Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2012 ›› detail/podstránka

Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 za rok 2012

     V roce 2012 byl na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I registrován nápad 17552 trestných činů, z toho bylo objasněno 4074 skutků, což je 23,2 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I řadí na 2. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení počtu trestných činů o 599 případů a k mírnému snížení objasněnosti o 0,9 %.

     Městský obvod Prahy 6 byl v roce 2012, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I, obvodem s druhým nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 3618 skutků, objasněno bylo 1045 skutků, což je 28,9 %. Nápad se oproti roku 2011 snížil o 547 trestných činů a objasněnost výrazně vzrostla o 7,5 %. Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů – viz tabulka v příloze.

     Praha 6 je okrajovou částí Prahy, která je snadno dostupná pro potencionální pachatele trestných činů z mimopražských lokalit s možností rychlého úniku mimo hlavní město. Jde především o obytnou zónou, kde dochází ke kumulaci obyvatel a tím i motorových vozidel, které se stávají terčem trestné činnosti. Ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech, ale i anonymita větších obytných zón vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost.

Pachatelé trestné činnosti

Podílejí se převážně na páchání násilné a majetkové trestné činnosti, z toho pak nejvíce na úvěrových podvodech, loupežích, krádežích věcí z aut a ohrožení pod vlivem návykové látky. V roce 2012 bylo v Praze 6 z celkového počtu 934 stíhaných osob 435 recidivistů, což je 46,6 %.

Mají poměrně malý, nicméně trvalý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se podílí na majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání). V hodnoceném období bylo z celkového počtu 1045 objasněných případů spácháno 10 skutků nezletilými a 17 mladistvými, což je 2,6 %.  V roce 2012 byl zaznamenán více než dvojnásobný nárůst nezletilých a mladistvých pachatelů oproti roku 2011.

Oběti trestné činnosti

     Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů lze zařadit především staré osoby, ženy a mladistvé. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů).

     Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Rovněž tak zahraniční dělníci, kteří se v pozdních nočních hodinách (často v podnapilém stavu) vracejí do okrajových částí Prahy na své ubytovny.

Majetková kriminalita

Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2012 činil 12690 věcí, z nichž bylo 1272 objasněno (10 %).

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2012 celkem 54113 skutků s objasněností 4740 skutků (8,8 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad majetkové kriminality 2501 případů, z toho objasněno 252, což je 10,1 %. Oproti roku 2011 došlo ke snížení nápadu o 670 případů a zvýšení objasněnosti o 2,3 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MOP Dejvice (1091).

Bylo ohlášeno 626 krádeží vloupáním, objasněno 61, což činí 9,7 %. Nápad se snížil meziročně o 137 případů se snížením objasněnosti o 0,9 %. Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (264).

Krádeže věcí z motorových vozidel

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2012 celkem 9758 skutků s objasněností 328 skutků (3,4 %).

V roce 2012 bylo na Praze 6 oznámeno 436 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 27 případů, což činí 6,2 % (zvýšení objasněnosti oproti roku 2011 o 0,7 %). Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MO Břevnov (194) a MO Dejvice (151), nejméně pak MO Ruzyně (7).

Trend stálého poklesu nápadu pokračoval i v roce 2012. Došlo ke snížení o dalších 205 případů oproti roku 2011, což představuje snížení nápadu o 32 %. (Pro porovnání - v roce 2006 bylo napadeno 1421 vozidel.)      

Krádeže motorových vozidel

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2012 celkem 3482 skutků s objasněností 151 skutků (4,3 %).

V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 167 vozidel, vypátráno 17, což činí 10,2 %. Stejně jako u krádeží věcí z motorových vozidel i zde je patrný trvalý pokles nápadu. Oproti roku 2011 bylo odcizeno o 77 vozidel méně a objasněnost se zvýšila o 4,9%. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MO Břevnov (61) a MO Dejvice (59). (V roce 2006 bylo odcizeno 728 vozidel.)

V loňském roce byl zaznamenán nárůst počtu případů pokusu legalizace kradených vozidel. Tento nový trend bude patrně pokračovat a proto mu bude věnována zvýšená pozornost.

Způsoby páchání této trestné činnosti:

vloupání - nejčastější způsob provedení - rozbité okno, stržený zámek;

krádeže MV -  stržený zámek a startovací krabička, druhý nejčastější způsob je vloupání do bytů a domů, při kterém jsou získány klíče a doklady od vozidla.

Vloupání do bytů 

V roce 2012 došlo k 166 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 21, což je 12,7 %. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení počtu vloupání o 50 případů při mírném snížení objasněnosti o 0,7 %.               

Nejčastějším způsobem vloupání je vypáčení vstupních dveří, příp. po předchozím vyháčkování, dále přesně nezjištěným způsobem (planžetou nebo shodným klíčem apod.).

U většiny případů je patrný vliv náhody, neopatrnosti či nedostatečného zajištění ze strany poškozených, kterého zneužívají pachatelé pouliční trestné činnosti, kteří se na vloupání do bytů přímo nespecializují.

Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Dejvice (69) a MO Břevnov (46).

Kapesní krádeže

     V hodnoceném období bylo ohlášeno 322 kapesních krádeží. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení nápadu o 46 případů. Nejvíce „kapes“ bylo ohlášeno na MO Dejvice (137). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie (v roce 2006 bylo ohlášeno ve stejném období 448 kapesních krádeží).

     Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. Tomu předchází vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí.

Nejčastější způsoby páchání kapesních krádeží:

MHD - metro:

„pracují“ zde organizované skupiny, kdy jeden vytipuje oběť, další zatarasí vstup do vagónu metra, další se na poškozenou osobu natlačí a okrádá ji a pak ihned někomu jinému předává odcizenou věc; nebo okrádají cestující na eskalátorech, tak, že si stoupnou těsně za ně;

MHD - tramvaje:

obdobný způsob jako v metru - někdo zatarasí vstup do vozu, další se natlačí a pak cestující okrádají;

použijí mapu - dají ji cestujícímu před oči a ptají se na cestu, odvedou jeho pozornost a odcizí mu věci z tašky, kterou má na klíně (když sedí) nebo na rameni;

při nabídce sexuálních služeb:

ženy si vybírají alkoholem unavené turisty, ke kterým se přitočí, různě je osahávají, naznačují nabídku sexu různými pohyby a přitom jim jde pouze o to, aby se dostaly do kapes opilých mužů - když nějakou věc odcizí, tak se hned vzdalují a předávají odcizený předmět komplicovi, což jsou především muži (hlídači);

restaurace:

okrádají návštěvníky, kteří si odloží věci na opěradlo židle nebo na stůl a nevěnují svým věcem dostatečnou pozornost;

vytrhávání kabelek a tašek:

k nic netušícímu poškozenému přiběhne pachatel a strhne mu zavazadlo s ramene, někdy ke krádeži dochází z jedoucího vozidla;

prořezávání kapes:

rozšiřuje se i takový způsob, že spícím či podnapilým osobám prořízne pachatel kapsu kalhot a následně odcizí její obsah;

krádeže zavazadel na letišti Ruzyně:

pachatelé využívají situace, kdy cestující jdou např. ke stánku s informacemi, či k některému z bankomatů a po tuto dobu nevěnují dostatečnou pozornost svým odloženým zavazadlům;

krádeže v obchodech především s oblečením:

zpravidla se jedná o mladé ženy dobře vypadající, které si do jedné ruky vezmou ramínko s oblečením a dělají, že si vybírají zboží, ale zároveň druhou rukou, kterou mají zakrytou kusem oblečení, se dostávají do kabelek jednotlivých zákaznic, odkud jim vezmou peněženku, mobil apod., následně z peněženky vyndají hotovost a peněženku odhodí do oblečení v prodejně nebo převlékací kabinky - zpravidla se jedná o ženy bulharské a chorvatské národnosti.

Násilná kriminalita

V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2012 celkem 568 případů, objasněnost byla 67,1 %.

V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2012 celkem 2096 skutků s objasněností 1159 skutků (55,3 %).

V obvodu Prahy 6 byl nápad 134 případů, objasněno 84, což činí 62,7 %. V roce 2012 došlo opět k poklesu násilné kriminality a to o 13 případů při zvýšení objasněnosti o 10,3 %. Nejvyšší nápad byl v obvodu MO Břevnov (50).

Vraždy

     V hodnoceném období byly evidovány v Praze 6 čtyři případy trestného činu vraždy, tři byly objasněny a jedna ve stádiu přípravy je doposud prověřována a informace k ní nesmí být zveřejňovány. Z objasněných případů šlo o dvě dokonané vraždy (11. 6. Slánská ul. a 23. 12. ul. Navigátorů) a jeden pokus vraždy (24. 5. Cukrovarnická ul.). Všechny tyto případy se uskutečnily v bytech.

Loupeže  

     K nejzávažnějším projevům násilné kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže, které jsou již delší dobu chrakterizovány zvyšující se agresivitou a brutalitou. Této se pachatelé dopouštějí pro získání věcí, často i jen nepatrné hodnoty. Častými oběťmi napadení se stávají osoby silně podnapilé, senioři, ženy a nezletilci.

     V Praze 6 bylo oznámeno 34 loupeží, objasněno 16, což je 47,1 %. Oproti roku 2011 došlo ke snížení nápadu o 6 případů. Nadále tak pokračuje dlouhodobý trend snižování nápadu (v roce 2006 bylo oznámeno 85 loupežných přepadení).

     Místa, kde dochází nejčastěji k loupežím, se nachází v obvodu místního oddělení Dejvice, kde došlo k 18 případům, následují Břevnov s 9 a Vokovice se 7 případy. Nejčastěji se jedná o loupeže na ulici, páchané příležitostně bez předchozího tipování.

Loupeže v peněžních ústavech

     V roce 2012 došlo k jedné přípravě loupežného přepadení peněžního ústavu jako takového – 19. 6. příprava loupežného přepadení v pobočce Raiffeisenbank, Bělohorská ul.   

Extremismus

V této oblasti nebyl v roce 2012 evidován žádný případ trestné činnosti.

Hospodářská kriminalita

     Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 6 celkem 417, z toho bylo objasněno 231, což je 55,4 %. Nápad se zvýšil o 88 případů při zvýšení objasněnosti o 8,6 % oproti roku 2011. 

     Největší podíl nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (123), pokusů o úvěrový podvod (85) a případů ochrany měny (27). Nejvíce hospodářských trestných činů bylo registrováno na MO Dejvice (157) a MO Břevnov (135).

Problematika drog   

     Dle poznatků služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Praha I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo k pravidelné distribuci či užívání drog. Uživatelé i distributoři se zde téměř vždy uchylují do soukromých objektů, což ztěžuje jejich identifikaci. Zřídka dochází k předávání drog na veřejnosti – zjištěny případy na Vítězném nám. a v přilehlých restauracích a v autech na odlehlých místech a parkovištích. Pěstování konopí je registrováno většinou u rodinných domů se zahradami ve čtvrtích s touto převažující zástavbou (Hanspaulka, Veleslavín, Nebušice, Ruzyně), zatímco varny drog jsou odhalovány především v bytech na sídlištích (Břevnov, Červený vrch, Dejvice). Dalšími specifickými místy, kde pravidelně dochází k záchytům drog, jsou Letiště Václava Havla a věznice Ruzyně.

     V Praze 6 bylo evidováno v roce 2012 celkem 102 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů, objasněno bylo 96 případů, což je 94,1 %. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení nápadu o 30 případů.

Problematika bezdomovců

Dle zjištěných poznatků se v oblasti Prahy 6 nachází v současné době 32 lokalit, kde se zdržují (zdržovali) osoby bez domova, a ve kterých jsou ve spolupráci s městskou policií prováděny pravidelné kontroly. Mezi lokality trvale využívané větším počtem bezdomovců patří:

Mezi další oblasti, kde je zaznamenáváno alespoň sezónní využívání bezdomovci, patří:

Ve spolupráci s MČ Praha 6 bylo u ostatních problematických objektů dosaženo jejich zabezpečení. 

Místa, kde se osoby bez domova zdržují nepravidelně, jsou zejména zastávky MHD, nejvíce konečná tramvaje Divoká Šárka, přilehlý park Divoká Šárka a park v okolí vodní nádrže Džbán.

Bezpečnost silničního provozu

     V roce 2012 policisté DI OŘP Praha I provedli 48 dopravně-bezpečnostních akcích na území Prahy 6. Bloková řízení si zpracovávala místní oddělení na Praze 6 vlastními silami.

Dopravní inspektorát OŘP Prahy I šetřil přestupky na úseku alkoholu a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili v oblasti Prahy 6 celkem 74 řidičů pod vlivem alkoholu, 11 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 29 řidičských průkazů. Bylo zasláno 1039 oznámení do bodového systému. Kauce byla uložena v 63 případech v celkové částce 1 608 600 Kč.

     Mimo účasti na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podíleli i na řízení dopravy a kontrole dopravní situace při bezpečnostních opatřeních konaných v souvislosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a různých protestních shromáždění.

     Na území MČ Praha 6 šetřili v roce 2012 policisté celkem 1 891 dopravních nehod, při kterých byly 2 osoby usmrceny, 17 osob bylo zraněno těžce a 208 lehce.

Nejvíce nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy (1 141 nehod), následují nehody zaviněné nedáním přednosti (495 nehod – z toho 14 nedáním přednosti chodci na vyznačeném přechodu), nepřiměřenou rychlostí (184 nehod), nezaviněné řidičem (57 nehod) a nesprávným předjížděním (5 nehod). Devět nehod bylo zaviněno technickou závadou vozidla.

Celkem 1 016 nehod končilo srážkou jedoucích nekolejových vozidel, 443 nehod srážkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem, 248 srážkou s pevnou překážkou, 12 nehody srážkou s domácím zvířetem, lesní zvěří, 51 srážkou s tramvají a 22 končilo havárií.

Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel (1 817 nehod), 8 nehod bylo zaviněno řidičem nemotorového vozidla, 32 nehod nebylo zaviněno řidičem, 4 nehody byly zaviněny závadou komunikace a 9 nehod technickou závadou vozidla.

Celkem 60 nehod končilo v roce 2012 srážkou s chodcem. Při nehodách s chodcem byla usmrcena 1 osoba, 6 osob bylo těžce zraněno a 53 bylo zraněno lehce. 28 nehod zavinili sami chodci, 15 nehod bylo zaviněno řidičem nedáním přednosti (z toho 14 nedáním přednosti chodci na vyznačeném přechodu), 15 nesprávným způsobem jízdy a 2 nepřiměřenou rychlostí.

K 27 nehodám chodců došlo na vyznačeném přechodu pro chodce. Při nehodách na přechodech pro chodce nebyla usmrcena žádná osoba, 2 osoby byly těžce zraněny a 22 osob lehce. Z těchto nehod bylo 9 nehod zaviněno chodcem a 18 nehod bylo zaviněno řidičem.

Mezi místa, kde došlo k největšímu počtu nehod, které končily srážkou s chodcem, patří Vítězné náměstí, Vypich u zastávky MHD „Vypich“ a Evropská u zastávky MHD „Červený vrch“.

Úseky s největším počtem nehod na Praze 6 v roce 2012

uzel - uzel

počet nehod

Bělohorská od ulice Patočkova po ulici Pod Královkou

6036-6046

35

Bělohorská od ulice Kukulova po ulici Karlovarská

6039-6040

34

Milady Horákové od smyčky tramvají po ulici U Sparty

6018-7002

26

Milady Horákové od ulice U Brusnice po ulici Střešovická

6022-6023

22

Milady Horákové od Špejcharu po ulici Na Valech

6019-6020

20

               

Místa s největším počtem nehod na Praze 6 v roce 2012

uzel

počet nehod

Evropská - Drnovská

6014

51

Vítězné náměstí

6055

21

Milady Horákové - U Brusnice

6022

19

Karlovarská - Pražský okruh

6076

12

Evropská - Na Padesátníku

6015

11

 

Podrobné mapy výskytu dopravních nehod jsou přílohou č. 2 k této zprávě.

Výsledná činnost dopravního inspektorátu v oblasti Prahy 6 v roce 2012:         

zjištěno přestupků:                                                     2 648

celkem uloženo pokut / Kč:                              2 049 / 901 900,-  

zadrženo ŘP:                                                                  29

zadrženo podnapilých řidičů:                                            74

zadrženo řidičů pod vlivem náv. látek:                                11

zadrženo pachatelů trestných činů:                                  33

hledaných osob:                                                               1

nalezeno odcizených vozidel:                                            2 

oznámení do bodového systému:                                 1 039

uložené kauce / Kč:                                          63 / 1 608 600,-

počet DBA:                                                                    48

Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řešené policisty místních oddělení jsou uvedeny v následující kapitole „veřejný pořádek“.

Veřejný pořádek   

V roce 2012 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem 622 bezpečnostních opatření, a to jak v oblasti veřejných shromáždění, tak v oblasti sportu, kultury a prevence kriminality. Při zajišťování těchto bezpečnostních opatření, bylo nasazeno celkem 12028 policistů všech složek pořádkové služby, dopravní služby a služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Na svobodě bylo omezeno 572 osob a bylo zjištěno 270 přestupků a 129 trestných činů (viz tabulka).

V roce 2012 bylo realizováno celkem 44 vlastních DBA.

 

počet

opatření

nasazeno

policistů

počet osob

omezených

na svobodě

spácháno

trestných

činů

spácháno

přestupků

mladiství

pod vlivem

alkoholu

politické a kulturní akce

 

405

 

2395

 

45

 

8

 

33

 

sportovní akce

86

6710

88

28

56

 

kriminalita

85

1671

211

82

91

 

mládež

46

1252

228

11

90

174

celkem

622

12028

572

129

270

174

 

      Na převážné většině těchto bezpečnostních opatření se podíleli i policisté místních oddělení z Prahy 6.   

     Z výše uvedených bezpečnostní opatření na potírání kriminality provedla místní oddělení Břevnov, Dejvice, Vokovice a Ruzyně 36 bezpečnostních akcí zaměřených na snížení kriminality a bezpečnost silničního provozu výhradněna území Prahy 6. Jejich výsledkem byl mimo jiné i příznivý vývoj nápadu trestné činnosti v obvodu.

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2012 (nejsou zde zahrnuty přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu)

celkem řešeno přestupků:              7 988

z toho:

         majetkové:                          1 738

         veřejný pořádek:                    562

         BESIP:                                5 548

         řešeno blokově:                  5 864

         částkou:                        2 278 800 Kč

         oznámeno:                             713

Prevence

     V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2012 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů.

     Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.

     V oblasti prevence OŘP Praha I spolupracovalo s preventivně informačním oddělením KŘP hl. m. Prahy, které v obvodu ředitelství vykonává přednáškovou činnost pro školy a seniory a účastní se některých společných bezpečnostních, ale i sportovních a kulturních akcí. Zlepšila se spolupráce v oblasti předávání informací a informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků.

     V rámci projektu „Ajaxův zápisník“ docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, vždy jednou za měsíc za žáky MŠ SmartFox, ZŠ Nám. Svobody, J. a. Komenského, Marjánka, Ruzyně, Norbertov a Hanspaulka. Cílem těchto besed bylo seznámit žáky s prací policie a a s problematikami osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Od září 2012 se již projekt Ajaxův zápisník nerealizoval a termíny a témata besed se přizpůsobovala potřebám škol.

Ve spolupráci s příslušnými místními odděleními se policisté preventivně informačního oddělení rovněž zúčastnili prezentačních akcí: Dětský den na Petynce, Prezentace IZS na ZŠ Marjánka a ZŠ Dědina, Dětský den s dobrovolnými hasiči Nebušice, Besedy pro seniory ve spolupráci s MČ Praha 6 a Bezpečně on-line. Rovněž byly pořádány prohlídky místních oddělení policie a Muzea policie ČR pro žáky základních škol.

 K preventivní činnosti stále patří sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.

     Policisté se především snaží preventivně působit svojí fyzickou přítomností na ulicích, zejména v místech s nejvyšším nápadem trestné činnosti a místech nejvíce navštěvovaných turisty a návštěvníky Prahy (kulturní památky, stanice MHD apod.).            

 Oblast spolupráce

     Pokračovala dobrá spolupráce s Úřadem městské části. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií. Ředitel Obvodního ředitelství policie Praha I je členem dopravní a bezpečnostní komise. Požadavky a podněty z jednání těchto komisí, směřující na PČR, jsou vyhodnoceny a předávány policistům příslušných místních oddělení, dopravního inspektorátu či službě kriminální policie a vyšetřování k provedení opatření.

Spolupráce jednotlivých místních oddělení se subjekty mimo PČR:

MO Dejvice -             spolupráce s Úřadem městské částí Praha 6, MěÚ Suchdol a Lysolaje a školami v obvodu místního oddělení (přednášková činnost a exkurze);

MO Břevnov -            spolupráce s Úřadem městské části Praha 6, Spolkem Břevnovských živnostníků a ÚVN Praha 6, Střešovice;

MO Vokovice -          spolupráce s MěÚ Praha - Nebušice, Domovem seniorů Nebušice, ZŠ Nebušice, Arabská, Sušická a Alžírská, MŠ Na Dlouhém lánu, ZvlŠ Vokovická,

MO Ruzyně -              spolupráce s ÚMČ Přední Kopanina a ÚMČ Praha 6 (přednášky pro seniory k prevenci kriminality), spolupráce se společenstvími vlastníků bytových domů na Sídlišti Dědina, ZŠ Dědina, SOŠ civilního letectví, Česko-Britskou základní školou, s vedením a bezpečnostní agenturou v OC Šestka.

     Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy 6 probíhá na velmi dobré úrovni a nemáme k ní žádné připomínky.

Městský kamerový systém

K 31. prosinci 2012 bylo na území MČ Prahy 6 celkem 56 kamer MKS.

Číselné označení a umístění konkrétních kamer:

161 25 Pohořelec, socha Jana Nepomuckého (pevná)

601    U Písecké brány

602    Jugoslávských partyzánů (Vítězné nám. – střed)

603    Vítězné náměstí - Čsl. armády

604    Vítězné náměstí - východ z metra Dejvická

605    Zikova - ČVÚT

606    Hradčanská - metro

607    Prašný most

608    Bělohorská – Pod Marjánkou

609    Parléřova – Pohořelec

610    Na Petřinách

611    Vaníčkova

612    Žukovského – U valu

613    Vypich

614    Evropská  (Evropská ulice č. 677 na Červeném vrchu)

615    Břevnovká - Bělohorská

616    Kafkova  -  Kyjevská

617    Vlastina

618    Kladenská  (Kladenská ulice č. 275)

619    NVÚ Střešovice

620    Hradčanská - metro podchod

621    Dejvická – Eliášova

622    K letišti - Evropská

623    Technická -  Thákurova

624    Náměstí Svobody - Čkalova

625    Kafkova   -  Na Hutích

626    Tichonova  -  U Písecké brány

627    Dejvická   -  Čkalova

628    Václavkova

629    Evropská - Studentská

630    Hládkov - Morstadtova

631    Evropská - Vlastina

632    Evropská - Studentská

633    Bělohorská – Vaníčkova

634    Bělohorská č.70

635    Evropská  -  U Vokovické školy  

636    Parléřova - Nad Panenskou

637    Kochanova – Bělohorská 63

638    Sibiřské náměstí

639    Eliášova

640    Vítězné nám.- Zikova  (WEB)

641    Vítězné nám – metro

642    Na Petřinách

643    Mydlářka

644    Závěrka – Za Strahovem

645    Heyrovského  náměstí

646    Šantrochova - Na Petřinách

647    Radimova

648    Radimova – Kajetánka

650    Bělohorská – Pod Královkou

651    Patočkova - Junácká

652    Diskařská

653    Na Petynce – Na zástřelu

654    Evropská – Vokovická škola

655    Patočkova - Junácká

Dlouhodobě je z důvodů stavby tunelu Blanka mimo provoz kamera č. 607 (Prašný most) a krátkodobě kamera č. 635 a 654. Z důvodu opravy fasády domu je již dlouhou dobu mimo provoz kamera č. 617 a z důvodu dosud neopravené elektroinstalace rovněž kamera č. 620 (Hradčanská metro).

Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je stále umístěno v prostorách místního oddělení Dejvice, ulice Pelléova 21. Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu.

Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.

Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV.  Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost  SKPV  (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.).

Od 1. ledna 2009 je operační středisko umístěné v objektu OŘP Prahy I, a s ním i dohledové pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není součástí této zprávy vyhodnocení konkrétních záznamů z činnosti kamerového systému.

Závěr

       Vysoké pracovní nasazení policistů Obvodního ředitelství policie Praha I se zúročilo v opětovném snížení nápadu trestné činnosti a výrazném zvýšení objasněnosti na území městské části Praha 6.

     V roce 2012 klesl nápad o 547 případů a objasněnost se zvýšila o 7,5 %, což považujeme za úspěch, obzvláště vzhledem k tomu, že tento trend pokračuje již třetím rokem.      

     Nejvýraznější snížení nápadu bylo u majetkových trestných činů (-670), zejména u krádeží věcí z motorových vozidel (-205). K mírnému nárůstu trestné činnosti došlo v oblasti kapesních krádeží a hospodářské trestné činnosti.

     Ve všech oblastech kriminality podílejících se výraznou měrou na celkovém nápadu byla situace vždy operativně řešena a zvýšený počet cíleně zaměřených bezpečnostních akcí se projevil na výsledném snížení nápadu dané trestné činnosti.

     Obvodní ředitelství policie Praha I se i v roce 2012, v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, umístilo na druhém místě v objasněnosti trestné činnosti. Toto umístění považujeme při celkové výši nápadu za odpovídající možnostem.

     Největším bezpečnostním rizikem pro příští období nadále zůstává násilná kriminalita, zejména loupeže s použitím násilí a z majetkové kriminality vloupání do bytů a krádeže věcí z vozidel.

     Jsme přesvědčeni, že nastoupený trend dílčích bezpečnostních akcí zaměřených na konkrétní místa a druhy trestné činnosti bude i v následujícím období přinášet své ovoce v dalším snížení nápadu a celkovém pocitu bezpečí pro občany Prahy 6 tak, jak tomu bylo v uplynulých letech.

Sumarizace přestupků a jiných správních deliktů

               V roce 2012 bylo strážníky Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 (dále jen OŘ Praha 6) zjištěno celkem 34 753 přestupků, což je o 7 831 přestupků méně než za rok 2011.

Přestupky proti veřejnému pořádku a ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

            V této kategorii bylo odhaleno celkem 3 979 přestupků, což je o 186 méně než v roce 2011. Za tyto přestupky bylo uloženo v blokovém řízení celkem 1652 blokových pokut, což je 428 méně ve srovnání s rokem 2011.

Přestupky celkem proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

Za rok  2011 / 2012

2011

2012

§ 46 – ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku

            v územní samosprávě

1452

1804

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci

14

29

§ 47/1b – rušení nočního klidu

905

845

§ 47/1c – veřejné pohoršení

31

12

§ 47/1d – znečišťování veřejného prostranství atd.

1417

1058

§ 47/1e – poškozování turistických a orientačních značek

4

0

§ 47/1f – porušení podmínek při konání kulturních a jiných akcí (veřejný pořádek)

0

1

§ 47/1g – zakrytí obličeje stěžující nebo znemožňující identifikaci jako návštěvníka organizovaného sportovního utkání (účinnost od 8. 12. 2012)

        0

0

§ 47/1h – neoprávněný zábor veřejného prostranství

333

218

§ 47/1i – neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadu mimo vyhrazená místa

6

      12

Celkem

4162

3979

 

 

          Veřejný pořádek - blokové řízení: srovnání roků 2011 / 2012

Hotově

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

1 803

1 464

385 400

329 400

BPNN

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

277

188

194 700

133 200

Celkem

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

2 080

1 652

580 100

462 600

 

Veřejný pořádek - jiná řešení: srovnání roků 2011 / 2012

VOPP

2011

2012

1 140

1 474

Oznámení o přestupku

2011

2012

104

137

Domluva

2011

2012

1 146

1 244

Celkem

2011

2012

2 390

2 855

 

            V celkovém počtu odhalených přestupků mají ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě největší zastoupení. Jejich počet vrostl o 352 přestupků. K více jak 100% nárůstu došlo u přestupků spáchaných porušením § 47, odst. 1 písm. a) neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a porušením § 47, odst. 1 písm. i) neoprávněné založení skládky nebo ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.

               K poklesu došlo u přestupků proti veřejnému pořádku spáchaných porušením § 47, odst.1, písm. b) rušení nočního klidu, písm. c) vzbudí veřejné pohoršení, písm. d) znečistí veřejné prostranství, veřejný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, písm. e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení a písm. h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

               Spáchání přestupku dle § 47, odst. 1 písm. g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, nebylo od 8. 12. 2012, kdy toto ustanovení Zák. č. 200/1990 Sb., vstoupilo v účinnost, zjištěno.

               Jedním z hlavních cílů pro rok 2012 bylo systematické zaměřování pozornosti strážníků na problematiku veřejného pořádku, preventivně působit na veřejných místech, v okolí škol, v parcích, v prostředcích hromadné dopravy, ale také v rámci pořádaných kulturních a sportovních akci, např. při domácích utkáních klubů FK Dukla Praha a AC Sparta Praha v rámci Gambrinus ligy, při utkáních AC Sparty Praha v rámci Evropské ligy i při mezistátních utkáních. Lze konstatovat, že byl tento cíl splněn bez ohledu na výše uvedený pokles.

Opatření k zefektivnění práce strážníků v oblasti veřejné pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě.

            Ve spolupráci s MČ Praha 6 a Občanským sdružením Imperativ proběhlo v několika termínech školení, jehož cílem bylo seznámit strážníky s problematikou extremismu s jehož projevy se mohou setkat při výkonu služby.

            V průběhu letních prázdnin bylo uskutečněno pro strážníky školení zaměřené na problematiku právních předpisů hl. m. Prahy, obsaženou v níže uvedených předpisech:

            Spolupůsobení při řešení problematiky osob bez přístřeší, které byly častými pachateli přestupků v oblasti veřejného pořádku, proti majetku nebo obtěžovaly občany a návštěvníky Prahy 6. V této oblasti byla prohloubena spolupráce s Odborem sociálních služeb ÚMČ Praha 6 a navázána spolupráce s Občanským sdružením Naděje s využitím jejich terénního programu. Spolupráce v této oblasti probíhala i s Odborem výstavby a spočívala v oznamování a monitorování nezajištěných objektů proti vstupu nepovolaných osob.

            Podařilo se navýšit počet pracovních hodin pro přímý výkon služby okrskářů v terénu, snížením počtu pracovních hodin strávených na úředních hodinách po analýze jejich využívání ze strany veřejnosti.

Přestupky v dopravě

            Celkem bylo v průběhu roku 2012 zjištěno 30 400 přestupků, což je o 7 577 méně, než v roce 2011. Nižší počet se odrazil v počtu pokut uložených v blokovém řízení. Celkem bylo v blokovém řízení uloženo 10 092 pokut, což je o 2 795 méně, než v roce 2011.

Přestupky v dopravě celkem: srovnání roků 2011 / 2012

 

2011

2012

Zákaz vjezdu

1 461

1 511

Zákaz zastavení

11 741

8 678

Zákaz stání

1 306

1 057

Pěší zóna

391

85

Stání na chodníku

6 578

5 771

Ostatní v dopravě

3 763

2 763

Měření rychlosti

1 951

2 025

Jízda na červenou

6

6

Jízda ve vyhrazeném pruhu

68

2

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

0

Zóny s dopravním omezením

7

8

Vyhrazené parkoviště „pro invalidy“

151

132

Vyhrazené parkoviště ostatní

540

324

Stání ve druhé řadě

439

411

Stání v křižovatce

5 691

4 009

Stání na přechodu pro chodce

1 622

2 018

Stání ve vyhrazeném pruhu

188

72

Stání před vjezdem

451

486

Zakrytí dopravní značky

18

15

Přestupky chodců cyklistů

1 567 65

1 027

Celkem

37 977

30 400

 

Doprava – blokové řízení: srovnání roků 2011 / 2012

Hotově

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

11 471

9 170

3 139 900

2 516 000

BPNN

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

1 416

922

941 000

487 200

Celkem

Počet

Výše v Kč

2011

2012

2011

2012

12 887

10 092

4 080 900

3 003 200

Doprava jiná řešení: srovnání roků 2011 / 2012

VOPP

2011

2012

27 651

21 503

Oznámení o přestupku

2011

2012

832

604

Domluva

2011

2012

5 173

4 747

Celkem

2011

2012

33 656

26 854

 

Doprava v pohybu

            V roce 2012 se prioritou v oblasti dopravy stalo především odhalování závažnějších přestupků ohrožujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Strážníci se zaměřovali na měření rychlosti v okolí základních škol, ale také například odhalili celkem 305 přestupků cyklistů, které jsou zahrnuty ve statistice v kolonce „ostatní přestupky v dopravě“.

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

Překročení rychlosti o 20 až 39 km/h

Překročení rychlosti nad 40 km/h

1 794

228

3

 

 

Platba hotově

BPNN

Celkem

Kategorie

Počet

Výše Kč

Počet

Výše Kč

Počet

Výše Kč

Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

1 341

600 200

339

177 300

1 680

777 500

Překročení rychlosti o 20 až 39 km/h

0

0

1

500

1

500

Překročení rychlosti nad 40 km/h

0

0

0

0

0

0

Celkem

1 341

600 200

340

177 800

1 681

778 000

 

Doprava v klidu

            Strážníci věnovali pozornost i problémům v oblasti parkování vozidel. Soustředili se, ale především na řešení závažnějších přestupků, např. na parkování na přechodech pro chodce nebo ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním, na vyhrazených parkovištích pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou, v křižovatkách, na chodnících, v zastávkách MHD, v zákazech zastavení a také v místech, kde byla ponecháním vozidla vytvořena překážka v provozu apod.

            Omezeno bylo odhalování přestupků v nočních hodinách v místech s přeplněnou parkovací kapacitou, pokud se nejednalo o závažné přestupky nebo o jednání, kterými byla znemožňována činnost pracovníků veřejných služeb (např. odvoz odpadu), nebo z důvodu poškozování obecního majetku.

            Se změnou přístupu k řešení dopravní problematiky ve vymezeném rozsahu souvisí i pokles vypsaných výzev pro osobu podezřelou ze spáchání přestupků, kterých bylo vypsáno o 6 148 méně než v roce 2011. Tento pokles není významnou ztrátou, neboť efektivně působí na stále menší počet pachatelů přestupků. Zmenšuje se i počet sankcí, které jsou na základě těchto výzev později ukládány.

Odtahování silničních vozidel

               Odtahy silničních vozidel tvořících překážku v provozu byly prováděny po celý rok 2012 s výjimkou měsíců července, srpna a závěru měsíce prosince. Této problematice se strážníci věnovali v pracovních dnech. Zpravidla bylo využíváno 1 odtahové vozidlo Správy služeb hl. m. Prahy v době od 09:00 do 17:00 hod. V průměru bylo denně z ulic Prahy 6 odtaženo 4 až 5 motorových vozidel tvořících překážku v silničním provozu nebo vozidel neoprávněně stojících na vyhrazených parkovištích. Z tohoto důvodu i z důvodu plnění jiných prioritních úkolů nebylo využíváno více odtahových vozidel.

Odtahy silničních vozidel: srovnání roků 2011 / 2012

 

2011

2012

Odtaženo

103

783

Nedokončeno

6

39

Celkem

109

822

 

Nasazování technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

               Na území OŘ MP Praha 6 nejsou tyto technické prostředky využívány k řešení přestupků v dopravě již několik let. Pokud nevznikne potřeba k jejich využívání v souvislosti s plánovaným zavedením parkovacích zón, není jejich využívání k řešení přestupků plánováno ani v roce 2013.

Preventivní aktivity v oblasti dopravy

            Strážnici se každý školní den věnovali dohledu na přechodech pro chodce u základních škol. Ve zvýšeném režimu pak po skončení vánočních a letních prázdnin. Působili také v rámci přednášek o bezpečném chování na pozemních komunikacích pro žáky 1. tříd základních škol a v předškolních zařízeních. Poprvé v roce 2012 bylo uskutečněno setkání strážníků s klienty Domova pro osoby s mentálním postižením. Součástí programu byla i dopravní problematika. Dále tyto aktivy vykonávali i v rámci akci zaměřených na prevenci v oblasti dopravy např. při dětských dnech.

Působení strážníků v oblasti dopravy v dalším období

            Současný personální stav a skladba prioritních úkolů neumožňuje aktivitu v oblasti dopravy navyšovat. Strážníci budou zaměřovat pozornost především na závažné přestupky v dopravě, jejichž výskyt ohrožuje bezpečnost provozu nebo jeho účastníky výrazně omezuje. Neznamená to, že se strážníci v budoucnu nebudou věnovat méně závažným porušením, pokud budou přítomni u jejich páchání nebo jim budou oznámena, ale nebude jejich úkolem je cíleně vyhledávat a postihovat na úkor ostatních prioritních činností např. v oblasti veřejného pořádku, která bude i pro následující období považována za prioritní. V rámci dopravy v pohybu se strážníci budou věnovat převážně měření rychlosti u ZŠ a v dalších místech určených Policií ČR. V rámci dopravy v klidu budou strážníci i nadále vyhledávat přestupky vozidel tvořících překážku v provozu.

            Při vzniku parkovacích zón počítá OŘ MP Praha 6 s aktivní účastí na řešení této problematiky, i s využitím odtahových vozidel. Pokud nedojde k navýšení personálního stavu, bude nutné priority v oblasti dopravy přehodnotit, aby bylo možné v nezbytně nutném rozsahu zabezpečit řádný režim v parkovacích zónách.

Ostatní přestupky

            Do této oblasti spadají přestupky proti majetku dle § 50 Zák. 200/1990 Sb., hlavně krádeží, u kterých se ještě nejedná o čin spadající do oblasti trestního práva. Z velké části se jedná o krádeže v supermarketech nebo prodejnách, kam jsou strážníci přivoláni personálem nebo pracovníky bezpečnostních agentur. Těchto přestupků se zpravidla dopouští osoby bez přístřeší. V roce 2012 počet těchto pachatelů stoupl. Předmětem útoku těchto osob je nejčastěji potravinářské zboží alkoholické nápoje, v menší míře pak zboží průmyslové a drogistické.

Přestupky ostatní celkem: srovnání roků 2011 / 2012

 

2011

2012

Proti majetku

192

228

Alkohol / Tabák

156

119

Jiné

48

15

Občanské soužití

0

12

Celkem

396

374

 

 

Tabák

Alkohol

Kouření v místě kde je to zakázáno

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Výzva podrobit se lékařskému vyšetření

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Přivolání PČR

Oznámení správnímu orgánu

2011

100

91

0

4

31

9

11

2012

99

60

1

1

8

7

8

 

Příčiny poklesu odhalených přestupků

            Pozornost strážníků byla v rámci běžného výkonu služby prioritně zaměřena na oblast veřejného pořádku, prevenci pouliční kriminality a dalších sociálně patologických jevů.

            Ve větší míře byly prováděny preventivní kontroly problémových míst na základě vlastních poznatků, ale také na základě častých požadavků občanů.

            Další příčinou bylo omezení aktivity při odhalování méně závažných přestupků v dopravě.

            Nárůst činnosti v oblasti odtahování silničních vozidel tvořících překážku v provozu na pozemních komunikacích, spojený s důslednější a časově náročnější administrativní a dokumentační činností.

            Další příčinou bylo časově a personálně náročnější zajišťování činností, které provázely součinnostní kulturní a sportovní akce, v rámci kterých byl prováděn dohled nad dodržováním veřejného pořádku, bezpečností občanů a majetku, stanoveným dopravním režimem apod. K výše uvedenému patří aktivní působení strážníků při pořádaných fotbalových utkání na stadionu Juliska v Praze 6, ale i na stadionu Sparty Praha v Praze 7, který je v těsném sousedství a příchodové i odchodové trasy k tomuto stadionu vedou rovněž přes území Prahy 6. Přispěl k tomu i pokles personálního stavu.

Příčiny poklesu uložených blokových pokut

            Rozdíl ve výši uložených blokových pokut nastal nejen v důsledku poklesu odhalených přestupků, ale i změny legislativy, která původně u vybraných dopravních přestupků taxativně stanovila výši sankce. S účinností od 1. 7. 2011 byly sankce u některých přestupků ohraničeny pouze horní hranicí, což umožňuje ukládat pokuty v blokovém řízení s využitím nižší sazby, např. u dopravních přestupků spáchaných překročením nejvyšší povolené rychlosti.

Pátrání po hledaných vozidlech

            Strážníci provedli celkem 6 656 lustrací motorových vozidel s využitím databáze hledaných vozidel sdílené s Policií ČR. Nalezena byla 2 odcizená vozidla a 2 odcizené registrační značky.

Použitá oprávnění strážníků

Použitá oprávnění strážníků: srovnání roků 2011 / 2012

 

 

2011

2012

Podání vysvětlení § 11

55

24

Kontroly osob § 12

63 390

50 090

Předvedeno na:

PČR § 13/1

89

36

OÚ a jiné § 13/1

0

0

 

Hledané osoby

13

39

Použito

Donucovací prostředky § 18

19

5

sl. zbraně § 20

1

0

psa § 19

0

0

 

Zajištění místa trestného činu

16

21

Omezení na osobní svobodě

 § 76/2 tr. Ř.

29

17

 

            Z výše uvedené tabulky je patrné zaměření pozornosti strážníků, nejen na odhalování a řešení přestupků, ale také na prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů. V souvislosti s tím bylo strážníky provedeno celkem 50 090 kontrol osob. Při této kontrolní činnosti bylo strážníky nalezeno celkem 39 hledaných osob Policií ČR a to je o 26 více než v roce 2011. Svou činností přispěli i v oblasti odhalování trestné činnosti, následně oznámené Policií ČR.

            Strážníky byla kontrolována stálá, ale i nově odhalená místa s předpokládaným výskytem osob bez přístřeší, a to nejen v nočních hodinách, ale i v denní době, především v případech nevhodného chování těchto osob. V případech kontaktů s těmito osobami byly informovány o možnostech využívat různá ubytovací zařízení či další služby poskytovaných charitativními organizacemi nebo Centrem sociálních služeb. Tato činnost byla intenzivněji vykonávána především v době nepříznivých klimatických podmínek pro pobyt ve venkovním prostoru.

            Zjištěná protiprávní jednání těchto osob, byla řešena v souladu s platnými právními předpisy. Problémem stále zůstává vymahatelnost uložených sankcí.

            Činnost strážníků byla rovněž zaměřena na kontrolu míst s předpokládaným nebo nahlášeným výskytem osob, páchajících trestnou činnost spočívající v odcizování kovových prvků z nemovitostí a přilehlých pozemků.

Cíle pro následující období

            Opětovně v roce 2013 proškolit strážníky z právních předpisů hl. m. Prahy, zaměřit zvýšený dohled na veřejná prostranství, místa s výskytem závadových osob, na místa s výskytem pouliční kriminality a jiných sociálně patologických jevů, na prostředky hromadné dopravy zejména ve večerních a nočních hodinách, na rušení nočního klidu, plánovat akce OŘ zaměřené především na kontroly míst, kde zakázána konzumace alkoholických nápojů, na kontroly podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, pokračovat ve spolupráci při řešení otázek spojených s bezdomovectvím, preventivně působit na veřejných prostranstvích v rámci přispívání k bezpečnosti osob a majetku, prohlubovat spolupráci s Policií ČR a ÚMČ jednotlivých městských částí. 

Spolupráce s úřady městských částí, Policií ČR, ostatními útvary MP HMP a dalšími subjekty

            Podařilo se navázat na velmi dobrou spolupráci s představiteli Městských částí Praha 6, Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Suchdol. Velmi dobrá spolupráce byla s jednotlivými odbory úřadů městských částí, se kterými strážníci spolupracovali v nejrůznějších oblastech. Především s Odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, Odborem sociálních služeb, a to jak na úrovni vedení, tak s jednotlivými referenty dopravy a životního prostředí. Vysoká úroveň spolupráce se projevila na zlepšující se kvalitě životního prostředí a na rychlosti řešení jednotlivých případů. Nejčastěji řešenou problematikou bylo znečišťování veřejného prostranství, poškozování mobiliářů dětských hřišť, parků a v neposlední řadě i řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Nedílnou součástí spolupráce s referenty dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, ale i v neposlední řadě i s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, byla při rekultivaci a vyčištění veřejných ploch, kde se dlouhodobě zdržovaly závadové osoby, znečišťující veřejné prostranství.

            Strážníci rovněž spolupracovali s odpovědnými pracovníky Ekonomického odboru, oddělení místních příjmů Úřadu městské části Prahy 6 při kontrolách provozoven, ve kterých ještě byly provozovány výherní hrací přístroje. Dále v rámci spolupráce s ekonomickým odborem byla v letních měsících zaměřena pozornost strážníků na dodržování vyhlášky hl. m. Prahy č.18/2004 o místních poplatcích ze psů. Strážníci se především zaměřili na povinnost majitele psa mít jej označeného čipem nebo tetováním a mít jej přihlášeného u správce poplatku. Případy, ve kterých vzniklo podezření z nesplnění těchto povinností, byly oznamovány příslušnému odboru k dořešení.

            Rovněž spolupráce s Odborem výstavby měla vysokou úroveň zejména v podobě kontrol stavu a přístupnosti objektů ze strany třetích osob, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení jejich života nebo zdraví. Tato spolupráce nabírala na významu v době nepříznivých povětrnostních podmínek v zimních měsících.

            Prohloubena byla spolupráce s Odborem sociálních věcí v oblasti řešení problémů s občany, kteří se již z důvodu věku nebo zdravotního stavu neobejdou bez pomoci.

            Spolupráce se dále rozvíjela v oblasti problematiky výskytu osob bez domova, zejména s terénními pracovníky, ale i v informovanosti o místech s jejich výskytem s konkretizací problémů jednotlivých případů, za účelem další následné péče.

            Ředitel Obvodního ředitelství Praha 6 se 1x v měsíci účastnil pravidelných zasedání „Komise pro bezpečnostní problematiku“ a grémia starostky MČ Praha 6, jednou byl přítomen na zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 za účelem prezentace Zprávy o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2011. Rovněž se zúčastnil „Setkání starostky MČ Praha 6 s občany Prahy 6“.

            Spolupráce s Policií České republiky pokračovala na velmi dobré úrovni, zejména při plánování a prováděné součinnosti k zajišťování sportovních a kulturních akcí, např. při konání fotbalových utkání Gambrinus ligy, Evropské ligy, při pořádání hudebních akcí u Vysokých škol (Miss Agro, FELfest), ale i při pořádání Tomíčkova memoriálu, Ladronka Festu a dalších. Dále při kontrolách provozoven zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a osobám podnapilým, při kontrolách v místech výskytu závadových osob.

            Strážníci vypomáhali na vyžádání i službě kriminální policie jako nezúčastněné osoby, např. při rekognicích nebo nařízených domovních prohlídkách.

            Při zajišťování kulturních a sportovní akcí se významně podílely celoměstské útvary MP HMP např. Útvar psovodů, Pohotovostní útvar a Hlídkový útvar. Na akcích preventivního charakteru probíhala velmi dobrá spolupráce s Úsekem prevence kriminality MP HMP.

            Další subjekty, se kterými probíhala spolupráce: společnost ELTODO při hlášení závad veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, Technická správa komunikací hl. m. Prahy v rámci řešení závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, poruchách dopravního značení, kácení stromů apod., Veolia Voda při hlášení zjištěných závad vodovodního řadu a kanalizace, Magistrátem hl. m. Prahy a v neposlední řadě Správa služeb hl. m. Prahy při odstraňování vraků silničních vozidel.

            Probíhala asistence orgánům státní správy a samosprávy na základě jejich oprávněných požadavků. Strážnici rovněž významně pomáhali při doručování písemností, s využitím místní znalosti.

Nehodovost služebních vozidel

Na OŘ MP Praha 6 v roce 2012 došlo k 7 dopravním nehodám:

            Dopravní nehoda zaviněná strážníkem, který s vozidlem Škoda Octavia, RZ: 2AX 0113 nedal přednost v jízdě. Nehoda se obešla bez zranění.

            Dopravní nehoda vozidla Škoda Octavia RZ: 9A9 8714, kterým se strážník jedoucí na ZVZ po vedlejší pozemní komunikaci střetnul s motocyklem jedoucím po hlavní pozemní komunikaci. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a spolujezdce motocyklu. Do současné doby nebylo pravomocně rozhodnuto o zavinění.

            Dopravní nehoda vozidla Volkswagen Transportér s RZ: 9A8 9111, které bylo řádně zaparkované před služebnou OŘ MP Praha 6. V důsledku nepozornosti řidiče nákladního vozidla došlo k utržení zpětného zrcátka. Při nehodě nedošlo ke zranění, nehoda nebyla zaviněná strážníkem.

            Dopravní nehoda vozidla Škoda Octavia s RZ: 9A7 8956, při které došlo k utržení zpětného zrcátka služebního vozidla stojícího v druhé řadě se zapnutými ZVZ. Při nehodě nedošlo ke zranění. Nehoda nebyla zaviněna strážníkem.

            Dopravní nehoda vozidla Škoda Octavia s RZ: 2AX 0113, při které služebnímu vozidlu nebyla dána přednost v jízdě. Při nehodě nedošlo ke zranění. Nehoda nebyla zaviněná strážníkem.

            Dopravní nehoda vozidla Škoda Yeti s RZ: 2AC 1140, kterému bylo při jízdě ostrým malým předmětem nepatrně poškozeno přední sklo.

            Poslední dopravní nehoda se stala s vozidlem Škoda Yeti s RZ: 2AC 1140, kdy řidič nepřizpůsobil jízdu povrchu vozovky při sněhu a náledí a následně poškodil kolo vozidla o obrubník. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění. Nehoda byla zaviněna strážníkem.

            Z výše uvedeného vyplývá, že ze 7 dopravních nehod jsou 2 dopravní nehody zaviněné strážníkem, 4 dopravní nehody nezaviněné strážníkem a 1 dopravní nehoda je stále v řešení.

Činnost na úseku žebrajících osob

Zaměření této činnosti probíhá denně formou kontrol v rámci výkonu služby, především ve vestibulech stanic metra Hradčanská a Dejvická, pěšími i motorizovanými hlídkami. Dále v prostředcích městské hromadné dopravy při přesunech strážníků k plnění dalších úkolů. Výjimkou nejsou ani kontroly zaměřené na závadové osoby žebrajících na veřejných prostranstvích u supermarketů a u obdobných prodejen.

Další aktivity v rámci výkonu služby

            Určení strážníci z OŘ MP Praha 6 při běžném výkonu služby využívají k přesunům i dohledu nad veřejným pořádkem služební jízdní kola. Tzv. cyklohlídky jsou mimo jiné delegovány k dohledu vykonávaného v rámci projektu „Parková policie“, kde je jízdní kolo vhodným dopravním prostředkem. Např. ve sportovním areálu Ladronka nebo v Přírodním parku Šárka – Lysolaje, ale i v dalších vhodných místech Prahy 6 v rámci běžného výkonu služby. V měsíci červnu doprovázely cyklohlídky „Olympijský běh“, pořádaný na Strahově a v jeho okolí.

            Dohled strážníků je dále prováděn v jarních a letních dnech, vhodných pro rekreaci na koupališti Petynka a v jeho okolí nebo v okolí koupaliště Džbán a koupaliště U Veselíků v Divoké Šárce.

            Nedílnou součástí práce strážníků byl dohled nad dodržováním veřejného pořádku při konání, sportovních kulturních, ale i  preventivně zaměřených akcích. Např. v měsíci červnu se jednalo o dětské dny na Petynce, Ladronce, Hanspaulce, na Suchdole a v Přední Kopanině. 1. 9. 2012 se pak jednalo o akci s názvem Rozloučení s prázdninami, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Nebušicích, Setkání s mládeží z Domova pro osoby s mentálním postižením.

            Na základě žádosti člena zastupitelstva MČ Praha 6 je od měsíce května zaznamenáván poznatek o nalezených psech jak strážníky MP tak i občany, kteří psa přivedou a předají strážníkům k provedení dalších opatření. Od této doby bylo takto nalezeno 55 psů, z nichž 25 psů bylo umístněno do Útulku pro opuštěná zvířata a 30 psů se podařilo vrátit chovatelům.

Preventivní aktivity

        Preventivní aktivity patřily mezi nové cíle OŘ MP Praha 6 , kterým bylo ve zvýšené míře se zapojit do těchto aktivit ukázkami techniky, přednáškovou činností a také ukázkami vlastní práce strážníků. Nedílnou součástí splnění tohoto cíle byl aktivní podíl Úseku prevence kriminality. V měsíci listopadu byl uspořádán ve spolupráci s prevencí kriminality a oddělením komunikace s veřejností, „den otevřených dveří“ na služebně OŘ MP Prahy 6, se sídlem Českomalínská 25 pro mladistvé s mentálním postižením. Byl jim předveden vozový park, výpočetní technika, ukázka zadržení pachatele podezřelého z trestného činu. Dále shlédli krátké videoreportáže práce strážníků.

            Je nutné zmínit i aktivní účast strážníků z Útvaru psovodů, a z Pohotovostního útvaru, ale také jízdního oddílu z OŘ MP Praha 7. Cílem je tyto aktivity i nadále rozvíjet a podporovat.

            Dalším cílem bylo práci strážníků odpovídajícím a vhodným způsobem prezentovat. V souvislosti s tím se podařilo dostat více prostoru v měsíčníku Šestka vydávaného Městskou částí Praha 6. Prezentace dále pokračovala v Nebušickém zpravodaji, Kopaninských listech, v časopisu Břevnovan a v časopisu Veleslavín.

            Spolupráce strážníků okrskářů probíhala i v základních i mateřských školách, nejen v rámci přednášek, ale i ukázek práce strážníků.

Zajišťování kulturních a jiných akcí            

19. 1. 2012 Slavnostní otevření služebny Hermelínská.
23. 1. 2012 Setkání s občany Hanspaulky.
30. 1. 2012 Účast na zasedání zastupitelstva Přední Kopanina.
17. 2. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs FK Viktoria Žižkov.
18. 2. 2012 Masopustní průvod na Suchdole.
21. 2. 2012 Břevnovský Masopust.
2. 3. 2012    Dohled při fu FK DUKLA vs FC Slovácko.
3. 3. 2012 Schůze zahrádkářského svazu Ořechovka.
3. 3. 2012 Zajištění veřejného pořádku před, při a po konání  fu FC Sparta vs FC Viktoria Plzeň
16. 3. 2012   Zajištění VP při fotbalovém utkání
19. 3. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs SK Slavia Praha
24. 3. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí
24. 3.2012  Asistence při kácení stromu v ulici Thákurova.
31. 3. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí
1. 4. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs FC Slovan Liberec.
5. 4. 2012 Farmářské trhy na Suchdole.
6. 4. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs Bohemians  1905.
7. 4. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
7 - 9. 4. 2012 Dohled na hřbitovech.
14. 4. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
19. 4. 2012 Farmářské trhy na Suchdole.
20. 4. 2012 Dohled při fuu FK DUKLA vs FC Baník Ostrava.
21. 4. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
26. 4. 2012 Farmářské trhy na Suchdole.
28. 4. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
29. 4. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs FK Mladá Boleslav.
30. 4. 2012 Dohled při Pálení Čarodějnic na Ladronce a u Břevnovského kláštěra.
30. 4. 2012 Dohled při Pálení Čarodějnic na Suchdole.
5. 5. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
9. 5. 2012 Dohled při Miss Agro.
9. 5. 2012   Dohled při fu FK DUKLA vs AC Sparta Praha
11 - 12. 5. 2012 Dohled při Grand Prix na stadionu Markéta
12. 5. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
12. 5. 2012 Dohled při akci Pražská relativní desítka.
12. 5. 2012 Dohled při akci Slavnost květů v Lysolajích.
18 - 19. 5. 2012 Dohled, koncert Tři Sestry na koupališti Džbán.
19. 5. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
22. 5. 2012 Přednáška pro děti MŠ Volavcova.
24. 5. 2012 Zajištění Dopravní soutěže mladých cyklistů na Vypichu.
29. 5. 2012 Zahradní slavnost MŠ Jílkova.
31. 5. 2012 Zahradní slavnost ZŠ Petřiny.
1. 6. 2012 Dohled při konání fu ČR-Maďarsko - stadion Sparta.
1. 6. 2012 Dohled při konání akce Den dětí na Petynce.
1 - 3. 6. 2012 Dohled při konání akce Praha Chapter Harley Party na koupališti Džbán.
2. 6. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
3. 6. 2012 Den dětí na Babě.
3. 6. 2012 Dětský den na Přední Kopanině.
9. 6. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
9. 6. 2012  Dětský den na Suchdole.
16. 6. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
20. 6. 2012 Dohled při akci Olympského běhu na Strahově.
22. 6. 2012 Spolupráce při nácviku evakuace ZŠ Nebušice.
23. 6. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
23. 6. 2012 Turnaj národnostních menšin v kopané – Juliska
23.6.2012 Americká plochá dráha na Markétě
23.6.2012 Ladronka dětem pivní slavnosti
24. 6. 2012 Dohled při akci Kašpárkohraní v kempu Džbán.
24. 6. 2012 Hudební Hanspaulský festival.
28. 6. 2012 Dohled při kulturní akci FELfest 2012
30. 6. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
7. 7. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
21. 7. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
28. 7. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs AC Sparta
4. 8. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
10. 8. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs FK Teplice
11. 8. 2012 Štít Strahova - závod motocyklů
17. 8. 2012 Dohled při fu FK DUKLA vs FC Slovácko
18. 8. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
1. 9. 2012 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI v areálu ZŠ Praha - Nebušice
1. 9. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
2. 9. 2012 Dohled při konání opery Hubička v Šárce.
8. 9. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
8. 9. 2012 Dohled při konání akce Střešovické slavnosti.
8. 9. 2012 Dohled při konání akce Běh Babím létem.
8. 9. 2012 Dohled při konání pochodu Šárecký okruh
10. 9. 2012 Dohled při konání akce Memoriál Luboše Tomíčka
15. 9. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
15. 9. 2012 Dohled při konání kulturní akce Ladronkafest
15. 9. 2012 Dohled při konání kulturní akce Pražská padesátka
22. 9. 2012 Dohled při Oslavách 120 let založení SDH Lysolaje.
22. 9. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
22 - 23. 9. 2012 Dohled při akci Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře
23. 9. 2012 Dohled při utkání FK DUKLA vs SK Slavia Praha
28. 9. 2012  Dohled při konání akce Svatováclavské slavnosti
28. 9. 2012 Dohled při konání akce Suchdolské posvícení
28. 9. 2012  Dohled při konání Václavské slavnosti v Nebušicích.
29 - 30. 9. 2012 Dohled při konání Evropského poháru handicapovaných cyklistů
29. 9. 2012 Farmářské trhy na Vítězném náměstí.
30. 9. 2012 Dohled při Hanspaulských slavnostech
30. 9. 2012 Dohled při konání akce Svatomichalská pouť
1. 10. 2012 Dohled nad veřejným pořádkem při koncertu skupiny Kabát na stadionu Markéta           
4. 10. 2012 Dohled při fu Sparta Praha x Biablo
5. 10. 2012 Dohled při fu Dukla Praha x Hradec Králové
6. 10. 2012 Dohled nad VP při memoriálu F. Malého na Suchdole
6. 10. 2012 Dohled nad VP při výstavě psů na Džbáně
6. 10. - 7. 10. 2012 Dohled nad VP a dopravou při  Bř. posvícení
8. 10. 2012 Dohled při fu  Sparta Praha x Baník  Ostrava
16. 10. 2012 Dohled nad VP při mezinárodním fu na Spartě
25. 10. 2012 Dohled nad VP při mezinárodním fu na Spartě
26. 10. 2012 Dohled při fotbalovém utkání Dukla Praha x Jihlava
28. 10. 2012 Dohled nad VP a dopravou v klidu při výstavě v Písecké Bráně
31. 10. 2012 Dohled při fotbalovém utkání Dukla Praha x Olomouc
27. 10. - 4. 11. 2012 Dohled na hřbitovech při Památce zesnulých
9. 11. 2012 Dohled při fu Dukla Praha x Baník Ostrava
22. 11. 2012  Dohled nad VP při při mezinárodním fu na Spartě
23. 11. 2012 Dohled při fotbalovém utkání Dukla Praha x Liberec
29. 11. 2012 Slavnostní otevření kapličky na Přední Kopanině
1. 12. - 23. 12. 2012 (so, ne,)  Dohled nad VP a dopravou v klidu u OC
1. 12. - 2. 12. 2012 Dohled při slavnostním rozsvícení vánočních stromů
5. 12. 2012  Dohled nad VP při vernisáži ÚMČ Prahy 6
7. 12. 2012 Dohled nad VP při rozsvěcení vánočního stromu, Přední Kopanina.
21. 12. - 26. 12. 2012 Dohled nad VP na hřbitovech v období vánočních svátků

                                                                         

Ze zprávy o činnosti OŘ PČR Praha I a OŘ MP Praha 6 zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.
 krizové řízení OKS Praha 6© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2012 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz