Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2014 ›› detail/podstránka

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2014

Zaměření výkonu služby a výsledky činnosti 

            Ve sledovaném období byl výkon služby Obvodního ředitelství Praha 6 (dále jen OŘ 6) zaměřen především na prevenci pouliční kriminality, dodržování veřejného pořádku včetně dohledu nad dodržováním právních předpisů hl. m. Prahy, na dodržování pravidel občanského soužití a na problematiku dopravy. Dále se OŘ 6 podílelo, samostatně nebo ve spolupráci s kompetentními orgány na řešení problémů sociálně vyloučených osob. Pozornost byla rovněž zaměřena na děti, u kterých bylo zjištěno požití alkoholického nápoje a na podávání alkoholických nápojů těmto osobám. Stranou pozornosti nezůstaly ani preventivní aktivity pořádané pro děti a školní mládež. 

            V rámci plnění úkolů Městské policie hl. m. Prahy byly zabezpečovány místní záležitosti veřejného pořádku formou bezpečnostních opatření při kulturních, sportovních a jiných akcích a také i při součinnostních akcích s Policií ČR, nejen ve svém územním obvodu, ale při akcích většího rozsahu i na území jiných městských částí hl. m. Prahy. 

            Ve sledovaném období došlo k celkovému navýšení výsledné činnosti v počtu odhalených přestupků ve veřejném pořádku i v oblasti dopravy, dále v počtu uložených blokových pokut a celkové výše i dalších ukazatelů.

 

Sumarizace přestupků a jiných správních deliktů 

            V období roku 2014 bylo strážníky OŘ 6 odhaleno celkem 38 047 přestupků, což je o 11 451 přestupků více než v roce 2013. 

 

Oblast veřejného pořádku 

            Dohled nad veřejným pořádkem a prevence pouliční kriminality byly hlavní činnosti, především v místech častého nebo opakovaného výskytu protiprávních jednání. Toto zaměření mělo přednost před odhalováním méně závažných protiprávních jednání např. v dopravě, která ve svém důsledku naplňovala pouze formální znaky přestupku a nenaplňovala znaky společenské škodlivosti. 

 

Sumarizace přestupků proti veřejnému pořádku a pořádku ve stání správě a územní samosprávě 

            V roce 2014 bylo strážníky OŘ 6 odhaleno celkem 2 755 přestupků a jiných správních deliktů, což je o 162 více než v roce 2013. Struktura odhalených přestupků a jejich řešení je uvedeno v tabulkách.  

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

Srovnávací období

2013

2014

§ 46 – ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě.

1287

874

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

17

21

§ 47/1b – poruší noční klid.

453

682

§ 47/1c – vzbudí veřejné pohoršení.

7

12

§ 47/1d – znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt neboveřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

644

1004

§ 47/1e – úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

0

0

§ 47/1f – poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice.

0

0

§ 47/1g – jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci.

1

0

§ 47/1h – poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

178

155

§ 47/1i – neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

6

7

§ 48 - Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

0

0

Celkem

2593

2755

 

Veřejný pořádek - blokové řízení: rok 2013 / 2014

Hotově

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

631

534

169.800

150.990

BPNN

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

71

58

41.600

42.100

Celkem

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

702

592

211.400

193.090

 

Veřejný pořádek - jiná řešení:  rok 2013 / 2014

VOPP

2013

2014

1 152

609

Oznámení o přestupku

2013

2014

124

150

Domluva

2013

2014

986

1 674

Celkem

2013

2014

2 262

2 433

         

  Tato problematika zahrnovala také zvýšený dohled strážníků nad dodržováním právních předpisů hl. m. Prahy, např.:

 

Cíle v oblasti veřejného pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě

            Pokračovat v systematickém zaměřování pozornosti na odhalování protiprávních jednání, v preventivním působení strážníků na veřejných prostranstvích, ale také v účinné represi v rámci běžného výkonu služby nebo v rámci plánovaných akcí.

            Pokračovat v nastavené spolupráci místně příslušných okrskářů s územními příslušníky Policie ČR a ve spolupráci OŘ 6 se samosprávami i úřady městských částí. Spolupráci nadále prohlubovat, případně rozšiřovat.

            Přestupky spadající do oblasti přestupků zvlášť závažných, především oznamovat příslušným správním orgánům a vytvářet tak podmínky pro možnost ukládaní sankcí zákazu pobytu, pokud to v konkrétním případě bude podle zákona možné.

              Po vyhodnocení bezpečnostních rizik nadále klást požadavky na pořadatele konkrétních akcí, konaných na veřejných prostranstvích, na zvýšené nasazování pořadatelské služby a jejího účelného využívání k činnostem, které je tato služba schopna zabezpečit k zajištění řádného a bezpečného průběhu konkrétní akce, pokud bude zabezpečení akce prováděno v součinnosti s OŘ 6.   

 

Oblast dopravy 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu, byly odhalovány nejčastěji, pro jejich stoupající počet a narůstající nebezpečnost. Nejčastěji byly řešeny přestupky spojené s nedovoleným stáním či zastavením vozidla na pozemní komunikaci a vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno.

    Pozornost byla zaměřena i na nesprávné používání jízdního kola na pozemní komunikaci a na překračování nejvyšší povolené rychlosti na místech určených Policií ČR. 

 

Sumarizace přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu 

V roce 2014 bylo strážníky OŘ 6 odhaleno celkem 34 938 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Souhrnný počet je vyšší o 11 236 přestupků ve srovnání s rokem 2013. Struktura odhalených přestupků a jejich řešení je uvedeno v tabulkách. 

Přestupky v dopravě celkem: za rok 2013 / 2014

 

2013

2014

Zákaz vjezdu

864

1 865

Zákaz zastavení

7 258

9 965

Zákaz stání

952

1 071

Pěší zóna

32

219

Stání na chodníku

5 053

8 024

Ostatní v dopravě

3 001

4 228

Měření rychlosti

447

194

Jízda na červenou

2

6

Jízda ve vyhrazeném pruhu

40

1

Zákaz vjezdu na železniční přejezd

0

0

Zóny s dopravním omezením

6

13

Vyhrazené parkoviště „pro vozidlo s parkovacím průkazem“

152

169

Vyhrazené parkoviště - ostatní

420

760

Stání ve druhé řadě

355

346

Stání v křižovatce

2 609

4 483

Stání na přechodu pro chodce

1 369

1 769

Stání ve vyhrazeném pruhu

138

160

Stání před vjezdem na pozemní komunikaci

342

401

Zakrytí dopravní značky

8

17

Přestupky chodců

654

1 247

Celkem

23 702

34 938

 

Doprava – blokové řízení za rok 2013 / 2014

Hotově

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

5 065

7 294

1 447 500

2 108 000

BPNN

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

394

642

191 600

305 900

Celkem

Počet

Výše v Kč

2013

2014

2013

2014

5 459

7 936

1 639 100

2 413 900

 

 

Doprava jiná řešení – 2013 / 2014

VOPP

2013

2014

10 494

906

Oznámení o přestupku

2013

2014

258

187

Domluva

2013

2014

3 964

7 093

VOSPP

2013

2014

8 001

25 356

Celkem 

2013

2014

22 717

33 542

Odtahování silničních motorových vozidel 

            Probíhalo ve spolupráci s Hlídkovým útvarem MP HMP od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014. Od 1. 9. 2014 je tato spolupráce doplněna samostatným prováděním odtahů OŘ 6 jednou týdně. Celkem bylo od 1. 9. 2014 do konce roku odtaženo 53 vozidel. 

 

Měření rychlosti 

            Mobilním radarovým zařízení bylo odhaleno v souvislosti s překročením nejvyšší povolené rychlosti 194 přestupků. Ve 183 případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h-1, a v 11 případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 a méně než 39 km/h-1

 

Použití TPZOV 

            OŘ 6 nevyužívá technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla k řešení přestupků v dopravě.                                   

 

Vraky silničních motorových vozidel 

      Nalezené nebo nahlášené vraky silničních motorových vozidel byly oznamovány Správě služeb hl. m. Prahy, která je podle současně platné legislativy oprávněna tuto problematiku řešit. Celkem oznámeno 99 vraků. 

 

Prevence v oblasti dopravy 

            Pokračoval preventivní zvýšený dohled na přechodech pro chodce u základních škol a jiných školských zařízení, zesílený na konci školního roku a v úvodu nového.

            Stranou nezůstaly ani preventivní aktivity pro děti a školní mládež. Nutno zdůraznit, že vždy s podporou Oddělení prevence ředitele MP HMP a jednotlivých městských částí. 

 

Přestupky ostatní 

Přestupky na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami byly odhalovány v rámci celoměstských akcí, v rámci akcí OŘ 6, ale i při běžném výkonu služby v provozovnách a na veřejných prostranstvích, kde byla pozornost zaměřována na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a podnapilým.

Majetkové delikty se nejčastěji vyskytovaly v podobě krádeží zboží v obchodech. Ve většině případů se jednalo o přestupková jednání. Byla rovněž odhalována jednání pachatelů, kteří již byli za předchozí krádeže postiženi a stali se tak zájmovými osobami pro orgány činné v trestním řízení.

Pozornost strážníků byla rovněž zaměřena na místa s předpokládaným nebo nahlášeným výskytem těchto osob, páchajících trestnou činnost. Jednalo se především o poškozování nebo odcizování kovových prvků z nemovitostí a přilehlých pozemků. 

 

Sumarizace ostatních přestupků 

            V roce 2014 bylo odhaleno 354 ostatních přestupků. Souhrnný počet je vyšší o 53 přestupků ve srovnání s rokem 2013. Struktura odhalených přestupků je uvedena v tabulkách. 

Přestupky ostatní celkem: za rok 2013 / 2014

 

2013

2014

Proti majetku

235

231

Alkohol / Tabák

42

102

Jiné

16

17

Občanské soužití

8

4

Celkem

301

354

 

Alkohol a toxikomanie 

rok

Tabák

Alkohol

Kouření v místě, kde je to zakázáno

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Oznámení správnímu orgánu

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Lékařské vyšetření

Přivolána PČR

2013

35

3

2

2

58

0

4

2014

95

2

3

1

25

3

8

  

Použitá oprávnění strážníků 

Použitá oprávnění strážníků - 2013 / 2014

Služební úkony

 

2013

2014

Podání vysvětlení § 11

9

11 700

Kontroly osob § 12

28 594

35 841

Předvedení

PČR § 13/1

18

15

OÚ a jiné § 13/1

1

0

Hledané osoby

28

13

Oprávnění

Donucovací prostředky § 18

8

11

sl. zbraně § 20

0

0

psa § 19

0

0

Trestné činy

Zajištění místa trestného činu

20

18

Omezení na osobní svobodě

§ 76/2 Tr. Ř.

30

19

 

Hledaná vozidla 

            Strážníky bylo lustrováno celkem 8 261 vozidel. Bylo nalezeno 5 odcizených vozidel a 1 registrační značka. 

 

Tísňová linka 156, jiná oznámení a další aktivity OŘ 6 

            V roce 2014 bylo na OŘ 6 přijato celkem 4 187 oznámení na tísňovou linku 156 a 1 576 dalších oznámení. Za nárůstem lze spatřovat, že občané se stále častěji obracejí na Městskou policii se žádostí o pomoc nebo oznamují protiprávní jednání a vědí, že každé oznámení je důkladně prověřeno, případně jsou provedena příslušná opatření. 

 

Linka 156

Celkem

Rok

Přestupků

Trestných činů

Negativní

Ostatní oznámení

2013

1 965

31

1 757

1 629

5 382

2014

2 108

23

2 056

1 576

5 763

 

Městský kamerový systém 

            Městský kamerový systém byl využit v 381 případech k zaměření výkonu služby nebo k odhalení protiprávních jednání. Celkem bylo odhaleno 124 protiprávních jednání.             

 

Práce se sociálně vyloučenými osobami 

            Po celý rok byly těmto osobám poskytovány informace o možnostech využívat ubytovací zařízení a využívat další služby zajišťovaných Centrem sociálních služeb a dalšími příspěvkovými organizacemi. Tato činnost byla intenzivněji vykonávána především v době nepříznivých klimatických podmínek, pro pobyt ve venkovním prostoru.

            Zjištěná protiprávní jednání těchto osob, byla řešena v souladu s platnými právními předpisy.             

 

Činnost na úseku proti zákazu žebrání 

            Zaměření této činnosti probíhalo denně formou preventivních kontrol v rámci výkonu služby, především ve vestibulech stanic metra Hradčanská a Dejvická. Dále v prostředcích hromadné dopravy při přesunech strážníků k plnění dalších úkolů, ale i dalších míst s jejich předpokládaným výskytem. 

 

Dohledy v okolí škol a v parcích 

            OŘ 6 zajišťovalo dohled v rámci projektu „Školní policie“, který je zaměřen na závadové osoby v okolí škol a jejich případné protiprávní jednání.

            Aktivně probíhala i kontrola parků, především za příznivých klimatických podmínek v rámci tzv. „Parkové policie“, často s využitím cyklohlídek. 

 

Problematika psů           

            Kontroly psů probíhaly v rámci běžné hlídkové činnosti. Zaměřené byly na volné pobíhání nebo neoznačení psa čipem nebo tetováním.

            Strážníci se, jako v minulých letech, setkávali s volně pobíhajícími psy, které následně ve 32 případech předali majitelům, a ve 22 dvou případech došlo převezeni do Útulku pro opuštěná zvířata MP. 

 

Preventivní aktivity 

            OŘ MP Praha 6 se aktivně zúčastňovalo akcí preventivního charakteru, ukázkami techniky, přednáškovou činností a také ukázkami vlastní práce strážníků. Nedílnou součástí splnění tohoto cíle byla aktivní spolupráce s výše uvedeným Oddělením prevence ředitele MP HMP, ale také s jízdní skupinou OŘ 7 a Útvarem psovodů.

            Spolupráce strážníků okrskářů probíhala i v základních a mateřských školách, nejen v rámci přednášek, ale i ukázek práce strážníků.  

 

Spolupráce s ostatními útvary MP HMP           

            V průběhu roku spolupracovalo OŘ 6 s Útvarem psovodů v rámci pořádání různých kontrolních akcí, při rizikových fotbalových utkání Gambrinus ligy a v podzimní části soutěže „Synot ligy“ a také při preventivních aktivitách OŘ 6 zaměřených na děti a mládež.

            Podporu v průběhu bezpečnostních akcí týkajících se zabezpečení veřejného pořádku při utkáních Gambrinus ligy a Synot ligy a dalších akcí poskytoval také Hlídkový útvar MP HMP.

            Strážníci z OŘ 6 rovněž vypomáhali při zvládání bezpečnostních opatření na území jiných výkonných útvarů např. OŘ 1, OŘ 7 a dalších.

            Za výrazné podpory všech výkonných útvarů a podpory ředitelství MP HMP se podařilo zvládnout největší bezpečnostní opatření v roce 2014, k zabezpečení koncertu skupiny Kabát, konaného dne 13. 9. 2014.

            Preventivní akce OŘ 6 např. akce Nová Petynka a dalších, v rámci přednášek ve školách a na dětských dnech, probíhaly vždy za podpory Oddělení prevence ředitele MP HMP.

             Pokračovala spolupráce s Denním stacionářem Sedlec pro osoby s mentálním postižením, pro které bylo, ve spolupráci s OŘ 7, uspořádáno zaměstnání v prostorách jízdní skupiny v Tróji, spojené s ukázkou práce se služebním koněm a jeho výcviku. 

 

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 

            Spolupráce OŘ 6 s Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 6, MČ Nebušice, MČ Lysolaje, MČ Přední Kopanina a MČ Suchdol, probíhala na trvale velmi dobré úrovni. S Magistrátem hl. m. Prahy zejména v oblasti přestupkové agendy.

            Okrskové služebny OŘ 6 jsou většinou v majetku městských částí, které tak významně podporují práci strážníků a podílejí se rovněž na budování odpovídajícího zázemí. Na náklady MČ Praha 6 byla vybudována v prostoru služebny OŘ 6 v ulici Českomalínská 25, recepce. Vznikl tak reprezentativní prostor, který slouží občanům k vyřizování jejich záležitostí. Došlo také ke stavebním úpravám vstupního prostoru na přestupkové pracoviště, který rovněž poskytuje občanům odpovídající prostředí. Úpravy též proběhly na Operačním středisku OŘ 6, čímž byl rovněž navýšen standard tohoto pracoviště a v neposlední řadě i úpravy dvou kanceláří a prostor chodeb služebny.

            V měsíci dubnu zorganizovala MČ Praha 6 slavnostní ocenění nejlepších strážníků OŘ 6.

            MČ Praha 6 rovněž strážníky významně podporovala v oblasti bytové politiky.

            Ředitel OŘ 6 se zúčastňoval pravidelných jednání grémia starostky MČ Praha 6 a na zasedáních Komise pro bezpečnostní problematiku. V kontaktu byl s jednotlivými starosty MČ nebo s pověřenými osobami, které je v oblasti bezpečnosti zastupovaly.

            Spolupráce nadále probíhala s jednotlivými odbory úřadů městských částí, především s Odborem dopravy a životního prostředí MČ Praha 6, což se projevovalo na udržení a v některých lokalitách i na zlepšení kvality životního prostředí. OŘ 6 spolupracovalo i s Odborem sociálních služeb MČ Praha 6, při řešení problematiky dětí a sociálně vyloučených osob. Dále spolupracovalo s Odborem výstavby MČ Praha 6, především formou vnější kontroly a oznamování nezajištěných opuštěných objektů, kde hrozilo riziko neoprávněného vstupu osob a možného úrazu.

            Velmi kvalitní byla opět spolupráce s Oddělením krizového řízení starostky MČ Praha 6.

            Na základě požadavku MČ Praha – Suchdol došlo s účinností od 1. 3. 2014 k dočasnému navýšení počtu strážníků okrskářů z jednoho na dva. Po uplynutí cca třech a půl měsíců byla vyhodnocena bezpečnostní situace na území této městské části, což je základním kritériem obsazenosti jednotlivých okrsků. V ní bylo konstatováno, že bezpečnostní situace v této lokalitě nezakládá potřebu v dočasném posílení pokračovat s tím, že okrskář bude s účinností od 1. 7. 2014 přemístěn do okrsku, kde to bezpečnostní situace vyžaduje.

            Zhoršená bezpečnostní situace na území MČ Praha – Lysolaje si vyžádala zavedení spolupráce s jízdní skupinou OŘ 7, která se od měsíce listopadu podílí na dohledu v lokalitách s nejčastějším výskytem závadových osob, vloupávání do zahradních chatek atd.

            Strážníci rovněž významně pomáhali při doručování písemností. Obvodní ředitelství MP Praha 6 bylo úřadem požádáno o doručení 69 písemností, strážníky bylo úspěšně doručeno 19 písemností. 

 

Spolupráce s Policií ČR 

            Spolupráce s Policií České republiky pokračovala po celý rok 2014 na úrovni obvodních ředitelství, místních oddělení ale i se službou SKPV. V jejím rámci pokračovala součinnost při bezpečnostních opatřeních k zabezpečení sportovních a kulturních akcí, dále při kontrolách provozoven zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a osobám podnapilým, při kontrolách v místech výskytu závadových osob např. v zahrádkářských koloniích.

            OŘ 6 poskytovalo na žádost SKPV součinnost nezúčastněné osoby, např. při rekognicích nebo nařízených domovních prohlídkách.

            Úspěšně pokračovala nastavená úroveň spolupráce strážníků okrskářů a územních pracovníků Policie ČR. Spolupráce měla stabilně vysokou profesionální úroveň. 

 

Spolupráce s ostatními subjekty 

            Při řešení situací vyžadujících odborné ošetření osob a jejich převozu do zdravotnických zařízení se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy.

            S Hasičským záchranným sborem nejčastěji při otevírání bytu nebo jiného nebytového prostoru, vzniku požáru nebo při likvidaci ekologických problémů např. v podobě úniku provozních kapalin z motorových vozidel. Zvláštním druhem spolupráce je pravidelná kontrola funkčnosti rotačních sirén a hlášení závad.

            Dalšími subjekty spolupráce byla např. Správa služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veolia Voda a společnost ELTODO. 

 

Prezentace práce strážníků 

            Prezentace OŘ 6 nadále pokračovala ve spolupráci s Oddělením komunikace s veřejností MP HMP, v měsíčníku Šestka vydávaném Městskou částí Praha 6, v Nebušickém zpravodaji, v Kopaninských listech, v časopise Břevnovan a v měsíčníku Veleslavín. Prostřednictvím webových stránek MP a jednotlivých městských částí.

            Uvedená média byla nápomocna náborové kampani MP prezentací náborového letáku MP.

            O prezentaci práce OŘ 6 projevila zájem i televizní a rozhlasová media. 

 

Personální stav 

            OŘ 6 mělo ke dni 31. 12. 2014 přiděleno celkem 116 systematizovaných míst, z toho fyzicky obsazeno celkem 96 míst. Z tohoto počtu bylo obsazeno 33 okrskářů a 48 strážníků specialistů.

            V roce 2014 bylo na OŘ 6 zařazeno 7 strážníků a pracovní poměr rozvázalo celkem 5 strážníků. O práci na OŘ 6 byl zájem nejen mezi novými uchazeči, ale během roku se hlásili i strážníci z jiných výkonných útvarů.

            Městská policie hl. m. Prahy přijala v roce 2014 celou řadu opatření, která ve svém důsledku zastavila odchody strážníků a vytvořila velmi dobré podmínky pro nové uchazeče, za předpokladu úspěšného absolvování přijímacího řízení.

            OŘ 6 vynaložilo velké úsilí ke zlepšování pracovních podmínek strážníků. 

 

Nehodovost služebních vozidel 

            V roce 2014 měla služební vozidla účast na 5 dopravních nehodách bez zranění. 

 

Zajišťování kulturních a jiných akcí 

            Strážníci OŘ 6 zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na níže uvedených akcích, kde plnili úkoly dle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a vyplývající z dalších právních předpisů. 

Datum akce

Akce

Místo konání

10. 1. 2014

Demonstrace

Suchdol – ambasáda Palestiny

17. - 18. 1. 2014

BA bezdomovci

Praha 6

6. - 23. 2. 2014

Olympijské městečko

Praha 6 a Praha 7

3. - 9. 2. 2014

Dánové

okolí hotelu Pyramida

21. 2. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

21. 2. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

21. 2. 2014

BA bezdomovci

Praha 6 - vybrané lokality

Datum akce

Akce

Místo konání

4. 3. 2014

Břevnovský Masopust

Praha 6 – Břevnov

6. 3. 2014

Kontrola zahrádkářských kolonií

Praha 6 - Lysolaje

7. 3. 2014

Kontrola zahrádkářských kolonií

Praha 6 - Lysolaje

8. 3. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

10. 3. 2014

Spolupráce s Policií ČR

Praha 6 - Dejvice

12. 3. 2014

Spolupráce s Policií ČR

Praha 6 - Břevnov

22. 3. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

23. 3. 2014

Demonstrace

Okolí ambasády Ruska

26. 3. 2014

Fotbal pohár České pošty

Stadion Dukla Praha

29. 3. 2014

Kontrola zahrádkářských kolonií

Praha 6 - Suchdol

2. 4. 2014

Beseda v MŠ Stochovská

Stochovská 41, Praha 6

3. 4. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Dědina

5. 4. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

8. 4. 2014

Injekční stříkačky - bezpečná pískoviště

Praha 6

8. 4. 2014

KO živnostenských provozoven

Praha 6

8. 4. 2014

95 let Hradní stráže

okolí GŠ AČR

10. 4. 2014

Cvičení HZS

ZŠ Nebušice

10. 4. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

10. 4. 2014

KO Zahrádky LYSOLAJE

MČ Lysolaje

12. 4. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

15. 4. 2014

Nebušický běh

areál zdraví Nebušice

19. 4. - 21. 4. 2014

Dohled nad hřbitovy

Praha 6

20. 4. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

23. 4. 2014

Open Air

koleje Strahov

26. 4. 2014

Pražský pohár - Jízda zručnosti XXI.

parkoviště Džbán

26. 4. 2014

„Velká jarní cyklojízda“

Praha

28. 4. 2014

Spolupráce s Policií ČR

Praha 6

30. 4. 2014

Noční akce ALKOHOL

Praha 6

30. 4. 2014

Čarodějnice na Ladronce

Ladronka

2. 5. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

5. 5. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Dědina

6. 5. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Dědina

7. 5. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Dědina

8. - 9. 5. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Dědina

13. - 14. 5. 2014

Miss Agro - ČZU Praha 6

ČZU Suchdol

15. 5. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha

17. 5. 2014

Rytířské klání - Klášter Břevnov

Klášter Břevnov

17. 5. 2014

Slavnost Květů - MČ Lysolaje

Lysolaje - Housle

19. 5. 2014

Petřinská olympiáda - MŠ Petřiny

sportoviště ZŠ Petřiny

22. 5. - 25. 5. 2014

Bambiriáda - ÚMČ Praha 6

Vítězné nám.

23. - 24. 5. 2014

Volby do E parlamentu - ČR + EU

Praha 6

25. 5. 2014

Gambrinus liga

Stadion Dukla Praha

30. 5. a 31. 5. 2014

Speedway Grand Prix České republiky

Stadion Markéta

30. 5. 2014

Den s IZS - ÚMČ Praha 6

ZŠ Hanspaulka

Datum akce

Akce

Místo konání

30. 5. 2014

Dětský den - MČ Nebušice

centrum Nebušic

31. 5. 2014

Pohádkový les - UMČ Praha 6

obora Hvězda

31. 5. 2014

Dětský den s EU fondy pro Prahu na Ladronce

park Ladronka

1. 6. 2014

Dětský den - MČ Přední Kopanina

Přední Kopanina

2. 6. 2014

Výstava před budovou Gen. Štábu AČR "70.

okolí GŠ AČR

6. 6. 2014

Společenský večer Prahy 6 - MČ 6

Břevnovský klášter

7. 6. 2014

Prague Barefoot Run 2014 – Ladronka - RMČ

Ladronka

8. 6. 2014

Den s Hasiči - MČ Suchdol

Suchdol

8. 6. 2014

60 šakalých let - ÚMČ Paraha 6

Hanspaulka

9. 6. 2014

Memoriál Josefa Odložila - starostka UMČ

Stadion Dukla Praha

9. 6. 2014

"Setkání se zástupci zahraničních misí"

V Sadech 1

10. 6. 2014

Dárci kostní dřeně - MP Praha

Korunní

12. 6. 2014

Lysolajský běh - MČ Lysolaje

Lysolaje

12. 6. 2014

Lysolajský běh - ZŠ Žákovská

okolí ZŠ

13. 6. 2014

Uctění památky II. Sv. války - MČ Nebušice

Nebušice

14. 6. 2014

Nová Petynka

koupaliště Petynka

18. 6. 2014

Felfest 2014 - ČVUT Praha 6

Technická, Praha 6

20. - 22. 6. 2014

Hanspaulský hudební festival - ÚMČ Praha 6

Hanspaulka

25. 6. 2014

Den s IZS - ÚMČ Praha 6

ZŠ Hanspaulka

23. - 27. 6. 2014

Ukončení školního roku – zvýšený dohled    u ZŠ

Praha 6

1. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

8. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

10. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

14. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

15. 7. 2014

Liga mistrů Sparta X Levadia Tallinn

Milady Horákové

16. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

18. 7. 2014

Superpohár Sparta x Plzeň

Milady Horákové

22. 7. 2014

Asistence MP při vyklizení RD

Evropská 155

22. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

25. 7. 2014

Synot liga Dukla x Ostrava

Okolí stadionu Juliska

28. 7. 2014

U příležitosti vypuknutí I. sv. války

Gen. Štáb AČR

30. 7. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

3. 8. 2014

Opel Handy cyklo Maraton

Ladronka

9. 8. 2014

Synot liga Dukla x Brno

Okolí stadionu Juliska

20.8.2014

Výskyt bezdomovců - terénní šetření

Praha 6

22.8.2014

Výskyt bezdomovců - terénní šetření

Praha 6

24.8.2014

Synot liga Dukla x Sparta

Okolí stadionu Juliska

Datum akce

Akce

Místo konání

25. 8. 2014

Výskyt bezdomovců - terénní šetření

Praha 6

28. 8. 2014

Evr. Liga AC Sparta-Pec Zwolle

Letná

28. 8. 2014

Karpatská kavalerie

Vítězné nám.

29. 8. - 30. 8. 2014

Mládež a alkohol

Parky a provozovny

30. 8. 2014

Rozloučení s prázdninami

Nebušice

30. 8. 2014

Setkání vozíčkářů – ÚMČ 6

obora Hvězda

31. 8. 2014

fotbal Synot liga Sparta x Jablonec

Milady Horákové

1. 9. 2014

Den bezpečnosti na Petynce

koupaliště Petynka

3. 9. 2014

Reprezentační utkání  ČR x USA

Milady Horákové

4. 9. 2014

součinnost s PČR – kontrola zahrádkářských kolonií

Lysolaje

6. 9. 2014

LadronkaFest

Ladronka

6. 9. 2014

Šárecký okruh

Šárka

6. 9. 2014

Opera v Šárce „Čert a káča“

Šárka

7. 9. 2014

Pražský Sprint triatlon

koupaliště Džbán

8. 9. 2014

Memoriál Luboše Tomíčka

Markéta

9. 9. 2014

Kvalifikace na ME 2014 ČR - Nizozemí

Letná

10. 9. 2014

Vědecký jarmark

Vítězné nám.

11. 9. 2014

Kolojízda

trasa Gen. Píky - obora Hvězda

13. 9. 2014

Synot liga Dukla x Bohemians

okolí stadionu Juliska

13. 9. 2014

Po Čertech velkej koncert – skupina Kabát

Vypich

14. 9. 2014

Škola kouzel v pohádkovém lese

Obora Hvězda

14. 9. 2014

Dejvické hudební léto

Vítězné nám.

20. 9. 2014

Pražská padesátka

Dejvice

20. 9. 2014

Octoberfest ČNOPK 2014

Břevnovský klášter

21. 9. 2014

Bitva na Bílé hoře

Bílá hora

25. 9. 2014

Cvičení IZS v tunelu Blanka

tunel Blanka

27. - 28. 9. 2014

Evropský pohár handicapovaných

STRAHOV

27. 9. 2014

Synot liga Dukla x Jihlava

okolí stationu Juliska

28. 9. 2014

Hanspaulské slavnosti sv. Václava

Hanspaulka

28. 9. 2014

Svatováclavské Slavnosti

Nebušice

28. 9. 2014

Suchdolské posvícení

okolí ZŠ M. Alše

29. 9. 2014

Svatomichalská pouť

ul. Na Pernikářce

2. 10. 2014

Evropská liga Sparta x Youny Boys

Milady Horákové

4. 10. 2014

Den otevřených dveří trasy metra V.A

Nádraží Veleslavín

4. 10. 2014

Mizuno Česká pojišťovna Run Tour 2014

Ladronka

4. 10. 2014

VII. Memoriál Františka Malého

ul. Internacionální

5. 10. 2014

Synot liga Sparta x Liberec

Milady Horákové

5. 10. 2014

Pietní akt k uctění památky generálmajora Josefa Balabána při příležitosti 73. výročí jeho popravy nacisty

Evropská x Studentská

8. 10. 2014

Srbská delegace u pomníku Nikoly Tesly

ul. Nikoly Tesly

Datum akce

Akce

Místo konání

9. 10. 2014

Kolotoč bez bariér

Břevnov - klášter

10. - 11. 10. 2014

VOLBY 2014 do samosprávy a do Senátu

Praha 6

11. - 12. 10. 2014

Břevnovské posvícení

Břevnov - klášter

14. 10. 2014

Slavnostní výstava před budovou Gen. Štábu AČR „95. Výročí vzniku Generálního štábu“

Vítězné nám.

17. - 18. 10. 2014

VOLBY do senátu 2014

Praha 6

17. 10. 2014

Synot liga Dukla x Příbram

okolí stadionu Juliska

19. 10. 2014

Bezpečně Prahou 6

atrium Stavební fakulty ČVUT

23. 10. 2014

orientační běh v okolí ZŠ Norbertov

okolí ZŠ Norbertov

26. 10. 2014

Synot liga Sparta x Mladá Boleslav

Milady Horákové

28. 10. 2014

Oslavy výročí vzniku ČR

Skleněný palác P6

28. 10. 2014

Synot liga Dukla x Příbram

okolí stadionu Juliska

28. 10. - 3. 11. 2014

Památka zesnulých

Praha 6

30. 10. 2014

Noční akce zahrádky

Lysolaje

28. 10. - 3. 11. 2014

Památka zesnulých

Praha 6

1. 11. 2014

Synot liga Dukla x České Budějovice

okolí stadionu Juliska

6. 11. 2014

Evropská liga Sparta x Bratislava

Milady Horákové

7. 11. 2014

Synot liga Dukla x Slavia

okolí stadionu Juliska

13. 11. 2014

Noční akce zahrádky

Lysolaje

15. 11. 2014

Běh 17. listopadu – ČVUT

obora Hvězda

29. 11. 2014

Ralye Sprint

Strahov

29. 11. 2014

Synot liga Dukla x Mladá Boleslav

okolí stadionu Juliska

29. 11. 2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Břevnov

Bělohorská ul. u Kaštanu

29. 11. 2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vokovice

nám. V Středu

30. 11. 2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Písecká brána

Písecká brána

30. 11. 2014

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vítězné nám.

Vítězné nám.

1. 12. 2014

Noční akce zahrádky

Suchdol

5. 12. 2014

Mikulášská besídka

Skleněný palác

5. - 24. 12. 2014

Vánoce Prahy 6

Dejvická-Vítězné n.

15. 12. 2014

Koncert "Ohlednutí za Operou v Šárce"

Markétská

17. (18.) 12. 2014

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

29. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Evropské setkání mladých „Taizé Praha 2014“

Kolejní, Praha 6

Bc. Zdeněk Kovanda, DiS.
ředitel OŘ MP Praha 6



© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2014 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz