bližšímu kontaktu policistů s územním obvodem a jeho obyvateli.

     V rámci projektu „Ajaxův zápisník“ docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, vždy jednou za měsíc za žáky druhých tříd ZŠ nám. Svobody, Marjánka, Ruzyně, Jana Wericha, nám. Interbrigády, Suchdol, Norbertov a Hanspaulka. Cílem těchto besed bylo seznámit děti s prací policie a se zásadami bezpečného chování na ulici.

Mimo tento projekt byly uskutečněny tyto besedy:

  leden -    ZŠ nám. Svobody – trestní odpovědnost,
                 ZŠ nám. Interbrigády – kyberšikana,
                 ZŠ Norbertov – osobní bezpečí,
                 ZŠ Ruzyně – kyberšikana, trestní odpovědnost,

  únor -     MŠ nám. Interbrigády – seznámení s policií,
                 ZŠ nám. Interbrigády – osobní bezpečnost,
                 ZŠ Norbertov – šikana,
                 ZŠ Ruzyně – kyberšikana,

březen -   MŠ nám. Interbrigády – dopravní výchova,
                 ZŠ nám. Svobody – trestní odpovědnost, šikana
                 ZŠ Norbertov – osobní bezpečnost, trestní odpovědnost, seznámení s policií,
                 ZŠ J. Wericha – dopravní výchova, osobní bezpečí, kyberšikana,
                 ZŠ Suchdol – osobní bezpečnost,

duben -    MŠ Gagarinova – dopravní výchova,
                 ZŠ J. Wericha – trestní odpovědnost,
                 ZŠ Suchdol – seznámení s policií, alkohol a drogy,

květen -     ZŠ Suchdol – dopravní výchova, alkohol a drogy,

listopad -   ZŠ J. Wericha - dopravní výchova, trestní odpovědnost,

prosinec -  ZŠ nám. Svobody – šikana. 

    V rámci Prahy 6 bylo rovněž uskutečněno pět přednášek v zařízeních pro seniory.

    V dubnu byla uskutečněna na ZŠ Španielova akce „Den s integrovaným záchranným systémem“, která se opakovala v červnu a v září na ZŠ nám. Svobody.

    V květnu proběhl na Vítězném náměstí další ročník „Bamberiády“ – nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež a akce „Helpík“ na Vypichu, která se opakovala opět v září.

    V červnu se pracovníci prevence zúčastnili dětského dne na koupališti Petynka a děti ze ZŠ Norbertov a ZŠ Suchdol navštívily MO Bartolomějská a děti ze ZŠ Ruzyně a ZŠ nám. Interbrigády navštívily Muzeum policie.

     K preventivní činnosti stále patří sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.

     Policisté se především snaží preventivně působit svojí fyzickou přítomností na ulicích, zejména v místech s nejvyšším nápadem trestné činnosti a místech nejvíce navštěvovaných turisty a návštěvníky Prahy (kulturní památky, stanice MHD apod.).    

 Oblast spolupráce

     Pokračovala dobrá spolupráce s Úřadem městské části. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií. Pozitivním výsledkem vzájemné spolupráce bylo rovněž ocenění tří policistů Obvodního ředitelství policie Praha I za vzorný výkon služby Úřadem MČ Prahy 6.

Spolupráce jednotlivých místních oddělení se subjekty mimo PČR:

MO Dejvice -             spolupráce s Úřadem městské částí Praha 6, MěÚ Suchdol a Lysolaje a školami v obvodu místního oddělení (přednášková činnost a exkurze);

MO Břevnov -           spolupráce s Úřadem městské části Praha 6, Spolkem Břevnovských živnostníků;

MO Vokovice -          spolupráce s MěÚ Praha - Nebušice, Domovem seniorů Nebušice, ZŠ Nebušice, Arabská, Sušická a Alžírská, MŠ Na Dlouhém lánu, ZvlŠ Vokovická,

MO Ruzyně -            spolupráce s ÚMČ Přední Kopanina a ÚMČ Praha 6, Bytovým družstvem Sídliště Dědina a některými společenstvími vlastníků sídliště Dědina, ZŠ Dědina, SOŠ civilního letectví, Česko-Britskou základní školou, s vedením a bezpečnostní agenturou v OC Šestka.

     Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy 6 probíhá na velmi dobré úrovni a nemáme k ní žádné připomínky.

Městský kamerový systém

K 31. prosinci 2011 bylo na území MČ Prahy 6 celkem 56 kamer MKS.

Číselné označení a umístění konkrétních kamer:

161 25 Pohořelec, socha Jana Nepomuckého (pevná)
601    U Písecké brány
602    Jugoslávských partyzánů (Vítězné nám. – střed)
603    Vítězné náměstí - Čsl. armády
604    Vítězné náměstí - východ z metra Dejvická
605    Zikova - ČVÚT
606    Hradčanská - metro
607    Prašný most
608    Bělohorská – Pod Marjánkou
609    Parléřova – Pohořelec
610    Na Petřinách
611    Vaníčkova
612    Žukovského – U valu
613    Vypich
614    Evropská  (Evropská ulice č. 677 na Červeném vrchu)
615    Břevnovká - Bělohorská
616    Kafkova  -  Kyjevská
617    Vlastina
618    Kladenská  (Kladenská ulice č. 275)
619    NVÚ Střešovice
620    Hradčanská - metro podchod
621    Dejvická – Eliášova
622    K letišti - Evropská
623    Technická -  Thákurova
624    Náměstí Svobody - Čkalova
625    Kafkova   -  Na Hutích
626    Tichonova  -  U Písecké brány
627    Dejvická   -  Čkalova
628    Václavkova
629    Evropská - Studentská
630    Hládkov - Morstadtova
631    Evropská - Vlastina
632    Evropská - Studentská
633    Bělohorská – Vaníčkova
634    Bělohorská č.70
635    Evropská  -  U Vokovické školy  
636    Parléřova - Nad Panenskou
637    Kochanova – Bělohorská 63
638    Sibiřské náměstí
639    Eliášova
640    Vítězné nám.- Zikova  (WEB)
641    Vítězné nám – metro
642    Na Petřinách
643    Mydlářka
644    Závěrka – Za Strahovem
645    Heyrovského  náměstí
646    Šantrochova - Na Petřinách
647    Radimova
648    Radimova – Kajetánka
650    Bělohorská – Pod Královkou
651    Patočkova - Junácká
652    Diskařská
653    Na Petynce – Na zástřelu
654    Evropská – Vokovická škola
655    Patočkova - Junácká

    Dlouhodobě je z důvodů stavby tunelu Blanka mimo provoz kamera č. 607 (Prašný most) a krátkodobě kamera č. 617 (oprava fasády domu) a 620 (Hradčanská metro).

    Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je stále umístěno v prostorách místního oddělení Dejvice, ulice Pelléova 21. Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu.

    Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

    Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.

    Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

    O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV.  Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost  SKPV (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.).

    Od 1. ledna 2009 je operační středisko umístěné v objektu OŘP Prahy I, a s ním i dohledové pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není součástí této zprávy vyhodnocení konkrétních záznamů z činnosti kamerového systému.

Závěr

       Vysoké pracovní nasazení policistů Obvodního ředitelství policie Praha I se zúročilo v opětovném snížení nápadu trestné činnosti na území městské části Praha 6.

     V roce 2011 klesl nápad o 244 případů a objasněnost se zvýšila o 0,1 %, což považujeme za úspěch, obzvláště vzhledem k tomu, že tento trend pokračuje již druhým rokem. 

    Nejvýraznější snížení nápadu bylo u majetkových trestných činů (-187), zejména u krádeží věcí z motorových vozidel (-132). Rovněž tak i u hospodářské trestné činnosti došlo ke snížení nápadu o 18 případů.

      Zvýšení nápadu v Praze 6 nebylo u sledovaných oblastí kriminality v roce 2011 zaznamenáno.

     Ve všech oblastech kriminality podílejících se výraznou měrou na celkovém nápadu byla situace vždy operativně řešena a zvýšený počet cíleně zaměřených bezpečnostních akcí se projevil na výsledném snížení nápadu dané trestné činnosti.

     Obvodní ředitelství policie Praha I se i v roce 2011, v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, umístilo na druhém místě v objasněnosti trestné činnosti. Toto umístění považujeme při celkové výši nápadu za odpovídající možnostem.

     Největším bezpečnostním rizikem pro příští období nadále zůstává násilná kriminalita, zejména loupeže s použitím násilí a z majetkové kriminality vloupání do bytů a motokriminalita.    

 

Přestupky a jejich řešení

Celková činnost 

            Za rok 2011 bylo na OŘ MP Praha 6 celkem zjištěno 42 584 všech přestupků, což je celkem o 5 379 přestupků více než v roku 2010.

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

             Na úseku veřejného pořádku a pořádku v územní samosprávě bylo odhaleno 4 162 přestupků, což je o 621 přestupků méně než za rok 2010.

         Z níže uvedeného je patrné, že i přes celkový pokles zjištěných přestupků na úseku veřejného pořádku a pořádku v územní samosprávě, došlo k nárůstu u některých vybraných přestupků. Jedná se zejména o přestupky dle § 47/ odst. 1, písm. b) zák. č. 200/1990 Sb. (rušení nočního klidu), kterých bylo za rok 2011 odhaleno celkem 905 přestupků, což je o 394 přestupků více než ve stejném období roku 2010. Dalším nárůstem ve zjištěných přestupcích na proti veřejnému pořádku jsou přestupky dle § 47/ odst. 1, písm. g) „poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšné zařízení“, kterých bylo na OŘ MP Praha 6 zjištěno 333, což je o 97 přestupků více, než ve stejném období roku 2010.

       Celkový pokles zjištěných přestupků se odráží na celkové výši uložených blokových pokut, a to jak blokových pokut na místě zaplacených, tak i blokových pokut na místě nezaplacených. Za rok 2011 strážníci uložili za přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě pokuty v celkové výši 580 100 Kč, což je o 386 000 Kč méně než za rok 2010. 

Přestupky celkem proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

Za rok 2010 / 2011

2010

2011

§ 46 – porušení vyhlášek ve státní správě a územní samosprávě

1921

1452

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy veřejného činitele

44

14

§ 47/1b – rušení nočního klidu

511

905

§ 47/1c – veřejné pohoršení

33

31

§ 47/1d – znečišťování veřejného prostranství atd.

2021

1417

§ 47/1e – poškozování turistických a orientačních značek

13

4

§ 47/1f – porušení podmínek při konání kulturních a jiných akcí (veřejný pořádek)

0

0

§ 47/1g – poškozování, zábor veřejného prostranství, objektu, zařízení

236

333

§ 47/1h – neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadu mimo vyhr. místa

1

6

§ 48 – porušení i jiných povinností než § 47, jestliže jsou stanoveny zvl. předpisy

3

0

Celkem

4783

4162

 

Veřejný pořádek - blokové řízení: rok 2010 / 2011

Hotově

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

2 160

1 803

521 600

385 400

BPNN

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

550

277

444 500

194 700

Celkem

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

2 710

2 080

966 100

580 100

 

Veřejný pořádek jiná řešení: rok  2010 / 2011

VOPP

2010

2011

1 406

1 140

Oznámení  přestupku

2010

2011

125

104

Domluva

2010

2011

871

1 146

Celkem

2010

2011

2 402

2 390

 

Přestupky v dopravě

             V roce 2011 došlo k nárůstu zjištěných dopravních přestupků. Tento jev je způsoben zvýšeným výskytem vozidel řidičů „nerezidentů“. Území spadající pod OŘ MP Praha 6 je oblíbenou lokalitou řidičů pro parkování vozidel především pro dobrou návaznost na městskou hromadnou dopravu a absenci parkovacích zón.

           Dalším faktorem je množství dopravních omezení v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka a stanic metra, které mají za následek omezené parkovací možnosti v některých lokalitách. Tato skutečnost by se měla v roce 2012 změnit, neboť Zastupitelstvo městské části Prahy 6 schválilo zóny placeného stání v některých oblastech Prahy 6.

     Na úseku dopravy tak bylo zjištěno za rok 2011 celkem 37 977 přestupků, což je o 6 279 přestupků více, než za rok 2010.

     Značný nárůst zjištěných přestupků byl zaznamenán v dopravě „v klidu“ u přestupků spáchaných porušením zákazu zastavení, kterých bylo zjištěno celkem 11 714, což je o 1 277 více než ve stejném období roku 2010. Dále byl zjištěn nárůst přestupků spáchaných „stání na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou“, kterých bylo zjištěno o 1 276 více než ve stejném období roku 2010. Na úseku dopravy v pohybu došlo ke zvýšení činnosti při měření rychlosti vozidel, při které strážníci OŘ MP Prahy 6 odhalili celkem 1 951 přestupků řidičů spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti, což je o 1 390 přestupků více, než ve stejném období roku 2010.

             Výše uvedené se odráží i na počtu a výši uložených blokových pokut a to jak pokut na místě zaplacených, tak i pokut na místě nezaplacených. Za rok 2011 bylo strážníky uloženo na úseku dopravy celkem 12 887 blokových pokut a to v celkové výši 4 080 900 Kč, což je o 945 800 Kč více než za rok 2010.

Přestupky v dopravě celkem: za rok 2010 / 2011 

 

2010

2011

Zákaz vjezdu

1543

1461

Zákaz zastavení

10437

11714

Zákaz stání

1797

1306

Pěší zóna

259

391

Stání na chodníku

5302

6578

Ostatní v dopravě

2477

3763

Měření rychlosti

561

1951

Jízda na červenou

3

6

Jízda ve vyhrazeném pruhu

32

68

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

0

Zóny s dopravním omezením

13

7

Vyhrazené parkoviště „pro invalidy“

242

151

Vyhrazené parkoviště ostatní

696

540

Stání ve druhé řadě

476

439

Stání v křižovatce

4984

5691

Stání na přechodu pro chodce

1536

1622

Stání ve vyhrazeném pruhu

103

188

Stání před vjezdem

287

451

Zakrytí dopravní značky

7

18

Přestupky chodců cyklistů

841 102

1567 65 (1 pol. cykl.)

Celkem

31698

37977

 

Doprava – blokové řízení rok   2010 / 2011

Hotově

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

9 443

11 471

2 493 800

3 139 900

BPNN

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

998

1 416

641 300

941 000

Celkem

Počet

Výše v Kč

2010

2011

2010

2011

10 441

12 887

3 135 100

4 080 900

Doprava jiná řešení – 2010 / 2011

VOPP

2010

2011

22 880

27 651

Oznámení  přestupku

2010

2011

404

832

Domluva

2010

2011

5 612

5 173

Celkem

2010

2011

28 896

33 656

 

Přestupky ostatní

Přestupky ostatní celkem: rok 2010 / 2011 

 

2010

2011

Proti majetku

319

244

Alkohol / Tabák

397

148

Jiné

8

53

Celkem

724

445


            Do této oblasti spadají přestupky proti majetku § 50 Zák. 200/1990 Sb., hlavně krádeže, u kterých se ještě nejedná o trestný čin. Z velké části se jedná o krádeže v supermarketech nebo prodejnách, kam jsou strážníci přivoláni personálem nebo pracovníky bezpečnostních agentur. Těchto přestupků se zpravidla dopouští občané bez domova, především na zboží potravinářského charakteru nebo na alkoholických nápojích. 

            U přestupků na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je patrné snížení zjištěných přestupků. Přispěla k tomu novela „tabákového zákona“, který za přestupek již neoznačuje kouření na otevřených venkovních zastávkách městské hromadné dopravy. Strážníci pravidelně kontrolovali provozovny se zaměřením na výskyt osob mladších 18 let s cílem zjistit, zda těmto osobám nejsou podávány alkoholické nápoje. 

rok

Tabák

Alkohol

Kouření v místě kde je to zakázáno

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Výzva podrobit se lékařskému vyšetření

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Přivolání PČR

Oznámení správnímu orgánu

2010

357

41

0

2

10

3

11

2011

100

91

0

4

31

9

28

 

 Pátrání po hledaných vozidlech 

            Za rok 2011 bylo strážníky nalezeno 1 odcizené vozidlo. Bylo lustrováno celkem 6 084 vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (nárůst o 3 754 lustrací vozidel). Strážníci mají možnost sdílet databázi hledaných vozidel s Policií ČR, a tím se značně urychluje možnost ověřit, zda není konkrétní vozidlo v pátrání. 

Použitá oprávnění strážníků 

Použitá oprávnění strážníků: rok 2010 / 2011

 

 

2010

2011

Podání vysvětlení § 11

15

55

Kontroly osob § 12

59 900

63 390

Předvedeno na:

P ČR § 13/1

57

89

OÚ a jiné § 13/1

0

0

 

Hledané osoby

30

13

Použito

Donucovací prostředky § 18

15

19

sl. zbraně § 20

0

1

psa § 19

0

0

 

Zajištění místa trestného činu

25

24

Omezení na osobní svobodě § 76/2 tr. Ř.

38

29

 

             Z výše uvedené tabulky je patrné, že strážníci se nezabývali pouze odhalováním a řešením přestupků, ale byli také nedílnou součástí prevence kriminality a dalšího deliktního jednání. Strážníci provedli v souvislosti se svou činností za rok 2011 celkem 63 390 kontrol osob a v neposlední řadě spolupracovali v oblasti odhalování trestné činnosti s Policií ČR. 

           Strážníci zpravidla při nočních směnách kontrolovali místa s předpokládaným výskytem osob bez domova. V případech zjištění byly tyto osoby informovány o možnostech využívat různá ubytovací zařízení provozovaných k tomuto účelu charitativními organizacemi, i Magistrátem hl. m. Prahy. Při této činnosti bylo strážníky v roce 2011 nalezeno celkem 8 osob hledaných Policií ČR.         

            Strážníci rovněž prováděli asistence orgánům státní správy a samosprávy na základě jejich oprávněných požadavků. Strážníci rovněž působili v oblasti doručování písemností, s využitím místní znalosti.

 Činnost na úseku žebrajících osob

           Toto zaměření činnosti probíhá denně formou kontrol v rámci každodenního výkonu služby, a to především ve vestibulech stanic metra Hradčanská a Dejvická pěšími tak i osádkami motorizovaných hlídek.

 Spolupráce s Úřadem městské části, Policií ČR, ostatními útvary a dalšími subjekty 

            Spolupráce s představiteli Městské části Praha 6 a Městských částí Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Suchdol je trvale na velmi dobré úrovni. Se všemi odbory úřadů městských částí, se kterými v roce 2011 proběhla spolupráce v nejrůznějších formách, byla rovněž na velmi dobré úrovni. Nejčastěji spolupráce probíhala s Odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, a to jak na úrovni vedení, tak s jednotlivými referenty dopravy a životního prostředí. Vysoká úroveň spolupráce se ukazuje na zlepšující se kvalitě životního prostředí na kvalitě a rychlosti řešení případů jeho narušení. Nejčastěji řešenou problematikou bylo znečišťování veřejného prostranství, poškozování mobiliářů dětských hřišť a parků a v neposlední řadě i řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Nedílnou součástí spolupráce s referenty dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 a strážníků, byla při rekultivaci a vyčištění veřejných ploch, kde se zdržují závadové osoby, znečišťující veřejné prostranství, budící veřejné pohoršení, které je obtížné přesvědčit, aby se na těchto místech nezdržovaly.  Při rekultivaci půdy, odklizení nashromážděného odpadu a zesvětlení prostoru např. prořezem křovin, tato místa pak sami opouštějí.

       Na dobré velmi úrovni je rovněž spolupráce s Odborem sociálních věcí, konkrétně s oddělením péče o rodinu, děti a mládež, jehož pracovníkům strážníci asistovali v případech, kdy byla přítomnost strážníků s ohledem na konkrétní situaci v rodinách vyžadována. Další forma spolupráce proběhla v případech prokazatelně zjištěného požití alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let. Dále strážníci asistovali při místních šetřeních prováděných pracovníky Odboru výstavby. Po celý rok 2011 působili strážníci v budově Úřadu městské části Praha 6, a to v pracovních dnech, kde byl dohled zaměřen především na bezpečný chod Odboru sociálních věcí.

           Strážníci rovněž spolupracovali s odpovědnými pracovníky Ekonomického odboru, oddělení místních příjmů Úřadu městské části Prahy 6 při kontrolách provozoven, ve kterých jsou umístěny výherní hrací přístroje.

            Ředitel OŘ MP Prahy 6 se 1x v měsíci účastnil na pravidelných zasedáních „Bezpečnostní komise“. Dále 1x za měsíc se účastnil „Grémia starostky“. V letošním roce se ředitel Viktor Richter zúčastnil přednášek v domovech pro seniory, při kterých jim přiblížil strukturu a zaměření činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 6 a oblastmi působení strážníků.

          Strážníci se také podíleli na doručování doporučených zásilek do vlastních rukou na základě žádostí příslušných orgánů.

            Spolupráce s Policií České republiky je také na dobré úrovni. V roce 2011 byla součinnost při zajišťování Sportovní a Kulturních akcí jakou  bylo například konání fotbalových utkání Gambrinus ligy na Dukle. Dále součinnost při  zajišťování bezpečnosti při demonstracích a stávkách. Součinnost při kontrole míst s výskytem bezdomovců, hledaných a pohřešovaných osob v ubytovnách, hernách, zahrádkářských kolonií a dalších míst s častým výskytem těchto osob. Kontrola provozoven s výskytem osob mladších 18 let zda-li jim nejsou prodávány či podávány alkoholické nápoje. Nápomoc kriminální Policii České republiky při objasňování a prošetřování trestné činnosti. Spolupráce při zajišťování bezpečnosti příjezdu zahraničních návštěv politické reprezentace na smuteční akt Václava Havla.

            Další subjekty spolupráce byly: společnost ELTODO při hlášení závad veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, TSK hl.m. Prahy v rámci řešení závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, poruchách dopravního značení apod., Veolia Voda při hlášení zjištěných závad vodovodního řadu a kanalizace a v neposlední řadě Správa služeb hl. m. Prahy při odstraňování vraků silničních vozidel.

Nehodovost služebních vozidel

            V roce 2011 došlo na obvodním ředitelství k  9 dopravním nehodám služebních vozidel. Jednalo se o služební vozidla Škoda Octavia 9A9 8714, které mělo nehodu 3x (náraz do betonové překážky, nedání přednosti v jízdě cizím vozidlem a nedání přednosti v jízdě služebním vozidlem). Dále mělo 2x dopravní nehodu služební vozidlo VW Transporter 9A8 9111 (náraz do betonové překážky a náraz do jiného vozidla při couvání). Také služební vozidlo Škoda YETI 2AC 1140 mělo dopravní nehodu nabouráno 2x (při couvání narazilo do cizího vozidla a jednou narazilo do jeho zadní části jiné vozidlo). Služební vozidlo Škoda Fabia 9A7 8971 mělo dopravní nehodu při střetu s jiným vozidlem v křižovatce. Došlo také k dopravní nehodě služebního motocyklu Honda CBF 600 4A 6728, do kterého z důvodu nedání přednosti v jízdě narazilo jiné vozidlo, které z místa nehody následně ujelo.

Zajišťování kulturních a jiných akcí 

8. 3. 2011                                        Břevnovský masopust
18. 3 - 19. 3. 2011                             Farmářské trhy
25. 3 - 26. 3. 2011                             Farmářské trhy
1. - 2. 4. 2011                                     Farmářské trhy
7. - 13. 4. 2011                                   Cyklistický výcvik v ZŠ Vokovice
8. - 9. 4. 2011                                    Farmářské trhy
15. - 16. 4. 2011                                 Farmářské trhy
22. 4. 2011                                      Pietní akt u pamětní desky generála Balabána
22. - 23. 4. 2011                                  Farmářské trhy
29. - 30. 4. 2011                                  Farmářské trhy
30. 4. 2011                                      Čarodějnice na Ladronce
30. 4. 2011                                      Pálení Čarodějnic u Břevnovského kláštera
6. - 7. 5. 2011                                     Farmářské trhy
11. 5. 2011                                      Miss Agro v areálu České zemědělské univerzity
13. - 14. 5. 2011                                  Farmářské trhy
14. 5. 2011                                      Pražská relativní padesátka-běžecký závod v oboře Hvězda
20. - 21. 5. 2011                                   Farmářské trhy
21. 5. 2011                                       Bubenečský jarmark
20. - 21. 5. 2011                                  Koncert skupiny Tři sestry
24. 5. 2011                                       Zahradní slavnost v MŠ Jílkova
26. 5. 2011                                       Dětský den v ZŠ Petřiny
27. - 28. 5. 2011                                  Farmářské trhy
28. 5. 2011                                       MS v ploché dráze-stadión Markéta
29. 5. 2011                                       Dětský den na Babě
3. 6. 2011                                         Dětský den na Petynce
3. - 4. 6. 2011                                      Farmářské trhy
4. 6. 2011                                         Setkání majitelů motocyklů Halley Davidson
5. 6. 2011                                         Dětský den Přední Kopanina
10. - 11. 6. 2011                                   Farmářské trhy
17. - 18. 6. 2011                                   Farmářské trhy
24. - 25. 6. 2011                                   Farmářské trhy
25. 6. 2011                                       Běh pro život
1. - 2. 7.2011                                       Farmářské trhy
1. 7. 2011                                         Slavnostní odhalování pojmenování ulice a památní desky Ronalda Regana
8. - 9. 7. 2011                                      Farmářské trhy
10. 7. 2011                                       Krosový závod - Dvě kola při zdi
15. - 16. 7. 2011                                  Farmářské trhy
22. - 23. 7. 2011                                  Farmářské trhy
29. 7. 2011                                       Fotbalové utkání Dukla Praha a Sigma Olomouc
29. - 30. 7. 2011                                  Farmářské trhy
30. - 31. 7. 2011                                  Vespa - setkání majitelů motorek
5. 8. 2011                                        Fotbalové utkání Dukla Praha a České Budějovice
5. - 6. 8. 2011                                      Farmářské trhy
12. - 13. 8. 2011                                  Farmářské trhy
19. - 20. 8. 2011                                  Farmářské trhy
20. 8. 2011                                       Fotbalové utkání Dukla Praha a Viktoria Plzeň
26. - 27. 8. 2011                                  Farmářské trhy
1. - 2. 9. 2011                                      Dohled na přechodech - Zahájení školního roku
2. - 3. 9. 2011                                      Farmářské trhy
3. 9. 2011                                         Rozloučení s prázdninami v Nebušicích
3. - 4. 9. 2011                                      Přírodní divadlo Šárka - konání opery Dalibor
3. - 4. 9. 2011                                      Výstava psů
5. 9. 2011                                         Memoriál Luboše Tomíčka
9. 9. 2011                                         Fotbalové utkání Dukla Praha a FC Hradec Králové
9. - 10. 9. 2011                                     Farmářské trhy
10. 9. 2011                                       Běh babím létem
10. 9. 2011                                       Šárecký okruh
16. - 17. 9. 2011                                   Farmářské trhy
17. 9. 2011                                       Ladronkafest
17. 9. 2011                                       Pražská padesátka
17. - 18. 9. 2011                                   Bitva na Bílé hoře
20. 9. 2011                                       Felfest
22. 9. 2011                                       Cyklojízda Prahou 6
23. - 24. 9. 2011                                   Farmářské trhy
23. 9. 2011                                       Fotbalové utkání Dukla Praha a FK Příbram
23. 9. 2011                                       Chemický jarmark
24. 9. 2011                                       Suchdolské posvícení
28. 9. 2011                                       Svatováclavské posvícení na Hanspaulce
28. 9. 2011                                       Svatováclavský den v Nebušicích
30. 9. 2011                                       Farmářské trhy
1. 10. 2011                                       Asistence při Hasičském cvičení na Suchdole
1. 10. 2011                                       Protipovodňové cvičení na Praze 6 a Praze 7
5. 10. 2011                                       Účast strážníků na Setkání s občany Petřin se starostkou městské části Prahy 6.
8. - 9. 10. 2011                                  Břevnovské posvícení
8. 10. 2011                                       Farmářské trhy
15. 10. 2011                                     Farmářské trhy
22. 10. 2011                                     Farmářské trhy
25. 10. 2011                                     ZŠ Nebušice – Den Zdraví
25. – 26. 10. 2011                              Účast strážníků na Setkání s občany Ruzyně a Liboce se starostkou městské části Prahy 6.
27. – 31. 10 a 1. - 4. 11. 2011               Dohled na hřbitově
28. 10. 2011                                     Písecká brána
29. 10. 2011                                     Farmářské trhy
2. 11. 2011                                       Účast strážníků na Setkání s občany Dejvic se starostkou městské části Prahy 6.
5. 11. 2011                                       Farmářské trhy
9. 11. 2011                                       Účast strážníků na Setkání s občany Střešovic se starostkou městské části Prahy 6.
12. 11. 2011                                     Farmářské trhy
16. 11. 2011                                       Účast strážníků na Setkání s občany Hanspaulky se starostkou městské části Prahy 6.
19. 11. 2011                                     Farmářské trhy
22. 11. 2011                                     Přednáška pro děti v Mateřské škole v ulici Nad Želivkou
24. – 26. 11. 2011                              Farmářské trhy
23. 11. 2011                                     Účast strážníků na Setkání s občany Vokovic a Veleslavínu se starostkou městské části Prahy 6.
24. 11. 2011                                     Asistence před ZŠ Hanspaulka – Den otevřených dveří
24. 11. 2011                                     Dohled při konání Selských trhů na Brandejsově náměstí
26. 11. 2011                                     Dohled na ulici ve Středu při rozsvícení vánočního stromu
26. 11. 2011                                     Dohled při rozsvícení Suchdolského betlému na Suchdolském náměstí
27. 11. 2011                                     Dohled  u Písecké brány při rozsvěcování vánočního stromu
27. 11. 2011                                     Asistence při rozsvěcování vánočního stromu v Lysolajích
29. 11. 2011                                     Asistence Hasičskému záchrannému sboru při kácení stromu na Heyrovského náměstí
29. 11. 2011                                     Přednáška pro děti v Mateřské škole v ulici Nad Želivkou
1. - 3. 12. 2011                                   Farmářské trhy
1. 12. 2011                                      Dohled při konání Selských trhů na Brandejsově náměstí
2. 12. 2011                                      Asistence při honu v Divoké Šárce
3. 12. 2011                                      Setkání se Zahrádkáři – Ořechovka
7. 12. 2011                                      Účast strážníků na Setkání s občany Sedlce se starostkou městské   části Prahy 6.
8. - 10. 12. 2011                                 Farmářské trhy
15. - 17. 12. 2011                               Farmářské trhy
22. - 23. 12. 2011                              Spolupráce s Vojenskou policií při smutečním aktu Václava Havla
22. - 23. 12. 2011                               Farmářské trhy 

Ze zprávy o činnosti OŘ PČR Praha I a OŘ MP Praha 6 zpracovala:  

 

Monika Sára Lindová, DiS.
 krizové řízení OKSZ Praha 6© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2011 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz