Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Výstup z evaluace ZŠ v r. 2010 ›› detail/podstránka

Výstup z evaluace ZŠ v r. 2010

Evaluace činnosti základních a mateřských škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti.

Vzhledem ke změně zákonných norem v oblasti evaluace škol od roku 2013, připravuje i Městská část Praha 6 úpravu metodiky pro souhrnného hodnocení.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se stal první právní úpravou školské oblasti, která umožnila zřizovatelům škol, aby podle stanovených kritérií hodnotili své školy. Městská část Praha 6 jako zřizovatel mateřských a základních škol využila tohoto svého práva poprvé v r. 2006, kdy na základě metodiky schválené usnesením Rady Městské části č. 2859/05 ze dne 19. 10. 2005 provedl odbor školství ÚMČ Praha 6 pilotní evaluaci mateřských a základních škol. Výsledkem této evaluace byl podrobný interní materiál, který byl dotvářen ve vzájemné diskusi s řediteli škol, připomínkován školskými radami základních škol (u mateřských škol se zástupci rodičů) a po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání byl předložen zřizovateli. Na závěr roku 2007 bylo provedeno další kolo evaluace; část týkající se činnosti škol v pedagogicko – organizační a komunitní oblasti byla tentokrát zaměřena na výstup pro veřejnost, mezi kterou byla zaznamenána rostoucí poptávka po stručné a v jistém smyslu jednotné informaci o tom, co jednotlivé školy zřizované MČ Praha 6 nabízejí a co lze od nich očekávat. Vzhledem k tomu, že všechny základní školy musely ve školním roce 2007/2008 zahájit vzdělávání podle vlastních školních vzdělávacích programů, lze předpokládat, že zveřejnění základních informací o školách, které je doprovázeno stručným hodnotícím pohledem zřizovatele na jednotlivé školy a vlastním hodnocením zkušeností s aplikací školních vzdělávacích programů, bude v období začínajících zápisů do 1. tříd kladně přijato.

Školským zákonem je školám stanovena tříletá lhůta pro vlastní hodnocení škol a tomuto evaluačnímu období se přizpůsobila i MČ Praha 6. Podrobné kontaktní údaje i odkazy na internetové stránky všech základních škol lze nalézt na www.praha6.cz/zakladni_skoly.html.

Základní školy

Při srovnání s výsledky evaluace základních škol za období let 2005 až 2007 lze na jedné straně zaznamenat výraznější profilaci jednotlivých škol, na druhé straně pak trendy, které jsou společné všem školám. V této souvislosti se jedná zejména o rozšíření komunitně zaměřených aktivit a veřejně prospěšných činností, jakož i důraz na jazykové vzdělávání. Na základě dlouhodobější spolupráce opět narostl počet škol, kterým byl udělen statut fakultní škola. Některé školy navazují na tradici účasti v pilotních projektech – aktuálně se jedná o ověřování nového typu písma.

Cizí jazyk je ve všech školách vyučován již od 1. třídy. Narostl počet škol, které mají schválenou výuku některých předmětů v cizím jazyce, převážně v angličtině. Navyšuje se i počet rodilých mluvčích, žáci se stále hojněji účastní zahraničních studijních pobytů, často pak v partnerských školách, jakož i testování znalostí z cizího jazyka. Již dvakrát byla uspořádána přehlídka žákovských výstupů v angličtině - Open World, premiérově byl dvěma školám udělen titul Excelentní jazyková škola MČ Praha 6. Všechny zmíněné oblasti MČ Praha 6 podporuje a školám na jejich realizaci ve větší či menší měrou přispívá, ať již v rámci podpůrných nebo grantových programů. Mozaiku rozvoje jazykového vzdělávání doplňují i společné pracovní výjezdy ředitelů do zahraničních škol.

Školy se snaží zvyšovat účinnost podmínek pro integrační a inkluzivní vzdělávání, přibývá také žáků-cizinců. V této souvislosti je důležitým prvkem rozvoj poradenské činnosti, mnohé školy proto rozšiřují nebo vytvářejí poradenská centra. Část pravidelných konzultačních hodin školních psychologů je realizována v rámci projektu Zdravá Šestka.

Kromě stále se rozšiřující elektronické komunikace mezi vedení škol, učiteli a rodiči, byly zřízeny specializované informační a komunikační platformy Jak do školy a Facebook pro oblast školství. Elektronicky lze přihlašovat školní projekty i do grantových programů MČ Praha 6. V jejich rámci byly kromě již zmíněných komunitně a jazykově zaměřených programů rozvíjeny i materiální podmínky, konkrétně bylo vybudováno několik vzorových učeben. Dokončen byl program rekonstrukcí školních budov. Podpory MČ Praha 6 se školám dostává i v oblastech správy hřišť a informačních technologií.

Každoročně jsou oceňováni vynikající učitelé, úspěšní žáci jsou zváni na setkání se starostou. Školní pěvecké a hudební sbory se účastní všech kulturně zaměřených akcí v MČ Praha 6, všechny školy jsou zapojeny do sociálního projektu Veřejná služba. Z žákovských výtvarných prací byla realizována výstava a sestavena publikace Praha 6 očima dětí.

Součástí evaluačních zpráv jednotlivých škol jsou přehledové tabulky s výsledky přijímacích řízení na gymnázia, týkající se žáků odcházejících z 5., 7. a 9. ročníku. Pro úplnost připojujeme i podrobnější přehled s výsledky přijímacích řízení žáků 9. ročníků, ukončujících vzdělání ve školním roce 2009/2010, na všechny typy středních škol.

zkrácený název ZŠ zřizované MČ Praha 6 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní školy střední odborná učiliště celkem žáků 9. ročníků
ZŠ Bílá 9 6 0 6 4 6 31
ZŠ Červený vrch 35 10 0 9 12 7 73
ZŠ Dědina 5 5 2 7 12 3 34
ZŠ Emy Destinnové 37 12 0 6 18 3 76
ZŠ Hanspaulka 9 6 2 5 2 1 25
ZŠ J.A. Komenského 2 4 1 4 2 4 17
ZŠ Marjánka 4 19 0 2 20 5 50
ZŠ Na Dlouhém lánu 4 5 2 4 3 2 20
ZŠ nám. Interbrigády 9 10 0 10 21 1 51
ZŠ nám. Svobody 2 4 5 0 4 6 3 22
ZŠ Norbertov 12 4 0 6 0 0 22
ZŠ Petřiny - jih 7 9 2 9 16 3 46
ZŠ Petřiny - sever 13 7 3 11 11 1 46
ZŠ Pod Marjánkou 46 4 1 0 6 0 57
ZŠ T.G. Masaryka 4 3 0 2 11 4 24
celkem 200 109 13 85 144 43 594


Tento evaluační materiál je složen ze čtyř částí. První složku tvoří identifikační údaje, druhou pak statistická data ve formě tabulek, vyjadřujících některé z aspektů činnosti škol, jež jsou předmětem zájmu zřizovatele. Třetí složkou je stručný text zahrnující základní informace a výrazná pozitiva jednotlivých škol. Tyto části byly zpracovány odborem školství z dostupných přehledů a informací, obsažených převážně ve výročních zprávách, a posléze byly korigovány na základě konzultací s vedením škol. Poslední složkou je charakteristika školního vzdělávacího programu, včetně zdůvodnění realizace potřebných úprav. Tuto část zpracovali ředitelé a ředitelky jednotlivých škol, výsledné texty byly podrobeny pouze jednotící redakci.

Mateřské školy

Evaluace jednotlivých  mateřských škol za období 2008 až 2010 je zveřejněna na portálu Jak do školky: http://www.jakdoskolky.cz/evaluace-skolek/

Základní školy dle abecedy
 

 

 1. ZŠ Bílá
 2. ZŠ Červený vrch
 3. ZŠ Dědina
 4. ZŠ E. Destinnové
 5. ZŠ Hanspaulka
 6. ZŠ J.A. Komenského
 7. ZŠ Marjánka
 8. ZŠ Na Dlouhém lánu
 9. ZŠ nám. Interbrigády
 10. ZŠ nám. Svobody 2
 11. ZŠ Norbertov
 12. ZŠ Petřiny - jih
 13. ZŠ Petřiny - sever
 14. ZŠ Pod Marjánkou
 15. ZŠ T.G. MasarykaZŠ Bílá


1.      Identifikační údaje
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1
Adresa:
160 00 Praha 6 – Dejvice, Bílá 1/1784
Ředitelka školy:
Mgr. Maja Bihelerová od 1. 7. 2000
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

 2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

 Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 440 439 461 486
počet tříd 18 18 18 19
počet žáků 1. tříd 50 79 70 65


Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků s SPU 28 24 24 25
počet ostatních žáků 0 0 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 47 .… .… ….   54 53 78
přijato 8 .… .… ….   0 0 2

 

Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 56 47 38 56 58
přijato 12 2 11 13 5

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 38 44 45 47
přijato 1 4 2 2

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 58 54 38 31
přijato 13 19 12 9

 

Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet výjezdů 0 2 3 /* 3
počet žáků celkem 0 22 60 /* 92

/* ve školním roce 2008 / 2009 navíc zorganizován letní jazykový tábor v ČR, kterého se zúčastnilo 7 žáků                           

Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok

2007

2008 2009 2010
počet podaných projektů 12 11 14 19
počet úspěšných projektů 10 9 12 19
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 2 486 7 730 586 1 415

 
3.   Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Specifickou vzdělávací oblastí školy je realizace celoškolních projektů, v nichž žáci spolupracují ve věkově smíšených skupinách. Projekt „Neznámí hrdinové aneb Jak se žilo před rokem 1989“, byl zaměřen na lidská práva v totalitním režimu, jeho součástí byly i besedy se spisovateli Ludvíkem Vaculíkem a Jiřím Stránským. V  projektu „Nejsme tu sami“ se žáci seznamovali s činností charitativních či neziskových organizací, na závěr projektu se ve prospěch těchto organizací podařilo vybrat 67 600 Kč. Další celoškolní projekty mají multikulturní, ekologické, profesní, zeměpisné či přírodovědné zaměření.

V třídách I. stupně jsou zavedeny tzv. „Veselé středy“, kdy je výuka soustředěna převážně na výchovné předměty a žákům je dán maximální prostor k vlastním projevům. Většina učitelů se pravidelně účastní víkendových „Týmových sboroven“, zaměřených zejména na stmelení pedagogického sboru a moderní způsoby výuky. Škola realizovala dlouhodobý grant „Zvýšení jazykových kompetencí žáku a pedagogů a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníku“, v jehož rámci probíhaly jazykové kurzy pro učitele s možností absolvování mezinárodní zkoušky Cambridge TKT. V mezinárodním projektu „Unlocking Our Treasure Chest“ porovnávali pedagogové své zkušenosti s výukou na I. stupni s partnerskými školami z Belgie, Irska a Finska (2006–2009). Od 1. září 2010 byla zahájena dvouletá spolupráce s partnerskými školami v Dánsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Turecku v mezinárodním projektu „Streams of Culture“. Součástí projektu je i uskutečnění nejméně 24 studijních návštěv učitelů v partnerských školách.

Pro metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického zpracovala ředitelka školy publikace „Průvodce celoškolními projekty“ a „Tvorba školních pravidel“. Dále v metodické publikaci „Poradce pro volbu povolání“ publikovala příspěvek „Celoškolní projekt Napříč profesemi“ a pro „Svět průřezových témat“ pak multikulturní kapitolu „Projekt Evropa“. Spolu s Bc. Olgou Springorumovou pak byla i lektorkou kurzu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií (CLIL - Content and Language Integrated Learning)“.

Výuka anglického jazyka je zařazována již od 1. třídy. Pro zkvalitnění výuky je všem žákům od 3. ročníku navýšena hodinová dotace na 4 hodiny týdně, část je vyučována rodilým mluvčím. Pro nadané žáky od 6. ročníku zřízena třída s intenzivní výukou angličtiny. Od 1. 9. 2009 je MŠMT povolena výuka některých předmětů v anglickém jazyce na II. stupni, jedná se například o informatiku – COMPUTERS a vaření – COOKING, nabízena je i občanská výchova – CIVIC matematika – MATH IN USE a dramatickou výchovu – THEATRE. Zájem byl i o  sportovní hry – GAMES a SOFTBALL, tvorbu www stránek - WEB DESIGN a práce s počítačem - MULTIMEDIA. Žáci od 6.ročníku si mohou zvolit výuku francouzského jazyka a v nepovinných předmětech pak od 3.ročníku i jazyk německý. Pro výuku je využíváno 5 specializovaných učeben cizích jazyků. Vzhledem k většímu počtu žáků - cizinců, získala škola grant MŠMT ČR pro výuku předmětu Čeština pro cizince.

Žáci se specifickými poruchami učení jsou zařazeni do D-klubu, ve kterém je s nimi individuálně pracováno, mimo jiné i ve speciální učebně. Speciální pedagožka vede volitelný předmět Čtení s porozuměním.

Škola prošla celkovou rekonstrukcí, s přispěním grantových programů byla vybudována odborná učebna fyziky, multimediální učebna a buduje se školní knihovna, která bude sloužit jako studijní a informační centrum školy. Dále jsou k dispozici odborné učebny chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dramatické výchovy, keramická dílna, školní kuchyňka, 2 tělocvičny a víceúčelové školní hříště s umělým povrchem, které využívá i veřejnost. Škola pořádá několikrát ročně sobotní akce nazývané „Sobota za školou“, jejichž program je zaměřen na společné činnosti dětí a rodičů. Pro děti z okolních mateřských škol jsou pořádány akce typu „Seznámení se školou“ a „Jak se učí ve škole“. Škola také úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže - Stadion Kotlářka či ZUŠ Harmonie.

Ve škole pracuje žákovský parlament, do něhož si třídy od 4. ročníku výše volí 2 poslance, kteří se pravidelně scházejí s vedením školy a podílejí se na tvorbě školního řádu, dohlížejí na celoškolní soutěže a organizují sběr papíru.

V rámci projektu „Český rok“ žáci školy spolupracují s denním stacionářem Horizont, na základě vzpomínek seniorů připravují tematicky zaměřené materiály a spolupořádají jazykové, počítačové, pohybově relaxační a výtvarné kurzy pro seniory. Žáci školy také podporují opuštěné dítě z rozvojové země. Výrazná je i činnost školního uměleckého souboru Bělásek, který se podílí na sociálním programu Veřejná služba konkrétními akcemi ve prospěch Domova pro seniory Elišky Purkyňové a Domova sv. Rodiny.  

Žáci se zapojují do četných soutěžních akcí, ať se již jedná o matematické a biologické olympiády, technicky zaměřené přehlídky či sportovní soutěže, kde školu úspěšně reprezentují až do úrovně krajských či republikových kol.

Informace o vzdělávání ve škole se v hojné míře objevují v odborných periodikách, jako jsou Učitelské noviny, Rodina a škola nebo Moderní vyučování.   

4.      Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Maja Bihelerová, ředitelka školy) 

Prioritou ŠVP CESTA K ÚSPĚCHU je umožnit každému žáku nalézt individuální cestu k dosažení maximálně možného rozvoje. ŠVP je postaven na následujících třech pilířích:                                                                       

1. Inklusivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s žáky s různými obtížemi.

Abychom podpořili nadané žáky, máme velký počet volitelných předmětů  - na I. stupni si děti vybírají z nabídky 10–12 předmětů 1 hodinu týdně, na 2. stupni pak 3 hodiny týdně z 12–14 předmětů. Zpracovali jsme učební osnovy nového předmětu Finanční gramotnost a nabídli žákům II. stupně jako volitelný předmět. Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. Pro žáky s SPU byl zřízen D-klub, ve kterém s nimi pracuje speciální pedagožka. Pro integrované žáky jsme získaly mzdové prostředky na 3 pedagogické asistentky. Škola spolupracuje s PPP a má školní psycholožku, která pravidelně navštěvuje školu.                                                                       

2.  Kvalitní výuka cizích jazyků

Ve školním roce 2008/2009 se podařilo připravit učební plán pro třídu s intenzivní výukou anglického jazyka, připravit přijímací zkoušky pro žáky 5. ročníků a informovat veřejnost o tomto vzdělávacím programu. K přijímacím zkouškám se dostavilo 36 žáků 5. tříd, přijato bylo 28 žáků. Následující školní rok byl zájem menší a tak jsme přijali pouze 24 žáků. Ve školním roce 2009/2010 se k přijímacím zkouškám dostavilo 43 žáků a do budoucí 6. třídy jsme přijali 32 žáků.

Od 1. 9. 2010 si žáci v 1. a 2. ročníku mohou vybrat, zda budou mít anglický jazyk ve formě nepovinného předmětu (3 hodiny týdně), který je vyučován rodilými mluvčími nebo kroužku (2 hodiny týdně), který vede učitelka ZŠ. Od 3. ročníku jsme z disponibilních hodin přidali všem žákům jednu hodinu anglického jazyka týdně (na 4 hod. / týdně). Rovněž jsme žákům od 3. do 5. ročníku nabídli výuku německého jazyka (2 hod. / týdně), od 6. třídy si mohou vybrat druhý cizí jazyk francouzský (studuje 49 žáků) nebo německý (27 žáků).                                                                       

3. Práce s výpočetní a komunikační technikou

Daří se nám zkvalitňovat práci s výpočetní a komunikační technikou. Již od 3. ročníku mají zájemci možnost pracovat v počítačovém kroužku. V 5. a 6. ročníku pak mají všichni žáci povinnou hodinu informatiky týdně. Od 6. ročníku si žáci v rámci volitelných předmětů mohou zvolit Psaní všemi deseti, Tvorba www.stránek, Práce s Excelem nebo Tvorba videa v programu PINACLE. Kromě počítačové učebny s 15 počítači jsme v minulém školním roce vybavili multimediální učebnu 30 notebooky s možností připojení na internet.

 zpět na začátek

 ZŠ Červený vrch

1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Adresa:
160 00 Praha 6 – Vokovice, Alžírská 26/680
Ředitelka školy:
Mgr. Jana Matoušová od 1. 1. 1993
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků 748 728 684 676
počet tříd 30 29 29 29
počet žáků 1. tříd 83 72 74 55

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 28 27 20 20
počet ostatních žáků 13 15 19 18

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok

2002/2003

.… .… ….   2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků 2. ročníku 65 .… .… ….   83 72 75
přijato 1 .… .… ….   6 2 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 69 73 84 56 79
přijato 11 8 9 6 9

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 97 75 76 86
přijato 2 5 2 3

 

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků 9. ročníku 108 114 94 73
přijato 42 32 36 35

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů

0

1 2 /*

4

počet žáků celkem

0

22 30 /* 165

/* ve školním roce 2008/2009 navíc zorganizován letní jazykový tábor v ČR, kterého se zúčastnili 4 žáci           

Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 14 14 20 19
počet úspěšných projektů 11 13 18 18
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 1 045 791 1 105 6 199


3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Škola se statutem fakultní školy Pedagogické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK má v každém ročníku II. stupně vždy jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V rámci volitelných a nepovinných předmětů se vyučují předměty zaměřené na informační technologie nebo estetiku. V oblasti jazykového vzdělávání má škola schválenou výuku předmětu Matematika v angličtině, které se mají možnost účastnit žáci 8. tříd. Žáci vyšších ročníků realizují divadelní představení v angličtině, a to jak ve škole, tak při vystoupeních na festivalech či přehlídkách. Žáci 9. tříd mají možnost absolvovat modelovou jazykovou zkoušku „Preliminary English Test“. Škola má také dobrou zkušenost s projektem „Learning by teaching“, kdy starší žáci učí mladší.   

Škola bývá vyzývána k partnerské účasti v celorepublikových projektech, na mnohých pak  spolupracuje i s vysokými školami. Pedagogové se setkávají se svými kolegy z britských škol v rámci projektu Miranda Net. Na základě projektových aktivit „eTwinning“ vznikl v programu Comenius projekt "A connection between  mathematics and environment", kterého se účastní i  školy  z Belgie,  Itálie a Finska. Škola je také návštěvním místem pro pedagogy doslova z celého světa – ať již jsou to jednotlivci z Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Pákistánu, Nepálu, Etiopie, Ghany, Indonésie, Španělska či Německa nebo celé skupiny, jako například skupina ředitelů z Finska. Tradicí je, že hosty ze zahraničí školou provádějí žáci II. stupně. Škola nabízí i akreditované vzdělávání a semináře pro oblast využívání informačních technologií ve výuce či práci s handicapovanými žáky.  

Škola opakovaně realizuje preventivně zaměřené pobyty, adaptační kurzy nebo kurzy zaměřené na sebepoznání. Preventivní působnost má i projekt „Krok do života“, podobně jako projekty zaměřené na spolupráci starších a mladších spolužáků, případně dětí z mateřské školy, jako třeba „Jak to bylo pohádko“ nebo „Jsme malí, ale šikovní“. Škola se rovněž zapojuje do projektu na podporu knihoven a čtení „Noc s Andersenem“. 

Na II. stupni probíhá výuka tzv. „orální historie“, v níž  mají nezastupitelné místo pamětníci. Na novodobé dějiny jsou zaměřeny projekty jako „Bojovníci proti totalitě“, „Filmový maratón“ s tématikou  holocaustu či návštěva Osvětimi.  

Budova školy je bezbariérová, ve škole je proto možná integrace žáků nejen s poruchami učení, ale i žáků s handicapem smyslovým, tělesným a mentálním. V rámci multikulturního projektu nabízí škola žákům-cizincům doplňkové hodiny češtiny. Ve škole velmi intenzivně pracují podpůrné integrační týmy, jejichž členy jsou kromě třídního učitele všichni vyučující v dané třídě, speciální pedagog, asistent, výchovný poradce, zástupce vedení školy a rodiče žáka. Slušné chování žáků a jejich mimořádné činy jsou odměňovány tzv. „Žetony dobrých skutků“.  

Škola pravidelně využívá různých grantových řízení. Jednak se jedná o oblast Evropských sociálních fondů, kam spadá tříletý projekt „Individualizací vzdělávání k inkluzi“ nebo projekt „Rozvoje čtenářské gramotnosti“, na kterém spolupracovaly 4 základní školy. Granty MČ Praha 6 pak byly určeny na realizaci vzorových pracovišť chemie, fyziky a informačních technologií. Specializovanou výuku umožňují také pracovny přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, počítačové pracovny a informační centrum, které je využíváno i v době mimo vyučování. Implementaci informačních technologií do výuky napomáhá rozšiřování dostupnosti vhodných technologií.    

Škola se snaží být komunitním centrem, pravidelně proto pořádá setkání rodičů a dětí. Na školní víceúčelová sportoviště je umožněn přístup veřejnosti. Ve škole pracuje i žákovský parlament, kde se žáci učí vyjadřovat svá přání a připomínky, učí se formulovat myšlenky, argumentovat či naopak naslouchat názorům druhého. V rámci programu Veřejná služba jsou pořádána vystoupení pro seniory, kterým jsou rovněž nabízeny počítačové kurzy a plavání ve školním bazénu.  

Ve škole působí pěvecký sbor Sedmihlásek, který vystupuje na profesionální úrovni, koncertuje v zahraničí a účinkuje v  televizních pořadech, jakými jsou například „Hodina zpěvu“ či „Dobročinná akademie aneb Paraple“. Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých soutěží a olympiád, největších úspěchů pak dosahují v oblastech jazyků, matematiky, fyziky a chemie. Vynikajícího hodnocení se dostává i žákům, kteří se účastní uměleckých soutěží.    

Výborných výsledků dosáhla škola i při mezinárodním testování vědomostí TIMSS („Trends in International Mathematics and Science Study), kde jsou porovnávány výsledky žáků z více než 60 zemí z celého světa. V matematice se žáci školy zařadili na 10. místo, v přírodních vědách dokonce na 3. místo. Ředitelka školy obdržela Cenu Milana Cháby za otevření školy integraci. 

4.      Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Jana Matoušová, ředitelka školy) 

Filozofií školy je, že musí být otevřená pro všechny děti - nadané i ty s jakýmkoli omezením. Měla by být místem setkávání a spolupráce, bezpečným místem, kde budou děti získávat nejen vědomosti, ale budou se učit i sociálnímu chování, učit si vážit sebe i respektovat druhé. Zároveň musí být místem, kde žáci získají kvalitní základy vzdělání i chuť vzdělávat se dál. V souladu s evropskými trendy chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století.  

Snažíme se, aby každý žák měl příležitost ke svému rozvoji (volitelné předměty, individuální plány), aby žáci učivo nejen ovládali, ale dokázali ho i aplikovat v praxi, aby dokázali vyhledávat  informace a dále s nimi uměli pracovat (využití knihovny, internetu). Jsme  zaměřeni na maximální výkon každého žáka, ale s ohledem na jeho možnosti a omezení. Snažíme se kvalitně připravit naše žáky na další stupeň studia, neučit pouze izolované poznatky, ale učit chápat souvislosti, umět propojovat znalosti a dovednosti mezi předměty. K tomu využíváme metod, které zároveň vedou ke vzájemné spolupráci žáků (projektové vyučování, kooperativní učení,  kritické myšlení). Projektové vyučování  v rámci předmětů, ročníků i celé školy se stalo běžnou praxí. Na prvním stupni jsou využívány i metodické prvky  programu Začít spolu a alternativních pedagogik. 

Podporujeme aktivity zaměřené na talentované žáky – kromě účasti na soutěžích a olympiádách pořádáme také soutěže sami. Každým rokem otevíráme třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.     

Ověřené a osvědčené aktivity z předchozích let se staly základem školního vzdělávacího programu. Náš program jsme nazvali  „SOUZNĚNÍ“ a vznikl z prvních hlásek slov, které vyjadřují filozofii školy. S = Spolupráce, O = Otevřenost, U = Úspěšnost, Upřímnost, Z = Zájem, Zábava, N = Naslouchání, Ě = Etika, Ekologie, N = Nápady, Í = Integrace, Inovace. 

Od 6. ročníku si žáci volí první volitelné předměty – cvičení z českého jazyka a matematiky nebo německý jazyk či francouzský jazyk, v 7. ročníku jsou to pak předměty laboratorní technika, informatika, zeměpisná a přírodovědná praktika; od 7. do 9. ročníku další 2 předměty  s podmínkou, že na týž jednoletý kurz se lze za tříleté období  přihlásit pouze jednou. Vznikají tak skupiny bez ohledu na ročník žáka.  Vybírají si z těchto předmětů: sportovní výchova, technická výchova, výpočetní technika a informatika, multimédia a tvorba www stránek, kultura bydlení, kultura odívání, netradiční výtvarné techniky, psaní všemi deseti, technické kreslení, ekologie, společenskovědní seminář, přírodovědný seminář, svět loutek, Praha historická,  přírodovědná praktika,  německý jazyk, francouzský jazyk. 

Realizujeme projekty v minulých letech osvědčené – „Co v učebnicích nenajdete“, „Krok do života,“projekt environmentální výchovy či výuku fyziky heuristickou metodou, na aktuální téma každoročně realizujeme celoškolní projekt, v němž výrazně akcentujeme spolupráci napříč ročníky, starších s mladšími.  V rámci občanské a rodinné výchovy v 6. ročníku pracujeme podle programu Připraveni pro život, který je zaměřen na zdravý životní styl a prevenci patologických jevů.  

ŠVP není pro nás uzavřený dokument. Každoročně vyhodnocujeme, jak se ho daří  naplňovat, na základě zkušeností v něm děláme změny. Zpočátku to byly změny týkající se obsahu učiva a jeho časového naplánování. Podstatnějšími změnami pak bylo zavedení výuky angličtiny od 1. ročníku, dalších volitelných předmětů na II. stupni, výuky matematiky v angličtině, v 8. ročníku integrace předmětu výchova ke zdraví do Tv a Př. V rámci IKV se žáci již od 3. ročníku učí psát všemi deseti a  IKV je rovněž předmětem, který částečně integruje další předměty. 

Jakékoli změny pro nás znamenají sledování průběhu linky ŠVP  jednotlivých ročníků tak, aby splnil veškeré dané  výstupy jednotlivých předmětů. Práce na vyhodnocování ŠVP je prací týmovou. Zodpovědnost za úroveň  přejímají vedoucí učitelé předmětů. S obsahem ŠVP souvisejí i změny v přístupech. Snažíme se výuku výrazněji individualizovat, abychom podpořili každého žáka tak, aby byl schopen dosáhnout svého maxima. Realizace našeho ŠVP je poměrně logisticky náročné, ale naší snahou je, aby dával prostor k rozvoji schopností a zájmů každého žáka.

 zpět na začátek

ZŠ Dědina

1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Adresa:
161 00 Praha 6 – Liboc, Žukovského 6/580
Ředitel školy:
Mgr. Mojmír Dunděra od 1. 8. 2002; od 1. 7. 2006 jmenován na základě konkurzního řízení ředitelem nástupnické organizace sloučených škol ZŠ Dědina a ZŠ Vlastina
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 453 449 401 388
počet tříd 25 25 23 22
počet žáků 1. tříd 55 58 45 55

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků s SPU 37 13 28 20
počet ostatních žáků 4 2 3 13

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 65 .… .… ….   55 56 47
přijato 2 .… .… ….   2 1 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 58 47 45 44 42
přijato 10 2 5 6 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 53 46 30 40
přijato 1 1 4 1

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 33 54

51

34

přijato 9 13 8

5

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 1 1 2
počet žáků celkem 12 16 41 78

           
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok

2007 2008 2009

2010

počet podaných projektů 6 6 8 13
počet úspěšných projektů 5 6 6 7
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 378 351 387

649


3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Škola má status fakultní školy Pedagogické fakulty UK, Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Studenti těchto fakult vykonávají ve škole povinnou praxi, podobně jako studenti alternativních pedagogických směrů či žáci Středního odborného učiliště pro přípravu pokrmů a Střední pedagogické školy v Praze. Ve škole jsou třídy, kde probíhá výuka podle zásad waldorfské pedagogiky. Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku ve všech třídách, na II. stupni je výuka posílena hodinami konverzace. Německý jazyk je vedle anglického vyučován jen ve waldorfských třídách vyučován od 1. ročníku, v ostatních třídách pak až na II. stupni. Výuka francouzského jazyka má na II. stupni zvýšenou hodinovou dotaci, doplněnou konverzací pod vedením rodilého mluvčího. 

Škola pravidelně realizuje celoškolní projekty, v 9. ročníku žáci předkládají a obhajují povinné závěrečné práce. Mezi standardní volitelné předměty (Sportovní hry, Informatika, Matematická praktika apod.) jsou řazeny i takové předměty jako Dřevořezba, Kovotepectví nebo Včelařství. 

Školu pravidelně navštěvují studenti pedagogických fakult z Nantes a Versailles, ve škole byla přijata skupina ředitelů a učitelů z Jižní Koreje.  

Ve škole funguje DYS–klub, jehož cílem je zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami, žáků zdravotně nebo sociálně oslabených, případně žáků jazykově znevýhodněných. Škola na dočasnou dobu přijímá ke vzdělávání i žáky z Azylového domu Přemysla Pittra pro děti.  

Budova školy v Žukovského ulici prošla komplexní rekonstrukcí, kam byli přestěhováni všichni žáci z původně odloučeného pracoviště ve Vlastině ulici. Na základě schválených grantů na vzorové učebny byla vybudována knihovna, jakož i dřevořezbářská a truhlářská dílna. Dále jsou pro výuku využívány 2 počítačové učebny, studovna s knihovnou a internetem, učebny fyziky, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, dílny, cvičná kuchyňka, výtvarný ateliér, 2 tělocvičny, 4 menší učebny pro dělené skupiny, keramická dílna, ale i divadelní a společenský sál. Součástí školy je také sportovní areál se školní zahradou. Na hřišti žáci mohou využívat 6 antukových hřišť, travnaté fotbalové hřiště a běžecký ovál se sektorem pro skok daleký. Sportoviště bývají rovněž využívány veřejností.  

V odpoledních hodinách jsou prostory školy využívány dalšími subjekty. V první řadě je to Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, která využívá několik učeben a společenský sál. A také detašované pracoviště Domu dětí a mládeže v Praze 6. Po dobu rekonstrukce budovy úřadu Městské části Praha 6 sídlil v budově školy prozatímně i odbor školství. Dále škola spolupracuje se třemi mateřskými školami a Asociací waldorfských škol. Waldorfské sdružení a občanské sdružení Klub přátel školy se spolupodílí na podpoře a organizaci různých školních aktivit pro rodiče a veřejnost. Mezi ty patří  přednášky na aktuální témata související se vzděláváním a výchovou, jakož i Vánoční a Velikonoční jarmarky. 

Spolupráce v rámci programu Veřejná služba je navázána s Azylovým domem Klokánek, s Azylovým domem Přemysla Pittra pro děti, dětským diagnostickým ústavem, Klubem seniorů v Liboci a občanským sdružením Život dětem. Těchto aktivit se účastní i pěvecko-instrumentální soubor Musica e Danza, který bývá oceňován na domácích i zahraničních přehlídkách, např. při mezinárodním soutěžním hudebním festivalu „Pražské Vánoce“ nebo v mezinárodní soutěži v belgickém Nerpeltu.  

Žáci školy bývají pravidelně úspěšní při sportovních a uměleckých soutěžích jako je „Pohár Prahy 6“, „Evropská výtvarná soutěž o dětských právech“ či recitační soutěž „Pražská snítka“.

4.      Školní vzdělávací program (zpracoval Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy) 

Hlavním cílem školy je všestranný, harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností žáka. V souladu s trendy ve vzdělávání v Evropě usiluje škola o to, naučit žáky přemýšlet, vybavit je odpovídajícími znalostmi, rozvinout jejich individuální schopnosti a vést je k uvědomění vlastní odpovědnosti a ceny. Škola věnuje maximální úsilí vytvoření tvůrčí a bezpečné atmosféry vzdělávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní účast žáků, pedagogů i rodičů. Ve vzdělávacím procesu nejsou žáci pouhými účastníky, ale společně s pedagogy jeho tvůrci. Tomu je podřízen výběr metod motivujících a aktivizujících žáky a vedoucích ke vzájemné spolupráci. Ty mnohem lépe vystihují operativní potřeby dnešního dynamického světa a jsou pro žáky aktuálními. Jsou tak rozvíjeny ty kompetence, které jsou nezbytné pro život ve 21. století.  

Cílem školního programu je, aby žáci:

- poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání,
- vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi,
- dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat,
- zvládli základy všestranné komunikace,
- naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých,
- byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti,
- projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
- vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, a k přírodě,
- získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili,
- poznali své reálné možnosti a uplatňovali je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci,
- byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. 

Specifičnost vzdělávací nabídky školy vychází z tradiční výuky cizích jazyků. Původní rozšířená výuka jazyků je zachována zvýšenou tříhodinovou dotací z disponibilních hodin pro druhý jazyk v 6. až 9. ročníku. Škola tak věnuje nadstandardní péči talentovaným žákům. Druhou variantou je volba dalšího jazyka s dvouhodinovou dotací v rozsahu tříletého cyklu, který je možné zvolit v 7.  ročníku.  

V hodinách informatiky je výuka celkově nasměrována na práci s programy, vyhledávání a kritické hodnocení získaných informací. 

Značný prostor je věnován sportovním aktivitám a mimoškolnímu vyžití dětí, kde je snahou školy co nejširší zapojení žáků v oblastech sportovních, humanitních, technických a estetických. 

Při budování vlastní specifické vzdělávací nabídky a v souladu s výše uvedenými principy škola vyhledává a poskytuje prostor novým nebo alternativním způsobům výuky. Školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry. První, s akcentem na výuku jazyků, a druhý zaměřený na waldorfskou pedagogiku, která tvoří samostatnou větev programu.  

Kromě obecných cílů školního vzdělávacího programu týkajících se školy a žáků, které jsou pro waldorfskou pedagogiku shodné, zahrnuje waldorfský program řadu odlišností. Mezi nejzásadnější rozdíly patří:

- snaha o dosažení dovedností a vědomostí prožitkem,
- organizace vyučování do tzv. epoch-bloků dále dělených na části rytmickou, vyučovací a vyprávěcí,
- jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky,
- slovní hodnocení,
- výuka uměleckých oborů,
- vytváření vlastních učebnic,
- představování světa ve vzájemných vztazích a ve vztahu k člověku.
 

Snahou školy přitom je neoddělovat vzdělávací programy, žáky a učitele, ale naopak oba programy účelně propojit tak, aby si žáci i učitelé byli vědomi odlišnosti přístupů, a tyto odlišnosti pro ně byli obohacením, jinakostí v tvůrčím slova smyslu. Zároveň cítili sounáležitost ke spolužákům, kolegům a ke škole. 

Po prvních zkušenostech s vlastním ŠVP Dědina bylo zřejmé, že bude nutné udělat průběžně drobné úpravy v obsahu předmětů a v učebním plánu. Například předmět Výchova ke zdraví byl přesunut ze 7. do 9. ročníku, obsah předmětu Fyzika byl upraven tak, aby lépe vyhovoval časové dotaci v učebních plánech, byly provedeny úpravy v obsahu předmětu Informační technologie. V souvislosti s očekávanými změnami v časových dotacích  výuky jazyků byly vytvořeny nebo upraveny osnovy volitelných předmětů konverzace v angličtině a francouzštině.  

Změny jsou řešeny dodatky k ŠVP. Dodatky jsou prodiskutovány na výjezdním školení - Týmové sborovně, na pedagogické radě nebo v kolegiu, odsouhlaseny vedením školy a zapracovány do vlastního programu s platností od 1. září následujícího školního roku. Jedenkrát ročně, vždy k 1. září je vydán dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu, který zahrnuje všechny zpracované aktualizace. Poté je předložen ke schválení Školské radě.

 zpět na začátek

ZŠ Emy Destinnové

1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název:
Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930
Adresa:
160 00 Praha 6 – Bubeneč, náměstí Svobody 3/930
Ředitel školy:
Mgr. Ota Bažant od 1. 7. 2010  (od 30. 9. 1991 do 30. 6. 2010 Mgr. Ludmila Fišerová)
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků 946 921 870 847
počet tříd 37 37 36 36
počet žáků 1. tříd 107 100 81 85

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 13 12 13 15
počet ostatních žáků 4 4 4 7

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok

2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009

2009/2010

počet žáků 2. ročníku 80 .… .… ….   109 102 83
přijato 0 .… .… ….   0 0 1

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 116 128 133 102

109

přijato 35 27 45 25

28

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 116 86 92 93
přijato 15 15 9 16

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 86 97 102 76
přijato 27 46 55 37

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 3 3 2 /* 4
počet žáků celkem 66 97 62 /* 121

/* ve školním roce 2008/2009 navíc zorganizován letní jazykový tábor v ČR, kterého se zúčastnil 21 žák

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 8 5 10 9
počet úspěšných projektů 8 5 10 9
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 684 181 674 659

 
3.      Výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Podle počtu žáků je tato škola největší základní školou v Praze. Hlavní budova na nám. Svobody je sídlem tříd 3. – 9. ročníku, budovu v Českomalínské ulici navštěvují žáci 1. a 2. ročníků. Důraz je kladen na výuku cizích jazyků, proto má většina tříd rozšířenou výuku jazyků. Kromě angličtiny je vyučován také jazyk německý, francouzský a španělský. Klasickou výuku jazyků doplňuje konverzace, výuka s rodilým mluvčím a výuka dalšího předmětu v cizím jazyce. Škola ve spolupráci s British Council připravuje zájemce z řad žáků ke zkouškám, které jim umožní získat jazykový certifikát YLE (Young Learners English Test), popřípadě PET (Preliminary English Test) a KET (Key English Test).  Žáci školy jsou nadprůměrně úspěšní v přijímacích řízení na střední školy. Nadaní žáci jsou vedeni ve speciální kartotéce, účastní se soutěží a je jim věnována individuální péče. Žákům  talentovaným v uměleckých oborech, škola poskytuje individuální plán pro přípravu na studium na konzervatoři. Žáci-cizinci mají k dispozici hodiny výuky češtiny pro cizince.  

Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami Groupe Scolaire Saint-Vincent De Paul v Paříži a Colégio Estudio v Madridu. Žáci se každoročně účastní výměnných zájezdů za účelem intenzivní komunikace v daném jazyce, učitelé pak mají možnost porovnat výuku.             

Škola má 9 odborných učeben - pro fyziku, chemii, zeměpis, výtvarnou a hudební výchovu, jazykové a počítačové učebny. Rozšířena byla i knihovna, vybudovaná s podporou Evropských sociálních fondů. Ve všech výukových prostorách jsou televizory s videem či DVD, všechny počítače mají přístup na internet. V odborných učebnách jsou dataprojektory a interaktivní tabule. Umělecky zaměření žáci mohou využívat 4 klavíry a malý taneční sál pro kroužky baletu, stepu a moderního tance. Školní venkovní hřiště, stejně jako hřiště volejbalové, je využíváno nejenom žáky, ale i veřejností.  

Integrovaní žáci navštěvují běžné třídy, kde pracují s pomocí asistentů pedagoga. Jejich integrace probíhá se supervizí Speciálního pedagogického centra Vertikála. Preventivní program školy zahrnuje nejen „peer-program“ v podobě tříhodinových bloků prožitkové pedagogiky, ale i další akce s protidrogově zaměřenou činností, jako jsou besedy, výtvarné projekty nebo dotazníková šetření. 

Rodiče žáků jsou prostřednictvím svých třídních zástupců pravidelně informováni o dění ve škole, pedagogové a vedení školy mají vyhrazené konzultační hodiny.  Škola každoročně pořádá školní akademii atradiční koncert k poctě Emy Destinnové. Tyto události bývají doprovázeny výtvarnou a stylistickou soutěží žáků „Zlatá Ema“. 

Škola a její žáci spolupracují Speciální základní školou v Rooseveltově ulici, společností Amnesty International, Národní galerií a ZOO Praha, od která jako jediná z pražských škol obdržela křišťálovou plaketu „Malý Richard“. 

Žákovská rada funguje jako článek pro přenos informací mezi třídami a vedením školy. Žáci takto mohou předkládat své podněty, návrhy a dotazy. Volení zástupci tříd se pravidelně setkávají s vedením školy.    

Důležitou výchovnou složkou školy je spolupráce se zařízeními pro seniory v rámci projektu Veřejná služba. Konkrétně s Domovem pro seniory Elišky Purkyňové a Domem s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Žáci prostřednictvím sbírek a charitativních akcí podporují také Dětský domov ve Stránčicích, bývalého žáka, který je trvale upoután na vozík, Ústav sociální péče pro postižené v Papírenské ulici nebo indiány kmene Čekomakoko, potomky cestovatele Friče.  

Žáci školy bývají pravidelně oceňováni v jazykových olympiádách a soutěžích, včetně divadelně pojaté přehlídky programů v anglickém jazyce „Open World“. Za velký úspěch je považováno také udělení titulu „Excelentní jazyková škola MČ Prahy 6“ pro školní rok 2010/2011.

4.      Školní vzdělávací program (zpracoval Mgr. Ota Bažant, ředitel školy) 

Školní vzdělávací program Ad astra je na škole uplatňován od roku 2006, kdy se podle něj začaly učit 1. a 6. ročníky. Od 1. 9. 2010 byla dodatkem upravena výuka informatiky ve 4. ročníku – podle zkušeností a návaznosti na 2. stupeň jsme dospěli k názoru, že bude efektivnější přesunout  tento předmět do 5. ročníku. Bude tak zajištěno plynulé pokračování tohoto předmětu z 5. do 6. ročníku.  

Dochází rovněž ke změně v organizaci výuky anglického jazyka. Od 3. ročníku probíhá výuka napříč ročníkem, žáci jsou zařazeni do skupin podle úspěšnosti v rozřazovacích testech, které píší na konci druhého ročníku. Skupiny jsou prostupné a žáci na konci každého klasifikačního období mohou být přeřazováni. Třídní kolektivy zůstávají stejné po dobu docházky na 1. stupni. Odpadá tak dělení žáků do tříd podle dosavadních studijních výsledků. Výuka anglického jazyka na 2. stupni probíhá obdobně.    

Cíle:

Prioritou školy je kvalitní výuka cizích jazyků. Jsou vypracovány podrobné osnovy, které zohledňují i žáky s menšími schopnostmi dosáhnout  lepších výsledků v této oblasti. Tito žáci začínají s druhým cizím jazykem od 8. ročníku. Ostatním je nabídnuta výuka druhého jazyka od 6. ročníku. Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku. 

Velký důraz je kladen na postupné dosahování klíčových kompetenci, které umožňují žákům osvojit si potřebné dovednosti a zásady k práci, k učení, ke kladným mezilidským vztahům a postojům. Velmi se osvědčil nový předmět, který vychází přímo z jednoho průřezového tématu (Osobnostní a sociální výchova) – Osobnostní výchova. Je zaveden od 6. ročníku a je zahájen každoročně v měsíci září tzv. Prožitkovými kurzy. Jsou to třídenní zážitkové kurzy pro nově vznikající kolektivy žáků 6. tříd. Tato setkání slouží k upevnění vzájemných vztahů a k vytváření zdravého klima tříd. 

Výuka je organizována vcelku klasickým způsobem. Důvodem je složitá organizace plynoucí z velkého množství dělených hodin v rámci výuky cizích jazyků, určité omezení z nedostatku prostor na výuku tělesné výchovy a v neposlední řadě i výuka ve dvou budovách. Oživením jsou velmi oblíbené celoškolní, ročníkové i třídní projektové dny, které rozvíjejí u žáků mnohé dovednosti ve způsobu vyhledávání a zpracování daných témat. Projekty pomáhají vytvářet pracovní týmy, podporují vzájemnou spolupráci žáků a pěstují v dětech pocit radosti ze společně dosaženého cíle. 

Evaluace i autoevaluace je prováděna podle požadavků daných zákonem. K tomu jsou využívány testy Kalibro a Scio. Autoevaluační plán je vypracován a konzultován s pedagogickým sborem a jeho výsledky jsou pedagogům dostupné.

 zpět na začátek

ZŠ Hanspaulka

 1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Adresa:
160 00 Praha 6 – Dejvice, Sušická 29/1000
Ředitelka školy:
Ing. Marie Pojerová od 1. 7. 2000
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 454 446 449 455
počet tříd 19 18 18 19
počet žáků 1. tříd 61 59 85 67

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 15 13 14 12
počet ostatních žáků 39 2 5 4

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 46 .… .… ….   67 55 85
přijato 1 .… .… ….   1 1 1

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku

40

48 45 59 53
přijato

6

15 6 6 9

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 50 31 32 29
přijato 2 4 0 3

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 50 50 41 25
přijato 14 13 8 9

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 1 3 /* 1 /**
počet žáků celkem 38 25 49 /* 56 /**

 /* ve školním roce 2008/2009 navíc zorganizovány 2 letní jazykové tábory za účasti 57 žáků
/** ve školním roce 2009/20010 navíc zorganizovány 2 letní jazykové tábory za účasti 59 žáků

 Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok

2007 2008

2009

2010
počet podaných projektů 14 23 16 16
počet úspěšných projektů 12 17 14 14
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 344 617 882 1 211

 
3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Škola nabízí několik možností výuky anglického jazyka. V 1. a 2. třídě je angličtina vyučována jako nepovinný předmět, od 3. třídy je výuka povinná a probíhá v diferencovaných třídách podle schopností žáků. V 1. - 4. třídách je v několika skupinách realizován program Angličtina napříč předměty (EATS) – výuka hudební a výtvarné výchovy v anglickém jazyce s rodilým mluvčím a českým asistentem.V budově školy nabízí jazykové vzdělávání i dětské centrum Domeček, dříve ve škole sídlila také jazyková škola Rolino. V odpoledních hodinách je v prostorách družiny otevřen English club, který rovněž vedou rodilí mluvčí s českými asistenty. Výuka je vedena nenásilnou formou, používáním jazyka v běžných činnostech. Na anglický jazyk jsou zaměřeny i prázdninové tábory, ať již se jedná o příměstský tábor, tak o letní tábor v Krkonoších. Dalšími cizími jazyky, které škola vyučuje je němčina a italština, francouzština,v nabídce je i jazyk ruský.

O účinnosti těchto výukových metod mohou svědčit i výsledky SCIO testů, v nichž se žáci 6., 7. a 9. tříd umístili mezi nejlepšími 20% zúčastněných škol z celé republiky. Oblast jazykové vzdělávání byla oceněna i udělením titulu „Excelentní jazyková škola MČ Prahy 6“ pro školní rok 2010/2011. 

Mezinárodní program Comenius umožňuje žákům školy spolupráci s vrstevníky z Anglie, Německa a Itálie, konkrétně se jednalo o  návštěvu škol v anglickém Cranbrooku  a italském Cedegolu. Pokračovala i dlouhodobá spolupráce s partnerskou školou v italském Roncegnu, kam pravidelně vyjíždí skupina žáků druhého stupně. Kromě  vyučování a výletů pracují žáci na  společném projektu „Stranieri? (Cizinci?)“ s tématem styčných bodů v české a italské historie. Školu pravidelně navštěvují rovněž zahraniční pedagogové z programů „Basics“ a „ARION“.  

Od 1. třídy je jako povinný předmět vyučována osobnostní výchova. Velký význam pro tuto oblast mají zážitkové kurzy. Výchovné poradkyně ve spolupráci se školní psycholožkou připravují programy zaměřené na soudržnost třídních kolektivů – „SES Skříteček“ (1. - 3. třída), „SES Skřítek“ (4. - 5. třída) „SES Play“ (II. stupeň). V rámci celoškolního projektu „Cizí jsou ryzí“ mají děti ze zahraničí možnost seznámit své spolužáky s jazykem a kulturou své rodné země. Škola organizuje také mnoho celoškolních soutěží, jako je například sportovní soutěž tříd i jednotlivců „Školní pohár“. Všechny třídy se zapojují do projektu  „Jeden svět na školách“. Žáci školy se pravidelně zúčastňují amatérské filmové soutěže Antifetfest.  

Vzdělávání pedagogického sboru bylo v minulých letech  zaměřeno na práci s nadanými dětmi, dva učitelé absolvovali vzdělávání pro učitele nadaných dětí společnosti Newton center. Nadaným dětem je určen kroužek Logicus. Celý sbor absolvoval několik seminářů s lektory Centra nadání 

S přispěním grantové podpory byly ve škole vybudovány nové učebny - chemická laboratoř, pracovna přírodních věd a multimediální učebna. Zvláště specificky vybavená multimediální učebna bývá využívána velmi intenzivně, ať již při výuce dějepisu, občanské výchovy, informatiky či cizích jazyků, tak při aktivitách tříd prvního stupně nebo při realizaci vzdělávacích projektů a zájmové činnosti. Využívání prostředků informačních technologií významně rozšířila i sada přenosných minipočítačů, která dovoluje přeměnit v počítačovou pracovnu jakýkoli prostor ve škole, případně i mimo školu.

Celoročně je k dispozici žákům, pedagogům, dětem z mateřské školy i veřejnosti školní knihovna.  Na děti předškolního a mladšího školního věku je zaměřen program „Pohádkování“, starší žáci zde absolvují hodiny literární výchovy. Ke společnému čtení knihovnu pravidelně navštěvují i děti z mateřské školy Kohoutek a školní družiny. Vedoucí knihovny organizuje služby čtenářských klubů, knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních akcí pořádaných v rámci „Týdne knihoven“. Mladší žáci se takto účastní „Noci s Andersenem“ nebo se zapojují do akce „Knížka pro prvňáčka“. Na začátku adventu probíhá „Den pro dětskou knihu“. Činnost školní knihovny bývá oceňována i v médiích, vedoucí knihovny spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy ČR na programu rozvoje školních knihoven.  

Škola v rámci svého komunitního programu zve zájemce z řad veřejnosti na jazykové  kurzy, kurzy práce s počítačem, do keramické dílny, na lekce aerobiku, jógy a orientálních tanců. Pro veřejnost pořádá škola tradiční pochod  „Šárecký okruh“, organizuje sportovní turnaje,  zve rodiny na lyžařské zájezdy do Alp a připravuje  hudební „Hanspaulský festival“. Veřejnost může využívat i venkovní víceúčelové hřiště.  

Velmi považovaným partnerem školy je občanské sdružení  Klub přátel ZŠ Hanspaulka, které kromě finanční podpory při nákupu učebnic a pomůcek podporuje i další vzdělávání učitelů a mnoho aktivit v průběhu roku. Rodiče pořádají 2x ročně bazar a také „Hanspaulský společenský večer“ v hotelu Praha. Školní parlament KRUH, kde se děti učí ovlivňovat chod školy, se schází jedenkrát měsíčně.  Žákům byly svěřeny prostory pro využívání volného času, o které sami pečují.  

Pro spolupráci v programu Veřejná služba si škola vybrala Domov pro seniory v Šolínově ulici. Žáci se tam podílí na výzdobě, zapisují životní  příběhy seniorů, hrají divadelní představení nebo společně absolvují výtvarné dílny a společenské hry. Seniorům jsou určeny také kurzy práce s počítačem. Pokračuje i spolupráce s organizací Veselý klaun, která si klade za cíl zpříjemnit seniorům a dětem pobyt v nemocnicích.  

Žáci školy jsou úspěšní zejména ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Ředitelka a učitelé školy jsou zváni do rozhlasových a televizních pořadů o školství, zejména pak v souvislosti s projektem Minimalizace šikany a tvorbou Školního vzdělávacího programu. 

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Ing. Marie Pojerová, ředitelka školy) 

Název: Učíme se učit se. Chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem 

ŠVP ZŠ Hanspaulka  vznikal v letech 2003-2005, kdy byla naše škola oslovena VÚP Praha v souvislosti se zkušeností s výukou etické výchovy. ZŠ Hanspaulka byla přiřazena ke skupině pilotních škol, které svůj program připravovaly v předstihu. Zpracování programu jsme realizovali vlastními silami. Učitelé byli rozděleni do pracovních skupin napříč školou, dále pracovaly skupiny jednotlivých ročníků. Využili jsme SWOT analýzu pedagogického sboru, rodičů i zřizovatele a to, co se nám dařilo, jsme využili pro ŠVP. Dokument je zpracován tak, aby se děti mohly rozvíjet podle svého talentu  a zájmu, ale zároveň komplexně. Důraz jsme položili na osobnostní výchovu (jako rozvíjející předmět etiky) a vytvořili nový předmět (učební obor) Osobnostní výchova ve všech ročnících školy. Na druhém stupni je obor doplněn zážitkovými kurzy ve všech ročnících. 

Od školního roku 2005/2006 se začalo s výukou podle vlastního školního vzdělávacího programu v 1. a 6. třídách. Zkušenosti s touto výukou jsme předávali a sdíleli v dalším pilotním projektu Pět škol (VÚP Praha). 

Během prvních dvou let výuky podle ŠVP se dále scházeli učitelé v pracovních skupinách i podle jednotlivých oblastí a své zkušenosti zaznamenávali a po dvou letech došlo k úpravě. Úpravy se týkaly obsahu a rozvržení  učiva v jednotlivých ročnících, v kvalitnější formulaci očekávaných výstupů i hodnocení žáků. Zlepšil se systém realizace průřezových témat tak, aby se v jednotlivých obdobích rozvíjely a neopakovaly se. Úprava se uplatnila od školního roku 2008/2009. 

V dalším období učitelé opět shromažďovali poznámky k ŠVP a k 1. 9. 2009, byla vytvořena příloha k ŠVP, která se týkala povolení výuky hudební a výtvarné výchovy v cizím jazyce v 1. až 3. třídách. V hlavním dokumentu jsme reagovali na změny v RVP ZV v učebních plánech II. stupně a obměnili ho.  

Ve školním roce 2009/2010 se podle ŠVP ZŠ Hanspaulka vyučovalo již ve všech ročnících školy.  

V lednu 2009 proběhla v naší škole návštěva ČŠI a  ke školnímu  programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Na jaře 2010 jsme se přihlásili k nabídnutým konzultacím NIDV k ŠVP. Díky inspiraci z těchto konzultací jsme společně zpracovali „manuál“ projektů, kterými se, kromě integrace v předmětech, realizují průřezová témata. Tento manuál je k dispozici všem, i nově příchozím učitelům. 

Školní vzdělávací program chápeme jako živý dokument a práce na něm logicky pokračuje podle zkušeností jeho používání a vzhledem k rozvoji školy. Ke změnám tohoto dokumentu by mělo, podle našeho plánu, docházet vždy po 2-3 letech, kdy se zkušenosti zapracují. Nejedná se o změny, které by měnily filozofii a cíle programu, jde spíše o jeho vylepšování, případně rozvoj. 

 zpět na začátek

ZŠ Jana Ámose Komenského

1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1
Adresa:
169 00 Praha 6 - Břevnov, U Dělnického cvičiště 1/1100
Ředitel školy:
Mgr. Luděk Soustružník od 1. 7. 2005
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 278 226 205 196
počet tříd 17 13 11 10
počet žáků 1. tříd 22 25 23 38

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 30 16 13 31
počet ostatních žáků 12 5 7 16

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 59 .… .… ….   20 26 21
přijato 32 .… .… ….   9 7 3

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 50 37 20 28 23
přijato 4 3 0 1 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 24 16 22 17
přijato 2 1 1 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 18 22 22 17
přijato 0 2 2 2

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 0 2 2
počet žáků celkem 22 0 23 28

           
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 2 7 9 8
počet úspěšných projektů 2 7 7 6
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 310 221 404 214

 
3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Na základě předchozí spolupráce se škola stala fakultní školou Filozofické fakulty UK. Důraz je kladen mimo jiné na environmentální výchovu, což například zahrnuje realizaci  celoškolních projektů „Zelená bariéra“ nebo „Naučná stezka“. Žáci se také aktivně zapojují do sběru starého papíru, který organizuje školní družina. I proto se škole podařilo získat a následně i obhájit mezinárodně uznávaný titul „Ekoškola“. “Ekotým“, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd, pravidelně vydává svůj „EKOzpravodaj“.

Další prioritou je výuka anglického jazyka, která je zájmově nabízena již od 1. ročníku. Na II. stupni je jako druhý cizí jazyk vyučována němčina. Žáci již tradičně vyjíždí na jazykový kurz do Anglie, od roku 2010 také na pobytový zájezd z výukou německého jazyka. Znalost německého jazyka je využívána i při spolupráci s partnerskou školou v Bavorsku, s níž škola realizuje společné projekty na téma multikulturního prostředí a společné historie. Spolu s dalšími 11 českými a 5 bavorskými školami se škola účastní také mezinárodního projektu „Bavorsko-česká cesta přátelství“.  

Škola má moderně vybavené učebny. V současné době mají žáci a pedagogové k dispozici 7 učeben s interaktivní tabulí, standardně vybavené učebny fyziky a chemie, ale i cvičnou kuchyňku. Moderně vybavená učebna informatiky a žákovská knihovna jsou základem Informačního centra, které je k dispozici jak žákům, tak i pedagogům. Pro zkvalitnění výuky jazyků byla vybudována i další multimediální učebna. Tato, podobně jako cvičná kuchyňka, převážně z grantového příspěvku zřizovatele. Škola také postupně pořizuje elektronické interaktivní učebnice, které jsou totožné s žákovskými učebnicemi. Venkovní víceúčelové sportoviště je využíváno nejen žáky školy, ale  v určené době i veřejností.   

V zájmu zlepšování poskytovaných služeb žákům se specifickými poruchami učení byla škola, která má dlouholetou tradici v práci s těmito žáky, vybrána do projektu „VIP – Kariéra II“, který je finančně podporován z Evropských sociálních fondů. V rámci tohoto projektu škola poskytuje služby školního poradenského pracoviště dle koncepce zpracované výchovnou poradkyní a školní psycholožkou žákům, rodičům i pedagogům. Žáci se specifickými poruchami učení jsou integrováni do běžných tříd, kde je jim věnována individuální péče. Další podpora je zaměřena na specifickou nápravu vzdělávacích poruch, včetně využívání speciálních počítačových výukových programů. Všichni pedagogové absolvovali vzdělávací  kurzy „Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Důležitou součástí práce školního poradenského pracoviště je také činnost školního preventisty a  realizace adaptačních kurzů. V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou UK bylo provedeno i výzkumné šetření mezi žáky II. stupně, zaměřené na vrstevnické vztahy a šikanu. Závěry tohoto šetření napomohly zefektivnit školní činnost v oblasti prevence. 

Ve škole druhým rokem pracuje Školní parlament, který zastřešuje vzájemnou spolupráci žáků s pedagogy při pořádání školních i mimoškolních akcí.

Škola dlouhodobě spolupracuje s agenturou Kroužky, která rozšiřuje další zájmové aktivity určené žákům. Žáci využívají nabídky zájmových aktivit sousední Základní umělecké školy Jana Hanuše. Škola také pokračuje ve spolupráci s okolními mateřskými školami, které pravidelně navštěvují školní družinu a i vyučování v 1. třídě. 

Sdružení rodičů školu podporuje formou materiální i organizační pomoci. Vedení školy se pravidelně účastní schůzek se zástupci rodičovské veřejnosti, s tzv. třídními důvěrníky. V rámci realizace projektu Veřejná služba pokračuje škola ve spolupráci s místní organizací Svazu důchodců v Břevnově. Senioři mají možnost využívat školní prostory a technické vybavení pro vzájemná setkání, mohou navštěvovat školní filmový klub, za podpory žáků se seznamují s informačními technologiemi.  

Škola získává různá ocenění zejména v umělecky zaměřených soutěžích a přehlídkách. Kromě toho jsou žáci úspěšní v ekologicky zaměřené soutěže „Sbíráme s panem Popelou“. I grantová podpora, poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřena zejména na environmentální vzdělávání. 

4.      Školní vzdělávací program (zpracoval Mgr. Luděk Soustružník, ředitel školy) 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, J.A.K?, č.j.: 255/1-9-2007 (ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou materiálních a výchovně vzdělávacích podmínek, vlastních možností a schopností pedagogického sboru a rovněž i  podle požadavků rodičů.  

Školní vzdělávací program chápe obsah vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. Zahrnuje v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům společnosti. Školní vzdělávací program  je dále zaměřen na mravní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. 

Školní vzdělávací program zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení úkolů, učebních i běžných životních situací. Důraz na kompetence se ve školním vzdělávacím programu promítá do obsahu učiva jednotlivých předmětů a do přístupu k hodnocení žáků. 

Klademe důraz na takové pojetí vyučování, v němž mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze života mimo školu. Se zřetelem k těmto záměrům podporujeme uplatňování postupů  metod a forem práce, které umožňují žákům využívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry (převaha skupinové práce, projektové vyučování, výužívání multimediální techniky, elektronických podob učebnic apod.). 

Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority:

- podporovat vyrovnaný a všestranný rozvoj všech žáků s respektováním jejich individuálních potřeb, tzn.  otevřená škola všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
- zabezpečit vzdělávání informační gramotnosti napříč ročníky obou stupňů základní školy s cílem zvýšit efektivitu procesu učení (oblast informační a komunikační technologie)
- rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích
- podporovat zdravý životní styl, rozvoj pohybových a sportovních aktivit
- podporovat přípravu žáků pro praktický život, tzn. vytvořit podmínky pro výuku praktických předmětů (příprava pokrmů, péče o dítě, domácí kutil, kultura bydlení, estetika) 

Vzhledem k existenci vždy jen jedné třídy, ve školním roce 2007/2008, nebylo možné provádět v průběhu roku detailnější diskuse na způsobem vyučování předmětů a metodiky, neboť konkrétní zkušenost se ŠVP zejména na prvním stupni měl jediný pedagog. Proto vedení školy přistoupilo k masivnější hospitační činnosti. Ředitel školy vypracoval v počátku školního roku systém sledování úrovně v naplňování ŠVP. Byly stanoveny oblasti a předměty vzdělávání, průřezová témata a klíčové kompetence, v nich se sledování uskutečnilo. Výsledky byly a jsou zpracovávány pravidelně (dvakrát  za školní rok) za jednotlivé předměty vyučujícími s výsledky vzdělávání žáků, s uvedením osvědčených postupů a návrhem na inovaci či revizi ve vzdělávací oblasti. Jejich vyhodnocení zpracuje ředitel školy během letních prázdnin a se závěry, popřípadě návrhy k inovaci, doplněním a revidování, seznámí pedagogický sbor v počátku příštího školního roku ve Vlastním hodnocení školy za uplynulý školní rok. Vlastní hodnocení školy jsou zpracovávána na každý školní rok. 

Ve školním roce 2008/2009 došlo k úpravě ve vzdělávací oblasti český jazyk a literatura v 1. ročníku ZŠ, kdy jsme na základě zkušeností ustoupili z modelu genetického čtení a psaní, k metodice analogicko-syntetické. Ve školním roce 2008/2009 byl ŠVP doplněn, a v roce 2009/2010 upraven, ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, povinně volitelný předmět německý jazyk, jako druhý cizí jazyk vyučovaný na II.stupni ZŠ. Škola se pravidelně od školního roku 2006/2007 zapojuje do šetření tvz. SCIO testů 6., 7., a  9. ročníků v oblastech český jazyk, anglický jazyk, matematika a všeobecné studijní předpoklady. Provádíme vlastní interní šetření – autoevaluaci. Ve školním roce 2008/2009 bylo zpracováno šetření Mapa školy. Ve školním roce 2009/2010 poskytla škola na žádost ČŠI kompletní ŠVP k prověření. V závěrech hodnocení ČŠI nebyly v ŠVP shledány zásadní nedostatky, v kapitole Charakteristika pedagogického sboru, byla ohodnocena vysoká úroveň zpracovaného materiálu ŠVP.

 zpět na začátek

 ZŠ Marjánka

 1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Adresa:
169 00 Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 52/417
Ředitelka školy:
Bc. Mgr. Anna Niklová od 1. 7. 2001
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 509 522 500 499
počet tříd 23 23 23 23
počet žáků 1. tříd 69 78 67 60

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 9 14 14 12
počet ostatních žáků 0 0 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 31 .… .… ….   69 84 69
přijato 10 .… .… ….   22 22 22

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 43 51 54 36 42
přijato 3 1 5 5 5

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 66 47 57 57
přijato 3 0 0 5

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 62 57 64 50
přijato 11 6 6 4

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 2 3 2
počet žáků celkem 10 36 85 51

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 7 7 14 15
počet úspěšných projektů 6 6 14 15
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 442 356 1 495 1 415

 
3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Významnými specifikem školy je práce se sportovními talenty a realizace programu dramatické výchovy v anglickém jazyku Divadlo jazyků, který je nabízen již od 1. ročníku. „Divadlo jazyků“ je název i autorského školního projektu, v jehož rámci probíhá celostátní divadelní přehlídka v anglickém jazyce, kterou doplňují mezinárodní konference a semináře. Úvodního ročníku se zúčastnilo 700 žáků ze 24 škol a představení probíhala v angličtině, němčině a italštině. Vedle výuky anglického jazyka, je vyučován i jazyk německý, ruský a francouzský. Jazyky jsou rozvíjeny i konverzační a zájmovou formou výuky, lektory jsou rodilí mluvčí, jazykové vzdělávání je každoročně testováno vlastní metodou. Od 3. ročníku mají žáci možnost skládat zkoušky „Cambridge Young Learners“, které vyhodnocuje Britská rada v Praze, s níž škola spolupracuje, podobně jako s Asociací Cambridgeských škol. Mezi další partnery v oblasti jazykového vzdělávání lze zařadit nadační fond Prague Post Endowment Fund, Spolek germanistů a učitelů němčiny, Goethe Institut, Cambridge University Press a jazykovou školu Jeviště.    

Školu navštěvuje i velký počet cizinců, v důsledku čehož má škola velké zkušenosti s výukou češtiny pro cizince. Podle výsledků celostátních testů dosahuje škola nadprůměrných výsledků i v matematice. Ve škole fungují sportovní třídy se zaměřením na sportovní gymnastiku a fotbal, které odborně zajišťují Sportovní klub Hradčany a AC Sparta Praha.  

Škola spolupracovala se školami v norském Mandalu a v severoněmeckém Brunsbüttelu. Nově byla navázána partnerská spolupráce se státní školou v Chicagu.  

Ve škole byly vybudovány vzorové učebny pro výuku fyziky, přírodních věd a multimediální učebna. Veřejnosti je nabízeno sportovní využití školního víceúčelového sportoviště. Chloubou školy je stočlenný sbor, který vystupuje při různých kulturních příležitostech, jako je tradiční nastudování České mše vánoční v kostele sv. Markéty v Břevnovském klášteře. 

Poradenské služby školy zahrnují kariérové vzdělávání, diagnosticko-poradenské činnosti, poradenství zákonným zástupcům a rodičům žáků-cizinců. 

Škola realizuje projekt komunitní školy, do kterého spadá „Rodinná olympiáda“, oslavy Halloweenu, vánoční slavnost a letní sportovní klání –  „Koloběžkiáda“ a „Sluníčkový den“. Škola se také aktivně zapojuje do programu Břevnovského posvícení a Masopustního průvodu masek.

Klub přátel školy podporuje zájmové aktivity školy, zajišťuje nákup školních potřeb a přispívá na školní výlety či zájmovou činnost. Pro děti z břevnovských mateřských škol je pravidelně pořádána  „Drakiáda“, Mikulášská nadílka, „Zahradní slavnost“ nebo stužkování prvňáčků. Spolehlivým partnerem školy při podobných akcích je Spolek břevnovských živnostníků. 

V rámci sociálně zaměřeného programu Veřejná služba spolupracuje škola s domovy Pečovatelské služby a s Domovem sv. Karla Boromejského. Žáci v domovech koncertují a recitují, pro seniory připravují výtvarné programové aktivity, společné výlety a návštěvy kulturních akcí. Žáci školy každoročně také pomáhají se zajištěním veřejné sbírky „Srdíčkový den“. 

Mezi výrazné úspěchy žáků školy lze zařadit vítězství fotbalistů, členů týmu AC Sparta Praha, v přeboru ČR a účast  tří žáků ve finále gymnastického mistrovství republiky. Projektu Divadlo jazyků se obsáhle věnovala Česká televize, časopis Moderní vyučování a lokální periodika.  

4.      Školní vzdělávací program (zpracovala Bc. Mgr. Anna Niklová, ředitelka školy) 

ŠVP ZŠ Marjánka: "Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince"

I. Obecné

Na ZŠ Marjánka se od školního roku 2005/2006 vyučuje podle ŠVP (RVP ZV) s názvem "Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince". Ve školním roce 2008/2009 jsme vyučovali podle poslední úpravy s platností od 1. 9. 2007 pod č.j. 1407/2007, a to v 1. až 9. ročníku. Podle zprávy ČŠI (2008) byl náš ŠVP hodnocen jako velmi dobrý s drobnými chybami, které ale nebyly nijak v rozporu s RVP ZV. Úprava těchto drobných chyb proběhla během roku 2008. 

Zavedením ŠVP získala naše škola možnost zvolit si ve svém programu nadstandardně upravený vzdělávací program v oblasti výuky cizích jazyků a tělesné výchovy 

II. Zhodnocení vývoje 2008-2010

Při práci na tvorbě a postupných korekcích ŠVP jsme vycházeli z našich znalostí RVP ZV a vlastních požadavků na nové kurikulum. Tvorbou ŠVP a jeho následným hodnocením - kontrolou souladu učebního procesu a ŠVP ZV se zabýváme na metodických sdruženích a předmětových komisích - vždy ke čtvrtletí. 

Počátky práce se ŠVP byly pro mnohé z pedagogů obtížné, postupně se nám dařilo vnímat ŠVP jako pomoc nejen žákům, ale i nám samotným, tedy program, který uchopíme jako příležitost nabídnout kvalitnější vzdělávání v našich konkrétních podmínkách, program, podle něhož se nám bude dobře vzdělávat a vychovávat, s nímž se ztotožní i rodiče a budou se na jeho tvorbě podílet, podle něhož si uděláme "pořádek" ve vzdělávacím obsahu, v němž se budeme ptát po smyslu toho, co učíme a jak učíme. Jeho tvorba nám přinesla mnoho starostí, ale i radosti a zejména růst osobnostní i profesní. Sladění průřezových témat a jejich tematických okruhů s klíčovými kompetencemi bylo úkolem těžkým. Zažili jsme dlouhé hodiny náročné týmové práce, neboť do jeho tvorby byl a je zapojen celý pedagogický sbor, který dlouhodobým procesem tvoření možná i něco ztratil, avšak dnes již víme, že více získal. Níže uvádíme hlavní kritéria, která jsme s větším či menším úspěchem plnili a plníme. Z nich jsme při tvorbě a revizi ŠVP vycházeli. 

- Vést žáky k samostatnosti, odpovědnosti, schopnosti spolupracovat, tvořivosti, přizpůsobivosti, komunikaci, dovednosti pracovat s informacemi, schopnosti řešit problémy, komunikovat v cizím jazyce.
- Zajímat se o výsledky našich žáků ve srovnávacích studiích (včetně mezinárodních).
- Diskutovat s rodiči o jejich požadavcích na školu.
- Diskutovat s žáky, popř. provádět analýzu jejich názorů na školu, vlastní přípravu, dnešní žáci se mění, mají jiné zkušenosti, hodnoty, potřeby, zájmy i jiné sociální podmínky, které nabývají stále více na rozdílnosti.
- Zapojit se do srovnávacích testů a analyzovat jejich výsledky.
- Navštívit dobré, kvalitní školy v ČR i zahraničí, kde se můžeme inspirovat.
- Číst pedagogický tisk - Učitelské noviny, Učitelské listy, Moderní vyučování, Komenský, Pedagogika, Rodina a škola, příslušné www stránky.
- Diskutovat o svých metodách práce navzájem, hledat společně řešení.
- Navštěvovat se vzájemně ve svých hodinách, zúčastňovat se vzdělávacích akcí s tematikou ŠVP. 

   1. Klady, které od zavedení ŠVP na ZŠ Marjánka vnímáme:

- Zformulování průřezových témat a jejich začlenění v jednotlivých vyučovacích předmětech - přineslo určitý řád, obohacuje žáky i učitele, systematičnost.
- Živý proces, pociťujeme potřebu drobných změn - zavedli jsme pravidelné revize, snažíme se však neměnit příliš, aby nebyla dotčena originalita vzdělávacího programu.
- Víme již, že při tvorbě je důležité koncipovat ŠVP tak, aby nás dané struktury nelimitovaly příliš - nerozpisovat v ŠVP přílišné podrobnosti. 

   2. Nedostatky, které cítíme:

- Určitá nesourodost ŠVP - některé popisované výstupy se jeví jako nereálné.
- Problém klíčových kompetencí - občas bývá obtížné jejich spojení s konkrétním obsahem v jednotlivých předmětech.
- Někdy se obtížně přizpůsobuje obsah látky - dřívější osnovy byly svazující, avšak jasně stanovené.
- Nutnost provádět občasné korekce - je však i pozitivem. 

IV. Hodnocení průběhu výuky dle ŠVP ve školním roce 2009/2010 v některých předmětech

Velmi pozitivních výsledků a souladu při realizaci ŠVP jsme dosáhli například ve výuce fyziky na II. stupni, kde je ŠVP velmi kvalitně uplatňováno, v anglickém jazyce na I. stupni a v environmentální výchově a zeměpise na II. stupni.

 zpět na začátek

ZŠ Norbertov 

 1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Adresa:
162 00 Praha 6 - Střešovice, Norbertov 1
Ředitelka školy:
Mgr. Karolína Čermáková od 16. 4. 2005
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

 1. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 292 315 290 283
počet tříd 14 14 13 12
počet žáků 1. tříd 36 61 39 50

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 6 5 10 9
počet ostatních žáků 0 1 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 33 .… .… ….   36 57 38
přijato 6 .… .… ….   2 8 6

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 30 34 41 20 28
přijato 10 1 4 6 5

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 48 24 27 26
přijato 3 3 1 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 38 31 41 22
přijato 13 7 15 12

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 2
počet žáků celkem 0 0 27 41

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 3 4 8 6
počet úspěšných projektů 3 4 7 6
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 35 56 231 372

 

3. Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Prioritou školy je vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků, informačních technologií a estetická výchova. Část výuky jazyků je vedena rodilými mluvčími, zejména se to týká hodin konverzace v anglickém jazyce. Hodinami konverzace je doplňována i výuka němčiny. K výuce jazyků přispívají i pravidelné jazykové zájezdy do Velké Británie, kdy žáci navštěvují hodiny anglického jazyka vedené anglickými pedagogy ve vzdělávacích centrech. Škola je zapojena do projektu společnosti Člověk v tísni „Příběhy bezpráví“, v rámci kterého jsou žákům promítány tematické filmy, konají se besedy s pamětníky a historiky. Škola pravidelně organizuje soutěž Pražská snítka, v prostorách Prev-Centra bývají pořádány výstavy výtvarných prací. Na škole pravidelně probíhají projektové dny týkající se různých témat (historie,zeměpisu, Prahy 6 …). 

Škola zahájila spolupráci s univerzitou v americkém Hartwicku. 

Všichni žáci s poruchami učení či chování jsou zapojeni do třídních kolektivů, jejich výuka je kompenzována individuálními vzdělávacími plány připravenými předmětovými učiteli a výchovným poradcem. Všichni pedagogové absolvovali interaktivní kurz první pomoci. 

Škola pravidelně organizuje komunitně zaměřené akce, jako je „Adventní odpoledne“, jarní setkání „Čarodějnic na Norbertově“ nebo „Orientační běh Norbertovem“. Tradiční je účast na podzimních oslavách Břevnovského posvícení. 

V rámci Veřejné služby škola spolupracuje s Domovem sv. Rodiny, kde žáci pomáhají při podzimních úklidových pracích na zahradě. Klienti Domova se účastní mnoha akcí organizovanými školou. Žáci z 1.stupně vystupují v období Vánoc a Velikonoc v Ošetřovatelském domově na Praze 3 s pásmem písní, básníček a tanců. V roce 2010 byla navázána spolupráce s Charitním domovem školských sester sv. Františka na Praze 6. Ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu na Praze 6 se žáci spolu s pamětníky účastní zájezdů například do Lidic, Terezína nebo do koncentračního tábora v Mathaussenu. Tradici mají kurzy pro seniory „Nebojte se počítačů“.  

Žáci školy bývají oceňováni v různých soutěžích, ať už výtvarných či dopravních, daleko výrazněji se však žáci prosazují v environmentálně zaměřených soutěžích, jako jsou například celostátní akce „Eurorébus“, „Turisté vítáni“ či „Dnešní svět v pohybu“.  

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Karolína Čermáková, ředitelka školy)

Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělání, která klade důraz na žáka, respektuje jeho maximum a individuální potřeby. Má ve škole vytvářet takové prostředí, které by usnadnilo získat žákům co nejvíce vědomostí, osvojit si klíčové kompetence, ale zároveň umožní učitelům tvořivou, efektivní a profesionální práci. Má ve škole vytvořit takové zázemí, které rozvíjí tvůrčí schopnosti žáků. 

Náplní školy je nejen vzdělávat, ale i vychovávat, připravit žáky na život ve společnosti, naučit je žít s jinými lidmi, řešit efektivně problémy a osvojit si sociální dovednosti. 

Od září 2007 se učilo na naší škole podle školního vzdělávacího programu S chutí spolu I. Po roce výuky byly zjištěny některé nedostatky a chyby, a proto byl tento program opravený a od roku 2009 učíme podle školního vzdělávacího programu S chutí spolu II. Školní vzdělávací program S chutí spolu II je zaměřený na jazyky, popř. na estetickou výchovu. Se zaměřením školy souvisí i rozdělení disponibilních hodin. Většina se týká jazyků (zvýšený počet hodin anglického jazyka v některých třídách, vyučování druhého cizího jazyka od 6. třídy) nebo estetické výchovy (od 6. třídy), popř. výtvarné výchovy. Kromě toho jsou disponibilní hodiny zaměřené na informatiku. Do výuky jsme zařadili i nový předmět digitální technologie, který se vyučuje v 8. třídě namísto informatiky. Učitelé při své práci využívají velké množství výukových programů, ať již na počítačích, nebo i na interaktivní tabuli. Snahou všech vyučujících je vést děti k samostatnosti, k vyhledávání informací a v neposlední řadě naučit je spolupracovat s ostatními žáky nejen ve třídě, ale i se spolužáky z jiných tříd (např. při projektových dnech se děti rozdělují podle zájmu, čímž docílíme toho, že spolupracují ve skupině děti od 1. do 9. tříd). 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné klima, čímž je významně podporován rozvoj sebevědomí žáků.  

Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných učeben, informačních a komunikačních technologií aj.). Je stabilní, ke změnám dochází pouze v nejnutnějších případech.         

Velmi důležitou součástí výuky jsou projekty, které napomáhají propojení teorie s praxí. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd (projekt Husité), stupňů (kraje České republiky, pohádkové postavy), celé školy (Poznej památky Prahy, čarodějnice) a školní družiny (návštěva skláren). 

Součástí školního vzdělávacího programu jsou i přílohy: školní řád, se kterým jsou jak žáci, tak i rodiče vždy na začátku roku seznamováni (školní řád podporuje realizaci ŠVP, je přiměřeně akceptován žáky, rodiči a pracovníky), řád školní jídelny, řád školní družiny a plán EVVO - zvlášť pro I. stupeň a zvlášť pro II. stupeň. 

Naše škola již několik let spolupracuje s Domovem sv. Rodiny (jedná se hlavně o pomoc při práci na zahradě, ale zveme klienty i na různá školní vystoupení - např. Adventní odpoledne, čarodějnice, vystoupení ke Dni matek aj.). Nyní jsme začali spolupracovat s Ošetřovatelským domovem na Praze 3. Jedná se o vystoupení našich dětí pro klienty domova, ať už je to o Vánocích nebo o Velikonocích. V této spolupráci bychom chtěli pokračovat, protože si myslíme že je smysluplná a důležitá. V budoucnu se budeme snažit navázat kontakt ještě i s jinými subjekty a nabídnout jim spolupráci. 

Již po dva roky se uskutečnily na naší škole kurzy pro seniory a veřejnost "Nebojte se počítačů". Kurzy pro seniory jsou velmi důležité jednak z hlediska zapojení školy do veřejného života, jednak umožňují starším spoluobčanům seznámit se s novými technologiemi, používat je, nebát se jich. Tradičně se účastníme Břevnovského posvícení, které pořádá Spolek břevnovských živnostníků. Pro tuto příležitost vyrábí děti mnoho zajímavých předmětů (velký úspěch mají např. zdobené kachle, svíčky, keramické výrobky). Zájemci si mohou koupit trička s logem naší školy. Na této akci se podílejí skoro všichni žáci naší školy (svými výrobky nebo službami ve stánku) a i učitelé. Výtěžek bývá použit na pomůcky pro výtvarnou výchovu.

V lednu se koná velmi úspěšně Den otevřených dveří. Škola je přístupná pro zájemce z řad rodičů od 9 hod. do 17 hod. Rodiče se mohou zúčastnit vyučovacích hodin, prohlédnout si celou školu. Toho využívají hlavně ti rodiče, kteří se rozhodují, kam dají své dítě do l. třídy. Zájem je opravdu velký. 

Jak se stalo již tradicí, vystupují naši žáci před Vánoci ve stanu na Vítězném náměstí. Kromě hudebních vystoupení hrají děti vánoční pohádku, zpívají koledy, tančí. Rodiče se mnoha akcí zúčastňují (např. maškarní ples, čarodějnice, atd.), často nám pomáhají se zajištěním akce.

 zpět na začátek

ZŠ Na Dlouhém lánu

1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
Adresa:
161 00 Praha 6 – Vokovice, Na Dlouhém lánu 43/555
Ředitelka školy:
RNDr. Anna Jelínková od r. 1. 8. 2000
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 302 297 286 312
počet tříd 14 14 15 16
počet žáků 1. tříd 46 43 48 52

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 11 8 8 4
počet ostatních žáků 3 4 5 4

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 27 .… .… ….   43 42 48
přijato 1 .… .… ….   1 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 28 22 39 40 33
přijato 0 2 8 8 16

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 27 21 20 19
přijato 2 0 0 2

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 34 31 24 20
přijato 7 3 4 4

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 0 /*
počet žáků celkem 0 0 32 0 /*

/* ve školním roce 2009/2010 zorganizován letní jazykový tábor v ČR, kterého se zúčastnili 22 žáci

Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 3 5 6 6
počet úspěšných projektů 3 4 5 5
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 43 115 339 359

 
3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, jehož základem je zdravý životní styl, důraz na demokratické vztahy a tvořivý způsob učení.  I. stupeň pracuje podle programu Tvořivá škola, který vychází z aktivního přístupu žáků a upevnění mezipředmětových vztahů. Kladem je, že přímo ve škole působí lektorka tohoto programu. Ve škole jsou třídy, kde probíhá výuka podle zásad montessori pedagogiky, přičemž jedna z paralelních montessori tříd je vždy bilingvní. Vzhledem k tomu, že ředitelka školy je lektorkou tohoto programu, je škola vyhledávaným místem pro praxe studentů a frekventantů montessori kurzů.  Podpora je věnována oblastem ekologie a ochrany přírody. Žáci jsou zapojeni do projektu Globe, kde provádějí základní meteorologická měření a ekologické rozbory pro dané území – výsledky jsou pak zasílány do amerického centra NASA. Pravidelně jsou realizovány celoškolní projekty. V oblasti jazykového vzdělávání se největšího prostoru dostává angličtině, nabízena je však i němčina a španělština.    

Část školní budovy je pronajata soukromému gymnáziu Duhovka. 

Škola prošla celkovou rekonstrukcí, jejíž součástí bylo i vybavení všech prostor novým nábytkem. Škola má počítačovou pracovnu a školní knihovnu kombinovanou s multimediální studovnou, která je využívána jak pro výuku, tak pro zájmové odpolední využití. Specifické prostory  v podobě 2 velkých pracoven využívají montessori třídy. Škola také využívá samostatnou budovu školní družiny, 2 tělocvičny a venkovní osvětlené hřiště, které bývá hojně využíváno i veřejností nebo organizovanými skupinami. Škola je proto také spolupořadatelem sportovních soutěží, například ve florbalu, vybíjené nebo přetahování lanem 

Klub rodičů věnuje část příspěvku svých členů na školní akce (odměny, pronájmy, vybavení či výzdobu). Občanské sdružení Montessori Dlouhý lán spolufinancuje vybavení montessori prostor, včetně učebních pomůcek a přispívá prostřednictvím MČ Praha 6 na platy učitelů z důvodu sníženého počtu žáků v montessori třídách.  

Žákovský parlament pořádá dobročinné akce a sbírky na zajištění příspěvku pro indickou dívku v rámci programu „Adopce na dálku“ nebo se aktivně účastní sbírkových akcí jako „Dejte šanci dětem ulice“ či „Liga proti rakovině“. V rámci projektu Veřejná služba opakovaně vystupuje školní soubor Veselé flétničky v zařízeních pro seniory v Liboci, v Šolínově ulici či v Domově sv. Karla Boromejského. Výborných sportovních výsledků v pražských soutěžích dosahují pak florbalisté.

4.      Školní vzdělávací program (zpracovala RNDr. Anna Jelínková, ředitelka školy) 

ŠVP Zdravá škola na zdravé planetě je koncipován jako všeobecný, škola je otevřena všem žákům. 

Východiskem ŠVP je zapojení školy v projektu Zdravá škola. Nejedná se pouze o výchovu žáků ke zdravému způsobu života, jedná se o celkový styl práce - klidné a vstřícné prostředí se zdravými sociálními vazbami. Nedílnou součástí je i výchova k udržení zdravého životního prostředí.

Metody, které ve výuce používáme, vedou k aktivnímu zapojení žáků, k rozvoji jejich kompetencí a  k vytváření pozitivního vztahu k učení – zdravé učení. (Tvořivá škola, projektové vyučování, interaktivní výuka, využití multimédií…)

Na I. stupni jsme proto zapojeni v projektu Tvořivá škola. Na II. stupni využíváme projektů propojujících předměty a vytvářejících ucelený vzdělávací obsah. Nezapomínáme na pečlivou přípravu žáků v předmětech matematika a český jazyk, které jsou profilovými pro přijímání na střední školy. V hodinách využíváme multimédií, interaktivních učebnic, názorných pomůcek, zařazujeme laboratorní práce.

Velkou pozornost věnujeme výuce jazyků.

Od první třídy vyučujeme anglický jazyk, druhý jazyk - německý, je v podobě povinně volitelného předmětu zařazen od 7. třídy. Všichni žáci mají možnost využít workshopy – nepovinné hodiny AJ s rodilým mluvčím, a to buď formou povinně volitelného předmětu (7.-9.), formou nepovinného předmětu (1.-2.), nebo formou kroužku (3.-5.) Škola organizuje každoroční výjezdy do Anglie s výukou angličtiny a ubytováním v rodinách. Pravidelně organizujeme také poznávací zájezdy do  Německa.

Výuka práce s PC je posunuta již do 5. a 6. ročníku s cílem naučit žáky uživatelským dovednostem včetně užívání internetu. Praktické používání informačních technologií je využíváno v dalších předmětech. Hlubší znalosti mohou žáci získat od 7. třídy ve volitelném předmětu. Volitelné předměty nejsou pouze doplňkovými, únikovými předměty. Jejich cílem je vhodně rozšiřovat některé oblasti zájmu žáků (jazyky, příroda, informatika, sport...).

Součástí ŠVP je také plán primární prevence proti sociálně patologickým jevům a plán na integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Specifikou naší školy jsou třídy s pedagogikou podle M. Montessori. O tyto třídy je velký zájem, který dále rok od roku stoupá. V současné době máme na prvním stupni již po dvou paralelních třídách montessori ( jedná klasická). Od tohoto školního roku zkoušíme nový projekt. Jedna ze dvou montessori paralelních tříd je bilingvní. Ve třídě pracuje vedle české učitelky také asistentka – rodilá mluvčí AJ. Žáci pracující v montessori třídách mají vlastní ŠVP Montessori Dlouhý lán. Tento ŠVP je obsahem učiva plně kompatibilní jak s RVP, tak s ŠVP celé školy. Liší se pouze metodami práce, slovním hodnocením žáků a názvy předmětů.

Podle ŠVP vyučujeme od školního roku 2006/2007, tedy pátým rokem. V současné době již všichni žáci pracují podle ŠVP. Proběhlo několik drobných úprav schválených pedagogickou radou i Školskou radou, ale ty nijak neměnily zásadní strategii dokumentu.V průběhu tohoto školního roku je plánována revize ŠVP (každých 5 let). Základní strategie však zůstane opět zachována.

 zpět na začátek

ZŠ náměstí Interbrigády

 

 1.      Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6
Adresa:
160 00 Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 6
Ředitel školy:
Mgr. Petr Karvánek od 1. 7. 2007
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2.      Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 375 300 263 255
počet tříd 17 13 12 12
počet žáků 1. tříd 26 21 13 36

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 23 23 22 21
počet ostatních žáků 1 1 1 1

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 46 .… .… ….   22 19 15
přijato 0 .… .… ….   0 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 52 42 19 33 31
přijato 4 2 3 3 1

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 46 47 31 17
přijato 3 2 0 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 73 46 52 51
přijato 12 6 6 9

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 1
počet žáků celkem 0 0 26 6

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 10 19 15 12
počet úspěšných projektů 9 11 13 10
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 630 677 532 636

  
3.      Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6) 

Škola se statutem fakultní školy Pedagogické fakulty UK se zaměřuje na přírodovědnou oblast, zejména pak na ekologickou výchovu. Proto nabízí třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie. Dále se zaměřuje na rozvoj tvůrčího myšlení a kreativních dovedností, a to prostřednictvím rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy. Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku anglického, německého a španělského jazyka. Využívána je i projektová výuka, výuka v odborných pracovnách či přirozených prostředích okolní krajiny, botanických zahrad, muzeí či galerií. Žáci rozvíjejí své zájmy a schopnosti také v soutěžích, seminárních a absolventských pracích. Ve školním roce 2010/2011 otevřela škola ve spolupráci s FK Dukla Praha první třídu se zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy. Žáci-cizinci mohou v 9. ročníku v rámci své absolventské práce prezentovat svoji rodnou zemi.  

Škola získala a následně obhájila prestižní titul „Ekoškola“. V rámci projektu „Zelená učebna“, podporovaným finančními prostředky z grantů, škola vytváří podmínky pro výuku v exteriéru školní zahrady. Projekt budování spočívá ve výsadbě rostlin a dřevin nebo ve výstavbě hnízdišť pro hmyz a drobné ptáky. Dalším konkrétním příkladem aktivit v oblasti environmentální výchovy je účast žáků v soutěži „Recyklohraní“, zaměřené na systematické třídění odpadů. Většina žáků se zapojuje do sběru papíru.  

Škola navázala partnerské vztahy s německou školou z Marktbreitu a dánskou školou ze Soro, s níž byl uskutečněn výměnný pobyt žáků.

Škola byla zřizovatelem kompletně rekonstruována a zmodernizována. Všechny třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem a vestavěnými skříněmi. Pořízeny byly také nové mikroskopy s možností počítačového zpracování a interaktivní tabule, umožňující výuku s využitím elektronických učebnic. Venkovní víceúčelové sportoviště využívá také veřejnost. Z grantových příspěvků MČ Praha 6 byla zmodernizována školní kuchyňka a vybavena počítačová učebna.  

V rámci péče o děti, které mají výchovné, psychické či zdravotní problémy, škola využívá služeb školního psychologa, výchovného poradce, pedagogicko-psychologické poradny, osvědčila se i spolupráce s Odborem sociálních věcí ÚMČ Prahy 6. Do programů pro žáky s hyperaktivitou a problémy s respektováním autorit bývají zařazovány skupinové aktivity.

Společnosti přátel školy pomáhá škole s obnovou učebních pomůcek nebo hradí třídní vstupenky do ZOO. Při organizování sportovních akcí škola spolupracuje se sportovními oddíly Dukly Praha.  

V oblasti Veřejné služby škola spolupracuje s Domovem pro seniory v Šolínově ulici. Děti spolu s klienty domova realizují projekt „Mezigenerační dialog“, kdy senioři při plánovaných setkáních, spojených s aranžováním květin a kreslením portrétů, vyprávějí o svém životě.  

 4.      Školní vzdělávací program (zpracoval Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy) 

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády si klade za cíl zformulovat obsah v oblasti zaměření školy, obsah výchovné a vzdělávací strategie a zabezpečit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Na prvním stupni v 1. až 5. ročníku využíváme v různé míře metody programu Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu patří k pedagogickým směrům zaměřeným na dítě tak, aby vzdělávání bylo smysluplné i zábavné. Program Začít spolu podporuje rozmanitost a odlišnosti, směřuje k rozvoji individuálních schopností dětí a k pozitivnímu vztahu k učení. Reaguje na potřeby a požadavky společnosti, v níž žijeme. Seznamuje s jinými kulturami a vede k jejich respektování. 

Škola na druhém stupni nabízí žákům možnost volby svého studijního zaměření, a to následujícím způsobem:  

a) třídy s rozvojem kreativity – realizované prostřednictvím rozšířené výuky českého jazyka a výtvarné a dramatické výchovy. Tyto předměty jsou pouze prostředkem k dosažení obecnějšího cíle, nikoliv cílem samotným. Nejde tedy o výuku a výchovu dovedností výtvarníků, herců či spisovatelů, pro přijetí do této třídy také není podmínkou talent k některé umělecké disciplíně. Cílem je rozvoj tvořivého myšlení v širším slova smyslu se záběrem v rozvoji schopností, dovedností a znalostí ve všech oblastech vzdělání. Tvůrčí přístup ke školnímu vzdělávání a aktivitám ale prolíná i dalšími předměty. Používá se projektová výuka, výuka v pracovnách (počítačová, interaktivní, knihovna), někdy práce v terénu.­ Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy a schopnosti v soutěžích, seminárních a absolventských pracích. I nabídka volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku umožňuje rozvoj jejich talentu.

b) třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a ekologie - jsou určeny pro žáky exaktně orientované nebo pro žáky, kteří se více zajímají o přírodu. V těchto třídách se žáci blíže seznamují s přírodními jevy a jejich zákonitostmi; velký důraz je kladen na problematiku vztahu člověka a lidské společnosti k životnímu prostředí na lokální, regionální i globální úrovni. Žáci získávají ucelený obraz o přírodě na základě zprostředkovaných informací i vlastních zkušeností - do výuky jsou zařazovány metody přímého pozorování, práce s přírodninami, terénní praktika apod. Díky vyšší týdenní hodinové dotaci přírodopisu v 6. a 7. ročníku lze do výuky zařazovat těchto praktických činností více. 

c) třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - jsou určeny žákům, kteří mají zájem rozvíjet svůj sportovní (nejen fotbalový) talent. Kromě předmětu Tělesná výchova s dvouhodinovou dotací mohou žáci navštěvovat volitelný předmět Sportovní příprava v rozsahu další 3 hodiny týdně. Hlavní cíly je poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, přírodním prostředím a atmosférou příznivých vztahů; poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí; chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

Hodnotíme-li vývoj školního vzdělávacího programu, je nutné si uvědomit, že v roce 2008 se podle něj učily pouhé 3 třídy (jedna 1. třída a dvě 6. třídy). V dalších dvou letech se výuka rozšiřovala i na další třídy. V roce 2010 jich bylo již osm. Každý z vyučujících, který učí podle ŠVP zaznamená své postřehy, náměty a připomínky, aby je pak následně se svými kolegy projednal v příslušné předmětové komisi. Takto vzniklá doporučení předmětové komise slouží vedení školy jako podklad pro případné úpravy a změny ŠVP. Jako optimální se pro realizaci výraznějších úprav ŠVP jeví školní rok 2011/2012, ve kterém se budou již všichni žáci podle ŠVP vzdělávat.

 zpět na začátek

ZŠ náměstí Svobody 2 

 1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Adresa:
160 00 Praha 6 – Bubeneč, náměstí Svobody 2/930
Ředitelka školy:
Mgr. Ivana Ullmannová od 1. 8. 2006
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní výdejna, školní družina 

2. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 323 323 344 373
počet tříd 14 14 15 16
počet žáků 1. tříd 55 47 60 64

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 12 17 21 28
počet ostatních žáků 10 10 21 18

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 38 .… .… ….   55 46 56
přijato 0 .… .… ….   0 1 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 26 31 34 32 46
přijato 3 4 2 5 7

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 26 22 26 31
přijato 2 1 0 2

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 39 31 27 22
přijato 4 3 1 4

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 0 1 1
počet žáků celkem 20 0 35 34

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 1 7 7 11
počet úspěšných projektů 1 4 5 8
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 18 81 329 6 879

 

3. Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Škola využívá různé formy projektového vyučování, na I. stupni se jedná o projekt Začít spolu s důrazem na individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny i širší společnosti. Vzděláváni na II. stupni je zaměřeno na kritické myšlení. Dalšími projekty jsou Tvořivá škola a Zdravá škola. V rámci praktických činností je zaměřena pozornost na rozvoj alternativních forem rukodělných řemesel. Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku, dalším vyučovaným jazykem je němčina. Jazykové vzdělávání se účastní také rodilí mluvčí. Žáci 9. ročníku ukončují školní docházku obhajobou absolventských prací. Široké spektrum zájmových činností zajišťuje občanské sdružení Šestikráska nabídkou více než 35 kroužků s využitím téměř 30 lektorů.  

Z „Operačního programu Praha Adaptabilita“, financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, je realizován projekt na téma „Zkvalitňování a modernizace výuky“, který navazuje na předchozí obdobný projekt „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků...“. Jedna z učitelek je členkou výzkumného týmu v rámci Výzkumného ústav BOZP Praha při ověřování BOZP ve škole. 

V rámci dlouhodobého projektu „Nedívej se černobíle“ byla navázána spolupráce s Památníkem a muzeem Sachsenhausen. V rámci tohoto projektu, který je zaměřen na prevenci xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, byla ve škole instalována výstava žákovských prací „Zmizelí sousedé“. Pro žáky škol z  Prahy 6 škola organizuje literární soutěž „Čtení mě baví“, žáci se pravidelně zapojují do celo­evropské akce k Mezinárodnímu dni dětské knihy „Noc s Andersenem“. 

K výuce slouží moderně vybavené počítačové učebny a odborné učebny praktických činností a keramiky. S přispěním grantu MČ Praha 6 byla vybudována multifunkční laboratoř pro výuku jazyků a informačních technologií. Počítače, včetně připojení na internet, jsou žákům k dispozici i ve všech třídách. K dispozici je i interaktivní tabule. 

Poradenské služby ve škole zajišťuje Školní poradenský tým, který tvoří školní psycholog, výchovný poradce pro integraci, kariérový poradce a metodik prevence. Žáci-cizinci mají individuální vzdělávací plány pro předmět český jazyk. Součástí multikulturní výchovy jsou i společné projekty s bulharskou školou Dr. Petra Berona a společné aktivity s Čínskou mezinárodní školou, mezinárodní organizací Hanban a čínskou ambasádou.

Pro děti a jejich rodiče byly ve škole organizovány společné výtvarné dílny a besedy s psychologem.

Školní parlament je tvořen žáky 4. – 9. tříd s tím, že každá třída v něm má dva zástupce. Školní parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, jakož i vypomáhá s organizačními záležitostmi.  

V rámci programu Veřejná služba škola dlouhodobě spolupracuje s Dětským centrem s podpůrnou rodinnou terapií v Praze 4, v jehož prospěch jsou pořádány benefiční vánoční a velikonoční trhy. Škola rovněž spolupracuje s organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 6, kde se žáci účastní společných setkání, besed a výchovně vzdělávacích programů do Lidic či Terezína. 

Za velký úspěch lze považovat vítězství v celostátní soutěži „Videopohlednice z mého města“, kam žáci 4. třídy připravili anglicky mluvený videoklip z ruzyňského letiště, Stromovky, letohrádku Hvězda,  Břevnovského kláštera a samozřejmě z prostředí  školy. Slavnostní vyhlášení proběhlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  za účasti ministryně. Ve spolupráci s TJ Dukla Praha ve škole dobře funguje oddíl házené, který s úspěchem absolvoval několik domácích, ale i mezinárodních turnajů. 

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka školy)

ŠVP „Chceme mluvit s dětmi, a ne k dětem“ je byl uveden v život 1. 9. 2007, v letošním školním roce 2010/2011 se podle něj neučí pouze žáci 5. ročníku. Koordinátorky za I. a II. stupeň průběžně kontrolují jeho plnění a realizaci. Revizí ŠVP bylo zjištěno, že program je nastaven správně, došlo k drobným úpravám prostřednictvím jednotlivých dodatků, významnou změnu tvoří závěrečné práce žáků 9. tříd, kteří touto formou dokladují získání příslušných kompetencí v průběhu školní docházky. Na základě externí kontroly, která byla provedena v říjnu 2010 ČŠI, je náš ŠVP plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Charakteristika:

- spojení naukového a výchovného (AJ od 1. ročníku; práce na PC od 1. ročníku; mediální výchova jako volitelný předmět od 6. ročníku, v 8. a 9. jako samostatný předmět);
- podpora zdravého učení  (vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami); pohoda prostředí; zdravý životní styl; ekologické myšlení; komunikace; kooperace; umění vyjádřit a prezentovat své názory;
- Žákovský parlament kdy se zástupci žáků z jednotlivých ročníků setkávají na pravidelných schůzkách a mají možnost vyjádřit své připomínky či náměty k "chodu školy" (vytvořit informační most mezi žáky a učiteli; vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy; předcházet jevům jako jsou šikana, ubližování druhým atd.; pomoci utvořit klidné, přátelské, čisté a estetické školní prostředí); 

- rozmanité formy a metody práce: Začít spolu; Projektové vyučování; Čtením a psaním ke kritickému myšlení (práce ve dvojicích; komunitní kruh; skupinová práce; práce v centrech aktivity; práce s informacemi; projektová metoda; pokusy; činnostní učení; sebehodnocení; práce s chybou; práce ve školní knihovně s odbornou literaturou; exkurze, besedy; soutěže; dopravní hřiště; plavání; lyžařský výcvik; tvorba žákovského portfolia; práce na PC s výukovými programy, s internetem; poznávací a relaxační výjezdy do zahraničí; rodilý mluvčí na výuku AJ). 

Žák naší školy by měl: 

- být vybaven klíčovými kompetencemi a využívat je v praxi (Kompetence k učení; Kompetence k řešení problému; Kompetence komunikativní; Kompetence sociální a interpersonální; Kompetence občanské; Kompetence pracovní);
- mít kvalitní jazykové znalosti na úrovni evropského vzdělávacího rámce;
- umět pracovat s textem, informacemi a informačními médii. 

V rámci hodnocení se zaměřujeme na:

   - hodnocení vzhledem k očekávaným výstupům a kompetencím;
   - rovinu vlastního pokroku žáka;
   - porovnání jednotlivého žáka s ostatními žáky ve třídě. 

Hodnotíme:

- předměty teoretické;
- předměty praktických činností, výchovného a uměleckého zaměření;
- chování (zdvořilost; způsob komunikace; respekt k lidem; úcta k hodnotám; plnění povinností; prosazování práv).

 Důležitou součástí hodnocení žáků je sebehodnocení:

- posiluje se sebeúcta a sebevědomí žáků;
- žák se snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál;
- sebehodnocení probíhá formou komunitních hodnotících kruhů, a to na I. stupni  každý den.  Na II. stupni je součástí jak práce třídního učitele, tak jednotlivých učitelů, v průběhu vyučovacích hodin, je součástí klasifikačního procesu.

 zpět na začátek

ZŠ Petřiny – jih 

 1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2
Adresa:
162 00 Praha 6 - Břevnov, Šantrochova 2/1800
Ředitelka školy:
Mgr. Milena Koreňová od 1. 12. 2004
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 325 289 298 280
počet tříd 15 14 13 12
počet žáků 1. tříd 25 30 23 36

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 21 26 16 15
počet ostatních žáků 0 0 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 24 .… .… ….   25 30 22
přijato 1 .… .… ….   0 3 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 25 20 22 15 30
přijato 1 0 0 2 4

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 62 38 37 29
přijato 0 0 0 0

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 90 39 67 46
přijato 28 6 15 7

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 1 1 1 1
počet žáků celkem 40 21 27 28

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 1 3 8 8
počet úspěšných projektů 1 3 8 7
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 300 46 593 246

 
3. Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy
(zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Škola se zaměřuje na jazykové vzdělávání, na výuku tělesné výchovy a informatiky. Anglický jazyk škola vyučuje od 1. ročníku, druhý jazyk je zařazován od 7. třídy. Žáci mají možnost navštěvovat kurz pro získání certifikátu University of Cambridge. Některé sportovní třídy jsou zaměřeny na atletiku, hodiny tělesné výchovy navštěvují studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kteří ve škole absolvují i tříměsíční blokové praxe. Tradičními akcemi jsou Petřinský pohár v aerobiku a celoškolní sportovní soutěž „O pohár ředitelky školy“. Škola se podílí i na organizaci Olympiád mateřských škol z oblasti Petřin. Výuka informatiky je rovněž zařazena již od 1. ročníku a žáci mají k dispozici 3 počítačové učebny a internetovou knihovnu.  

Škola se vítězně účastnila projektu Ministerstva obrany ČR s názvem „Bojovníci proti totalitě očima dětí“. V zájmu výměny zkušeností udržuje škola styky se školou ve švédském Jönköpingu.  

Pokud to umožňuje počasí, slouží školní zahrada jako alternativní učební místo pro estetickou, přírodovědnou, společenskovědní i jazykovou výuku. Součástí školní zahrady jsou 2 vytápěné skleníky a letní skleník, v nichž žáci pěstují interiérovou zeleň. Jako vzorové učebny byla z prostředků grantu MČ Praha 6 vybudována speciální učebna jazyků a informatiky, jakož i učebna chemie. Venkovní víceúčelové hřiště využívá i veřejnost.  

Poradenské služby zajišťuje Kabinet výchovného poradenství ve složení výchovná poradkyně, garant péče o integrované žáky, školní psycholožka, metodička primární prevence a speciální pedagožka. Kromě pedagogicko-psychologického poradenství a terapeutických služeb je poskytována krizová intervence dětem, rodičům i učitelům. Reedukací poruch učení u žáků I. stupně se zabývá speciální pedagožka v rozsahu jedné hodiny individuální péče týdně.  

Škola pokračuje také v tradiční spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, jejíž posluchači ve třídách absolvují svou pedagogickou praxi. Smlouva mezi školou a atletickým oddílem USK Praha zajišťuje nejnadanějším žákům účast v oficiálních soutěžích. Sportovní kontakty udržuje škola též s oddíly sportovních klubů PSK Olymp (stolní tenis), ITF Sonkal (takewon-do) a Sportýna Praha (aerobik). Ve školní taneční skupině Primavera se soustřeďují zájemci o duncanovský tanec, kteří pravidelně vystupují na veřejnosti.  

Žákovský parlament, složený ze zástupců 4. – 9. ročníku, se zapojuje do organizačních záležitostí školy a přispívá k realizaci tradičních akcí. Ve spolupráci s nadací Stonožka a mezinárodním hnutím „Na vlastních nohou“ pak pomáhá získávat finanční prostředky ve prospěch dětí ve válkou postižených zemích - na školní pomůcky, lékařskou pomoc nebo přímo na opravu školy. Charitativní činnost žáků osobně ocenila i prezidentka nadace, Běla Gran Jensen a podplukovník generálního štábu Mgr. Petr Milčický, poradce Nadace Stonožka pro spolupráci s Armádou ČR. 

V rámci programu Veřejná služba je realizována dlouhodobá spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu. Žáci se podílí na společných akcích, navštěvují památná místa a pořádají besedy ve škole, v níž se také pravidelně konají jednání oblastních seniorských organizací.  Pro seniory jsou pořádány počítačové kurzy spojené s tvůrčí dílnou, probíhají i společná vánoční setkání.  

Žáci školy se pravidelně zúčastňují předmětových soutěží a olympiád, na kontě mají i vítězství v celopražském kole Olympiády v českém jazyce. Několik ocenění si školní družstva přivezla i z jazykové přehlídky škol MČ Praha 6 „Open World“. Žáci se úspěšně obstáli také v mezinárodní matematické soutěži TAKTIK. Atletickým družstvům se pak daří nejen v celoroční soutěži „O pohár starosty MČ Praha 6“, ale i v Přeboru Prahy.  

Do školy zavítala i Česká televize, která zde natáčela  diskusní pořad o názorech dětí „Tykadlo“.  

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Milena Koreňová, ředitelka školy)

Školní rok 2007/2008

Ve školním roce 2007/2008 byl v Základní škole Petřiny – jih poprvé realizován Školní vzdělávací program, který připravili pedagogové školy. Jeho uplatňování začalo v 1. ročníku (31 žáků) a 6. ročníku (35 žáků). Zejména v 1. třídě šlo o velmi složitý systém úloh pro vyučující. Škola si stanovila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 8, odst. 2 a) – f) vyhlášky č. 15/2005 rámcové oblasti, v nichž bude hodnocení provádět.  

Stanovili jsme cíle evaluace, co chceme zjišťovat, a pomocná měřítka, podle kterých jsme činnost vyhodnocovali. Bylo rozhodnuto, že při autoevaluaci použijeme dotazníku. (Byly vzaty v úvahu také mnohé rozhovory, diskuse i žákovské práce – projekty.) Při hodnocení jsme obrátili pozornost na: psychosociální podmínky; materiální a prostorové podmínky; personální podmínky; spolupráci s rodiči, obcí a veřejností; podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání. 

Školní rok 2008/2009

V tomto školním roce jsme vypracovali dotazník pro rodiče našich žáků. Byl pokračováním podobných akcí, kterými si škola vyhodnocuje úroveň a výsledky své práce. Toto dotazníkové šetření mělo 15 otázek, bylo provedeno na třídních schůzkách v dubnu 2009 ve všech třídách I. a II. stupně. Účast byla 185 respondentů = 62,08 %.   

Ekologickou výchovu jsme rozvíjeli v projektovém vyučování. Realizace projektů:  Voda; Vesmír; Třídění odpadu. 

Školní rok 2009/2010

V tomto školním roce je ŠVP Škola pro život (komunikace, pohyb, vzdělání) realizován ve třídách 1. – 4. roč. a v 6. – 9. roč.

- inovace výuky informatiky
- práce s interaktivní tabulí – všechny třídy I. stupně jsou vybaveny  interaktivními tabulemi
- využívání ICT ve vyučování
- projekty: Lidské tělo, Třídění odpadu, Měsíc  knihy, Pes přítel člověka, Den s Amosem – 4.  ročník ( bylo nabídnuto 13 aktivit pro I. stupeň a 13 aktivit pro  II. stupeň). Ve čtyřech hodinách se zapojilo 491 žáků na I. stupni a v  pěti hodinách se vystřídalo 546 žáků II. stupně. Největší zájem byl o matematické hádanky a kouzlení se sklem. U mnohých žáků příjemně překvapily jejich dovedné ruce a kompoziční schopnosti a dokonce talent při zpracovávání různých druhů materiálů. Mnozí žáci prokázali schopnost abstraktního, logického myšlení při řešení náročných matematických úloh, zejména aritmetických a geometrických. Tímto projektem sledujeme širší spektrum motivace i k volbě povolání.

Výsledky zvládání anglického jazyka

- OPEN WORLD – jazyková přehlídka škol MČ Prahy 6 na téma Cestování zmenšuje svět a zvětšuje domov. Naši žáci získali již podruhé zvláštní cenu MČ Praha 6.
- Cambridgeské zkoušky – 12 žáků získalo certifikát University of Cambridge – gradu STARTERS.
- Divadelní představení v anglickém jazyce (pro rodiče) - naši žáci I. stupně nacvičili za vedení rodilých mluvčích detektivní feérii o hledání uloupeného diamantu v prostředí automobilových závodů Afrikou.  

Evaluaci školy prováděla škola průběžně formou hospitací, schůzek předmětových komisí, pedagogických rad a dalších běžných činností. Vnější evaluace byla realizována společností SCIO. Byli testováni žáci:

- 6. třídy – projekt Stonožka (matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady)
- 9. třídy – anglický jazyk 

Bližší informace k jednotlivým školním rokům lze nalézt ve Výročních zprávách.

 zpět na začátek

ZŠ Pod Marjánkou 

 1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Adresa:
169 00 Praha 6 – Břevnov, Pod Marjánkou 2/1900
Ředitelka školy:
Mgr. Marcela Pácalová od 1. 7. 2002
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina 

2. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 503 500 487 472
počet tříd 20 20 19 19
počet žáků 1. tříd        

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 0 0 0 0
počet ostatních žáků 0 0 0 0

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 86 73 84 77 81
přijato 23 28 20 18 25

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 82 77 52 75
přijato 12 15 8 20

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 52 63 68 57
přijato 34 43 50 46

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 4 3 2 2
počet žáků celkem 133 113 65 45

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 6 8 11 11
počet úspěšných projektů 5 5 7 11
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 811 220 489 868

 

3. Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Škola pro žáky 3. až 9. ročníku, která má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK, je zaměřena především na výuku jazyků. Stěžejním jazykem je sice angličtina, žáci se však mohou učit i němčinu, francouzštinu a španělštinu, nabízena bývá i ruština. Motivačně působí též zahraniční studijní pobyty, účast v mezinárodních projektech, lekce konverzací, anglické divadlo, jakož i příprava na mezinárodní zkoušky. Buď „Preliminary English Test“ v jazyce anglickém pod záštitou Britské rady, nebo „Fit in Deutsch 2“ v jazyce německém pod patronací Goethe institutu. S využitím metody CLIL je realizován předmět Výchova k občanství v angličtině. Od září 2010 probíhá výuka matematiky ve 4. třídě v anglickém jazyce na základě povolení MŠMT ČR. 

Vybraní žáci školy se jako jediní zástupci střední Evropy zúčastnili prestižního mezinárodního fóra „People to People Word Leadership“, která se koná ve Washingtonu pod záštitou nadace M. J. Eisenhowerové. Partnerské vztahy, včetně výměnných zájezdů, udržuje škola v dánském městečku Ringe. Mezinárodní projekt „Developing Digital Skills @ School“ byl zaměřen na využití podcastingu, blogů, videokonferencí a vytváření screencastů. Jedna z projektových schůzek pro učitele a studenty z Německa, Francie, Španělska, Belgie, Dánska, Švédska a Řecka, dvoudenní „Prague Quest", se konala v Praze. V roce 2010 se uskutečnil první jazykový pobyt žáků I. stupně v Holandsku. Žáci 9. ročníku, kteří se učí francouzsky, navštívili Evropský parlament ve Štrasburku. Tento výjezd byl hrazen z prostředků Evropské unie. 

Škola prošla celkovou rekonstrukcí budovy, nyní je využíváno 6 učeben pro výuku cizích jazyků, učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy a počítačů. K dispozici je rovněž keramická dílna, knihovna jako Infocentrum, kuchyňka, dílny, 2 tělocvičny a víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem, který využívá i veřejnost.   

Školu navštěvují studenti učitelských oborů z fakult Univerzity Karlovy, aby zde absolvovali svoji pedagogickou praxi, případně zde sbírali a ověřovali podklady pro semestrální či diplomové práce. V rámci projektu na podporu česko – francouzských vztahů se uskutečnila návštěva francouzské studentky, která ve škole absolvovala několik náslechových hodin a aktivně se účastnila výuky francouzského jazyka. Školní výchovná poradkyně je členkou Asociace výchovných poradců. 

Práci školního parlamentu řídí a organizuje užší rada, která se schází se zástupci tříd 2x do měsíce. Žáci organizují školní a charitativní akce, účastní se projektu „Adopce na dálku“ ve prospěch ugandského chlapce. Zahájena byla i činnost filmového klubu. V rámci sociálního programu Veřejná služba se škola zúčastnila osvětové a informační kampaně spojené se sbírkou Labestra (Láska beze strachu), zorganizovala sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti, zapojuje se do charitativních akcí Srdíčkový den (pomoc nemocným a handicapovaným dětem), Červená stužka (boj proti AIDS) či do sbírky ošacení pro Diakonii Broumov. Domov pro seniory Elišky Purkyňové navštěvují žáci s příležitostnými pěveckými představeními.  

Žáci školy pravidelně a úspěšně přispívají do soutěže amatérských filmů s protidrogovou tematikou Antifetfest, dobrých výsledků dosahují ve vědomostních soutěžích i na úrovni republikových finále (Olympiáda německého jazyka), podobně jako v soutěžích sportovních (florbal, atletika a volejbal). Výsledků, srovnatelných s úrovní víceletých gymnáziích, docilují žáci i v různých testech, zvláště pak v těch, které jsou zaměřeny na zjišťování úrovně jazykových schopností.   

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Marcela Pácalová, ředitelka školy)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  GLOBE-TROTTER 

Hlavní profilací školy je výuka cizích jazyků. V souvislosti se zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je  prioritou školy takový školní vzdělávací program, který i nadále počítá se zachováním a dalším prohlubováním nadstandardní nabídky výuky cizích jazyků. 

Při tvorbě našeho školního kurikula se vycházelo z  profilu absolventa:

- budoucí student střední školy v rámci Evropské unie;
- s kvalitní znalostí anglického jazyka a základy druhého jazyka;
- s dobrými znalostmi v naukových předmětech;
- schopný pracovat v týmu, se zkušeností s mezinárodní spoluprací v rámci  mezinárodních projektů;
- schopný vyhledávat si informace z různých zdrojů;
- má pozitivní přístup k učení a přistupuje zodpovědně ke svému studiu;
- schopný využívat moderní informační technologie;
- je schopný chápat multikulturnost i jinakost etnických a náboženských skupin bez   ztráty vlastní identity;
- všestranně harmonicky rozvinutá osobnost s návyky zdravého životního stylu.           

K prohloubení výuky se uplatňují i moderní metody práce, které doplňují klasické, které je také nutné využívat. Ve velké míře jsou uplatňovány skupinové práce doplněné o  samostatnou práci s nutnou prezentační činností žáků. Toto je završeno vypracováním a obhajobou absolventské práce v závěru základního vzdělávání v 9. ročníku doplněnou o prezentaci práce. Samozřejmostí je pro všechny vyučující i žáky  používání internetu, komunikace prostřednictvím elektronické pošty, poznávací a výměnné zájezdy, návštěvy zahraničních škol, práce v mezinárodních projektech, možnost použití výukových programů na PC. 

Vzhledem k profilaci školy je naším cílem, aby každý žák II. stupně mohl jedenkrát ve školním roce pobýt v zahraničí v prostředí, kde se hovoří anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky. K tomu jim prozatím slouží pobyt v Anglii, Dánsku, Francii či Německu, nově i ve Španělsku, Holandsku a USA. K další nadstandardní nabídce ve výuce cizích jazyků na naší škole patří příprava na mezinárodní zkoušku „Preliminary English Test“, „Fit in Deutsch 2“ a „Delf A2“ a dále výuka výchovy k občanství v anglickém jazyce metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) a výuka matematiky ve 4. třídě v angličtině (povoleno MŠMT). Tato metoda plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. Hlavním cílem je zlepšení schopnosti v používání cizího jazyka a rozvoj znalostí a dovedností v nejazykové oblasti. Metoda CLIL patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Dvojjazyčná výuka je další moderní a progresivní postup, který škola v rámci postupné modernizace metodologie využívá. Zájemci o zkoušku z anglického jazyka z řad žáků si mohou zvolit volitelný předmět Příprava na PET – „Preliminary English Test“, tj. mezinárodně uznávanou zkoušku, kterou zaštiťuje Britská rada - v 9. ročníku místo pak tuto zkoušku skládají. Ostatní žáci, kteří mají zájem o získání mezinárodního certifikátu z druhého cizího jazyka, se připravují v rámci výuky německého a francouzského jazyka případně formou konzultací s vyučujícími.  

Školní vzdělávací program se odvíjí od dlouhodobé koncepce školy a přesně definuje cíle (viz výše) v jednotlivých oblastech vzdělávání. Ty jsou v jednotlivých předmětech (vzdělávacích oborech) průběžně realizovány s využitím průřezových témat, a tak jsou naplňovány.  

Školní vzdělávací program je pravidelně inovován na konci školního roku s využitím konkrétních poznatků učitelů. Jsou prováděny jen úpravy menšího rozsahu tak, jak to umožňuje RVP. Tyto úpravy vedou ke kvalitativním změnám. Případně jsou zaznamenávány změny, které jsou požadovány ze strany MŠMT, kdy lze zpravidla o dílčí úpravy ve vzdělávacích oblastech doplněním o aktualizace nebo úpravou učebního plánu v položce celková časová dotace věnovaná volitelným předmětům. O těchto inovativních změnách jsou učitelé pravidelně informovaní prostřednictvím vedení školy, které je za aktivity se školním vzdělávacím programem odpovědné. Vedení školy rovněž vyhodnocuje v rámci evaluačních aktivit cíle, dovednosti a znalosti včetně kompetencí vlastní hospitační činností nebo k tomu využívá svá dotazníková šetření, případně šetření externích firem, např. SCIO nebo KALIBRO.  

 zpět na začátek

ZŠ Petřiny – sever 

 1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43
Adresa:
162 00 Praha 6 – Veleslavín, Na Okraji 43/305
Ředitelka školy:
Mgr. Jana Kindlová od 1. 7. 2006
Součásti školy:
základní škola, školní jídelna, školní družina, (školní klub není využíván) 

2. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 497 478 448 474
počet tříd 21 21 21 21
počet žáků 1. tříd 64 47 57 49

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 16 30 31 29
počet ostatních žáků 19 18 8 6

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 49 .… .… ….   64 46 63
přijato 0 .… .… ….   10 9 12

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 51 39 46 51 53
přijato 13 7 4 11 6

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 58 47 42 46
přijato 0 4 1 1

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 58 64 52 46
přijato 14 19 12 13

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 1
počet žáků celkem 0 0 38 31

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 8 10 13 8
počet úspěšných projektů 7 9 9 7
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 868 664 396 484

 

3. Výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Škola svým žákům dlouhodobě nabízí alternativní program Začít spolu a rozšířenou výuku výtvarné výchovy a základů uměleckých řemesel formou takových předmětů jako jsou Práce se dřevem, Oděvní tvorba, Modelář či Šikovné ruce. V nabídce volitelných předmětů se objevuje i samostatný předmět Ekologie. Škola získala statut fakultní školy a to na základě dlouholeté spolupráce s Pedagogickou fakultou UK, která zde pravidelně organizuje náslechy i praxi. Další spolupráce je navázána s Přírodovědeckou fakultou UK a Fakultou tělovýchovy a sportu UK. Škola se také zapojila do projektu Národního ústavu odborného vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Projekt se jmenuje  „Autoevaluace, cesta ke kvalitě - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ a je financován z Evropského sociálního fondu. 

Škola realizovala projekt Osudy našich sousedů, zaměřený na občany Prahy 6, jejichž život významně ovlivnila 2. světová válka nebo doba totality. V této souvislosti přijal pozvání do školy spisovatel Jiří Stránský. Škola rovněž připravila poradenský, vzdělávací a zážitkový program pro rodiče a to ve spolupráci se sdružením „ROdina S Tématem“.   

Kromě odborných pracoven pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, hudební a výtvarnou výchovu, mohou žáci využívat i keramickou a truhlářskou dílnu. Z grantové podpory byla vybudována multimediální jazyková učebna a knihovna. Škola využívá i zahradu, jejíž součástí je i skleník. Venkovní víceúčelové sportoviště je ve volných hodinách využíváno veřejností. 

Školní poradenské centrum, které je financováno částečně z Evropských sociálních fondů a částečně ze státního rozpočtu, stejně jako z příspěvků MČ Praha 6 a hlavního města Prahy, tvoří školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence a asistent pedagoga. Poradenské služby jsou poskytovány nejen žákům a jejich rodičům, ale i pedagogům a dalším zaměstnancům.  

Ve škole též funguje školní parlament, který je složen ze zástupců všech tříd od 5. do 9. ročníku. V rámci programu Veřejná služba poskytla škola výtvarné práce svých žáků k výzdobě Léčebny dlouhodobě nemocných v Chitussiho ulici. Svými výtvarnými díly přispívají žáci rovněž do projektu Nadace Divoké husy, kdy výtěžek několika aukcí putoval na pomoc obyvatelům Haiti, postiženým zemětřesením. Dětem z Domova sv. Rodiny zpříjemňují pobyt žáci školy hudebními i divadelními vystoupeními. Opakovaně je podporován projekt adopce na dálku. Tradičně se škola zapojuje do charitativní sbírky  „Sluníčkový den“ na pomoc dětským oddělením nemocnic. Dlouhodobá je i spolupráce s Klubem rodičů dětí s cystickou fibrózou.  

Žáci školy se úspěšně účastní soutěže s protidrogovou tematikou Antifetfest, vítězství v celostátním kole dosáhli žáci školy i v matematické soutěž Klokan, do finále mistrovství ČR  postoupily i cvičenky aerobiku.   

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy)

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí daných Rámcovým vzdělávacím programem  pro základní vzdělávání. Navazuje na nejlepší tradice školy a snaží se o začlenění nových prvků, které vycházejí z dlouhodobé snahy inovovat vzdělávací proces.    

Školní vzdělávací program se zaměřuje především na:

- kvalitní výuku
- prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností
- dobrou atmosféru, vstřícné a podnětné prostředí pro vzdělávání
- otevřené vyjadřování názorů
- propojení poznatků s praktickým životem
- prostor pro vlastní iniciativu
- posílení výuky jazyků a informatiky    

Prioritami Školního vzdělávacího programu  jsou:

- alternativní program „Začít spolu“ na 1. stupni
- třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a uměleckých řemesel na 2. stupni 

Všechny metody vzdělávacího a výchovného procesu jsou zaměřeny na naplňování klíčových kompetencí, vzájemně se prolínají, doplňují a navazují na sebe. Výuka se kromě tradičního frontálního vyučování realizuje alternativními formami práce. Ve velké míře se využívá kooperativního vyučování, žáci jsou vedeni k samostatnosti, k vzájemnému naslouchání a respektování, učí se prezentovat své výsledky, podílejí se také na svém  hodnocení. Značná část výuky se odehrává formou her a projektů a je doplněna četnými praktickými činnostmi. Při projektech učitelé vždy využívají mezipředmětových vztahů a především se zaměřují na průřezová témata. Na tyto formy výuky jsou žáci zvyklí, sami je vyžadují a dokážou si dobře poradit se samostatnými úkoly i s prací ve skupině. 

Každý ročník na 1. stupni plní v souladu s probíraným učivem závazně dva dlouhodobé projekty. V uplynulém školním roce byl Školní vzdělávací plán doplněn o kapitolu „Environmentální výchova“, která se vztahuje i k 1. stupni. Jiné změny se pro tuto věkovou kategorii v ŠVP nevyskytly. 

Pro 2. stupeň se udělalo několik úprav. ŠVP byl rozšířen o kapitolu „Environmentální výchova“, v dějepisu došlo k časovému posunutí témat do nižších ročníků tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro dějiny 20. století do roku 1989 v 9. ročníku. Na základě doporučení ČŠI byla podrobněji rozpracována témata slohu a literatury v 6. – 9. ročníku.

 zpět na začátek

ZŠ Tomáše Garrigue Masaryka 

1. Identifikační údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Úplný název: Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, nám. Českého povstání 6
Adresa:
161 00 Praha 6 – Ruzyně, náměstí Českého povstání 6/511
Ředitelka školy:
Mgr. Dana Hudečková od 1. 9. 2003 ředitelkou nástupnické organizace sloučených škol ZŠ Bělohorská 174 a ZŠ T.G.Masaryka, od 1. 1. 1998 do 31. 8. 2003  ředitelkou ZŠ Bělohorská 174
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub 

2. Statistické údaje (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Vývoj počtu žáků, tříd a počtu žáků 1. ročníku

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 340 331 332 327
počet tříd 15 15 14 14
počet žáků 1. tříd 49 26 48 50

 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků s SPU 45 31 20 16
počet ostatních žáků 4 4 2 1

 
Výsledky přijímacích řízení do školy s rozšířenou výukou jazyků (ZŠ Pod Marjánkou)

školní rok 2002/2003 .… .… ….   2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 2. ročníku 79 .… .… ….   48 57 46
přijato 4 .… .… ….   10 5 4

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 42 48 23 44 46
přijato 3 5 4 11 10

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 27 22 25 22
přijato 1 0 0 1

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 24 24 25 24
přijato 3 8 6 4

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 2
počet žáků celkem 0 0 22 52

                               
Účast školy v grantových řízeních

kalendářní rok 2007 2008 2009 2010
počet podaných projektů 4 3 6 3
počet úspěšných projektů 3 2 5 3
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 33 129 665 373

 
Výsledky přijímacích řízení na gymnázia

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 5. ročníku 48 23 44 46
přijato 5 4 11 10

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 7. ročníku 27 22 25 22
přijato 1 0 0 1

 

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet žáků 9. ročníku 24 24 25 24
přijato 3 8 6 4

 
Zahraniční studijní pobyty žáků (s výukou v místní škole a ubytováním v rodinách)

školní rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet výjezdů 0 0 1 2
počet žáků celkem 0 0 22 52

 
Účast školy v grantových řízeních

rok 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
počet podaných projektů 4 3 6 3
počet úspěšných projektů 3 2 5 3
získané finanční prostředky (v tis. Kč) 33 129 665 373

 

3. Základní informace a výrazná pozitiva v činnosti školy (zpracoval OŠ ÚMČ Praha 6)

Školu, zaměřenou na osobnostní výchovu, tvoří komplex 2 oddělených školních budov základní školy a mateřské školy se 2 pracovišti. Pro řádné fungování všech částí školy byl vypracován efektivní systém řízení a kontroly. Kromě anglického jazyka je vyučována i ruština. Nabízeny jsou i biologické a zeměpisné semináře, ve škole funguje i kroužek dívčí kopané. Venkovní sportovní areál v Ruzyni se 2 venkovními hřišti, běžeckou dráhou a in-line dráhou, je v odpoledních a večerních hodinách využíván veřejností. 

Školu navštěvují studenti z Rakouska, Norska či pedagogové ze Švédska. 

Z grantu poskytnutého zřizovatelem byla vybudována vzorová počítačová učebna. Dále jsou využívány odborné učebny pro výtvarnou a hudební výchovu, chemická laboratoř, knihovna a cvičná kuchyňka. 

Speciální vzdělávání je uskutečňováno formou individuální integrace, celý pedagogický sbor je pravidelně proškolován nejen v oblasti práce s integrovanými žáky, ale i se žáky nadanými. Žáci, kteří vynikají například ve sportu (zejména fotbal, lyžování, tenis) nebo ve hře na hudební nástroj, mají možnost se účastnit různých soutěží.  

Komunitně zaměřená je spolupráce s Klubem přátel Ruzyně, jehož jednání se konají v prostorách školy. Škola se tak může vyjadřovat k různým oblastním tématům, jako byla například dopravní situace. Součástí spolupráce školy se Sdružením rodičů a přátel školy je i výpomoc při realizaci školení pro učitele a žáky. Škola dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže.  

Aktivní je i činnost žákovského parlamentu, kde žáci navrhují a připravují školní akce a soutěže. Ve správě žákovskému parlamentu je také úklid rozsáhlé školní zahrady.  

V rámci programu Veřejná služba velmi dobře funguje spolupráce s občanským sdružením Domu tří přání, který je zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu Přemysla Pittra.  Některé děti, které jsou do tohoto azylového zařízení dočasně umístěny, ve škole plní povinnou školní docházku. Vedení azylového domu zase poskytuje konzultace v oblasti výchovných problémů. Dalším partnerem je Penzion Hvězda, sloužící seniorům, které děti navštěvují s kulturními pořady. Seniorům jsou rovněž určeny programy základů práce na   počítači, při kterých se lektory stávají žáci. 

Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních akcí Poprasku – poháru pražských škol. 

4. Školní vzdělávací program (zpracovala Mgr. Dana Hudečková, ředitelka školy)

Náš ŠVP byl dokončen v květnu 2007, na jeho tvorbě se po dva roky podílel celý pedagogický sbor pod vedením koordinátorů. Radou školy byl poté schválen 25. 6. 2007 a v platnost vešel 1. 9. 2007 pod názvem „UČÍME SE SPOLU PRO ŽIVOT“. Vzhledem k získaným zkušenostem bylo rozhodnuto zaměřit se na osobnostní výchovu. 

Náš ŠVP jsme koncipovali tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro osvojení klíčových kompetencí, aby co nejvíce napomáhal zvyšovat aktivní úlohu žáka, vedl děti k zvládnutí týmové práce. To vše za příznivého klimatu školy. Naše sloučené školy jsou menší, patří mezi okrajové školy Prahy 6, mají tedy dobré předpoklady stát se školami rodinného typu. Po třech letech realizace ŠVP je možné konstatovat, že náš  ŠVP byl dobře koncipován co do množství( kvantity) úkolů, které nám ukládá. Již po prvním roce realizace na základě autoevaluace bylo zřejmé, že budeme muset učinit první úpravu. Ta nastala po 2 letech platnosti a to 11. 9. 2009 (Školskou radou schváleno 10. 9. 2009). První úprava obsahovala: aktualizace charakteristiky školy; doplnění druhého cizího jazyka (ruština); úprava v Hv ( I.stupeň); úprava  Aj; doplnění  o nové volitelné předměty; doplnění ŠVP školní družiny. 

Pod vedením koordinátory Ing. Petršové pedagogové vypracovali evaluační práce -  nejdříve pololetní, později roční, pomocí kterých se snažili zhodnotit výsledky své vzdělávací činnosti. První rok jsme hledali odpovídající formu autoevaluace, rozhodovalo se, zda budeme hodnotit jednotlivé předměty, či spojíme v evaluačních procesech více předmětů. Vše bylo realizováno za účasti celého pedagogického sboru. Zvolená forma musela být přehledná a hlavně - mít co možná nejvyšší vypovídající hodnotu. Trochu nám napomohla skutečnost, že jsme při tvorbě ŠVP neintegrovali vzdělávací obsahy více vyučovacích předmětů v jeden nový, mnohdy pro rodičovskou veřejnost nesrozumitelný předmět. 

Při evaluační činnosti jsme hned po prvním roce využívali mimo našich testů i testy SCIO a výsledky jsme se snažili porovnávat. Takto získané výsledky sloužily buď jako podklad pro hodnocení našich stanovených cílů v ŠVP nebo naopak sloužily pro navržení změn a úprav. K druhé a zatím poslední úpravě došlo 24. 9. 2010 (schváleno Školskou radou 23. 9. 2010). Tato úprava byla provedena také na základě výsledků inspekční zprávy ze dne 15. 3. 2010. 

Druhá úprava obsahovala:

- upřesnění výchovně vzdělávacích strategií jak v obecné rovině, tak v jednotlivých předmětech;
- ŠVP bylo doplněno o etickou výchovu v rámci jednotlivých předmětů na I. i II. stupni;
- doplnění nových volitelných předmětů;
- doplnění nepovinného předmětu Dramatická výchova (říjen 2009). 

Tříleté zkušenosti ukazují, že k úpravám bude i v budoucích letech docházet. Dle našeho mínění po 2 letech. Změny, úpravy bereme jako výsledek evaluační činnosti.. Musíme si uvědomit, že ŠVP je živý organizmus a není možné jeho ustrnutí. Dále musíme mít na zřeteli, že i celý pedagogický sbor se rok od roku mění, přicházejí nové síly, které přináší nové náhledy, zkušenosti a názory a bylo by škoda je nevyužít. 

Je nutné se také zmínit o zkušenostech v práci s dětmi vyžadující zvýšené nároky na práci učitele (integrované, znevýhodněné atd.). Naší snahou bylo začlenit tyto žáky bez větších problémů do žákovského kolektivu, efektivně s nimi pracovat a umět zhodnotit dosažené výsledky. Pod vedením obou výchovných poradkyň se tento úkol daří zvládnout, což bylo kladně hodnoceno poslední inspekcí. 

Konkrétní výsledky evaluační činnosti naší školy jsou obsaženy v „Hodnocení školy 2007-2010“, které vypracovala ředitelka školy a dále ve stručné formě ve „Výroční zprávě školy 2009/2010“, která byla Školskou radou schválena 23. 9. 2010.

 zpět na začátek© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/evaluace_skol2010 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.