Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Co dělat při mimořádné události a krizové situaci ›› detail/podstránka

Informace občanům o zabezpečení překlenutí mimořádných událostí a krizových situací na teritoriu Prahy 6

V současné době je ochrana obyvatel koncipována především jako souhrn organizačních, technických, záchranných a dalších opatření, které mají chránit obyvatelstvo a majetek před následky mimořádných událostí, které vyvolávají krizové situace. Jedná se zejména o provozní havárie, živelní pohromy a ozbrojené konflikty před jejichž následky má úkol chránit své obyvatelstvo i Městská část Praha 6.

Co se rozumí uvedenými pojmy "mimořádná událost" a "krizová situace".

K řešení výše uvedených událostí ustavila MČ Praha 6 - "Krizový štáb" z jehož řad je držena nepřetržitá dosažitelnost v návaznosti na Operační Informační Středisko Krizového štábu HMP.

ZPĚT


Co by měl každý v případě mimořádné události či krizové situace vědět a jak být připraven

Co je potřebné sdělit v případě zjištění mimořádné události :

Způsoby vyrozumění v případě nebezpečí :
1. signálem sirény " všeobecná výstraha " ( trvalý tón po dobu 2 minut )
2. místními kompetentními orgány
3. hlášením místního rozhlasu
4. televizí a rozhlasem

Přehled varovných signálů sirén

Varování sirénami není signál k evakuaci, ale výzvou k ukrytí v nejbližším obydlí a pokynem k poslechu rádia či televize, které začnou nejpozději do 5 min. po signálu sirén vysílat další informace o příčině spuštění sirén a pokyny pro další činnost dle charakteru vzniklé situace.

Obecné zásady při těchto situacích :

Doporučená příprava rodiny :

Potraviny a pitná voda :
- Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu. Pro situace mimořádných událostí je však účelné vyčlenit část potravin s delší lhůtou trvanlivosti ( až 18 měsíců ). Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena nebo po jednoduché tepelné úpravě.
- Předzásobení se několika baleními minerálních vod je důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace. Předzásobu pitné vody možno nahradit a průběžně obměňovat i vodou z vodovodu v umělohmotných nebo skleněných nádobách.
- Doporučit možno též i menší zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody pro roztoky na improvizované roušky při výronech plynů.

Ochranné prostředky :
- Dojde-li k jaderné nebo chemické havárii, případně požáru se vznikem toxických zplodin a Vy budete nuceni opustit obydlí, je nutné chránit zejména dýchací cesty a povrch těla. Ochrana je možná improvizovanými prostředky, které si připravíte svépomocí.

Pro ochranu dýchacích cest použijeme :

Upozornění - pro zvýšení účinku lze navlhčit roušku do roztoku octa nebo kyseliny citrónové ( k ochraně proti čpavku ) eventuelně do roztoku jedlé sody (k ochraně proti chloru, oxidu siřičitému apod.)

Pro ochranu ostatních částí těla :

Ochranu celkově zvyšuje kombinace oděvů např. oblek a pláštěnka, kombinéza a plášť apod.

Ochranná účinnost je určena pořadím :

Po návratu použité svrchní improvizované prostředky vložte do igelitového pytle a ten pečlivě zavažte. Pytel uschovávejte mimo obývané místnosti (např. v předsíni). Tělo vydatně osprchujte a otřete do sucha.

Individuální ochrana obyvatel:

Pro individuální ochranu jednotlivce při vzniku válečného konfliktu, jako ochrana proti působení radioaktivních a bojových látek na lidský organismus, jsou určeny následující běžně používané prostředky

Tyto prostředky je možno v Praze zakoupit a předzásobit se tak u následujících firem :
KLIMAFIL s.r.o. … Slunečná 2, Praha 10, tel. 274778623, 274783871
DRAEGER s.r.o. … Pod Sychrovem 1/ 64, Praha 10, tel. 272760142, 272770356, 272011851-2 (E-mail - )
PÍCHA … V Okruží 12, Praha 3, tel. 266313167, 602 127833, 603 110288
GUMÁRNY ZUBŘÍ … Hamerská 9, 756 54 Zubří, podniková prodejna - tel.  571 662 326, fax.  571 662 332 ( www.guzu.cz)(E-mail: )

ZPĚT


Evakuace obyvatelstva

V případě mimořádných událostí či krizových situacích je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatel. Jde o souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území.

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. Samotnou evakuaci, objekty, které nebudou evakuovány a počty pracovníků, kteří zůstanou na místě ke splnění jiných neodkladných činností stanoví a obyvatelstvo známými prostředky vyrozumí příslušné resorty.

Kromě řízené evakuace můžete využít i samoevakuace ( podle vývoje situace a svých možností lze doporučit zejména rodinám s dětmi opuštění Prahy k rodičům a známým na venkov či chaty ) při použití vlastního krytého automobilu. Důkladně však zvažte zda :
- máte vozidlo v dostatečné blízkosti od místa pobytu (úkrytu),
- je Vaše vozidlo v dobrém technickém stavu,
- máte dostatečnou zásobu pohonných hmot,
- znáte dobře komunikaci k cílovému místu evakuace,
- jste způsobilí k jízdě.

Při samoevakuaci můžete samozřejmě vzít vše co potřebujete a uvezete, jinak se zaměřte především na obsah níže uvedeného evakuačního zavazadla.

Po vyhlášení výzvy k evakuaci doporučujeme:
- pokud jsou Vaše děti ve škole, školce či jiných dětských zařízeních, nechodit pro ně, budou evakuovány se svými pedagogy či doprovodem do příjmového místa (obce), kde se s nimi shledáte, stejně jako s ostatními rodinnými příslušníky,
- jste-li odkázáni na cizí pomoc, vyvěste z okna na ulici či zavěšte na kliku vstupních dveří z ulice bílý ručník, utěrku či prostěradlo. Takto označeným domácnostem bude při evakuaci poskytnuta pomoc záchrannými skupinami.

Pokud máte užitková a hospodářská zvířata:
- uzavřete je v chlévech nebo kotcích,
- dejte jim zásobu krmiva a vody asi na 2 dny,
- umožněte k nim přístup ošetřovatelům.

Činnost před evakuací:
- připravte si evakuační zavazadlo,
- vypněte a uzavřete hlavní rozvod
· elektrického proudu,
· vody,
· plynu,
- odpojte přívod vody nebo páry v topení,
- uzavřete okna,
- utěsněte okna oblepením rámů,
- uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.,
- uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání,
- na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno:
· Evakuace nebo ukrytí, jméno, datum a čas. Z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí.
- průhledná obálka na spisy,
- přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i Vaši sousedé.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla :

Doporučený obsah lékárničky :

Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo ( pro zmíněné situace nejlépe uložena přímo v přenosném obalu ) a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Evakuační místa shromaždišť


Ukrytí obyvatelstva

Jedním z účinných opatření ochrany obyvatelstva je ukrytí se uvnitř budovy. Budovou může být Váš domov, pracoviště, ale i jiný objekt. Za válečné situace se používají veřejné úkryty. Nejlepší ochranu poskytují úkryty a sklepy. Pokud nejsou k dispozici je vhodné se zdržovat v místnostech uvnitř domu, případně v místnostech s uzavřenými okny a dveřmi, pokud možno na straně odvrácené od výbuchu.

Jestliže jste v době vyhlášení varovného signálu doma, doporučujeme Vám dodržovat tato opatření:
- pokud možno soustředit rodinu. Nesnažit se vyzvednout příbuzné z jiných zařízení (např. zdravotních ústavů, ústavů soc. péče apod.), bude o ně personálem postaráno a zbytečné prodlévání v nechráněném prostoru by mohlo být nebezpečné,
- připravit improvizované ochranné prostředky (ochrannou roušku, pokrývku hlavy, gumové holínky a rukavice nebo návleky na ruce a obuv z umělé hmoty a dále vhodné oblečení pro případ odchodu z budovy),
- vytvořit si možnost sledovat rozhlas, televizi a v případě, že obec není v bezprostředním nebezpečí i hlášení místního rozhlasu,
- uzavřít okna, dveře, větrací otvory, vypnout větrání a klimatizaci,
- uhasit kamna a jiné spalovací zařízení,
- zabezpečit potraviny a zásobu vody před možnou kontaminací zabalením do neprodyšných obalů a lahví nebo uložením do chladničky, mrazničky či spíže,
- zabezpečit vodní zdroj (studnu) před kontaminací překrytím např. polyetylenovou folií

Zásady při ukrytí doma:
- na veškeré signály reagujte bez paniky,
- zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných sdělovacích prostředků,
- zachovejte klid a zbytečně netelefonujte,
- připravte si improvizované roušky,
- pokud máte ochrannou masku, připravte si ji k použití a noste v pohotovosti,
- utěsněte okna oblepením rámů,
- pohybujte se minimálně u oken,
- omezte pohyb po bytě kvůli spotřebě kyslíku,
- připravte si evakuační zavazadlo,
- připravte si trvanlivé potraviny na 7 dní,
- odstraňte hořlavé závěsy a předměty,
- připravte improvizované hasicí prostředky v bytě,
- ostatní zásady jsou shodné jako při opuštění bytu,
- při úniku chemické škodliviny se zásadně neukrývejte ve sklepě (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch).

Zásady ukrytí na pracovišti:

Pokud jste na pracovišti, postupujte podle pokynů svých nadřízených nebo podle havarijních plánů. Ve zdravotnických, sociálních, kulturních, dopravních a jiných hromadných zařízeních dodržujte pokyny jejich personálu.

Zásady ukrytí venku:

Zastihne-li Vás vyhlášení varovného signálu mimo budovu, na volném prostranství, je nejvhodnější odebrat se neprodleně do nejbližší budovy alespoň k provizornímu ukrytí.

V případě, kdy jste mohli přijít do styku s radioaktivními látkami v době, než jste se stačili ukrýt, je nutné:
- před vstupem do místností určených pro ochranu odložit obuv a svrchní oděv i ochrannou roušku nejlépe do neprodyšného obalu a již je nepoužívat. Omýt důkladně ruce, obličej a vlasy, vypláchnout oči, ústa, vyčistit nos a uši,
- pokud je to možné, ihned se osprchovat a vyměnit prádlo, jestliže tato možnost není udělejte to při první příležitosti.

Bližší informace o možnostech úkrytů pro případy válečného konfliktu v místech bydliště na MČ Praha 6 jsou poskytovány Oddělením krizového řízení tel. 224316274, 220189182.

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/krizova_situace_co_delat ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz