Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet příspěvkové organizace ›› Finanční plány PO na rok 2017 ›› detail/podstránka

Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2017

Návrh finančního plánu LDN v P6 na rok 2017

 Tržby a výnosy:

  1. Tržby od zdravotních pojišťoven

Při propočtu celkové očekávané částky tržeb od zdravotních pojišťoven na rok 2017 vycházíme ze skutečné současné výše plateb v jednotlivých kategoriích i pojišťovnách podle uzavřených smluv a z odhadu maximální možné obložnosti LDN pro příští rok za předpokladu zachování plného počtu 100 lůžek léčebny.

Základním předpokladem však je doplnění zdravotního personálu  (konkrétně kvalifikovaných zdravotních sester) o 1,9 přepočteného úvazku na požadovaný normativ personálního vybavení, požadovaný zdravotními  pojišťovnami i dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 99/2012 Sb., který neplníme. Jen tak tedy můžeme zachovat stávajících 100 lůžek léčebny. Finančně se jedná o částku cca 97.500 Kč/měsíc, tj. 1.170 tis Kč/rok včetně zákonných odvodů. Tyto prostředky nejsme schopni doplnit z vlastních zdrojů (snižování dotace pro rok 2015 a 2016 současně s vyčerpáním fondu rezerv a fondu rezerv investičního majetku LDN) a proto v současné době probíhá jednání se zřizovatelem. Pokud by nám potřebné finance nemohly být přiznány, byl by nám okamžitě snížen počet lůžek na 94 (to se bohužel týká už i letošního roku). Tím by samozřejmě poklesla i výše předpokládaných tržeb od pojišťoven. V tabulkách podrobného finančního plánu jsou zatím ponechány stávající prostředky  na mzdy, v posledních dvou sloupcích je pak uveden  propočet dotace při doplnění sester a vyčleněno navýšení na ně.

Při zachování 100 lůžek LDN bychom mohli  očekávat  až  48.032  tis. Kč  za zdravotní lůžka, za šest sociálních lůžek by měly úhrady pojišťoven činit cca 264 tis. Kč.

Plán tržeb od zdravotních pojišťoven pro letošní rok 2016 je (bude-li zachováno současných 100 lůžek) za zdravot. i sociální lůžka celkem 46.062 tis. Kč, pro rok 2017 je odhadováno 48.296 tis. Kč. Zvýšení o poměrně vysokou částku 2.234 tis. Kč je způsobeno vyšším počtem pacientů ve třetí kategorii na úkor kategorie druhé za současného udržení počtu čtvrtých, nejtěžších, ale nejlépe placených kategorií. Byla by jistě škoda porušit tento příznivý vývoj nuceným snížením lůžek.

Očekávaný počet pacientů u jednotlivých pojišťoven a v příslušných kategoriích přikládáme jako přílohu.

Předpoklad tržeb od ZP celkem je tedy  48.296 tis. Kč.

 

2. Tržby od klientů

Tržby od klientů na sociálních lůžkách plánujeme pro rok 2017 ve výši  250,- Kč/den, jak zní i uzavírané smlouvy, tj. celkem zhruba 545 tis. Kč. Přiznaný příspěvek na péči podle zákona č. 208/2006 Sb. o sociálních službách podle platných předpisů náleží LDN,  klienti jej pobírají v rozpětí od 4 tis. Kč do 12 tis. Kč. Pokud se nic nezmění, můžeme uvažovat zhruba 450 tis. Kč.

Předpoklad tržeb od klientů činí tedy celkem 995 tis. Kč.

 

3. Ostatní výnosy

Jedná se o připsané úroky z našich účtů, vedených u ČS a.s. Praha 6, které odhadujeme na cca 5 tis. Kč.

Platby PSSZ za prohlídky klientů na sociálních lůžkách podle zákona č. 435/2004 Sb. předpokládáme ve výši  2 tis Kč.  

Zapojení fondu rezerv LDN (finanční dary pacientů a jejich příbuzných, můžeme předpokládat maximálně  400.000,- Kč.  Z fondu rezerv investičního majetku již v roce 2017 provozní prostředky (konkrétně drobnou údržbu budovy) posílit nelze, odpisy hmotného majetku jsou každým rokem nižší, jak tento majetek stárne a k 31.12.2017 je odhad konečného zůstatku FRIMu cca 350 tis. Kč. Zhruba 100 tis. Kč bychom chtěli použít ještě letos na zakoupení dvou nových přístrojů (náhrada starých) a zbytek je minimální rezerva pro příští období. V minulých letech jsme začleňovali 500 až 700 tis. Kč a to již teď možné není.

Předpoklad ostatních výnosů včetně FR  by tedy činil  407 tis. Kč.

 

4. Dotace

O dotaci MHMP na sociální lůžka pro rok 2017 budeme samozřejmě žádat, ale není jisté, zda nám bude skutečně přiznána. Proto ji zatím do tohoto prvního návrhu FP nezahrnujeme.

 

Podle předchozího odhadu by příjmy LDN v r. 2017 mohly dosáhnout  celkové maximální částky 49.698 tis. Kč, což je102,31% současného upraveného plánu LDN na rok 2016 a to i proti snížení použití fondů o 800 tis. Kč.

 

Náklady:

Pro sestavení nákladové části finančního plánu LDN pro rok 2017 vycházíme z letošní dotace zřizovatele, snížené dle pokynu o 10% proti r. 2015. Abychom dostáli uvedenému požadavku, museli jsme vybrat nákladové položky, které by toto umožnily bez negativního dopadu na úroveň zdravotní péče o pacienty. I takto byl tento požadavek dosti obtížný, protože vzhledem k meziroční inflaci by spíše bylo potřebné některé náklady mírně navýšit. Navíc jsme zrušili vymalování a následný úklid budovy po dvou letech, ačkoliv tato povinnost vyplývá ze zákona.

Pro rok 2017 se proto velmi přimlouváme za poskytnutí prostředků na vymalování budovy – naposled bylo malováno v r. 2013. Jednalo by se při šesti podlažích budovy a dvou schodištích o cca 650 tis. Kč včetně úklidu.

.    

Investice:

Pro rok 2017 nepožadujeme žádnou investiční dotaci od zřizovatele. Pokud by vyvstala potřeba zakoupení investičního majetku během roku, snažili bychom se ji pokrýt z vlastního FRIMu, pokud na něm bude postačující zůstatek.        

Předkládáme tento návrh finančního plánu s tím, že z naší strany jsme se snažili učinit všechna opatření, abychom snížili předpokládanou provozní dotaci zřizovatele, která by tak pro rok 2017 činila  6.504 tis. Kč za předpokladu doplnění stavu sester a tím i zachování 100 lůžek léčebny včetně vymalování budovy dle zákonných předpisů.

Prosíme o posouzení předloženého návrhu finančního plánu LDN pro rok 2017 a jsme s pozdravem a poděkováním za spolupráci

 

MUDr. Jiří   Malý, ředitel LDN

Praha 6, dne 10.8.2016

              

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel LDN - finanční plán na rok 2017 [ XLS • 33kB ]

 

Pečovatelská služba Prahy 6, Břevnovská 1691/4, 162// Praha 6

Komentář k návrhu finančního plánu PO Pečovatelská služba Prahy 6 na rok 2017

Na základě pokynu Ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 6 ze dne 10.6.2016, čj. MCP/54/2016, předkládáme návrh finančního plánu na rok 2017. Vycházíme ze skutečnosti roku 2015,  schváleného finančního plánu pro rok 2016, a z  návrhu na úpravu finančního plánu pro rok 2016. Při tvorbě akceptujeme návrh ekonomického odboru na výši neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 9.770 tis. Kč.. Schválený finanční plán nákladů  pro rok 2016 byl ve výši  20.470 tis. Kč, ve stejné výši 20.470 tis. Kč navrhujeme náklady pro rok 2017, . Druhy nákladů na rok 2017 a jejich výši rozepisujeme v přiložené tabulce. Jedná se o náklady nezbytné pro chod organizace, z nichž největší část tvoří mzdové náklady, odvody z mezd a ostatní sociální náklady. Jsme poskytovatel sociálních služeb registrovaný Magistrátem hl. m. Prahy (dále jen MHMP) . V registru je uvedena kapacita služeb pro 1200 uživatelů a organizační struktura pro průměrný evidenční počet zaměstnanců 50. Průměrný evidenční počet zaměstnanců plánujeme 50, prostředky na platy zaměstnancům ve výši 12.317 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2016. Průměrný evidenční počet zaměstnanců  se nezměnil  od roku 2011. V návrhu finančního plánu není zohledněna případná změna legislativy.

Do návrhu plánu nezahrnujeme využití prostředků z rezervního fondu, ty ponecháváme na pokrytí nepředvídaných výdajů.

V roce 2017 plánujeme čerpání fondu reprodukce investičního majetku na nákup nového vozu na obměnu autoparku ve výši 500 tis. Kč

Výnosy plánujeme stejně jako v roce 2016 ve výši 4.700 tis. Kč. Z toho výnosy z pečovatelské služby 4.699 tis. Kč a přijaté úroky z účtů vedených pro Pečovatelskou službu Prahy 6 u České spořitelny a.s.  ve výši 1 tis. Kč, oproti plánu roku 2016 to je o 4 tis. Kč méně. Výše přijatých úroků se odvíjí od vyhlášení úrokové sazby peněžním ústavem a výší zůstatku na účtu. Úroky z účtů se snižují, naopak poplatky za bankovní služby narůstají. Při tvorbě návrhu výnosů za pečovatelskou službu vycházíme z dosažených výnosu v roce 2014, a v roce 2015, dále z počtu uživatelů a sjednaných smluv  ke dni sestavení plánu.

Předpokládáme, že rozdíl mezi náklady a výnosy 15.770 tis. Kč, bude pokryt  příspěvkem od zřizovatele ve výši 9.770 tis. Kč a dotací od  MHMP ve výši 6.000 tis. Kč. Každým rokem sledujeme vyhlášená dotační řízení pro oblast sociálních služeb různými subjekty a předkládáme jim žádost o neinvestiční dotaci na provoz PS P-6. V případě kladného vyřízení některé naší žádosti upravíme finanční plán, zejména v části příspěvku od zřizovatele. V roce 2011 jsme získali prostřednictvím dotačních řízení částku 3.021 tis. Kč, pro rok 2012 to bylo 2.745 tis. Kč od MPSV, pro rok 2013 jsme získali 3.500 tis. Kč, pro rok 2014 jsme obdrželi rozhodnutí od MPSV na dotaci ve výši 6.223,7 tis Kč, pro rok 2015 to je 6.161 tis. Kč plus 500 tis. Kč, pro rok 2016 je dotace od Hlavního města Prahy cestou Městské části Praha 6 ve výši 7.005 tis. Kč a grant ve výši 588 tis. Kč. Dotační řízení pro rok 2017 dosud nebylo vyhlášeno, proto v návrhu  finančního plánu roku 2017 se v části příspěvků jedná o pouhou úvahu, která není podložena příslibem. V případě, že Pečovatelská služba Prahy 6 neobdrží pro rok 2017 žádnou dotaci, bude nutné volit jiné řešení.

 

Jana Soukupová, ředitelka PS P-6

Praha 22.7.2016                                                

 

Příloha: Tabulka s rozpisy FP 2016 a tabulka plánu počtu zaměstnanců  a mzdových prostředků FP 2017

 

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Pečovatelská služba – finanční plán na rok 2017 [ XLS • 52kB ]

 

Mateřské školy

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Bubeníčkova [ XLS • 47kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Čínská [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Fakultní [ XLS • 29kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Charlese de Gaulla [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Jílkova [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Juarezova [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MŠ Libocká [ XLSX • 17kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Meziškolská [ XLS • 39kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Motýlek [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Na Dlouhém lánu [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Na Okraji [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Parléřova [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Sbíhavá [ XLS • 39kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Šmolíkova [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Terronská [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Velvarská [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Vokovická [ XLS • 28kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Volavkova [ XLS • 33kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Waldorfská [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MŠ Bílá [ XLSX • 16kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MŠ Dlouhý lán [ XLSX • 16kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Hanspaulka [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel MŠ Náměstí svobody [ XLS • 38kB ]

 

Základní školy

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Antonína Čermáka [ XLS • 46kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Bílá [ XLS • 44kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Červený vrch [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Dědina [ XLS • 37kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Dlouhý lán [ XLS • 37kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Emy Destinové [ XLS • 34kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Hanspaulka [ XLS • 37kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Jana Amose Komenského [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Marjánka [ XLS • 38kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Náměstí Svobody [ XLS • 39kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Norbertov [ XLS • 40kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Petřiny-jih [ XLS • 51kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ZŠ Petřiny-sever [ XLSX • 16kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ Pod Marjánkou [ XLS • 39kB ]

ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel ZŠ T. G. Masaryka [ XLS • 50kB ]

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/financni_plany_po ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz