Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2018 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p. p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Pozn. Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy majetku a tři účetní Ekonomického odboru.

 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2018 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2017 (usnesení RMČ č. 1825/16 ze dne 30. 11. 2016) a v průběhu roku 2017 přijatých organizačních opatření Úřadu MČ (usn. RMČ č. 2151/17 ze dne 15. 03. 2017 a usn. RMČ č. 2534/17 ze dne 21. 06. 2017), bez pracovních míst (PM) schválených na dobu určitou do 15. 10. 2017 v ODŽP na zabezpečení registrací vozidel a nutného prodlužování parkovacích oprávnění v rámci projektu zón placeného stání - 10 PM „referent registrace vozidel“ a 2 PM „pokladní“.

 

 Návrh počtu zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2018:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       328 přepočtených osob

-          zdaňovaná činnost                                                26 přepočtených osob

celkem                                                                354 přepočtených osob

 

PROSTŘEDKY NA PLATY

Podkladem pro návrh objemu prostředků na platy pro rok 2018 byla platová inventura k 1. 8. 2017, představující sumář přiznaných platových výměrů zaměstnanců a potřeba finančních prostředků na postupy zaměstnanců v platových stupních v průběhu roku 2018 na základě dosažení počtu let započitatelné praxe (bez pracovních míst na dobu určitou – viz text výše). Dále bylo do návrhu objemu prostředků na platy promítnuto zvýšení osobních příplatků od 01. 09. 2017.

Dne 25. 09. 2017 schválila Vláda ČR navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 01. 11. 2017 o 10 % (nařízení vlády č. 340/2017 Sb).

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2018:

-          hlavní činnost hrazená z rozpočtu                       145.400 tis. Kč

-          zdaňovaná činnost                                                12.600 tis. Kč

celkem                                                                158.000 tis. Kč

 

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnostive výši 16.815 tis. Kč zahrnují dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr (5.000 tis. Kč), odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (7.100 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.950 tis. Kč), odměny při skončení funkčního období uvolněných členů (1.765 tis. Kč) a refundace mzdy/platu či ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ (1.000 tis. Kč). 

Dne 01.01.2018 nabude účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění též zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p. Obsahem této novely je nové komplexní řešení problematiky odměňování a souvisejících právních poměrů členů zastupitelstev. Zákon ke dni nabytí své účinnosti zrušuje stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků nabude účinnosti dne 01.01.2018. V návrhu rozpočtu MČ Praha 6 jsou již zapracovány odměny v nové výši, není zohledněn případný souběh výkonu více funkcí, o kterém musí rozhodnout Zastupitelstvo MČ Praha 6.

 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění správy RVZ Živohošť a dohody uzavřené pro OSM.

 

Organizační složka „PRO 6“

Návrh 2018:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        26

prostředky na platy                                                               6.600 tis. Kč

 

Dle struktury organizační složky je pro rok 2018 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 5 mistrů a 18 metařů). Ostatní platby za provedenou práci ve výši 500 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

 

Návrh 2018:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        50

prostředky na platy                                                               14.667 tis. Kč

 

V návrhu výše prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2018 se projevuje významným způsobem zvýšení platových tarifů od 1. 7. 2017 dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. Pro stanovení prostředků na platy PO vychází ze schválené výše prostředků na platy pro rok 2017 (12.317 tis. Kč), navýšení platových tarifů při plném obsazení pracovních úvazků (50 přepočtených osob) představuje 2.350 tis. Kč tj. celkem 14.667 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

 

Návrh 2018:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                                        55,51

prostředky na platy                                                               23.977 tis. Kč

 

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2018 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2017, zohledněno je zvýšení platových tarifů od 1. 7. 2017. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.095 tis. Kč představují dohody uzavírané mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova-oblast-2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz