Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Výstup z evaluace ZŠ a MŠ v r. 2007 ›› detail/podstránka

Výstup z evaluace ZŠ a MŠ v r. 2007

Evaluace činnosti základních a mateřských škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti.

Vzhledem ke změně zákonných norem v oblasti evaluace škol od roku 2013, připravuje i Městská část Praha 6 úpravu metodiky pro souhrnného hodnocení.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se stal první právní úpravou školské oblasti, která umožnila zřizovatelům škol, aby podle stanovených kritérií hodnotili své školy. Městská část Praha 6 jako zřizovatel mateřských a základních škol využila tohoto svého práva poprvé v r. 2006, kdy na základě metodiky schválené usnesením Rady Městské části č. 2859/05 ze dne 19. 10. 2005 provedl odbor školství ÚMČ Praha 6 pilotní evaluaci mateřských a základních škol. Výsledkem této evaluace byl podrobný interní materiál, který byl dotvářen ve vzájemné diskusi s řediteli škol, připomínkován školskými radami základních škol (u mateřských škol se zástupci rodičů) a po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání byl předložen zřizovateli. Na závěr roku 2007 bylo provedeno další kolo evaluace; část týkající se činnosti škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti byla tentokrát zaměřena na výstup pro veřejnost, mezi kterou lze zaznamenat rostoucí poptávku po stručné a v jistém smyslu jednotné informaci o tom, co jednotlivé školy zřizované MČ Praha 6 nabízejí a co lze od nich očekávat. Protože všechny základní školy musely k začátku školního roku 2007/2008 zahájit vzdělávání podle vlastních školních vzdělávacích programů, lze očekávat, že zveřejnění základních informací o školách, které je doprovázeno stručným hodnotícím pohledem zřizovatele na jednotlivé školy a nabídnuto veřejnosti v období začínajících zápisů do 1. tříd, přijde zájemcům vhod. Podrobné kontaktní údaje i odkazy na internetové stránky všech základních škol lze nalézt na www.praha6.cz/zakladni_skoly.html.

Základní školy

Srovnání s výsledky pilotní evaluace ukazuje, že školy reflektovaly vznesené připomínky (zpřístupnění výročních zpráv na svých internetových stránkách, vyvěšení informací o zasedáních školské rady a zápisů ze zasedání tamtéž, zpřehlednění a pravidelná aktualizace stránek). Značně se rozvinula komunikace vedení školy i učitelů s rodiči prostřednictvím elektronické pošty (sdělování termínů schůzek, zejména mimořádných, technické záležitosti týkající se zveřejňování jídelníčku a komunikace se školní jídelnou). Základní školy také věnují značnou pozornost zlepšování úrovně vyučování jazyků, je snaha nabízet dle možností školy výuku angličtiny vhodnou formou (volitelné nebo nepovinné hodiny) již od 1. třídy. Některé školy připravují výuku některých předmětů v cizím jazyce, jedna škola již takový program s pozitivním ohlasem žáků i jejich rodičů realizuje. Zvýšení kvality jazykové kompetence je podporováno nabídkou tří okruhů grantů vypsaných zřizovatelem škol, zájem škol byl okamžitý. V grantové oblasti se všeobecně zvýšila aktivita škol při zpracování projektů, významné části dvou velkých grantů získaných školami a v převážné míře financovaných z Evropských strukturálních fondů jsou zaměřeny na zlepšení výuky jazyků.

Předložená evaluace základních škol má trojdílnou strukturu. První složkou u každé školy jsou tzv. tvrdá data ve formě tabulek, která vyjadřují některé aspekty činností škol, jež mají být předmětem zájmu zřizovatele. Tato první, tabulková část evaluace byla rozeslána školám k vyjádření a případným korekturám; text byl podle připomínek škol upraven. Další složkou je stručná charakteristika školního vzdělávacího programu. Tato část pochází přímo od škol a s jejich souhlasem byly zaslané texty podrobeny jednotící redakci; ta byla školami odsouhlasena. Třetí složkou je krátký, obsažný text, ve kterém jsou uvedena výrazná pozitiva školy; tento text byl zpracován výhradně odborem školství a byly do něj zapracovány připomínky ředitelů škol a školských rad základních škol.

Mateřské školy

U mateřských škol se nynější evaluace zaměřila především na ty oblasti, které při hodnocení v první etapě vykázaly jisté rezervy: sledovalo se, zda se v nich školám podařilo dosáhnout zlepšení. Ukazuje se, že s odstupem necelých dvou let bylo ve většině případů dosaženo zřetelně pozitivních výsledků. Především jsou již všude dopracovány školní vzdělávací programy, s osobními vklady učitelek pak konkretizovány do třídních podmínek, a to s ohledem jak na specifika ročních dob, tak i na dostatečný prostor pro individuální rozvoj dětí při dodržování zdravé životosprávy. Programy se stále doplňují a vylepšují o poznatky získané při dalším pedagogickém vzdělávání, zohledňují se jak přirozené potřeby dětí, tak i přání rodičů. Jazykovou výuku - hlavně AJ – v mateřských školách stále častěji provádějí renomované firmy, někde dokonce diferencovaně na začátečníky a pokročilé, nezřídka i s rodilými mluvčími. Také úroveň předškolní přípravy v součinnosti se základními školami, poradenskými a zdravotnickými zařízeními má stoupající tendenci. Mnohé mateřské školy jsou s to si běžně poradit s někdy i dost závažnými dětskými zdravotními specifiky. A konečně tam, kde déle pečují o děti silně postižené, mají již opravdu velké profesionální zkušenosti i renomé.

Patrné je i prohlubování vzájemné součinnosti mateřských škol s rodičovskou veřejností, a to nejen ve sponzorské oblasti, ale především na kulturně společenském poli, kde rodiče již zdaleka nejsou jen pasivními konzumenty školních besídkových programů, ale na řadě společných podniků mají vlastní aktivní podíl. Stále více mateřských škol se také úspěšně uchází o granty v komunitní oblasti, jimž MČ Praha 6 tyto snahy podporuje. Významné počiny jsou nově patrné zejména v ekologické výchově; děti jsou přístupnou formou vedeny k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. V řadě mateřských škol se rozrostla i nabídka pohybových aktivit, děti provozují četné sálové sporty, učí se plavat a tráví hodně času i v přírodě. Kulturní (výtvarné, hudební, dramatické a jiné) dění je již stálou a pevnou součástí programové nabídky škol.

Mnohé se zlepšilo i v oblasti stravování: zatímco při minulém hodnocení byly v některých MŠ shledány poměrně závažné nedostatky zejména ve skladbě stravy, vyskytly se v současnosti již jen drobné sporadické výkyvy v jedné ze sledovaných hodnot, zatímco ostatní byly v pořádku.

Jako výstupy evaluace jsou dále prezentovány stručné hodnotící listy všech mateřských škol, projednané komisí pro výchovu a vzdělávání a připomínkované ředitelkami mateřských škol i zástupci rodičovské veřejnosti. Obsahují jednotlivé hodnocené oblasti škol včetně závěrečné souhrnné charakteristiky. V záhlaví každého listu je pak uveden odkaz na webové stránky škol, kde lze získat další konkrétní údaje.

Základní školy

 1. ZŠ a MŠ Bílá
 2. ZŠ a MŠ Červený vrch
 3. ZŠ Dědina
 4. ZŠ E. Destinnové
 5. ZŠ a MŠ Hanspaulka
 6. ZŠ a MŠ J.A. Komenského
 7. ZŠ Marjánka
 8. ZŠ Na Dlouhém lánu
 9. ZŠ a MŠ nám. Interbrigády
 10. ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
 11. ZŠ Norbertov
 12. ZŠ Petřiny - jih
 13. ZŠ Petřiny - sever
 14. ZŠ Pod Marjánkou
 15. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka


Mateřské školy

 1. Mateřská škola Bělohorská (pracoviště součásti ZŠ a MŠ T.G. Masaryka)
 2. Mateřská škola Bílá
 3. Mateřská škola Bubeníčkova
 4. Mateřská škola Čínská
 5. Fakultní mateřská škola se speciální péčí
 6. Mateřská škola Charlese de Gaulla
 7. Mateřská škola Janákova
 8. Mateřská škola Jílkova
 9. Mateřská škola Juárezova
 10. Mateřská škola Kohoutek
 11. Mateřská škola Libocká
 12. Mateřská škola Meziškolská
 13. Mateřská škola Mládeže
 14. Mateřská škola Motýlek
 15. Mateřská škola Na Dlouhém lánu
 16. Mateřská škola Na Okraji
 17. Mateřská škola Parléřova
 18. Mateřská škola Pod Novým lesem
 19. Mateřská škola Sbíhavá
 20. Mateřská škola Šmolíkova
 21. Mateřská škola Stochovská
 22. Mateřská škola Terronská
 23. Mateřská škola Tychonova
 24. Mateřská škola Velvarská
 25. Mateřská škola Vokovická
 26. Mateřská škola Volavkova
 27. Waldorfská mateřská škola

ZŠ a MŠ Bílá1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1
Adresa: 160 00 Praha 6 – Dejvice, Bílá 1/1784
Ředitelka školy: Mgr. Maja Bihelerová od 1. 7. 2000
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 452 436 410 394 404 458 471 440 439
počet tříd 19 18 18 17 18 19 19 18 18
počet žáků 1. tříd 45 42 42 38 39 56 50 55 55


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 31 24 28
počet ostatních žáků 0 0 0


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 47
přihlášeno: 12
přijato: 7


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 8 12
počet úspěšných projektů 6 10
získané finanční prostředky (tis. Kč) 314 2 486

 

3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Pro zlepšení výuky anglického jazyka je žákům od 6. ročníku v rámci rozsáhlého grantového projektu zvýšena hodinová dotace na 4 hodiny týdně, z nichž polovina je vyučována rodilým mluvčím – kvalifikovaným učitelem a dále je jim nabízena výuka některých předmětů rodilými mluvčími v angličtině v rozsahu 1 - 2 hodin týdně. Úspěch mají COOKING (vaření) a SOFTBALL (2 hodiny týdně), pro malý zájem naopak nebyly realizovány MATH IN USE (zábavné úlohy v matematice), MUSIC (anglické písničky) a GEOGRAPHY (reálie anglicky mluvících zemí). Výstupem projektu budou osnovy ověřovaných volitelných předmětů a soubor doporučených výukových materiálů a aktivit pro jednotlivé předměty, vytvořený učiteli – rodilými mluvčími.

Škola je aktivně zapojena do mezinárodního projektu UNLOCKING OUR TREASURE CHEST, který je zaměřen na porovnávání zkušeností partnerských škol z Belgie, Irska a Finska s výukou na 1. stupni.

Významná je činnost školního uměleckého souboru Bělásek, který má folklórní oddělení rozdělená dále podle pokročilosti a sborové oddělení. Specifikem školy jsou celoškolní projekty, které učí všechny žáky školy spolupráci ve věkově smíšených skupinách a umožňují zažít úspěch i dětem, kterým při výuce organizované výhradně po třídách podle věku, nebývá dopřán. Ve třídách I. stupně jsou zavedeny tzv. Veselé středy; v těchto dnech žáci do školy nenosí pomůcky a je jim dán maximální prostor k vlastním projevům v jednotlivých výchovách. Kromě třídních schůzek a individuálních konzultací pořádá škola pro rodiče Školní ples, Pasování prvňáků a Soboty za školou, kterých se mohou účastnit pouze žáci doprovázení rodičem. Většina učitelů se pravidelně 1 – 2x ročně zúčastňuje víkendových kurzů Týmová sborovna zaměřených zejména na týmovou práci, stmelení pedagogického sboru a moderní způsoby výuky a navštěvuje jazykové kurzy angličtiny organizované jazykovou školou přímo v budově ZŠ Bílá (4 hodiny týdně).

Ve škole pracuje od r. 2000 žákovský parlament, do něhož jsou voleni zástupci 4. - 9. tříd (poslanci). Jejich připomínky získané z jednotlivých tříd jsou projednávány s ředitelkou školy; se školním parlamentem byl projednán i školní řád před jeho novelizováním.

Žáci mají možnost zapojovat se do četných soutěží, ve školním roce 2006/2007 se např. ve velkém počtu zúčastnili matematické a biologické olympiády, v sportovních soutěžích se prosadili ve stolním tenise na úrovni krajského kola starších žáků (2. místo žákyň a 3. místo žáků), v plavání (1. místo starších žáků), v softbalu (1. místo v krajském kole, 2. místo v republikovém finále). Z dalších soutěží např. Technická soutěž pražské mládeže (TeSoPraM, krajské kolo - umístění na 1., 2. a dalších místech).

4. Školní vzdělávací program

Název: CESTA K ÚSPĚCHU
Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách
Cíl: Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde je plně respektována individualita každého dítěte.

Akcenty:
Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy, základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Každému žáku by mělo být umožněno nalézt vlastní cestu k dosažení maximálního možného rozvoje. Program vychází vstříc individuálním schopnostem a potřebám žáků a využívá proto maximálně možného počtu volitelných předmětů. Již od 2. ročníku si žáci mohou volit 1 předmět podle svých zájmů, od 6. ročníku si pak žáci volí 4 hodiny týdně z 8 – 12 různých předmětů zařazovaných podle zájmu žáků a možností školy. Cílem je žáky motivovat a podporovat k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím, řešení problémů a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech také podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Školní vzdělávací program je postaven na třech prioritách: výuce cizích jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou a na inkluzivním vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různými obtížemi.

Výuka cizích jazyků
Ve snaze vyhovět rostoucímu zájmu o výuku anglického jazyka při respektování moderních poznatků o výuce jazyků zavedla škola program Start Right. Děti v mateřské škole (každoročně kolem 25 dětí), v prvních třídách (ve šk. r. 2007/2008 přihlášeno 32 žáků) a v druhých třídách (30 žáků) jsou rozděleni do skupin po maximálně 10 žácích a 3 hodiny týdně je učí rodilí mluvčí – kvalifikovaní učitelé jazykové školy Akcent International House působící v budově školy. Výuka je zařazena do dopoledního rozvrhu žáků a je placená. Je podporováno i zapojení bilingvních dětí, které mohou docházet do jazykové školy Akcent International House na speciální kurz angličtiny (2 hodiny týdně odpoledne), kde se tyto děti učí anglicky číst a psát. Ve 3. ročníku začíná povinná výuka cizích jazyků pro všechny žáky. Ti žáci, kteří již s programem Start Right začali dříve, pokračují dále; polovinu hodin při tom učí česká učitelka a polovinu rodilý mluvčí. Kromě toho je pro ně připraven program Start Right Club, ve kterém se učitelé z jazykové školy snaží rozvíjet komunikativní schopnosti žáků (audio-orální, anglické čtení a psaní) a doplnit běžné hodiny jazyka další 2 odpolední vyučovací hodiny.


Informační a komunikační technologie
Snahou všech učitelů ve škole je, aby děti co nejvíce pracovaly s informacemi. Od 1. třídy jsou vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti a pracují s daty. Od 2. třídy využívají učebnu výpočetní techniky na procvičování získaných znalostí v matematice, češtině a přírodních vědách, k rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem a v tzv. D-klubu (programy pro odstraňování specifických poruch učení). Žáci II. stupně využívají jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku například pro zpracování referátů a podobně. Samostatná výuka informatiky je zařazena do 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně; žáci se naučí psát všemi deseti na počítačové klávesnici, seznámí se se stavbou počítače, s možnostmi jeho využití a se standardním softwarovým vybavením. V šestém ročníku žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v práci s počítači při tvorbě své první oborové práce, jež je zadávána v rámci učiva dějepisu. V následujících ročnících zpracují žáci své oborové práce na zeměpisné téma (v 7. roč.), z biologie nebo chemie (v 8. roč.). V 9. ročníku vypracují žáci závěrečnou práci z libovolného předmětu dle vlastního zájmu. Tu odevzdají v elektronické podobě a před komisí obhájí.

V rámci volitelných předmětů na II. stupni si zájemci vybírají z nabídky předmětů, které se věnují specifickým oblastem jako je pořizování, úprava a zpracování dat (obrázky, hudba, video), programování, tvorba internetových stránek apod.

Škola také disponuje velkým množstvím výukových programů, které žáci využívají i při výuce ostatních předmětů nebo při vlastní přípravě na výuku.

Inkluzivní vzdělávání
Vysoký počet volitelných předmětů umožňuje nadaným žákům, aby si prohloubili základní učivo především v těch oblastech, pro které mají nadání. Žáci se zájmem o cizí jazyky si mohou zvolit francouzský jazyk (od 6. ročníku – 3 hodiny týdně), konverzaci v anglickém jazyce (různé volitelné předměty vyučované v anglickém jazyce – např. Math, Art, Cooking, Computers), žáci se zájmem o výpočetní a komunikační techniku si volí různé předměty s tímto zaměřením (Informatika – Excel, Informatika – video, Programování), sportovně nadaní žáci mají kromě povinných 2 hodin TV ještě možnost zvolit si sportovní hry (2 hodiny) nebo anglicky vedený Softball. Žáci se zájmem o přírodní vědy si volí už na I. stupni volitelný předmět Chemíček, na II. stupni pak přírodovědný seminář, chemická praktika nebo ekologickou výchovu.

Péče je věnována handicapovaným dětem s poruchami učení, ale nikdo není izolován. Škola učí tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. Žáky se specifickými poruchami učení (SPU) posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko - psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou tito žáci zařazováni do reedukační péče. Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka „Dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě“. Součástí dohody je individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat a způsob hodnocení. Při klasifikaci se přihlíží ke stupni a druhu specifické poruchy, u žáků s nejzávažnějšími poruchami se používá slovní hodnocení. Žáky s SPU zařazujeme do D-klubu, ve kterém s nimi individuálně pracuje podle druhu poruchy 1 – 2 hodiny týdně speciální pedagog. S žáky se závažnějšími poruchami učení pracují asistenti pedagoga.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ Červený vrch

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Adresa: 160 00 Praha 6 – Vokovice, Alžírská 26/680
Ředitelka školy: Mgr. Jana Matoušová od 1. 1. 1993
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 797 813 791 779 779 781 775 748 728
počet tříd 32 33 32 32 32 32 31 30 29
počet žáků 1. tříd 76 91 66 66 77 60 72 83 72


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 38 30 28
počet ostatních žáků 10 10 13


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 73
přihlášeno: 17
přijato: 8


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 0 0 0
počet žáků celkem 0 0 0


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 15 14
počet úspěšných projektů 13 11
získané finanční prostředky (tis. Kč) 583 1 045


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Vyšší počet žáků školy v naplněných třídách je pozitivně využit k velké nabídce volitelných předmětů, které jsou organizovány napříč třídami, takže každý žák 7. - 9. ročníku má možnost vybrat si 2 volitelné předměty. Díky tomu, že škola je akreditovaným pracovištěm pro získávání kvalifikace učitelů v oblasti ICT, je i vlastní počítačová gramotnost pedagogického sboru na vysoké úrovni. Učitelé se soustavně vzdělávají i v dalších oblastech. Systematickým úsilím vedení školy za podpory MČ se podařilo docílit toho, že škola je dnes zcela bezbariérová, a je tak možné zvládat i náročné případy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

S účinností od 1. 9. 2008 bylo škole povoleno vyučovat volitelný předmět matematika v angličtině v rozsahu 1 hod. týdně v souladu se školním vzdělávacím programem. Škola se zapojila do několika projektů ESF (např. byla vybrána do projektu inovativní školy Praha – INOSKOP), spolupracuje s gymnáziem Arabská a s vysokými školami, je fakultní školou. Významným pozitivem je systematické úsilí o přiznání mezinárodního titulu EKOŠKOLA.

Vynikající propagací školy je dlouhodobé působení Sedmihlásku, známého školního souboru se 3 odděleními, z toho jedním koncertním. Soubor je dlouhodobě zván k vystupování při mnoha slavnostních příležitostech i ke spolupráci ve filmu a v dalších médiích. Známá je také široká součinnost školy s rodiči a dobré, živé vztahy s bývalými žáky.
Žáci hojně soutěží v matematických a přírodovědných olympiádách a v pythagoriádě a získávají velmi pěkná umístění jak v obvodních, tak ve vyšších kolech těchto soutěží (ve školním roce 2006/2007 např. 1. místo a další úspěšní řešitelé v krajském kole matematické olympiády kat. Z9, 2. místo v krajském kole - Vyšší programovací jazyky). Škola tradičně pořádá obvodní kola matematické a fyzikální olympiády, soutěže Šikula a Šikulka, Handy Dandy, nyní i matematickou soutěž vedenou v anglickém jazyce Maths Olympiad pro 8. a 9. ročník,. V literární soutěži SPUSA – Writing Competition probíhající na celostátní úrovni se žák školy umístil na 3. místě. V basketbalu získali v pražském kole chlapci 2. místo.

4. Školní vzdělávací program

Název: SOUZNĚNÍ (slovo utvořené z prvních hlásek slov, která vyjadřují filozofii školy).
Datum zavedení: 3. 9. 2006 v 1. a 6. třídách.

S Spolupráce Učíme žáky spolupracovat. Vytváříme řadu situací, v nichž žáci musí spolupracovat, učí se v týmu přijímat různé role. Spolupracujícím týmem je i kolektiv pedagogů.
O Otevřenost Jsme otevřeni žákům, jejich rodičům i veřejnosti. Jsme otevřeni novým přístupům i poznatkům. Bezbariérovost chápeme nejen ve stavebních úpravách, ale i ve vztazích mezi lidmi.
U Úspěšnost
Upřímnost
Upřímně se snažíme, aby byl úspěšný každý žák. Nejedná se pouze o úspěšnost v naukových předmětech, ale i v dalších oblastech a oborech.
Z Zájem
Zábava
Snažíme se probudit v žácích zájem o poznání, aby se jim celoživotní vzdělávání stalo potřebou. Volbou metody výuky se učení může stát žákům i zábavou.
N Naslouchání Ve škole žijeme spolu, nikoli jen vedle sebe. Nasloucháme starostem druhých, učíme žáky být tolerantními a empatickými.
Ě Etika
Empatie
Ekologie
Etiku považujeme za jednu z nejvyšších hodnot.
Jsme ekologickou školou – ekologie pro nás není jen třídění odpadu a šetrnost k životnímu prostředí, ale také harmonické vztahy.
N Nápady Oceňujeme a vítáme dobré nápady a nápadité metody. Vytváříme podmínky k jejich realizaci.
Í Integrace
Inovace
Škola je otevřena všem dětem – nadaným i s handicapem, snaží se být školou pro všechny. Odlišnosti chápeme jako zdroj obohacení celku.
Učíme se od druhých, sledujeme vývoj a dalším vzděláváním učitelů se snažíme o inovaci ve vyučování. Inovujeme však i vybavení tak, aby odpovídalo požadavkům současného života a žáci se připravovali pro reálný svět.

Filozofií školy je, že musí být otevřená pro všechny děti - nadané i ty s jakýmkoli omezením. Měla by být místem setkávání a spolupráce, bezpečným místem, kde budou děti získávat nejen vědomosti, ale budou se učit i sociálnímu chování, učit si vážit sebe i respektovat druhé. Zároveň musí být místem, kde žáci získají kvalitní základy vzdělání i chuť vzdělávat se dál. V souladu s evropskými trendy chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století.

Snažíme se, aby každý žák měl příležitost ke svému rozvoji (volitelné předměty, individuální plány), aby žáci učivo nejen ovládali, ale dokázali ho i aplikovat v praxi, aby dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat (využití knihovny, internetu). Jsme zaměřeni na maximální výkon každého žáka, ale s ohledem na jeho možnosti a omezení. Snažíme se kvalitně připravit naše žáky na další stupeň studia, neučit pouze izolované poznatky, ale učit chápat souvislosti, umět propojovat znalosti a dovednosti mezi předměty. K tomu využíváme metod, které zároveň vedou ke vzájemné spolupráci žáků (projektové vyučování, kooperativní učení, kritické myšlení). Projektové vyučování v rámci předmětů, ročníků i celé školy se stalo běžnou praxí. Na prvním stupni jsou využívány i metodické prvky programu Začít spolu a alternativních pedagogik.

Podporujeme aktivity zaměřené na talentované žáky – kromě účasti na soutěžích a olympiádách pořádáme také soutěže sami. Každým rokem otevíráme třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Od šestého ročníku si žáci volí první volitelné předměty – cvičení z českého jazyka a matematiky nebo německý jazyk; od 7. do 9. ročníku pak další dva předměty s podmínkou, že se na týž jednoletý kurz lze za tříleté období přihlásit pouze jednou. Vznikají tak skupiny bez ohledu na ročník žáka. Vybírají si z těchto předmětů: sportovní výchova, technická výchova, výpočetní technika a informatika, multimédia a tvorba www stránek, kultura bydlení, kultura odívání, netradiční výtvarné techniky, psaní všemi deseti, technické kreslení, ekologie, společenskovědní seminář, přírodovědný seminář, svět loutek, Praha historická, přírodovědná praktika, německý jazyk, v osmém ročníku výuku matematiky v angličtině Maths in English.

Realizujeme projekty osvědčené v minulých letech - Co v učebnicích nenajdete, Krok do života, projekt environmentální výchovy či výuku fyziky heuristickou metodou. V rámci občanské a rodinné výchovy v šestém ročníku pracujeme podle programu Připraveni pro život, který je zaměřen na zdravý životní styl a prevenci patologických jevů.

zpět na začátek

ZŠ Dědina

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Adresa: 161 00 Praha 6 – Liboc, Žukovského 6/580
Ředitel školy: Mgr. Mojmír Dunděra od 1. 8. 2002; k 1. 7. 2006 po úspěchu u konkurzního řízení jmenován ředitelem nástupnické organizace sloučených škol ZŠ Dědina a ZŠ Vlastina
Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje (ZŠ Dědina a ZŠ Vlastina celkem)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 949 654 601 555 564 558 481 453 449
počet tříd 43 30 28 26 27 28 26 25 25
počet žáků 1. tříd 89 58 65 49 59 66 37 55 76


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 15 30 37
počet ostatních žáků 0 7 4


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 47
přihlášeno: 9
přijato: 2


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 2 1
počet žáků celkem 11 51 12


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 4 5
počet úspěšných projektů 3 5
získané finanční prostředky (tis. Kč) 55 378


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Velká rekonstrukce školní budovy započatá o letních prázdninách a dokončená v průběhu školního roku 2006/2007 dala vyniknout bohatému členění stavby na atria a pavilony. Škola se tak po skončení stavebních prací po vnější stránce stala moderním vzdělávacím zařízením, koncipovaným pro dva zcela odlišné vzdělávací programy. Vedení školy se nehledě na komplikace způsobené úpravami školské legislativy podařilo do vzdělávacího programu a struktury školy organicky začlenit třídy s prvky waldorfské pedagogiky, které působily původně na ZŠ a MŠ T.G. Masaryka a nacházejí mezi rodiči trvale řadu příznivců. Cenné je při tom to, že hlavní zaměření školy nebylo ani přes komplikace, které přinesla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu Dědina, opomíjeno. Při rozšířeném vyučování cizích jazyků se osvědčila organizace výuky do zvláštních skupin utvořených speciálně pro hodiny jazyků. Žáci, kteří jsou pokročilejší v cizím jazyce, tak nejsou vyčleňováni do zvláštních tříd. Toto řešení bylo inspirováno švédským modelem a bylo již dříve pozitivně hodnoceno ČŠI.

Důležitá je nabídka zapojení žáků do činnosti zavedeného souboru Musica Melodica, který rozvíjí sborový zpěv, muzikál a populární hudbu. Školu dobře reprezentuje umělecký pěvecký soubor Musica e Danca; vystupuje při mnoha slavnostních příležitostech. Hudbě je věnována značná pozornost i ve waldorfské větvi, která má vlastní orchestr. Součinnost na celostátní úrovni je naplňována i účastí na waldorfské olympiádě a waldorfské přehlídce divadelních souborů. Škola podporuje maximální zapojení nadaných žáků do soutěží a olympiád. Je také využíváno ustanovení nového školského zákona, které poprvé umožňuje sestavit pro vrcholové sportovce (v případě ZŠ Dědina např. sportovní tanečníky) v závislosti na věku žáků individuální studijní plán. Individuálním způsobem je také organizována RVJ pro nadané žáky.

Převzetí tříd s prvky waldorfské pedagogiky ze ZŠ TGM přineslo značnou pozitivní aktivitu rodičů, kterým na alternativním pojetí velmi záleží, a vedle přímého finančního přispění na materiální zabezpečení nadstandardní výuky jsou ochotni pomáhat i jinak. Tyto aktivity představují značný kapitál; rodiče jsou organizováni v občanském sdružení Waldorfská aktivita, samostatně pořádají jarmarky, schůzky, porady, vzdělávací semináře, financují si vlastního hospodáře a zapojují se do všech školních akcí.

Součástí školního areálu je velký sportovní areál s rozsáhlou zahradou; i zde se počítá s postupnou rekonstrukcí. Už dnes jsou k dispozici rozsáhlá sportoviště, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Při škole pracuje od r. 1997 Centrum sportu, které nabízí širokou paletu pohybových aktivit v době volného času nejen pro žáky školy, ale i pro žáky z okolí. Ve škole je umístěno detašované pracoviště DDM, se kterým škola spolupracuje.

4. Školní vzdělávací program

Datum zavedení: 3. 9. 2007 v 1. a 6. třídách směru navazujícího na dosud převažující vzdělávací
program Základní škola; 1. 9. 2005 v 1. a 6. třídách waldorfského směru.

Charakteristika:
Školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, tradiční, s akcentem na výuku jazyků, a druhý zaměřený na waldorfskou pedagogiku, která tvoří samostatnou větev programu. Vlastní pojetí výchovně-vzdělávacího procesu vychází z ověřených a osvědčených aktivit z předchozích let, které poskytly vhodný základ pro školní vzdělávací program.

Škola usiluje především o všestranný, harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností žáka. V souladu s trendy ve vzdělávání v Evropě se snaží naučit žáky přemýšlet, vybavit je odpovídajícími znalostmi, rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k uvědomění vlastní odpovědnosti a ceny. Věnuje maximální úsilí vytvoření tvůrčí a bezpečné atmosféry vzdělávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní účast žáků, pedagogů i rodičů. Ve vzdělávacím procesu nejsou žáci pouhými účastníky, ale společně s pedagogy jeho tvůrci. Tomu je podřízen výběr metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke vzájemné spolupráci. Nové metody mnohem lépe vystihují operativní potřeby dnešního dynamického světa a jsou pro žáky aktuální, neboť rozvíjejí ty kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. století.

Cíl:
Cílem školního programu je, aby žáci:
• poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání, vnímali
jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi,
• dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat,
• zvládli základy všestranné komunikace,
• naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých,
• byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti,
• projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
• vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, a k přírodě,
• získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili, poznali
své reálné možnosti a uplatňovali je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Specifika:
Specifičnost vzdělávací nabídky školy vychází z tradiční výuky cizích jazyků. Původní rozšířená výuka jazyků je zachována zvýšenou tříhodinovou dotací z disponibilních hodin pro druhý jazyk v 6. až 9. ročníku. Škola tak věnuje nadstandardní péči talentovaným žákům. Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou dotací v rozsahu tříletého cyklu; jazyk je možné zvolit v sedmém ročníku.

V hodinách informatiky je výuka celkově nasměrována na práci s různými programy, vyhledávání, třídění a kritické hodnocení získaných informací.

Značný prostor je věnován sportovním aktivitám a mimoškolnímu vyžití dětí, kde je snahou školy co nejširší zapojení žáků v oblastech sportovních, humanitních, technických a estetických.

Při budování vlastní specifické vzdělávací nabídky a v souladu s výše uvedenými principy škola vyhledává a poskytuje prostor novým nebo alternativním způsobům výuky. Součástí školy jsou třídy s waldorfskou pedagogikou, která vychází z odlišného přístupu k žákům a odlišné organizace vyučování.

Jak už bylo naznačeno, školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, s akcentem na výuku jazyků, a druhý zaměřený na waldorfskou pedagogiku, která tvoří samostatnou větev programu.

Kromě obecných cílů školního vzdělávacího programu týkajících se školy a žáků, které jsou pro waldorfskou pedagogiku shodné, zahrnuje waldorfský program řadu odlišností. Mezi nejzásadnější rozdíly patří:
• jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky,
• organizace vyučování do tzv. epoch-bloků dále dělených na části rytmickou, vyučovací a vyprávěcí,
• snaha o dosažení dovedností a vědomostí prožitkem,
• jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky,
• slovní hodnocení,
• výuka uměleckých oborů,
• vytváření vlastních učebnic,
• výuka jazyků od prvního ročníku,
• představování světa ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.

Snahou školy přitom je vzdělávací programy, žáky a učitele neoddělovat, ale naopak oba programy účelně propojit tak, aby si žáci i učitelé byli vědomi odlišnosti přístupů, a tyto odlišnosti pro ně byly obohacením, jinakostí v tvůrčím slova smyslu a aby zároveň cítili sounáležitost ke spolužákům, kolegům a ke škole.

Školní vzdělávací program není chápán jako uzavřený, ale jako otevřený novým podnětům a návrhům. Jeho další doplňování a vylepšování bude prakticky nepřetržitým procesem v návaznosti na nové zkušenosti z výuky a podnětů z okolního světa.

zpět na začátek

ZŠ E. Destinnové

1. Identifikační údaje
Úplný název: Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930
Adresa: 160 00 Praha 6 – Bubeneč, náměstí Svobody 3/930
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Fišerová od 30. 9. 1991
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 929 903 912 943 958 943 942 946 921
počet tříd 36 36 36 36 37 38 39 37 37
počet žáků 1. tříd 74 95 75 101 92 88 90 107 100


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 26 13 13
počet ostatních žáků 2 3 4


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 128
přihlášeno: 62
přijato: 27


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 3 2
počet žáků celkem 56 103 65


Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 5 8
počet úspěšných projektů 3 8
získané finanční prostředky (tis. Kč) 46 684


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Škola nabízí žákům kromě vzdělání a výchovy přidanou hodnotu formou nadstandardních činností. K nim patří třídní a celoškolní projekty, spolupráce se školami v zahraničí i s jinými subjekty velmi odlišného zaměření – environmentálního, sociálního či charitativního, a také se Základní školou speciální. Orientace na cizí jazyky je zpestřena o profilaci estetickou s akcentem na výtvarnou, hudební, dramatickou a taneční výchovu. Estetická profilace prolíná téměř všechny výukové i mimoškolní činnosti žáků a vyúsťuje v mnoho akcí v průběhu celého školního roku. Škola pro tyto akce využívá aulu s podiem, víceúčelovou hernu, taneční sál. Zde probíhají školní akademie, při kterých vystupuje velké množství žáků, divadelní představení jednotlivých tříd, tradiční koncert k poctě Emy Destinnové a další akce. Žáci se mohou realizovat v mnoha kroužcích uměleckého, sportovního i naučného zaměření. Vánoční trhy pořádané pravidelně mají charitativní účel, jejich výtěžek je podle rozhodnutí dětské Žákovské rady věnován na dobročinné účely (adopce, postižené děti, dětské domovy apod.)

Zájemce z řad žáků škola připraví a případně jim u British Council zprostředkuje zkoušky pro získání jazykového certifikátu PET a KET. Žáci tříd s RVJ pracují s Evropským jazykovým portfoliem, a připravují se tak k získání oficiálního evropského dokladu, informujícího o dosažených jazykových znalostech a kompetencích podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií vypracovaných Radou Evropy.

Škola podporuje rozvoj talentů v umělecké oblasti, pořádá výměnné jazykové zájezdy do Anglie (The Kings of Wessex Community School v Chedaru), Francie (Groupe Sccolaire Saint-Vincent de Paul v Paříži) a Španělska (Colégio estudio v Madridu) a snaží se poskytovat rovné příležitosti a péči všem, tedy i handicapovaným. Již po mnoho let integruje žáky s různými formami postižení – autismus, Downův syndrom, SPU. Ve škole působí psycholog a speciální pedagog.
Soutěže:
vědomostní (811 účastníků - počet odpovídá velikosti školy): AJ,Č, Nj – 3. místo v krajském kole, Fj, Šj, D, M, Bi, Ch, Pythagoriáda, Klokánek, vícečetná medailová umístění v obvodních kolech, umělecké s obvodním kolem – 73 účastníků ze ZŠ Emy Destinnové.

Škola si udržuje pověst přátelské vzdělávací instituce s dobrou úrovní, přiměřenou proporcí nároků na žáka a prostorem pro jeho realizaci. V některých ročnících poptávka rodičů po umístění dětí značně převyšuje kapacitní možnosti školy.

4. Školní vzdělávací program

Název: AD ASTRA
Termín spuštění: 1. 9. 2006 v 1. a 6. třídách
Ověřovací verze proběhla ve školním roce 2006/2007, byla pečlivě vyhodnocena a následně byla podle zjištěných skutečností upravena konečná verze, m.j. byl kladen důraz na průřezová témata, ve kterých byly pevně stanoveny cíle, které jsou výstupními hodnotami vedoucími
k získání požadovaných postojů žáků.

Hlavní cíle:
1. veškerou pedagogickou činnost směřovat k postupnému dosahování klíčových kompetencí daných RVP
2. posílit a rozvinout výuku cizích jazyků
3. všestranně připravit žáky pro další studium na střední škole
4. novými předměty obohatit výuku o prvky osobnostního rozvoje
5. akceptovat ve výuce kooperaci mezi učiteli jednotlivých předmětů
6. moderními projektovými postupy rozvolnit výuku a vnést do ní nové prvky
7. zakotvit do práce školy výuku integrovaných žáků
8. využít disponibilní hodiny k posílení některých předmětů
9. volitelné předměty důsledně organizovat tak, aby byly respektovány požadavky žáků.

Od 1. třídy je zavedena výuka cizích jazyků, po 2. třídě jsou žáci na základě testů rozřazováni do tříd s rozšířenou výukou jazyků a do tříd klasických. Žáci tříd s rozšířenou výukou jazyků zahajují výuku druhého cizího jazyka v 6. třídě, ostatní žáci v 8. třídě. Třídy s RVJ mají možnost pracovat s lektory - rodilými mluvčími.

Důraz je kladen na kvalitní práci žáků, na výsledky ve výuce, které musí maximálně využít jejich schopnosti, ale zároveň je respektovat a individuálním přístupem jim pomáhat.

Novým předmětem je osobnostní a sociální výchova, která je zavedena od 6. ročníku. Koresponduje se zážitkovými kurzy, které jsou organizovány na začátku 6. ročníku a cíleně pomáhají vytvořit kvalitní vazby v třídním kolektivu.

Organizace vyučování zůstává v zásadě stejná. Vzhledem k její složitosti plynoucí z velkého množství dělených hodin v rámci výuky cizích jazyků, určitému omezení vyplývajícímu z nedostatku prostor na výuku tělesné výchovy a v neposlední řadě i z důvodu výuky ve dvou budovách (anglický jazyk v 1. a 2. třídě v budově v Českomalínské ulici vyučují aprobovaní učitelé z hlavní budovy), není možné jakkoliv experimentovat.

Evaluace i autoevaluace probíhají velmi intenzivně podle zákonných požadavků. Škola plně spolupracuje s Kalibrem i Sciem. Autoevaluační plán je vypracován a schválen a jeho výsledky jsou konzultovány s pedagogickým sborem, školskou radou a začleňovány do výroční zprávy.

zpět na začátek

ZŠ a MŠ Hanspaulka

1. Identifikační údaje

Úplný název: Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Adresa: 160 00 Praha 6 – Dejvice, Sušická 29/1000
Ředitelka školy: Ing. Marie Pojerová od 1. 7. 2000
Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina

2. Statistické údaje

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

rok 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
počet žáků 584 505 461 441 415 424 419 454 446
počet tříd 23 21 19 18 18 18 19 19 18
počet žáků 1. tříd 75 66 47 72 43 59 58 61 59


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2005/06 2006/07 2007/08
počet žáků s SPU 19 16 15
počet ostatních žáků 0 2 39


Výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia zřizovaná hl. m. Prahou v r. 2007

počet žáků 5. ročníku: 48
přihlášeno: 17
přijato: 15


Zahraniční pobyty žáků s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách

školní rok 2004/05 2005/06 2006/07
počet výjezdů 1 2 1
počet žáků celkem 15 12 1*

*) výjimečně již v rámci 1. ročníku programu Sokrates – Comenius k cestě učitelů přibrán 1 žák

Účast školy v grantových řízeních

Rok 2005 2006
počet podaných projektů 8 14
počet úspěšných projektů 6 12
získané finanční prostředky (tis. Kč) 164,3 3 344


3. Výrazná pozitiva v činnosti školy

Značná pozornost je věnována osobnostní výchově, která byla zdařile začleněna do dosud převažujícího vzdělávacího programu Obecná škola, a ŠVP zde mohl přirozeným způsobem navázat. Osobnostní výchova dává prostor každému dítěti, aby si bylo vědomo své jedinečnosti a svých možností. Žáci si uvědomují odlišnosti, snaží se jim porozumět a tolerovat je, učí se empatii a řešení problémů. ZŠ Hanspaulka je již třetím rokem zařazena do celostátního pilotního programu Minimalizace šikany na školách. Úspěšně je využíváno projektové vyučování a integrovaná výuka; např. v rámci environmentální výchovy proběhl celoškolní projekt věnovaný problematice odpadů. Výsledkem bylo 1. místo žáků 8. tříd v krajském kole soutěže Nebojme se odpadů vyhlášené sdružením Tereza. Žáci se účastní řady vědomostních i sportovních soutěží; ve kterých získávají velmi dobré výsledky na úrovni obvodu i města. Nadaní žáci mají možnost se každoročně zapojit do projektu Expedice Tranzit, ve kterém týmy žáků 6. – 9. tříd pracují na zadaném tématu zakončeném veřejnou prezentací. Výuka angličtiny je od 3. třídy vnitřně diferencována, nadaní žáci jsou povzbuzováni k účasti v olympiádách a jiných soutěžích. V minulém roce získali naši žáci dvě první místa v olympiádě z anglického jazyka v obvodním kole, jeden pak obsadil druhé místo v celostátní soutěži. Ve školním parlamentu se učí děti ovlivňovat chod školy a lépe mu rozumět. Značná pozornost je vedením školy věnována evaluaci a autoevaluaci s důrazem na výsledky vzdělávacího procesu. ZŠ Hanspaulka je partnerem projektu ESF Přeměna škol na centra komunitních aktivit a v průběhu roku otevírá dveře veřejnosti k relaxaci i vzdělávání a organizuje několik velkých akcí.

Školní vzdělávací program

Název: Učíme se učit se. Chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem.
Datum zavedení: 3. 9. 2005 v 1. a 6. třídách; v r. 2003 z podnětu Výzkumného ústavu pedagogického v Praze zahájeny práce na vytvoření programu zaměřeného na sociální výchovu vycházejícího ze zkušeností s výukou etické výchovy (již od r. 1992).

Specifika:
Program je zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte; vyjádřeno je to zařazením předmětu (vzdělávacího oboru) Osobnostní výchova do učebního plánu (1 hodina týdně, na druhém stupni 2 hodiny jedenkrát za dva týdny). Součástí výuky osobnostní výchovy jsou zážitkové kurzy pro kolektivy tříd druhého stupně. Zásady osobnostní výchovy se ale snažíme uplatňovat ve všech předmětech a ve školním životě vůbec.

Názvy předmětů ponechány stejné, hlavním důvodem je srozumitelnost pro rodiče (pamatujeme bouřlivou diskusi nad tím, že školy chtějí zrušit dějepis). V tomto období prohlubujeme mezipředmětové vztahy a hledáme vhodná spojení, která jsou samozřejmě závislá na složení sboru. V horizontu tří let, kdy dojde k revizi ŠVP, uvažujeme o propojení oborů dějepis – občanská výchova, vytvoření vzdělávacího oboru, který bude jakýmsi přírodovědným základem – propojením přírodopisu, fyziky a chemie; nabízí se spojení hudební a výtvarné výchovy.
Organizace vyučování - opět zůstává stejná, nabízí možnosti, které učitelé využívají – vytvářením bloků hodin (rozvrh hodin s touto možností počítá), varianta integrovaného vyučování (na prvním stupni program Začít spolu).

Součástí programu jsou zážitkové kurzy třídních kolektivů na celém druhém stupni (název SES kurzy spojuje pojmy seberealizace, spolupráce), školy v přírodě v průběhu celé školní docházky, lyžařské zájezdy sedmých ročníků, výuka plavání na prvním stupni

Průřezová témata – jedno z témat, osobnostní výchova, je plněno formou samostatného předmětu, ostatní témata jsou částečně integrovaná v jednotlivých předmětech a částečně plněna projekty. Učitelé si vypracovali projekty pro jednotlivé ročníky i pro jednotlivá období (1. - 3. tř., 4. - 5. tř., 6. - 9. tř.) tak, aby se žáci seznámili se všemi průřezovými tématy na obou stupních.

Hodnocení žáků považujeme za oblast, která se nejvíce mění a bude měnit. Do klasifikačního řádu jsme včlenili skutečnost, že známka je odrazem nejen znalostí, ale i dovedností – stupněm získání klíčových kompetencí. Děti, na prvním stupni s pomocí učitele, na druhém stupni více samostatně, vytvářely kriteria pro hodnocení v jednotlivých předmětech. Na druhém stupni je součástí závěrečného a výstupního hodnocení tzv. závěrečná práce, kdy si žáci devátých tříd vybírají z nabídnutých témat, nebo si volí po dohodě s učitelem své vlastní. Na tomto tématu pracují během prvního pololetí a v lednu zakončují veřejnou prezentací. Touto prací prokazují svou úroveň klíčových kompetencí. Do budoucna uvažujeme o kombinaci hodnocení známkami a slovního hodnocení.

Autoevaluace školy je stanovena v oblastech podle vyhlášky MŠMT. V tomto roce jsme si pro další dvouleté období stanovili společně s celým pedagogickým sborem indikátory v jednotlivých oblastech a rozdělili si způsob vyhodnocování. Součástí autoevaluace jsou srovnávací testy SCIO a Kalibro pro žáky 5., 6., 7. a 9. tříd. Každý třetí rok hodnotí rodiče v dotaznících školu z několika hledisek a výsledky jsou pro školu důležitou zpětnou vazbou.

Vznik, revize a případné modifikace ŠVP:
Dobré výchozí podmínky pro vzájemnou spolupráci pedagogického sboru při zpracování ŠVP se utvářely řadu let a základy pro ni položila svým působením již© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/evaluace_skol ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.