Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol / Запис дітей з України до дитячих садочків та загальноосвітніх шкіл
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Místní akční plán vzdělávání Praha 6 ›› Aktuality a základní informace ›› detail/podstránka

náhled souboru

Aktuality

Závěrečné setkání MAP v Praze 6 s jednáním Řídícího výboru 

ikonka typu souboru application/pdf Zpráva ze setkání [ PDF • 460kB ]

Závěrečné setkání MAP v Praze 6 s jednáním Řídícího výboru

ikonka typu souboru application/pdf Závěrečné setkání MAP v Praze 6 s jednáním Řídícího výboru [ PDF • 460kB ]

Pozvánka na závěrečné otevřené setkání MAP Praha 6 s jednáním Řídícího výboru dne 23. 8. 2018, 15:00 – 17:00

Písecká brána, K Brusce 5/208, Praha 6

Přijďte se seznámit s průběhem a výstupy projektu MAP Praha 6 a přijďte se připojit k vizi vzájemné spolupráce škol a školských zařízení, jejich zřizovatelů, organizací neformálního a zájmového vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání s cílem rozvoje předškolního a základního vzdělávání podpisem „Memoranda o spolupráci“.
Prosíme o přihlašování a setkání: ZDE

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.
Realizační tým MAP Praha 6

ikonka typu souboru application/pdf Pozvánka Písecká brána 23. 8. 2018 [ PDF • 523kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Memorandum o spolupráci [ PDF • 426kB ]

Co přinese závěrečné období projektu MAP - Místního akčního plánu vzdělávání v Praze 6

Projekt MAP Praha 6 končí svou realizační fázi ke konci června 2018. Následující 2 měsíce bude projekt evaluován a budou zpracovány závazné dokumenty MAP. Od ledna 2018 (resp. listopadu - prosince 2017) byly pořádány různé semináře, vzdělávací aktivity, akce, kde byl kladen důraz nejen na vzdělávání, ale i na výměnu zkušeností a vzájemné propojení vzdělávacích, neformálních institucí, ale i veřejnosti ve správním obvodu Prahy 6.

Jedním z milníků závěrečné etapy projektu MAP Praha 6 bylo jednání Řídícího výboru (ŘV) dne 21. 6. 2018. Na programu bylo zejména schvalování Aktualizace 02 Strategického rámce včetně Seznamu investičních priorit. Dokumenty byly schváleny všemi přítomnými členy ŘV (nadpoloviční většina členů) a jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 6 : https://www.praha6.cz/dokumenty.

Dodáváme, že záměry v Seznamu investičních priorit musejí mít vazbu na opatření MAP a tematicky musejí sledovat aktivity specifického cíle 4.1. Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). Důležitou poznámkou je, že uvedením záměru ve Strategickém rámci je sice splněna jedna z podmínek OP PPR, ale nevzniká tím automaticky nárok na financování záměru ze strany zřizovatele školy (či jiného zařízení). Toto bude vždy záviset na dohodách zřizovatelů a škol, na možnostech spolufinancování těchto akcí a samozřejmě na úspěšnosti podaného projektu v případné výzvě. Projektové záměry, které tematicky nespadají do výše uvedené skupiny, jsou uvedeny v tzv. Zásobníku projektů, který není výstupem projektu MAP, a školy a jejich zřizovatelé musejí pro tyto záměry hledat jiné možnosti financování.

Jak jsme již uvedli v úvodu, letní období bude ve znamení hodnocení projektu a zpracovávání závazných dokumentů MAP. Tyto dokumenty budou muset být schváleny ŘV MAP Praha 6. Z toho důvodu se uskuteční poslední setkání ŘV MAP Praha 6 s možností přítomnosti široké veřejnosti dne 23. 8. 2018, od 15:00 (místo setkání bude upřesněno). Na tomto setkání bude projekt MAP Praha 6 zhodnocen, popsán průběh aktivit, bude představena vize do budoucna. Formální částí bude schvalování závěrečných dokumentů MAP Praha 6 Řídícím výborem MAP Praha 6.
Přijměte již nyní pozvání na toto závěrečné setkání, které bude jak hodnotící, tak motivační pro další spolupráci. Informace k setkání budou zaslány realizačním týmem MAP Praha 6 na začátku srpna 2018.
Již nyní je možné přihlašování ZDE: https://goo.gl/forms/YJArcZrbDCEtYWZ93.


Velmi děkujeme za spolupráci, přejeme krásné léto a budeme se těšit v srpnu na viděnou.
Za celý realizační tým,

Mgr. Jana Matoušová
Vedoucí odborného týmu projektu MAP Praha 6

Ing. Zuzana Kalinová
Hlavní manažer projektu MAP Praha 6

Dvoudenní setkání „MAP Praha 6 sdílí a vzdělává“ ve školícím středisku Nesuchyně přineslo mnoho zdařilých momentů

Realizační tým MAP Praha 6 ve dnech 22. – 23. 3. 2018 uspořádal dvoudenní setkání ve školícím středisku Nesuchyně pod názvem „MAP Praha 6 sdílí a vzdělává“. Setkání se účastnili zástupci vedení základních a mateřských škol a vedoucí školních parlamentů. První den setkání byl zaplněn dynamickou přednáškou a diskuzí účastníků s lektorem PhDr. Janem Svobodou, psychologem, vysokoškolským pedagogem Ostravské univerzity. Tématem celého dne byla agresivita v současné škole, její příčiny, možnosti prevence a řešení a také jaké jsou kořeny závislostí a jak poznat u dítěte tendenci k drogám, alkoholu, kouření a jak trend odklonit. Na závěr dne představila vedoucí odborného týmu MAP Praha 6 Mgr. Jana Matoušová současný pokrok projektu, probíhající a plánované semináře a také přicházející konec projektu a poslední možnost aktualizace Strategického rámce. Závěr prvního dne byl věnován zasloužené relaxaci a neformálnímu společenskému večeru. I v průběhu volného času mezi sebou účastníci setkání diskutovali a sdíleli zkušenosti. Z diskuzí vyšla řada otázek, které pak byly položeny lektorce následující den.
Druhý den setkání měli účastníci možnost výběru ze dvou vzdělávacích panelů. Ve velkém sále byl zahájen velmi brzy panel odbornice na školskou legislativu Mgr. Pavly Katzové, který byl určen vedení MŠ a ZŠ. Tématem byly aktuální změny ve školské legislativě se zaměřením na MŠ a ZŠ, problematické aspekty správního řízení a změny v dalších legislativních oblastech, jako například GDPR. Lektorka velmi kvalifikovaně zodpověděla všechny položené dotazy. V malém konferenčním sále se pak odehrála část pro vedoucí školních parlamentů, jejich vzdělávání, diskuze a sdílení zkušeností bylo moderováno ředitelem společnosti CEDU o.p.s. Mgr. Tomášem Hazlbauerem.
Celá akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Byla přínosná jak z pohledu vzdělávání a získávání nových informací, tak i z pohledu sdílení a navazování kontaktů mezi pedagogy. Bylo to poprvé, co se na společné akci setkali zástupci mateřských škol se zástupci základních škol, ale také se zástupci ze soukromých škol a ukázalo se, jak prospěšná taková setkání a sdílení zkušeností jsou. MAP Praha 6 bude usilovat o zajištění obdobné akce i v navazující části projektu.

 

Dvoudenní setkání MAP

náhled souboru
[ JPG • 296kB • 2600×1463 (8bit 3ch) ]

MAP 1

náhled souboru
[ JPG • 286kB • 2600×1463 (8bit 3ch) ]

MAP 2

náhled souboru
[ JPG • 347kB • 2600×1463 (8bit 3ch) ]

MAP 3

náhled souboru
[ JPG • 269kB • 2600×1463 (8bit 3ch) ]

MAP 4

náhled souboru
[ JPG • 131kB • 1440×864 (8bit 3ch) ]

MAP 5

 


Informativně diskuzní setkání v ZŠ Dědina projektu MAP Praha 6 je prvním krokem aktivní spolupráce v pracovních skupinách

V ZŠ Dědina se dne 13. 9. 2017 uskutečnilo informativně diskuzní setkání realizované v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v Praze 6 (MAP Praha 6). V úvodu byli všichni přítomní seznámeni s dosavadními aktivitami projektu, od přípravy analýz, schvalování Strategického rámce MAP až po ustavení pracovních skupin. Součástí prezentace byla také krátká zmínka o návaznosti aktivit projektu MAP Praha 6 na dotační možnosti z Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR) a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Prezentace ze setkání je umíštěna pod článkem. 
S ohledem na informace získané z předchozích aktivit projektu byly vytvořeny pracovní skupiny, jejichž aktivity budou zásadní pro další vývoj projektu a které vedou členové realizačního týmu MAP Praha 6:

  1. Společné vzdělávání                                                                            
  2. Rozvoj gramotností napříč všemi stupni
  3. Společný život v Praze 6
  4. Moderní pedagog Prahy 6
  5. Šťastné a vzdělané dítě Prahy 6
  6. Prostor pro život a vzdělávání

náhled souboru


Výsledkem diskuzí v pracovních skupinách jsou návrhy jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků. Těmito aktivitami mohou být i aktivity cílené mimo resort školství, např. do oblasti sociálních služeb nebo do neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků, nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.
Nadstavbou diskuzí a navázaných spoluprací pak může být i projekt, který bude doporučen Řídícím výborem k rozpracování a případně k realizaci prostřednictvím spolufinancování z evropských dotací. Takový projekt ale musí být zaštítěn a uskutečněn konkrétním subjektem, nositelem projektu, nebude realizován v rámci MAP Praha 6. Projekt MAP Praha 6 má být pouze přípravným obdobím pro započetí dalších smysluplných, ve správním obvodu MČ Praha 6 žádaných, projektů.
Podílet se na diskuzích v pracovních skupinách může každý - pedagogové, zřizovatelé škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících ve vzdělávání i široká rodičovská veřejnost. Výzva k zapojení do pracovních skupin tedy platí pro všechny, kterým záleží na kvalitě vzdělávání v Praze 6.
Aktivity, které se budou realizovat a které budou určeny pedagogům, ale i veřejnosti, musí být naplňovat cíle priorit Strategického rámce MAP Praha 6.


Závěry z diskuzí ze setkání v ZŠ Dědina budou vyhodnoceny realizačním týmem MAP Praha 6 do konce září a předpokládáme, že se realizačnímu týmu postupně povede od začátku října naplánovat systém vzdělávacích aktivit a dalších setkávání. O těchto aktivitách a o následujícím harmonogramu Vás budeme informovat prostřednictví emailu či na webových stránkách MČ Praha 6.


Realizační tým ještě jednou všem zúčastněným velmi děkuje za čas a spolupráci a již nyní se těší na další setkání. Bez aktivní účasti zájemců o rozvoj vzdělávání by nebylo možné projekt posouvat dál.

 

ikonka typu souboru application/pdf MAP Praha 6 Informativně diskuzní setkání [ PDF • 1351kB

 


 

Červnové setkání zájemců o zapojení do pracovních skupin projektu MAP Praha 6

Jak jsme Vás průběžně informovali, v březnu 2017 byl schválen Strategický rámec Místního akčního plánu, který představuje souhrn priorit a cílů v oblasti vzdělávání a výchovy ve správním obvodu Prahy 6.

Nyní nám dovolte, abychom Vás pozvali ke spolupráci v pracovních skupinách, které budou hlavními pilíři celého projektu. Jejich názvy jsme zvolili tak, aby vystihovaly i hlavní myšlenky našeho MAP: Společné vzdělávání – Rozvoj gramotností napříč - Společný život Prahy 6 – Moderní pedagog Prahy 6 – Šťastné a vzdělané dítě – Prostor pro život a vzdělávání.
Aktivity jednotlivých pracovních skupin jsou navrženy zatím jen rámcově a často poměrně obecně, bude zde tedy prostor pro nápady a iniciativy. Na členech pracovní skupiny bude záležet, jaké aktivity se rozhodnou rozpracovat, jaký projekt připraví. Očekáváme, že ve skupinách budou spolupracovat nejen pedagogové škol, ale i organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče a veřejnost. Každá pracovní skupina bude vedena dvojící garantů z odborného týmu MAP.
Očekává se, že z pracovních skupin vzejdou i náměty na setkávání v Edu Clubu – ať už budou zaměřena na výměnu zkušeností z různých oblastí, nabídkou tematických setkávání a vzdělávacích akcí určených nejen pedagogům, ale i rodičům a zainteresované veřejnosti. Aktivní členy, vedoucí aktivit (např. center podpory) bude možné určitou částkou odměnit v rámci projektu MAP.

První setkání, při kterém odborný tým MAP představí náplně všech pracovních skupin, bude převážně informativní. Slibujeme si, že se nám podaří vás navnadit k další zajímavé spolupráci. Setkání proběhne ve čtvrtek 22. 6. 2017, od 15:00 do 17:00 v prostorách Písecké brány, K Brusce 5/208. Budeme rádi, když svou účast na setkání potvrdíte na emailové adrese . Další setkávání pracovních skupin budou probíhat od září 2017. Jak často se bude následně pracovní skupina scházet, bude záviset na domluvě členů každé skupiny.

Pracovní skupiny budou platformou pro všechny aktivní lidi (pedagogy i nepedagogy), kteří chtějí přispět k rozvoji školství správního obvodu Prahy 6. Nyní se otvírá velmi zajímavá příležitost.

Všechny vás srdečně zveme!

Realizační tým MAP Praha 6

 


Strategický rámec MAP Praha 6 do roku 2023 schválil Řídící výbor MAP

Tříměsíční náročnou a časově napjatou etapu realizace projektu MAP Praha 6 završilo schválení Strategického rámce MAP Praha 6 do roku 2023 Řídícím výborem MAP. Textová část Strategického rámce, tedy základní vize, cíle a priority, kam má směřovat vzdělávání ve správním obvodu Praha 6, byla sestavena na základě výstupů z agregovaných dat dotazníků MŠMT pro MŠ a ZŠ, dotazníkových šetření pro MŠ a ZŠ a na základě provedené SWOT-3 analýzy. Další závaznou částí Strategického rámce je seznam projektových záměrů investičních priorit škol ve správním obvodu Praha 6. Tyto záměry musejí mít vazbu na opatření MAP a tematicky musejí sledovat aktivity specifického cíle 4.1. Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). Tyto vazby jsou u každého projektového záměru zobrazeny. Důležitou poznámkou je, že uvedením záměru ve Strategickém rámci je sice splněna jedna z podmínek OP PPR, ale nevzniká tím automaticky nárok na financování záměru ze strany zřizovatele školy (či jiného zařízení). Toto bude vždy záviset na dohodách zřizovatelů a škol, na možnostech spolufinancování těchto akcí a samozřejmě na úspěšnosti podaného projektu v případné výzvě.
Projektové záměry, které tematicky nespadají do výše uvedené skupiny, jsou uvedeny v tzv. Zásobníku projektů. Tento dokument je pouze informativní, není žádným způsobem spjatý s tvorbou projektu MAP. Školy a jejich zřizovatelé musejí pro tyto záměry hledat jiné možnosti financování.

Strategický rámec MAP Praha 6 do roku 2023 schválil Řídící výbor MAP na svém zasedání dne 28. 3. 2017 všemi přítomnými členy. Textovou část i seznam investičních priorit škol, stejně tak jako Zásobník projektů, SWOT-3 analýzu můžete najít zde i v sekci „dokumenty“.

Realizační tým MAP Praha 6 děkuje za spolupráci všem a tentokrát zejména Řídícímu výboru za dokončení této etapy projektu.

Informace z konference MAP 22. 02. 2017

ikonka typu souboru application/pdf Informace z konference MAP dne 22. 02. 2017 [ PDF • 366kB ]

Konference k MAP dne 22. 2. 2017 v ZŠ Dědina

náhled souboru
[ JPG • 331kB • 949×949 (8bit 3ch) ]

Konference K MAP

náhled souboru
[ JPG • 293kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 271kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 346kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 287kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 353kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 331kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 350kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 157kB • 712×949 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 336kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference K MAP

náhled souboru
[ JPG • 279kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 279kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 218kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 280kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 279kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 274kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 128kB • 712×949 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 279kB • 1266×950 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

náhled souboru
[ JPG • 153kB • 712×949 (8bit 3ch) ]

Konference k MAP

 


Základní informace

Co je MAP Praha 6

Městská část Praha 6 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlavním cílem projektu s názvem "Místní akční plán vzdělávání v Praze 6", registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001709, je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v zapojených městských částech, včetně aktivního zapojení aktérů ze zájmového a neformálního vzdělávání. V rámci projektu bude podporováno společné informování, vzdělávání a plánování aktivit, které povedou k řešení místně specifických potřeb. V rámci projektu se předpokládá aktivní zapojení zástupců mateřských a základních škol, NNO, ZUŠ, DDM, zřizovatelů jednotlivých škol, aktivních rodičů, zástupců školských rad a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti ze správního obvodu Praha 6.

Kdo je nositelem projektu

Nositelem projektu za správní obvod Praha 6 je Městská část Praha 6.

Cíle projektu

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení vyšší úrovně vzdělávání, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání, aby děti a žáci měli možnost maximálně využít svůj potenciál. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách, tzv. Strategický rámec MAP do r. 2023, jehož existence bude podmínkou pro čerpání evropských dotací, a soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení v dohodnutých prioritách.
Obsahem spolupráce je společné plánování, tvorba, schvalování a řízení plánu. Hlavním orgánem partnerství MAP je Řídící výbor, jehož členové jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území správního obvodu Prahy 6. Odpovědnost za realizaci má Realizační tým, který zabezpečuje činnost Řídícího výboru.


Co MAP Praha 6 přinese:© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mistni-akcni-plan-zakladni-inf ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.