Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2015 ›› detail/podstránka

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2015

Hlavní město praha

Městská policie hl. m. Prahy

Obvodní ředitelství Praha 6

 

Zpráva o výsledné činnosti

Obvodního ředitelství MP Praha 6

za rok 2015

 

Zaměření výkonu služby a výsledky činnosti

 

            Výkon služby Obvodní ředitelství Praha 6 (dále jen OŘ 6), byl zaměřen
na prevenci pouliční kriminality, na dodržování veřejného pořádku, včetně dodržování právních předpisů hl. m. Prahy a dodržování pravidel občanského soužití i přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku. V neposlední řadě byla pozornost zaměřena na problematiku dopravy.

          OŘ 6 se podílelo na zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku
při kulturních, sportovních i jiných akcích. S přihlédnutím k jejich rozsahu a míře rizikovosti, samostatně nebo v součinnosti s Policií ČR. Dále byly prováděny preventivně zaměřené součinnostní akce s Policií ČR. Zabezpečovány byly místní záležitosti veřejného pořádku i při akcích celoměstského významu v územních obvodech jiných OŘ.

             OŘ 6 se podílelo samostatně nebo ve spolupráci s kompetentními orgány na řešení problematiky sociálně vyloučených osob, na problematice vyhledávání, oznamování a v rámci zákonných možností i na kontrolu neobydlených objektů. Byly prováděny kontroly živnostenských provozoven i akce zaměřené na problematiku podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 ti let.

            Stranou nezůstaly ani preventivní aktivity pro děti a mládež.

            Po listopadových teroristických útocích v Paříži probíhal preventivní dohled
na místech s předpokládaným výskytem většího počtu osob.

            Nadále byla služba vykonávána formou hlídkové služby v nepřetržitém režimu
a výkonem služby strážníků specialistů okrskářů, zajišťovaného dle potřeb OŘ 6
a jednotlivých okrsků.

 

Sumarizace přestupků a jiných správních deliktů

 

            V roce 2015 bylo na území OŘ 6 odhaleno v souhrnu 40 417 přestupků
a jiných správních deliktů
. Počet je o 2 351 vyššíve srovnání s rokem 2014. Došlo tak k celkovému navýšení počtu odhalených protiprávních jednání především v oblasti veřejného pořádku a dopravy, souběžně i k navýšení počtu uložených blokových pokut i celkové výše vybraných finančních prostředků. Rovněž došlo
k navýšení dalších ukazatelů.

            Výsledků bylo dosaženo s celkově menším počtem strážníků nasazovaných
do přímého výkonu služby.

 

Veřejný pořádek a pořádek ve státní správě a územní samosprávě

 

          Pozornost OŘ 6 byla zaměřována na místas častějším i opakovaným výskytem protiprávních jednání. K tomu byly využívány vlastní poznatky z výkonu služby, výměna informací s Policií ČR, informace poskytnuté od jednotlivých úřadů městských částí a od dalších subjektů. V neposlední řadě byly využívány i cenné podněty a informace ze strany občanů a návštěvníků Prahy 6. Pozornost byla dále vyváženě věnována celému územnímu obvodu OŘ 6.

          V hodnoceném období bylo odhaleno 3 101 přestupků. Ve srovnání s  rokem 2014 je to o 346 přestupků více.

          Nejčastěji bylo odhalováno znečišťování veřejného prostranství, porušování povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami a nařízeními hl. m. Prahy, páchaných osobami požívajících alkoholické nápoje na veřejných prostranstvích, kde je to zakázáno, nelegálním výlepem reklamy a nelegální reklamou na poskytování sexuálních služeb. Další početnou skupinu přestupků tvoří rušení nočního klidu
a neoprávněný zábor veřejného prostranství. Stálým předmětem kontrol byla
i problematika znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. Pozornost byla rovněž v rámci celoměstských i samostatných kontrolních akcí zaměřena
na problematiku taxislužby.

          Zjištěná protiprávní jednání byla řešena v souladu s příslušnými právními předpisy, ukládáním pokut v blokovém řízení, kterých bylo sice méně, než ve stejném období roku 2014, ale celkový objem vybraných finančních prostředků je vyšší. Přestupky byly řešeny také oznámením o přestupku příslušným správním orgánům, jejichž celkový počet se podstatně zvýšil. S přihlédnutím k závažnosti deliktu byla některá protiprávní jednání řešena domluvami ve srovnatelném počtu.

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

 

rok 2014

rok 2015

§ 46 – ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě.

874

1 006

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

21

13

§ 47/1b – poruší noční klid.

682

564

§ 47/1c – vzbudí veřejné pohoršení.

12

15

§ 47/1d – znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

1 004

1 276

§ 47/1e – úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

0

2

§ 47/1f – poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice.

0

0

§ 47/1g – jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci.

0

0

§ 47/1h – poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

155

192

§ 47/1i – neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

7

32

§ 48 - Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

0

1

Celkem

2 755

3 101

 

 

Veřejný pořádek - blokové řízení v letech 2014/2015

Hotově

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

534

392

150 990

125 550

BPN

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

58

144

42 100

95 200

Celkem

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

592

536

193 090

220 750

 

 

 

 

Veřejný pořádek - jiná řešení v letech 2014/2015

VOPP

2014

2015

609

518

Oznámení o přestupku

2014

2015

150

590

Domluva

2014

2015

1 674

1 662

Celkem

2014

2015

2 433

2 770

 

 

Dohled strážníků byl zaměřen na dodržování právních předpisů hl. m. Prahy , např.

 

Činnost spojená s výskytem osob bez domova

 

            Preventivní - zahrnovala především působení na veřejných místech. Pozornost byla zaměřována na prevenci žebrání, především v okolí škol, ve vestibulech stanic metra, v dalších prostředcích MHD, na zastávkách MHD, na zastávkách linkové osobní dopravy a v železničních stanicích. Na agresivní formu žebrání též u supermarketů a na dalších veřejných prostranstvích se zvýšeným pohybem osob, např. v parcích. Pozornost byla věnována problematice požívání alkoholických nápojů těmito osobami na veřejných místech, kde je to zakázáno a souvisejícím protiprávním jednání.

            Represivní – u případů, které s ohledem na jejich závažnost, případně na jejich opakování nebylo možné řešit domluvou. Ukládání pokut v blokovém řízení bylo nadále problematické z důvodu insolvence pachatelů přestupků. Častější formou řešení bylo oznamování podezření ze spáchání přestupků příslušným správním orgánům. U přestupků významně narušujících místní záležitosti veřejného pořádku, jejich oznamování vytváří předpoklad pro možnost ukládat sankce zákazu pobytu, pokud se pachatel obdobného jednání dopustí opakovaně před uplynutím doby 12 měsíců, po té co byl pravomocně uznán vinným z výše uvedeného přestupku.

            Doručování písemností – bezprostředně navazovalo na oznamování, jako forma spolupráce s příslušnými správními orgány, především Odborem vnitřních věcí a Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, což výrazně zefektivnilo dostupnost adresátů s využitím místní i osobní znalosti strážníků.

            Pomoc – při kontaktu s osobami bez domova byla poskytována formou předávání informací o možnostech využívat ubytovací zařízení, služby sociálního nebo psychologického poradenství zajišťované Centrem sociálních služeb nebo např. Občanským sdružením Naděje, které na parkovišti v ulici Podbabská a na prostranství v ulici Zvoníčkova realizuje, ve spolupráci s MČ Praha 6 pro tyto osoby, terénní program. Dále byla pomoc poskytována v součinnosti s Odborem sociálních služeb formou asistence, při kontaktu s těmito osobami.

            Při nepříznivých povětrnostních podmínkách pro pobyt ve venkovním prostoru, byla kontrolována místa s předpokládaným výskytem sociálně vyloučených osob za účelem poskytnutí včasné pomoci.

 

Cíle pro následující období v oblasti veřejného pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě

 

            Četnost odhalených protiprávních jednání ukazuje, že je nezbytné oblasti veřejného pořádku věnovat nadále zvýšenou pozornost, při běžném výkonu služby i formou preventivních součinnostních akcí s využitím preventivního i represivního přístupu. Bude pokračovat zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na kulturních, sportovních a dalších akcích, nejen na území svěřeného obvodu. S ohledem na nové úkoly, které bude OŘ Praha 6 v roce 2016 plnit s přihlédnutím k personálnímu stavu, lze předpokládat, že se zajišťování konkrétních akcí neobejde bez navýšení počtů členů pořadatelské služby. V dalším období bude pokračovat efektivně nastavená spolupráce s Policií ČR, s jednotlivými úřady městských částí a s dalšími subjekty. Nadále budou odpovědně využívány informace občanů a návštěvníků Prahy 6.

            Přestože se stále zvyšuje počet ukázněných osob doprovázejících psa, OŘ 6 bude problematice znečišťování veřejných prostranství exkrementy věnovat zvýšenou pozornosti v následujícím období.

            Pokračovat budou příslušní okrskáři v nastavené spolupráci s územními příslušníky Policie ČR.

            V neposlední řadě bude v rámci výkonu služby odpovědně zaměřena pozornost na místa se zvýšeným výskytem většího množství osob.

 

Majetek

 

            Nejčastěji řešenými delikty byly krádeže zboží v obchodech. Ve většině případů se jednalo o přestupková jednání. Byla rovněž odhalena jednání pachatelů, kteří již byli za krádeže v posledních 3 letech trestáni a stali se tak zájmovými osobami pro orgány činné v trestním řízení. V roce 2015 bylo zjištěno celkem 105 případů přestupků proti majetku, což je o 126 přestupků méně, než bylo zaznamenáno ve stejném období roku 2014.

V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k poklesu odhalených majetkových přestupků.

OŘ 6 se rovněž podílelo na odhalování deliktů spočívajících v poškozování cizí věci sprejem nebo malbou i jiným jednáním. Při tom byla omezena osobní svoboda celkem 12 podezřelých osob.

Ve spolupráci s Policií ČR z MO Vokovice byla od 21. 4. do 16. 6. 2015 instalována fotopast za účelem zjištění pohybu podezřelých osob v lokalitě ul. Na Míčánce. Fotopast byla instalována na základě podnětu občanů, kteří zjistili opakovaný pohyb cizích osob na svých pozemcích v okolí stavby bývalého hotelu Praha. Spolupráce spočívala v zapůjčení fotopasti a předávání záznamů k vyhodnocení Policií ČR.

            Strážníci využívali k lustracím databázi hledaných vozidel. Celkem bylo lustrováno celkem 7 921 vozidel. Odhaleny byly 2 odcizené registrační značky a 1 hledané motorové vozidlo. V tomto případě došlo k omezení osobní svobody podezřelých osob, které se v odcizeném vozidle nacházely.

 

Cíle pro následující období v oblasti majetkových deliktů

 

            Pokračovat v preventivním působení na veřejných místech s cílem předcházet majetkové, ale i jiné pouliční kriminalitě. Pokračovat v zaměřování pozornosti na preventivní kontrolu zájmových míst. Důsledně využívat poznatky z vlastní činnosti i informace získaných od občanů a dalších subjektů. Nadále pokračovat na velmi dobře zavedené spolupráci okrskářů s územními pracovníky Policie ČR. Nadále spolupracovat s příslušnými správními orgány. Pokračovat ve vyhledávání odcizených vozidel. V konkrétních případech nadále využívat fotopast, případně jiná záznamová zařízení.

 

Doprava

 

V hodnoceném období bylo OŘ6 celkem odhaleno 37 030 přestupků. Souhrnný počet je vyšší o 2 092 přestupků ve srovnání s rokem 2014. Z celkového počtu všech deliktů, tvořily přestupky v dopravě nejpočetnější skupinu. Nejčastěji je jednalo o porušování zákazu zastavení, nepovolené stání na chodníku, ostatní přestupky v dopravě, nepovolené stání v křižovatce, nepovolené stání na přechodu pro chodce a porušování zákazu vjezdu. Početnou skupinu tvořili přestupky chodců, kterých bylo odhaleno více než v roce 2014. Pozornost byla průběžně zaměřována i na nesprávné používání jízdního kola na pozemní komunikaci, včetně jeho povinné výbavy a na pohyb chodců v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

            V rámci technických možností se OŘ 6 rovněž podílelo na odhalování přestupků spáchaných nedodržováním nejvyšší dovolené rychlosti na místech určených Policií ČR. Pravidelnou činnost v této oblasti vyloučila dlouhodobá a opakovaná porucha radarového zařízení. Výsledky dosažené v této oblasti tomu odpovídají.

            Pokračoval preventivní dohled na přechodech pro chodce u základních škol a jiných školských zařízení, vždy zesílený na konci a začátku školního roku.

            Spolu s otevřením nových stanic metra Bořislavka, Veleslavín a Petřiny, strážníci monitorovali dopravní situaci, zejména parkování vozidel. V souvislosti s jejich otevřením nedošlo k zásadnímu navýšení počtu protiprávních jednání.

            Stranou nezůstaly preventivní aktivity pro děti a školní mládež. Nejčastěji s podporou Oddělení prevence kriminality MP HMP, nebo jednotlivých městských částí.

            OŘ 6, stejně jako v minulém období, nevyužívalo k zajištění dopravní kázně technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV).

            Odtahování silničních motorových vozidel provádělo OŘ 6 samostatně, vždy jednou týdně, a v ostatních dnech ve spolupráci s Hlídkovým útvarem MP HMP.

            Nahlášeno bylo 115 silničních motorových vozidel s podezřením, že se jedná o vrak, k řešení Správou služeb hl. m. Prahy.

            Odhaleno bylo celkem u 5 řidičů motorových vozidel, řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

            Od 9. 11. 2015 do 23. 12. 2015 se OŘ 6 v součinnosti s Policií ČR podílelo na usměrňování dopravy, za účelem obnovení plynulosti provozu v souvislosti s dopravní zátěží, v ulici Svatovítská, která se zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka. Tato činnost byla prováděna pouze v ranní dopravní špičce.

 

Přestupky v dopravě celkem v letech  2014 / 2015

 

   rok 2014

rok 2015

Zákaz vjezdu

1 865

1 415

Zákaz zastavení

9 965

10 700

Zákaz stání

1 071

1 095

Pěší zóna

219

274

Nepovolené stání na chodníku

8 024

8 240

Ostatní v dopravě

4 228

5 658

Měření rychlosti

194

277

Jízda na červenou

6

5

Jízda ve vyhrazeném pruhu

1

48

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

0

Zóny s dopravním omezením

13

19

Vyhrazené parkoviště „pro invalidy“

169

214

Vyhrazené parkoviště ostatní

760

295

Stání ve druhé řadě

346

417

Stání v křižovatce

4 483

4 640

Stání na přechodu pro chodce

1 769

1 469

Stání ve vyhrazeném pruhu

160

163

Stání před vjezdem

401

453

Zakrytí dopravní značky

17

39

Přestupky chodců

1 247

1 609

Celkem

34 938

37 030

 

Doprava – blokové řízení v letech 2014 / 2015

Hotově

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

7 294

7 711

2 108 000

2 273 000

BPNN

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

642

750

305 900

356 000

Celkem

Počet

Výše v Kč

2014

2015

2014

2015

7 936

8 461

 2 413 900

2 629 000

 

 

 

 

Doprava jiná řešení v letech 2014 / 2015

VOPP

2014

2015

906

1 052

VOPSP

2014

2015

25 356

26 907

Oznámení o přestupku

2014

2015

187

332

Domluva

2014

2015

7 093

7 826

Celkem

2014

2015

33 542

36 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle pro následující období v oblasti dopravy

 

            Cíleně zaměřovat pozornost na závažná protiprávní jednání, kterými dochází k ohrožování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jeho účastníků, ale i k poškozování majetku, např. nepovoleným parkováním na chodníku nebo stání na silniční vegetaci.

            Citlivě posuzovat konkrétní protiprávních jednání. Zejména u přestupků, které lze dle konkrétní situace považovat za méně závažné, s ohledem na parkovací možnosti konkrétní lokality.

            Zahájit plnění uložených úkolů v souvislosti s plánovaným vznikem zón placeného stání. V případě potřeby řešit navýšení personální kapacity OŘ 6. Nejen v souvislosti s tím začne OŘ 6 využívat k řešení přestupků TPZOV.

            Preventivně působit v oblasti dopravy na vybraných přechodech pro chodce, především u základních škol a školských zařízení. Po vyhodnocení situace v individuálních případech navrhovat změny v jejich obsazování.

            Využívat radarové zařízení na místech určených Policií ČR, především v blízkosti školských zařízení a místech, kde to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu.

            Realizovat odtahování silničních motorových vozidel, tvořících překážku v provozu na pozemních komunikacích, samostatně i ve spolupráci s Hlídkovým útvarem MP.

            Pokračovat v monitorování dohledu v okolí nových stanic metra a rovněž na místech, která nebudou zařazena do oblasti nově vzniklých zón placeného stání.

            Pokračovat v preventivních aktivitách zaměřených na děti, mládež a seniory.

 

Přestupky ostatní

V hodnoceném období bylo strážníky OŘ MP Praha 6 odhaleno celkem 283 přestupků. Souhrnný počet odhalených přestupků je nižší o 71 přestupků ve srovnání s rokem 2014.

            Do této kategorie jsou zařazeny přestupky proti majetku dle ust. § 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, o kterých již bylo pojednáno v kapitole Majetek. Dále přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 téhož zákona a další přestupky uvedené v jiných právních normách, než v zákoně o přestupcích.

            Patří sem i přestupky na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, jejichž odhalování probíhalo v rámci celoměstských akcí, v rámci akcí OŘ6, ale i při běžném výkonu služby v provozovnách, kde byla pozornost zaměřována na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a podnapilým osobám, ale i na veřejných prostranstvích např. v parcích, na dětských hřištích a sportovištích.

 

Přestupky ostatní celkem v letech 2014 / 2015

 

2014

2015

Proti majetku

231

105

Alkohol / Tabák

102

143

Jiné

17

25

Občanské soužití

4

10

Celkem

354

283

 

Alkohol a toxikomanie

 

Tabák

Alkohol

rok

Kouření v místě kde je to zakázáno

Zjištění alkoholu u řidiče

Zjištění alkoholu u ostatních osob

Oznámení správnímu orgánu

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Lékařské vyšetření

Přivolána PČR

2014

95

2

3

1

25

3

8

2015

124

5

16

16

49

1

7

 

            Strážníci OŘ 6 rovněž zajišťovali poskytnutí zdravotnické pomoci u 81 podnapilých osob, které byly následně odvezeny do zdravotnického zařízení nebo přímo na Protialkoholní záchytnou stanici speciálním vozidlem, na základě rozhodnutí zdravotníků.

            Celkem bylo odhaleno 14 osob mladších 18 let, u kterých bylo zjištěno požití alkoholického nápoje. Zjištěné případy byly následně oznamovány příslušným Oddělením péče o rodinu a dítě.

 

 

Cíle pro následující období

 

            Provádět kontroly zaměřené na problematiku podávání, prodej a požívání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let v provozovnách, ale i na veřejných prostranstvích, v parcích, sportovištích a v okolí prodejen potravin, které s těmito prostory sousedí.

            Věnovat pozornost na odhalování přestupků páchaných pod vlivem alkoholického nápoje, případně i jiné návykové látky samostatně i ve spolupráci s Policií ČR.

            Pokračovat v odhalování kouření tabákových výrobků na místech, kde je to zakázáno.

 

Použitá oprávnění strážníků

 

 

Použitá oprávnění strážníků v letech 2014 / 2015

 

 

 

2014

2015

Podání vysvětlení § 11

11 700

25 597

Kontroly osob § 12

35 841

38 116

Předvedeno                na:

PČR § 13/1

15

19

OÚ a jiné § 13/1

0

0

 

Hledané osoby

13

17

Použito

Donucovací prostředky § 18

11

30

sl. zbraně § 20

0

0

psa § 19

0

0

 

Zajištění místa trestného činu

18

34

Omezení na osobní svobodě

§ 76/2 tr. Ř.

19

46

 

Tísňová linka 156 a jiná oznámení

            OŘ 6 přijalo celkem 5 676 oznámení na tísňovou linku 156. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 bylo přijato o 87 případů méně. Dále bylo přijato 337 dalších oznámení od občanů. Zde byl zaznamenán nárůst o 73 oznámení. Z uvedeného počtu vyplývá, že se občané stále s důvěrou obracejí na městskou policii s žádostmi o pomoc nebo oznamují podezření z protiprávních jednání.

 

 

Další aktivity OŘ 6

 

            Celkem bylo lustrováno 38 116 osob. Z toho bylo 19 osob předvedeno na Policii ČR. Odhaleno bylo 17 hledaných osob a 46 osob přistižených při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po té, bylo omezeno na osobní svobodě s jejich následným předáním Policii ČR.

            Strážníky byl prováděn dohled v rámci projektu „Školní policie“, zaměřený na závadové osoby v okolí škol a jejich případné protiprávní jednání.

            Aktivně probíhala i kontrola parků, především za příznivých klimatických podmínek v rámci tzv. „Parkové policie“.

            V rámci spolupráce s HZS HMP probíhala pravidelná kontrola funkčnosti rotačních sirén.

            V rámci výkonu služby strážníci OŘ 6 nalezli na území MČ 6 celkem 60 zatoulaných psů. Z tohoto počtu bylo majitelům předáno 32 psů, 28 psů bylo odvezeno do Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt.

 

Městský kamerový systém

 

        Městský kamerový systém byl využit v 698 případech k zaměření výkonu služby nebo k odhalení protiprávních jednání. S jeho využitím bylo odhaleno celkem 20 přestupků proti veřejnému pořádku, 160 přestupků v dopravě, v 512 případech bylo prověřováno tísňového volání před příjezdem hlídek na místo, ve 4 případech proběhlo prověření stížnosti, 1x prověření dopravní nehody a 1x k omezení osobní svobody podezřelého.

 

Spolupráce s ostatními útvary MP HMP

 

            Stejně jako v uplynulých obdobích, spolupracovalo OŘ 6, v rámci přímého výkonu služby nejčastěji s Útvarem psovodů, zejména při bezpečnostních opatřeních, součinnostních kontrolních akcích a při pořádání preventivních aktivit, zaměřených na děti a mládež.

            Podporu v průběhu bezpečnostních akcí týkajících se zabezpečení veřejného pořádku při fotbalových utkáních „Synot ligy“ poskytoval také Hlídkový útvar MP HMP. Spolupráce s ním probíhala i při již zmíněném odtahování silničních vozidel (viz kapitola Doprava), ale i při kontrolních akcích zaměřených na problematiku taxislužby.

            K významnému posílení výkonu služby přispělo rozšíření spolupráce s OŘ MP Praha 7, konkrétně při pořádání utkání Ligy mistrů, Evropské ligy, Synot ligy, ME ve fotbale hráčů do 21 let, ale také posílením běžného výkonu služby s využitím strážníků Jízdní skupiny, která monitorovala nejen území MČ Lysolaje, ale po dobu celého 2. pololetí i území MČ Praha – Suchdol.

            Stejně jako ostatní útvary se i OŘ 6 podílelo na celoměstských bezpečnostních opatřeních v souvislosti s konáním akcí mezinárodního významu, kterými bylo např. Halové ME v atletice, MS v ledním hokeji, Volkswagen Maraton Praha a již zmiňované ME ve fotbale hráčů do 21 let.

            V závěru roku se pak OŘ 6 podílelo na zabezpečování veřejného pořádku na bezpečnostních opatřeních Mikuláš, Rozsvícení vánočního stromu a Silvestr, vždy na území OŘ 1.

            Setrvale kvalitní úroveň nastavené spolupráce pokračovala s Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy, zejména při preventivních akcích pro děti a mládež.

            V oblasti prezentace práce strážníků a při dalších aktivitách, má z pohledu OŘ 6, velmi dobrou úroveň spolupráce s Oddělením komunikace s veřejností.

 

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

 

            Velmi dobrou úroveň měla spolupráce s vybranými odbory Magistrátu hl. m. Prahy, zejména v oblasti přestupkové agendy a dalších. V rámci této spolupráce se OŘ 6 významně podílelo na zajištění bezpečnosti při sanaci skalních masivů v prostoru Přírodního parku Šárka – Lysolaje od 14. 9. do 23. 10. 2015.

            Po celý rok byla spolupráce s novým politickým vedením MČ Praha 6 a MČ Nebušice na velmi vysoké úrovni. Na stejné úrovni pokračovala spolupráce s MČ Lysolaje, MČ Přední Kopanina a MČ Praha - Suchdol, kde se politické vedení obměnilo jen částečně. Ředitel OŘ 6 byl v úzkém kontaktu se starosty jednotlivých starosty MČ nebo s pověřenými osobami, které je v oblasti bezpečnosti zastupují.            Od měsíce února se zúčastňoval pravidelných jednání grémia starosty MČ Praha 6 a na pravidelných zasedáních Bezpečnostní komise i zasedání Bezpečnostní rady. Při kontaminaci pitné vody se rovněž zúčastňoval zasedání Krizového štábu ÚMČ Praha 6. Dále se zúčastňoval jednání např. k otázkám rozvoje městského kamerového systému a k pořádaným akcím městskou částí Praha 6.

            MČ Praha 6 se významně podílela na motivaci strážníků a jejich personální stabilizaci slavnostním oceněním nejlepších strážníků z OŘ 6, které proběhlo v dubnu a poskytnutím finanční dotace k odměnění strážníků v závěru roku. Podpory měly u strážníků jednoznačně pozitivní dopad a byl po celý rok patrný zájem strážníků na OŘ 6 pracovat i nadále. Stoupl i počet uchazečů, kteří by po přijetí k městské policii mohli pracovat na OŘ 6. Rovněž je nutné vyzdvihnout úroveň podpory všech městských částí. Poděkování zaslouží i aktivní přístup všech městských částí za propagaci náborové kampaně Městské policie hl. m. Prahy (dále jen MP).

            OŘ 6 se podílelo na likvidaci následků kontaminace pitné vody v Dejvicích a Bubenči, a to nejen distribucí informací o závadnosti pitné vody, pro občany a provozovny, ale i střežením distribučních míst s balenou pitnou vodou. Jedno z výdejních míst bylo zřízeno přímo v budově OŘ 6. Dále se strážníci, ve spolupráci s Hlídkovým útvarem, podíleli na přímé distribuci balené pitné vody do škol, školských zařízení, domovů pro seniory, ale i k jednotlivým občanům, kteří se nemohli sami zásobovat pitnou vodou, např. ze zdravotních důvodů.

            Spolupráce nadále probíhala s jednotlivými odbory úřadů městských částí, především v oblasti dopravy a životního prostředí, sociálních služeb, a to jak na úrovni vedení, tak s jednotlivými referenty. Vysoká úroveň této spolupráce se projevila na udržení pořádku a v některých lokalitách i na zlepšování kvality životního prostředí. Rovněž OŘ 6 spolupracovalo s Odborem výstavby ÚMČ Praha 6, především formou kontroly a nahlašování přístupných opuštěných objektů, kde hrozilo riziko neoprávněného vstupu, úrazu a také pohybu závadových osob.

            V rámci prevence probíhaly a nadále budou probíhat kontroly Úřadu práce zaměřené na odhalování protiprávního jednání některých konfliktních občanů, kteří pobírají sociální dávky.

            OŘ 6 bylo významně nápomocno při doručování písemností zaslaných správními orgány a soudy. Celkem ze 129 došlých písemností doručeno 41.

 

Spolupráce s Policií ČR

 

            Po celý rok pokračovala velmi dobrá úroveň spolupráce s Policií ČR v rámci součinnosti při zajišťování sportovních a kulturních akcí i při přípravě jednotlivých opatření, rovněž při kontrolách provozoven zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a osobám podnapilým, při kontrolách v místech výskytu závadových osob, např. v zahrádkářských koloniích.

            Strážníci nadále poskytovali na žádost SKPV součinnost jako nezúčastněné osoby, např. při rekognicích nebo nařízených domovních prohlídkách.

            OŘ6 se rovněž podílelo na již zmíněném zapůjčení fotopasti, k prověřování trestné činnosti.

            Spolupráce jak mezi vedením OŘ 6 a OŘ Policie ČR I, tak i s jednotlivými MO Policie ČR, i mezi jednotlivými strážníky a policisty, při plnění konkrétních úkolů, vykazovala vysokou úroveň ochoty a profesionality.

            Za účelem školení policistů byly rovněž zapůjčeny prostory učebny OŘ 6 včetně technického vybavení s možností účasti strážníků z OŘ 6, na tomto školení.

            Cennou formou spolupráce měla i vzájemná výměna informací vztahujících se k bezpečnostní problematice, ke stavu veřejného pořádku a dopravy.

            Úroveň spolupráce svědčí o skutečném partnerství obou složek.

 

Spolupráce s ostatními subjekty

 

            V uplynulém roce bylo navázáno na spolupráci se Záchrannou službou hl. m. Prahy, v rámci které se OŘ 6 podílelo nejen na zabezpečování prostoru cvičení Pražská 155, které proběhlo v měsíci září na Hládkově, ale bylo zároveň aktivní cvičící složkou. Nasazení strážníků bylo hodnoceno velmi kladně.

            OŘ 6 rovněž spolupracovalo s Hasičským záchranným sborem, konkrétně s Hasičskou záchrannou stanicí Petřiny. Za všechny uvádím spolupráci při pravidelné kontrole funkčnosti rotačních sirén. A také podíl strážníků při konání preventivních aktivit pořádaných Sborem dobrovolných hasičů při MČ Lysolaje, MČ Praha – Suchdol a MČ Nebušice.

            Pokračovala aktivní spolupráce Ústřední vojenskou nemocnicí v oblasti asistence při řešení složitých situací s problémovými osobami.

            Pokračovala spolupráce s Vojenskou policií a dalšími složkami armády České republiky např. rozvíjející se spolupráce s Posádkovým velitelstvím Praha.

            Nadále pokračovala spolupráce s vazební věznicí Ruzyně, kde je ředitel OŘ 6 členem Poradního výboru. V závěru roku byl za tuto spolupráci ředitel OŘ 6 oceněn Plaketou vězeňské služby České republiky II. stupně.

            Výsledkem velmi dobré úrovně spolupráce OŘ 6 a Kolejí a menz Univerzity Karlovy s podporou ředitele Městské policie hl. m. Prahy, je nově vybudovaná okrsková služebna v budově kolejí Větrník.

            OŘ 6 se podílelo na pravidelných kontrolách poboček Městské knihovny Praha.

            Stejná spolupráce probíhala s Úřadem Práce.

            Dalšími subjekty spolupráce byly: Správa služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veolia Voda, společnost ELTODO, ČVUT, ČZU a další.

 

Prezentace OŘ 6

 

            Prezentace OŘ MP Praha 6 nadále probíhala především zásluhou příkladné práce pracovníků Oddělení komunikace s veřejností MP HMP v nejrůznějších mediích, např. prostřednictvím televizního vysílání, rozhlasu, prostřednictvím článků v tisku a v internetových mediích. Rovněž v měsíčníku Šestka vydávaném Městskou částí Praha 6, v Nebušickém zpravodaji, v Kopaninských listech. Dále pak prostřednictvím webových stránek MP a jednotlivých městských částí, kde jsou nejen prezentovány pracovní aktivity strážníků. Uvedená média byla nápomocna náborové kampani MP, opakovanou prezentací náborového letáku MP.

            MČ Praha 6 opětovně zajistila aktualizaci kartiček „Jsem Váš strážník“ prezentující jednotlivé strážníky okrskáře a kontakty na ně.

 

Zajišťování kulturních a jiných akcí

 

            Strážníci z OŘ 6 zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na níže uvedených akcích, kde plnili výhradně úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, na veřejných místech.

 

Datum akce

Akce

Místo konání

12. 1. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 1. 2015

Novoroční číše vína

Břevnovský klášter

17. 1. 2015

Noční akce Zahrádky

Lysolaje a Suchdol

22. 1. 2015

Noční akce Suchdol

Suchdol

27. 1. 2015

Kontrola míst s výskytem sociálně vyloučených osob

ul. Běžecká

1. - 5. 2. 2015

Akce Veřejný pořádek

Praha 6

3. 2. 2015

Noční akce Zahrádky

Lysolaje a Suchdol

4. 2. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 2. 2015

Mládež a alkohol

Praha 6

15. 2. 2015

Masopust

Nebušice

17. 2. 2015

Břevnovský Masopust

Břevnov

20. 2. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

26. 2. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

27. 2. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Slovan Liberec

stadion Juliska

3. 3. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

5. 3. 2015

Spolupráce s MO Policie ČR

Praha 6

10. 3. 2015

Rok 1915 na frontách první světové války

Vítězné nám.

14. 3. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Victoria Plzeň

stadion Juliska

16. 3. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

16. 3. 2015

Zasedání zastupitelstva MČ Přední Kopanina

MČ Přední Kopanina

17. 3. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

18. 3. 2015

Zasedání zastupitelstva MČ Nebušice

úřad MČ Nebušice

21. 3. 2015

Jarmark

ZŠ Dědina a okolí

22. 3. 2015

Orientační běh

Přední Kopanina

23. 3. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

25. 3. 2015

Noční akce Zahrádky

Lysolaje a Suchdol

Datum akce

Akce

Místo konání

27. 3. 2015

Kontrola míst s výskytem sociálně vyloučených osob

Radimova 8

28. 3. 2015

Velikonoční dresůrní závod

Přední Kopanina

30. 3. - 1. 4. 2015

Operation Dragoon Ride

Kasárna Praha Ruzyně a okolí

31. 3. 2015

Asistence  UMČ – prověření týrání psa

Lišanská 168/26

31. 3. 2015

Asistence ÚMČ - prověření týrání psa

Na Petřinách 392/72

4. - 6. 4. 2015

Dohled nad hřbitovy

Praha 6

4. 4. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Slovácko

stadion Juliska

7. 4. 2015

Slavnostní otevření stanic metra Bořislavka, nádr. Veleslavín, Petřiny

Praha 6

9. 4. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

9. 4. 2015

Noční akce Zahrádky

Lysolaje a Suchdol

10. 4. 2015

Sto let chemické války

Vítězné nám.

14. 4. 2015

Nebušický běh

Nebušice

11. 4. 2015

XXII. Ročník Pražský pohár - Jízda zručnosti + XIV. Ročník Bezpečné cesty

parkoviště Džbán + přilehlé komunikace

16. 4. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

18. 4. 2015

MATRIX  1984

Vítězné nám.

18. 4. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Jablonec n/N.

stadion Juliska

21. 4. 2015

Štafetový běh okolo NTK

Thakurova

22. 4. 2015

Pietní akt k uctění památky genmjr. Josefa Balabána

ul. Studentská

25. 4. 2015

Den ZEMĚ

Divoká Šárka

25. 4. 2015

Cena Astora - Parkůr koní

Přední Kopanina

28. 4. 2015

Čarodějnice ZŠ Norbertov

ZŠ Norbertov

29. 4. 2015

Zasedání zastupitelstva MČ

Nebušice

30. 4. 2015

Čarodějnice na Ladronce

Ladronka

1. 5. 2015

První Pivní Máj 2015

okolí Břevnovského kláštera

2. 5. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Hradec Králové

stadion Juliska

5. 5. 2015

Doprovod historických vozidel při oslavách výroči II. Sv. války

Praha

5. 5. 2015

Výstava Pražské povstání 1945

před budovou Generálního Štábu AČR

8. - 9. 5. 2015

Osvobození 70

ul. Dejvická

12. 5. 2015

Miss AGRO

areál ČZU

16. 5. 2015

Slavnost KVĚTU

Kozí hřbety

16. 5. 2015

Mumraj v městosvětě

Pelleova vila

19. 5. 2015

Šestkohraní

Skleněný palác

21. - 22. 5. 2015

Součinnostní akce s Vojenskou policií

ul. Na Valech, Tychonova

22. 5. – 23. 5. 2015

FIM Speedway Grand Prix

Markéta

23. 5. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Teplice

stadion Juliska

24. - 28. 5. 2015

Opatření Kontaminovaná voda

Dejvice a okolí

26. 5. 2015

Dětský den

MŠ Jílkova

27. 5. 2015

Noční akce Zahrádky

Lysolaje a Suchdol

Datum akce

Akce

Místo konání

29. 5. 2015

Den s IZS

ZŠ Bílá

30. 5. 2015

Pražský běh Šárkou

Šárka

30. 5. 2015

Pohádkový les

Šárka

31. 5. 2015

Dětský den

Přední Kopanina

2. 6. 2015

Dětský den

MŠ Fetrovská

3. 6. - 4. 6. 2015

Noční akce Závadové osoby

Praha 6

5. 6. 2015

Den s IZS

ZŠ Červený vrch

6. 6. 2015

Závody se psy

Obora Hvězda

6. 6. 2015

Dětský den aneb O poklad koupaliště Petynka

koupaliště Na Petynce

8. 6. 2015

Memoriál Josefa Odložila

okolí stadionu Juliska

9. 6. 2015

80. Výročí založení Bezpečnostního letectva v ČR

ul. Buzulucká

 

10. 6. 2015

AUTHOR Pražský rodinný cyklo závod

stadion Markéta

11. 6. 2015

Lysolajský běh

Lysolaje

12. - 14. 6. 2015

Republikovému setkání pionýrských oddílů – RESET 2015.

Džbán

12. 6. 2015

Den s IZS

ZŠ Dlouhý Lán

14. 6. 2015

Dejvické hudební léto

Vítězné nám.

17. 6. 2015

Felfest

Vítězné náměstí

18. 6. 2015

Zahradní slavnost

ZŠ Petřiny SEVER

19. 6. 2015

Připomenutí 66. výročí popravy gen. H. Píky

Vítězné nám.

29. 6. 2015

Ozbrojené Síly ČR

Vítězné nám.

8. 7. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 7. 2015

Součinnostní akce s PČR

Praha 6

15. 7. 2015

Spolupráce s GIBS

Praha 6

16. 7. 2015

Součinnost s ODŽP a Hygien. stanicí HMP

ul. Bělohorská

18. 7. 2015

Pouť na Přední Kopanině

Přední Kopanina

29. 7. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

1. 8. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x FC Baník Ostrava

okolí metra Hradčanská

1. 8. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Plzeň

stadion Juliska

1. 8. 2015

Opel Handy Cyklo Maraton

Ladronka

5. 8. 2015

Liga mistrů:  AC Sparta Praha x CSKA Moskva

okolí metra Hradčanská

6. 8. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 8. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

9. 8. 2015

Synot liga:  AC Sparta Praha x FC Fastav Zlín

okolí metra Hradčanská

15. 8. 2015

Synot liga:  FK Dukla Praha x  Bohemians Praha

stadion Juliska

23. 8. 2015

Praha vs. Brno

okolí Sportovního areálu Na Hanspaulce

24. 8. 2015

pietní akt "Odhalení památníku 70. výročí příletu československých stíhacích perutí RAF a 311 bombardovací perutě"

ul. K letišti

28. 8. - 31. 8. 2015

Mládež a alkohol

Parky a provozovny

29. 8. 2015

Rozloučení s prázdninami

ZŠ Nebušice

29. 8. 2015

FOOD piknik

Ladronka

Datum akce

Akce

Místo konání

30. 8. 2015

setkání nejen vozíčkářů

Obora hvězda

4. 9. 2015

Slavnostní zahájení výstavy "Na nebi hrdého Albionu"

Vítězné nám.

5. 9. 2015

Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů Hvězda 2015

Břevnovský klášter

5. 9. 2015

Běh naboso

obora Hvězda

5. 9. 2015

Šárecký pochod

Divoká Šárka

5. 9. 2015

Vozíčkáři ve Hvězdě

park u Břevnovského kláštera

6. 9. 2015

Opera v Šárce

Divoká Šárka

6. 9. 2015

Kolo pro Šestku

Technická

8. 9. 2015

 Prevence v září 2015 na MŠ

Alžírská 26

9. 9. 2015

Vědecký JARMARK

Vítězné nám.

9. 9. 2015

Přivítání příslušníků USA Army a logistická přestávka při přesunu

kasárna Dědina

9. 9. 2015

Zastávka Volný čas

Vypich

12. 9. 2015

Ladronka Fest

Ladronka

14. 9. - 2. 10. 2015

Řízené uvolňování skalních bloků v soutěsce Džbán

Divoká Šárka

14. 9. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Baník Ostrava

stadion Juliska

17. 9. 2015

Prevence v září 2015 na MŠ

Arabská 10

19. 9. 2015

Pražská padesátka

Dejvice

18. 9. 2015

Pražská 155 - cvičení

Hládkov

19. 9. 2015

Otevření tunelového komplexu Blanka

Prašný most, Malovanka

19. - 20. 9. 2015

Bitva na Bílé hoře

Bílá hora

20. 9. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x SK Olomouc

okolí metra Hradčanská

20. 9. 2015

Octoberfest  ČNOPK 2015

Břevnovský klášter

21. 9. 2015

Memoriál Luboše Tomíčka

Markéta

21. - 22. 9. 2015

Evropský týden mobility

Dejvice

26. 9. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Zbrojovka Brno

stadion Juliska

26. - 27. 9. 2015

Evropský pohár v cyklistice handicapovaných

Strahov

28. 9. 2015

Svatováclavské Slavnosti

Nebušice

28. 9. 2015

7. Hanspaulské slavnosti ke dni sv. Václava

Na Hanspaulce

28. 9. 2015

Suchdolské posvícení

okolí ZŠ M. Alše

29. 9. 2015

Svatomichaelská pouť

ul. Na Pernikářce

1. - 24. 10. 2015

KUK blokové čištění

Praha 6

1. 10. - 23. 10. 2015

Řízené uvolňování skalních bloků v soutěsce Džbán

Divoká Šárka

1. 10. 2015

Den zdraví ve škole

ZŠ Nebušice

1. 10. 2015

Evropská liga: AC Sparta Praha x APOEL Nicosia

Letná

3. 10. 2015

MizunoČeská pojišťovna Run Tour 2015

Ladronka

3. 10. 2015

VIII. Memoriál Františka Malého

ul. Internacionální

4. 10. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x FC Slovácko

Letná

5. 10. 2015

Součinnost s MČ 6 (vyklizení bezdomoveckých příbytků)

Džbán

7. - 8. 10. 2015

Součinnost s UMČ

budova Vincentina

Datum akce

Akce

Místo konání

8. 10. 2015

Kolotoč bez bariér

Břevnov - klášter

10. 10. 2015

Fotbal reprezentace na Letné: ČR x Turecko

Letná

10. - 11. 10. 2015

Břevnovské posvícení

Břevnov - klášter

16. 10. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Mladá Boleslav

Juliska

20. 10. 2015

BO Šestka

Praha 6

25. 10. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x FK Bohemians Praha

Letná

28. 10. - 3. 11. 2015

Památka zesnulých

Praha 6

30. 10. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Fastav Zlín a.c.

Juliska

28. 10. - 31. 10. 2015

Památka zesnulých

Praha 6

1. 11. - 3. 11. 2015

Památka zesnulých

Praha 6

1. 11. 2015

Helloween ve Hvězdě

Praha 6

5. 11. 2015

Evropská liga: AC Sparta Praha x Schalke 04

Letná

6. 11. 2015

Noční akce "zahrádky"

Lysolaje a Suchdol

7. 11. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Příbram

stadion Juliska

8. 11. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x FK Teplice

Letná

10. 11. 2015

25 let zahraničních mírových misí

Vítězné nám.

10. 11. 2015

MOL Cup: FK Dukla Praha x FK Ústí n/Labem

Juliska

10. 11. 2015

Akce Jehla

Praha 6

13. 11. 2015

Prořez vzrostlých stromů

Národní obrany

24. 11. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

26. - 27. 11. 2015

Noční akce "zahrádky"

Lysolaje a Suchdol

26. 11. 2015

Evropská liga:  AC Sparta Praha x Esteras Tripolis F.C.

Letná

27. 11. 2015

Synot liga: FK Dukla Praha x  FK Teplice

Juliska

27. 11. 2015

Zasedání zastupitelstva

Čs. armády 23

27. 11. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

28. 11. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

28. 11. 2015

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vokovice

ul. V středu, Vokovice

28. 11. 2015

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Břevnov

ul. Bělohorská, U Kaštanu

28. 11. 2015

Rallye Sprint

Strahov

30. 11. 2015

Synot liga: AC Sparta Praha x FK Zbrojovka Brno

Letná

29. 11. 2015

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Vítězné nám.

Vítězné nám., Dejvice

29. 11. 2015

Adventní průvod Ořechovkou

Ořechovka

29. 11. – 31. 12. 2015

Dohled

OC Šestka

3. 12. 2015

MOL Cup: AC Sparta Praha x FK Pardubice

Letná

4. 12. 2015

Rozsvícení vánočního stromu

ZŠ Nebušice

4. 12. 2015

Rozsvícení vánočního stromu

Náměstí

4. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

5. 12. 2015

Čertobraní

Suchdolské nám.

5. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

5. 12. 2015

Mikulášská besídka

Skleněný palác

Datum akce

Akce

Místo konání

6. 12. 2015

dohled

OC Šestka

6. 12. 2015

Kouzelnická show

Skleněný palác

10. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova, Praha 6

11. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

11. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

11. 12. 2015

Vánoční bazar

Divadlo Semafor, Dejvická 688/27

12. 12. 2015

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

12. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

12. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

12. - 13. 12. 2015

Vánoční bazar

Divadlo Semafor, Dejvická 688/27

13. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

14. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

15. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

16. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

17. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

18. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

18. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

18. 12. 2015

Zasedání zastupitelstva

Čs. armády 23

19. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

19. 12. 2015

Adventní farmářské trhy

Vítězné nám.

20. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

21. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

22. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

23. 12. 2015

Vánoce Prahy 6, trhy

Kyjevská x Kafkova x Wuchterlova

24. - 25. 12. 2015

Půlnoční mše svatá

Kostel svatého Norberta, ul. Sibéliova 2

24. - 25. 12. 2015

Půlnoční mše svatá

Kostel svaté Markéty, ul. Markétská 1

31. 12. 2015

Poděkování za uplynulý rok

Kostel svatého Norberta, ul. Sibéliova 2

31. 12. 2015

Poděkování za uplynulý rok

Kostel svaté Markéty, ul. Markétská 1

 

Ze zprávy o bezpečnostní situaci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.

vedoucí oddělení
krizového řízení a bezpečnosti

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2015 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz