Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2013 ›› detail/podstránka

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2013

Sumarizace přestupků a jiných správních deliktů

 

        V hodnoceném období bylo strážníky Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 (dále jen OŘ MP Praha 6) odhaleno celkem 26 596 přestupků. Souhrnný počet je nižší o 8 157 přestupků ve srovnání s rokem 2012. Za poklesem odhalených přestupků je třeba spatřovat především pokračující systematickou a důslednou aktivitu strážníků v rámci každodenního výkonu služby, ale také v průběhu vyhlášených celoměstských akcí i akcích OŘ MP Praha 6, ale i jiné faktory, např.

 

Veřejný pořádek

 

            V hodnoceném období bylo odhaleno 2 593 přestupků, což je o 1 386 méně ve srovnání s rokem 2012.

            Dohled nad veřejným pořádkem a prevence pouliční kriminality byly hlavní činnosti, především v místech častějšího nebo opakovaného výskytu protiprávních jednání. Toto zaměření činnosti mělo přednost před odhalováním méně závažných protiprávních jednání, která ve svém důsledku naplňovala pouze formální znaky přestupku a nenaplňovala znaky společenské škodlivosti.

                                                          

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

 

2012

2013

§ 46 – ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku  v územní samosprávě.

1804

1287

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

29

17

§ 47/1b – poruší noční klid.

845

453

§ 47/1c – vzbudí veřejné pohoršení.

12

7

§ 47/1d – znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

1058

644

§ 47/1e – úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

0

0

§ 47/1f – poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice.

1

0

§ 47/1g – poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení (podle zákona účinného do 07. 12. 2012 ve znění jako současně platný §47/1h)

0

-

§ 47/1g – jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci (podle zákona účinného od 08. 12. 2012 nové znění)

0

1

§ 47/1h – poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

218

178

§ 47/1i – neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

12

6

§ 48 - Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

0

0

Celkem

3 979

2 593

 

              

Veřejný pořádek - blokové řízení: rok 2012 / 2013

Hotově

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

1 464

631

329 400

169 800

BPN

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

188

71

133 200

41 600

Celkem

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

1652

702

462 600

211 400

 

Veřejný pořádek jiná řešení: rok 2012 / 2013

VOPP

2012

2013

1 474

1 152

Oznámení o přestupku

2012

2013

137

124

Domluva

2012

2013

1 244

986

Celkem

2012

2013

2 855

2 262

           

            Dohled strážníků byl mimo výše uvedených jednání zaměřen i na dodržování právních předpisů hl. m. Prahy, např.:

 

Činnost spojená s výskytem osob bez domova

            Byla nedílnou součástí práce strážníků v oblasti veřejného pořádku. Pozornost byla zaměřena na žebrající osoby především ve vestibulech stanic metra a v dalších v prostředcích hromadné dopravy, dále v okolí supermarketů a na další veřejná prostranství se zvýšeným pohybem osob.

            V případech kontaktů s osobami bez domova byly, nad rámec řešení protiprávních jednání, poskytovány informace o možnostech využívat ubytovací zařízení, či služby sociálního nebo psychologického poradenství zajišťované Centrem sociálních služeb nebo např. Občanským sdružením Naděje, které na území MČ Praha 6 poskytovalo služby formou mobilního programu i dalšími subjekty. Tato činnost byla intenzivně vykonávána v době nepříznivých klimatických podmínek pro pobyt ve venkovním prostoru i při každodenním výkonu služby v průběhu celého hodnoceného období.

            Zjištěná protiprávní jednání těchto osob, byla řešena v souladu s platnými právními předpisy. Zavedení nových pokutových bloků již umožnilo ukládání sankcí v nižší sazbě než 100,- Kč a tím i postih osob, kterým dříve z důvodu insolvence nebylo možné pokuty v blokovém řízení ukládat. V průběhu roku se však možnost ukládání pokut v blokovém řízení těmto osobám opět posunula do teoretické roviny.

 

Cíle pro následující období

          Preventivně působit na veřejných místech, odhalovat protiprávní jednání s citlivým uplatněním účinné represe v rámci běžného výkonu služby i v rámci akcí OŘ MP Praha 6, jejichž počet by měl být v roce 2014 vyšší, než tomu bylo v uplynulém období. Důsledně kontrolovat dodržování právních předpisů hl. m. Prahy.

            Pokračovat v monitorování stavu výskytu osob bez přístřeší. Nadále účinně přispívat k řešení problematiky bezdomovectví a s tím spojených negativních vlivů dopadajících na ostatní obyvatele a návštěvníky hl. m. Prahy. K dosažení tohoto cíle pokračovat v nastavené spolupráci s jednotlivými městskými částmi, s Policií ČR a dalšími subjekty. Tuto spolupráci nadále prohlubovat.

            Oznamovat zvlášť závažné přestupky, u kterých lze, při dodržení zákonem stanovených podmínek, uložit sankci zákazu pobytu.

            Navýšit časový prostor určený pro výkon služby v ulicích na úkor činností nesouvisejících tímto výkonem, např. snížením počtu úředních hodin na okrskových služebnách s účinností od 1. 1. 2014 z důvodu stále častějšího využívání jiných komunikačních prostředků na úkor osobních návštěv občanů.

            Po zhodnocení bezpečnostních rizik nadále požadovat od pořadatelů jednotlivých akcí konaných na veřejných prostranstvích, zvýšené nasazování pořadatelské služby a jejího účelnějšího využívání k činnostem, které je tato služba schopna zabezpečit k zajištění řádného a bezpečného průběhu konkrétní akce v součinnosti se strážníky.

Oblast veřejného pořádku a prevence pouliční kriminality bude pro OŘ MP Praha 6 i nadále prioritní.

 

Doprava 

V hodnoceném období bylo strážníky OŘ MP Praha 6 celkem odhaleno 23 702 přestupků. Souhrnný počet je nižší o 6 698 přestupků ve srovnání s rokem 2012.

Strážníci OŘ MP Praha 6 se podíleli v zákonem stanoveném rozsahu na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích se stejným zaměřením jako v minulém roce, tedy především na závažná protiprávní jednání, kterými docházelo k ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu nebo jejich účastníky výrazněji omezovala. K hlavním činnostem patřil dohled strážníků při kontrolách překračování nejvyšší dovolené rychlosti v místech určených Policií ČR a odtahování silničních vozidel tvořících překážku v provozu, ale i řešení přestupků spáchaných nepovoleným stáním nebo zastavením vozidla. V oblasti prevence pak pokračoval zvýšený dohled na přechodech pro chodce u základních škol a dalších školských zařízení.

 

Přestupky v dopravě celkem:  rok 2012 / 2013

 

2012

2013

Zákaz vjezdu

1 511

864

Zákaz zastavení

8 678

7 258

Zákaz stání

1 057

952

Pěší zóna

85

32

Stání na chodníku

5 771

5 053

Ostatní v dopravě

2 763

3 001

Měření rychlosti

2 025

447

Jízda na červenou

6

2

Jízda ve vyhrazeném pruhu

2

40

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

0

Zóny s dopravním omezením

8

6

Vyhrazené parkoviště „pro invalidy“

132

152

Vyhrazené parkoviště ostatní

324

420

Stání ve druhé řadě

411

355

Stání v křižovatce

4 009

2 609

Stání na přechodu pro chodce

2 018

1 369

Stání ve vyhrazeném pruhu

72

138

Stání před vjezdem

486

342

Zakrytí dopravní značky

15

8

Přestupky chodců

1 027

654

Celkem

30 400

23 702

 

I v oblasti dopravy jsou mimo výše uvedené i další faktory, ovlivňující statistické výsledky, např:

 

Doprava – blokové řízení: rok 2012 / 2013

Hotově

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

9 170

5 065

2 516 000

1 447 500

BPNN

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

922

394

487 200

191 600

Celkem

Počet

Výše v Kč

2012

2013

2012

2013

10 092

5 459

3 003 200

1 639 100

 

 

Doprava jiná řešení za I. - IV. čtvrtletí 2013

VOPP

2012

2013

21 503

10 494

VOPSP

0

8 001

Oznámení o přestupku

2012

2013

604

258

Domluva

2012

2013

4 747

3 964

Celkem

2012

2013

26 854

22 717

  

Použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla 

TPZOV – nasazeno

Útvar

Doprava

Dopravní zóny

Veřejný pořádek

Zeleň

Ostatní

Pro Policii ČR

Celkem

OŘ 06

0

0

0

0

0

2

2

Celkový součet

0

0

0

0

0

2

2

             OŘ MP Praha 6 nebyly technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla využívány k řešení přestupků v dopravě. V následujícím období není prozatím obnova této činnosti plánována.

 

Odtahy silničních vozidel

Přestupky ostatní celkem:  rok 2012 / 2013

 

2012

2013

Odtaženo

783

283

Nedokončeno

39

12

Celkem

822

295

 

               Odtahování silničních vozidel tvořících překážku v provozu bylo v pracovních dnech, až na výjimky každodenní aktivitou v době od 09:00 do 17:00 hodin a to do 6. 9. 2013. Od tohoto data službu na vyžádání zajišťuje Hlídkový útvar MP.

 

Cíle pro následující období

            Zaměřit se především na závažná protiprávní jednání, kterými dochází k ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu a jeho účastníků, ale i k poškozování majetku, např. nepovoleným parkováním na chodníku. Citlivě posuzovat složitou situaci v parkování vozidel zejména u přestupků, které lze dle konkrétní situace posuzovat jako méně závažná jednání. Taková jednání nebudou cíleně vyhledávána na úkor ostatních prioritních činností v oblasti dopravy, které jsou pro přispění k bezpečnostní a plynulosti provozu klíčové.

            Preventivně působit v oblasti dopravy na vybraných přechodech pro chodce především u základních škol.

            Realizovat odtahy motorových vozidel tvořících překážku v provozu na pozemních komunikacích ve spolupráci s Hlídkovým útvarem MP a v případě potřeby neprodleně provádět odtahy vozidel též vlastními silami.

            Realizovat preventivní aktivity zaměřené na děti, mládež a seniory ve spolupráci s Oddělením prevence MP Praha.

 

                                      Přestupky ostatní

 

V hodnoceném období bylo strážníky OŘ MP Praha 6 celkem odhaleno 301 přestupků. Souhrnný počet odhalených přestupků je nižší o 73 přestupků ve srovnání s rokem 2012.

            Do této oblasti patří přestupky proti majetku dle § 50 Zák. 200/1990 Sb., spáchané především krádežemi, u kterých se ještě nejednalo o čin spadající do oblasti trestního práva. Dále jiné přestupky uvedené v jiných právních normách, než v zákoně o přestupcích.  

            Odhalování přestupků na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami probíhalo v rámci celoměstských akcí, v rámci akcí OŘ MP Praha 6, ale i při běžném výkonu služby v provozovnách, kde byla pozornost zaměřována na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a podnapilým osobám.

 

Přestupky ostatní celkem: za I. - IV. čtvrtletí 2012 / 2013

 

2012

2013

Proti majetku

228

235

Alkohol / Tabák

119

42

Jiné

15

16

Občanské soužití

12

8

Celkem

374

301

  

Alkohol a toxikomanie

 

 

Tabák

Alkohol

Rok

Kouření v místě kde je to zakázáno

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Oznámení správnímu orgánu

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Lékařské vyšetření

Přivolána PČR

2012

99

1

8

8

60

1

7

2013

35

3

2

2

58

0

4

 

Cíle pro následující období

            Provádět kontroly zaměřené na problematiku podávání, prodej a požívání alkoholických nápojů osobami mladších 18 let v provozovnách, ale i na veřejných prostranstvích a v prodejnách potravin, které s těmito prostranstvími sousedí.

            Věnovat pozornost i odhalování přestupků páchaných pod vlivem alkoholického nápoje, případně i jiné návykové látky samostatně i ve spolupráci s Policií ČR.

            Pokračovat v odhalování kouření na místech, kde je to zakázáno.

            Provádět kontroly v rámci běžného výkonu služby, při plánovaných akcích  samostatně nebo ve spolupráci s Policií ČR, případně též s příslušnými pracovníky městských částí.

            Preventivní zaměření dohledu na okolí probíhajících staveb, na obytné čtvrti a zahrádkářské kolonie, okolí drážních těles, ale i na městský mobiliář s cílem eliminovat zájem pachatelů o krádeže kovových prvků. Stejné zaměření pozornosti bude i na okolí provozoven sběrných surovin.

 

Tísňová linka 156, jiná oznámení a další aktivity OŘ

 

            V roce 2013 bylo na OŘ MP Praha 6 přijato celkem 5 382 oznámení na tísňovou linku 156. Ve srovnání s rokem 2012 jde o nárůst o 1 412 oznámení.  Z toho se jednalo o 1 965 výjezdů k přestupku, 31 výjezdů bylo k podezření ze spáchání trestného činu, 1 629 výjezdů k řešení jiných problémů a 1 757 výjezdů bylo následně vyhodnoceno jako negativních.

            Dalších oznámení mimo linku tísňového volání bylo celkem 479.

            Z uvedeného vyplývá, že se občané stále častěji s důvěrou obracejí na městskou policii s žádostmi o pomoc nebo oznamují podezření z protiprávních jednání. Každé oznámení bylo důkladně prověřeno.

            Bylo celkem lustrováno 9 854 vozidel, nalezena byla 4 odcizená vozidla, kontrolováno bylo 7 414 provozoven, 28 594 osob, 18 jich bylo předvedeno na Policii ČR a nalezeno 28 hledaných osob, omezeno na osobní svobodě bylo 30 osob. 

 

Volně pobíhající psi

            V roce 2013 strážnici nalezli celkem 42 volně pobíhajících psů. Z toho jich bylo 20 umístěno v útulku pro opuštěná zvířata a 22 jich bylo navráceno majiteli.

 

Prevence

        OŘ MP Praha 6 se aktivně zapojovalo do akcí preventivního charakteru ukázkami techniky, přednáškovou činností a také ukázkami vlastní práce strážníků např. V denním stacionáři v Sedlci pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale také pro klienty Domova pro seniory v Liboci i v základních a mateřských školách, kde se s dětmi setkávali především strážníci okrskáři. Nedílnou součástí splnění tohoto cíle byla aktivní spolupráce s Oddělení prevence MP, které se podílelo např. na realizaci akce pro děti pod názvem „Dopravní hřiště“ na Přední Kopanině.

            Spolupráce strážníků okrskářů probíhala i v základních i mateřských školách, ukázkami práce strážníků.

 

Vzdělávání

        Mimo vzdělávací aktivity zajišťované MP HMP proběhlo bezplatné školení strážníků OŘ MP Praha 6, které ve vlastních prostorách uspořádali pracovníci Ústřední vojenské nemocnice. Školení bylo účastníky vyhodnocováno, jako velmi přínosné pro výkon služby.

            Zahájena byla i série školení pořádaných Oddělením volnočasových a společenských aktivit Kanceláře městské části Praha 6 ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí na téma „Domácí násilí“.

  

Prezentace práce strážníků

        Podařilo se dostat více prostoru v měsíčníku Šestka vydávaného Městskou částí Praha 6 a zvýšit úroveň prezentace díky profesionálnímu přístupu Oddělení komunikace s veřejností MP HMP.  Prezentace dále pokračovala především s Kopaninskými listy, ale i dalšími medii např. s časopisem Břevnovan. Seznamování s prací strážníků probíhalo i cestou internetových stránek MP HMP jednotlivých MČ. Zájem o prezentaci práce strážníků při řešení dopravní i jiné problematiky projevily televizní štáby. Za zmínku stojí prezentace významného skutku strážníka spojená se záchranou lidského života v závěru roku 2013.  

 

Spolupráce s výkonnými útvary MP, městskými částmi a úřady městských částí, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Záchrannou službou hl. m. Prahy a dalšími subjekty

 

Výkonné útvary MP

            Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s jinými výkonnými útvary MP HMP např. s Útvarem psovodů, Hlídkovým útvarem i Pohotovostním útvarem po dobu jeho existence při zajišťování veřejného pořádku při fotbalových utkáních a dalších rozsáhlejších akcích.

            Nadále působilo na území OŘ MP Praha 6 i Oddělení prevence MP.

            Nelze nezmínit obětavou práci jiných výkonných útvarů MP při vyhlášeném nouzovém stavu v době povodní. Bez jejich účasti by bylo plnění všech úkolů v tomto období velmi obtížné.

 

Povodně 2013

            Kvalitu nastavené úrovně spolupráce se složkami IZS a ÚMČ Praha 6 prověřil, v červnu vyhlášený nouzový stav v důsledku povodní, který kladl na všechny zúčastněné vysoké nároky. Nezastupitelnou úlohu při řešení problematiky povodní sehrálo Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Kanceláře starostky městské části Praha 6. 

 

Strážnici OŘ MP Praha 6 se od 2. 6. 2013 do 19. 6. 2013 na území Prahy 6 podíleli na:

 

Městské části a úřady městských částí

            Spolupráce OŘ MP Praha 6 s Městskou částí Praha 6 a s městskými částmi Suchdol, Nebušice, Lysolaje a Přední Kopanina. Tato spolupráceměla velmi dobrou úroveň, nejen na úrovni vedení OŘ MP Praha 6 a jednotlivých městských částí, ale i s vedoucími jednotlivých odborů úřadů městských částí, např. s Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 se kvalitní spolupráce projevila na zlepšené kvalitě životního prostředí spočívající v rychlosti řešení případů jeho narušení. Nejčastěji řešenou problematikou bylo znečišťování veřejného prostranství, poškozování mobiliářů dětských hřišť, parků a v neposlední řadě i řešení problematiky v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spočívající především v činění kroků k obnově odcizených nebo poškozených dopravním značek, ale i v návrzích na úpravu stanoveného dopravního režimu.

            S Odborem sociální péče byly řešeny otázky týkající se osob bez přístřeší, ale i problémy v oblasti alkoholismu mládeže.

            S Odborem vnitřních věci při součinnosti při průběhu voleb a projednávání přestupků ve správním řízení.                           

            OŘ MP Praha 6 bylo nápomocno při realizaci společného projektu MČ Praha 6 a občanského sdružení Naděje, jehož předmětem je poskytování zdravotnické pomoci a sociálního poradenství osobám bez přístřeší.

            Výbornou úroveň měla rovněž spolupráce s Odborem ekonomickým při řešení problematiky provozoven, ve kterých jsou umístěny výherní hrací přístroje. Současná podoba právního předpisu Hl. m. Prahy již neeviduje herny na území OŘ MP Praha 6. Rovněž byla řešena problematika odhalených případů neplacení poplatku ze psa.

            S Odborem výstavby probíhala spolupráce v podobě kontrol stavu a přístupnosti objektů ze strany třetích osob, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení jejich života nebo zdraví. Tato spolupráce nabírala opětovně na významu v době nepříznivých povětrnostních podmínek v zimních měsících. V této oblasti rovněž probíhá spolupráce s Policií ČR.

            Ředitel OŘ MP Praha 6 se 1x v měsíci účastnil pravidelného zasedání grémia starostky MČ Praha 6. Dále se pravidelně každý měsíc zúčastňoval zasedání Komise pro bezpečnostní problematiku. Spolupráce s ostatními městskými částmi probíhaly na úrovni ředitele OŘ MP Praha 6 a starostů, dále pak prostřednictvím příslušných okrskářů, kteří měli se starosty přímý kontakt.

            O kvalitní spolupráci svědčí i podpora, které se především ze strany MČ Praha 6 OŘ MP Praha 6 dostalo v podobě ocenění strážníků i veřejně projevovaných uznání, ale také ve formě pomoci s řešením bytových otázek, při splnění stanovených podmínek. Za podpory MČ Prahy 6 byla zahájena rekonstrukce operačního střediska OŘ MP Praha 6, vybudována recepce pro veřejnost a přístupová hala pro veřejnost na přestupkovém pracovišti. Rovněž byla zakoupena z prostředků této městské části klec pro nalezená zvířata před jejich transportem do útulku nebo před navrácením jejich majitelům.

            Z reakce členů zastupitelstva MČ Praha 6 konaného dne 28. 6. 2013 bylo možné usoudit, že je spolupráce OŘ MP Praha 6 hodnocena kladně i tímto samosprávným orgánem MČ.

            Nelze nezmínit kvalitní podporu i dalších městských částí poskytovanou dle jejich aktuálních možností.

            Cílem OŘ MP Praha 6 je neustále tuto spolupráci rozvíjet a nadále se kvalitněji podílet na zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků Prahy 6.

 

Spolupráce s  Policií ČR

            Spolupráce s Policií České republiky pokračovala na velmi vysoké úrovni. Několikrát proběhly součinnostní akce při zajišťování sportovních podniků, např. při konání fotbalových utkání celků FK Dukla Praha, AC Sparta Praha, při konání Grand Prix Speedway na Markétě a dalších motocyklových podniků, cyklistického závodu Pražská padesátka, ale také na akcích kulturních např.: Čarodějnice na Ladronce, Miss Agro, Respect hudební festival, United Islands festival Ladronkafestu, DiY festivalu, který byl z hlediska ohlášeného programu zařazen mezi rizikové podniky a dalších.

            Součinnost probíhala při kontrolách v místech výskytu závadových osob, zahrádkářských kolonií, ale při běžném výkonu služby. Pokračovala i kladně hodnocená spolupráce územních pracovníků Policie ČR a příslušných okrskářů.

            Výsledkem spolupráce v rámci povodní bylo komplexní splnění všech svěřených úkolů uložených krizovými štáby i úkolů vyplývajících s aktuálního stavu.

            Strážníci vypomáhali na vyžádání i službě kriminální policie jako nezúčastněné osoby, např. při rekognicích nebo nařízených domovních prohlídkách, ale i vyhledáním objektu podle místní znalosti, ve kterém byla odhalena celostátně hledaná osoba.

 

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem, Záchrannou službou hl. m. Prahy

            Spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Záchrannou službou hl. m. Prahy, při řešení zjištěných případů ohrožení života, zdraví nebo majetku byla plně fungující činností v rámci běžného výkonu služby, ale i při řešení krizových situací.

 

Spolupráce s dalšími subjekty

            S Magistrátem hl. m. Prahy při řešení především přestupkové agendy a doručování písemností. Se Správou služeb hl. m. Prahy při odstraňování vraků silničních vozidel a odtahování silničních vozidel. Byla rozšířena spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí. Se společností ELTODO při hlášení závad veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v rámci řešení závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, poruchách dopravního značení, kácení stromů apod.   

            Se společností Veolia Voda při hlášení zjištěných závad vodovodního řadu a kanalizace.

 

Personální stavy

            Dne 1. 9. 2013 nastal výrazný posun spočívající v navýšení počtu systematizovaných míst z původních 101 na 113 zaměstnanců. Navýšení se týká pouze pracovních pozic v přímém výkonu služby. Tento krok otevřel prostor pro nábor nových zaměstnanců.

 

Městský kamerový systém

 

        Městský kamerový systém byl využit v 460 případech k zaměření výkonu služby nebo k odhalení protiprávních jednání. 

 

Zajišťování kulturních a jiných akcí

 

11. - 12. 1.                                         Dohled při0 konání prezidentských voleb.

25. - 26. 1.                                         Dohled při konání prezidentských voleb.

1. - 2. 2.                                              Akce Alkohol.

9. 2.                                                  Masopust v Nebušicích.

12. 2.                                                Dohled při konání akce Břevnovský masopust.

14. 2.                                                Evropská liga: AC Sparta Praha x Chelsea FC.

8. 3.                                                  Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Příbram.

19. 3.                                                Zvýšený dohled při konání akce Kolobraní v Lysolajích.29.

8. 3.                                                   Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x SK Dynamo České Budějovice.

30. 3. - 1. 4.                                          Zvýšený dohled na hřbitovech v době Velikonoc.

13. 4.                                                 Dohled při konání fotbalového utkání AC Sparta Praha x FK Baumit Jablonec.

20. 4.                                                 Pražský okruh - jízda zručnosti a akce Bezpečné cesty.

24. 4.                                                 Koncert v areálu kolejí na Strahově: Silicon Hill Open Wednesday.

25. 4.                                                 Pálení čarodějnic v ZŠ Norbertov.

26. 4.                                                 Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x SK Sigma Olomouc.

26. 4.                                                 Dohled při konání fotbalového utkání  AC Sparta Praha x FC Vysočina Jihlava.

27. - 28. 4.                                           Drezurní závody Přední Kopanina.

29. - 30. 4.                                          Čarodějnice na Ladronce.

30. 4.                                                Čarodějnice Břevnovský klášter.

30. 4.                                                Čarodějnice na Suchdole.

30. 4.                                                Čarodějnice Nebušice.

10. 5.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x 1. FC BRNO.

11. 5.                                                Pražská relativní desítka.

14. 5.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x 1. FC BRNO.

14. 5.                                                Miss Agro na Suchdole.

17. - 18. 5.                                          Koncert Tři sestry na koupališti Džbán.

17. - 18. 5.                                         17. ročníku Grand Prix na pražské Markétě.

26. 5.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Mladá Boleslav.

26. 5.                                                Nedělní koncert ve Hvězdě.

1. 6.                                                  Pražský běh na boso – Park Ladronka.

9. 6.                                                  Dětský den na Suchdole.

15. 6.                                                Suchdol - Spálený mlýn: Orientační cyklotour.

15. 6.                                                Hudební festival Respekt – park Ladronka.

16. 6.                                                Kašpárkohraní: Vypich v předpolí Obory Hvězda.

19. 6.                                                FELFEST 2013 – park Ladronka.

21. - 22. 6.                                          Mezinárodní hudební festival "United Islands 2013" – park Ladronka.

23. 6.                                                Dejvické hudební léto.

23. 6.                                                Dětský den na Hanspaulce.

26. 6.                                                Běh Olympijského dne – park Ladronka.

17. - 21. 7.                                          Monster Energy Speedway Worlds Cup.

19. 7.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Znojmo.

27. 7.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Olomouc.

9. 8.                                                  Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x SK Slávia Praha.

10. 8.                                                Dohled při konání fotbalového utkání AC Sparta Praha x Bohemians Praha.

23. 8.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Mladá Boleslav.

31. 8.                                                Sportovní setkání nejen vozíčkářů – obora Hvězda.

1. 9.                                                  Opera v Šárce.

7. 9.                                                  Šárecký okruh.

7. 9.                                                  Food piknik – park Ladronka.

9. 9.                                                  Tomíčkův Memoriál - plochá dráha.

13. 9.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha –  FC Zbrojovka Brno.

13. - 15. 9.                                          Ladronkafest 2013.

18. 9.                                                Dohled při konání Orientačního běhu.

18. 9.                                                AC Sparta Praha – Dynamo Záhřeb –  Evropská liga.

20. 9.                                                Cvičení Složek IZS – součinnost v ulici Bechyňova.

21. 9.                                                Mezinárodní závod handicapovaných cyklistů.

21. 9.                                                Dohled při konání akce Pražská 50.

21. a 22. 9.                                       Bitva na Bílé hoře.

27. 9.                                                Dohled při akci Noc vědců.

28. 9.                                                DiY festival.

28. 9.                                                Běžím s AVL – park Ladronka.

28. 9.                                                Suchdolské posvícení.

30. 9.                                                Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha x FK Baumit Jablonec.

5. 10.                                                Dejvické Pivopění

5. 10.                                                Dohled při běžeckých závodech Česká pojišťovna Mizuno RUN TOUR 2013 na Ladronce

5. 10.                                                Asistence při cvičení SDH Suchdol

28. 10.                                              Oslavy dne vyhlášení samostatného Československa u Písecké brány

10. 10.                                              Kolotoč bez barier pro osoby s handicapem – předpolí Břevnovského kláštera

12. – 13. 10.                                     Břevnovské posvícení– předpolí Břevnovského kláštera

19. 10.                                             Drakiáda – Lysolaje

20. 10.                                             Dohled při konání fotbalového utkání AC Sparta Praha – FK Dukla Praha

25. 10.                                             Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha –  FK Baník Ostrava

25. – 26. 10.                                  Volby do Poslanecké sněmovny

28. 10. - 3. 11.                                 Zvýšený dohled na Hřbitovech

8. 11.                                              Dohled při konání fotbalového utkání FK Dukla Praha –  Bohemians 1905

8. 11.                                              Mládež a alkohol

5. 12.                                              Čertí rej v Praze 6

13. 12. – 20. 12.                              Vánoce Prahy 6

23. 12. - 27. 12.                                Zvýšený dohled na hřbitovech

 

Ze zprávy o bezpečnostní situaci  Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.

Kancelář starostky
krizové řízení a bezpečnost

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2013 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz