Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Občanský průkaz

Potřebujete nový občanský průkaz?

KDE ŘEŠIT


17 Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


› K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:
– rodný list,
– popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,
– doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

› K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
– dosavadní občanský průkaz,
– občanům narozeným v hl. m. Praze doporučujeme předložit také rodný list.
Pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit další platný doklad (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) nebo rodný list.

› K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
– dosavadní občanský průkaz,
– doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu).

› K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete-li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
– doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz,zbrojní průkaz) příp. rodný list,
– potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu),
– k žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předložíte 2x foto (tyto občanské průkazy se vydávají pouze v souvislosti s volebním právem).

› K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:
– rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství,
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
– doklad o státním občanství.

› K vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven a předkládá:
– rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
– rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů, nebo v evidenci cestovních dokladů,
– občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem, nebo občanský průkaz jiného zákonného zástupce.

› Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
– rodný list občana jemuž má být občanský průkaz vydán,
– rozhodnutí soudu o zrušení omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
– další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v registru obyvatel, evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.


POPLATKY


Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: › Občanu staršímu 15 let: do 30 pracovních dnů – 0 Kč do 5 pracovních dnů – 500 Kč do 24 hodin – 1000 Kč › Občanu mladšímu 15 let: do 30 pracovních dnů – 50 Kč do 5 pracovních dnů – 300 Kč do 24 hodin – 500 Kč Bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce – 100 Kč. Občanu mladšímu 15 let – 50 Kč. Se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč. Se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč. Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč. Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu – 100 Kč.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?

K cestám do států Evropské unie lze použít jakýkoliv platný občanský průkaz (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
Zákon o občanských průkazech umožňuje vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců,
a.) jestliže došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
b.) pokud v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
S platností na 3 měsíce – v případě, kdy občan požádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně.

S platností na 1 měsíc – obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají pouze v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost.

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady?


– Tyto úřady přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností); 
– předávají občanům nové občanské průkazy;
– ověří na žádost držitele nebo zákonného zástupce funkčnost a obsah kontaktního elektronického čipu a volné kapacity pro zapisování údajů do kontaktního elektronického čipu;
– obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana);
– přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad);
– přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu);
– přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad);
– přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
středa 08:00 - 18:00
čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
pátek 08:00 - 12:00

TISKOPISY
  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/codelat/vydani-nebo-vymena-obcanskeho-prukazu-1700-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz